Zum Inhalt springen

Tschechisch Arbeitsbuch: Themengebiete: Personenbeschreibung

Aus Wikibooks


Užitečné věty (Nützliche Sätze)[Bearbeiten]

Tschechisch Deutsch
Mé jméno je Martin Dvořák. Mein Name ist Martin Dvorak.
Jsem 1,87 m vysoký a vážím 92 kilogramů. Ich bin 1,87 m groß und wiege 92 Kilo.
Mám krátké hnědé vlasy. Ich habe braunes, kurzes Haar.
Mé oči jsou zelené. Meine Augen sind grün.
V lednu mi bude 29 let. Ich werde im Januar 29 Jahre alt.
Jsem sportovní typ a rád nosím sportovní oblečení. Ich bin sportlich und trage gerne sportliche Kleidung.
Mému šéfovi je 56 let. Mein Chef ist 56 Jahre alt.
Je trochu tlustý a pořád nosí drahé obleky. Er ist ein bisschen dick und trägt immer teure Anzüge.
On je ovšem také chytrý a sebevědomí. Jezdí drahým německým autem. Allerdings ist er klug und selbstbewusst. Er fährt ein teures deutsches Auto.
Jeho žena také není arogantní, naopak velmi milá. Seine Ehefrau ist auch nicht arrogant, sondern sehr nett.
Ale ten šéf má jednoho syna. Mám z toho syna špatný dojem. Aber der Chef hat einen Sohn. Ich habe einen schlechten Eindruck von dem Sohn.
Rád chodí na párty a má okolo sebe pořád hodně žen. Kromě toho dostává peníze od otce. Er geht gerne zu Partys und hat immer viele Frauen um sich. Außerdem bekommt er Geld vom Vater.
Pak tady mám ještě moji kolegyni. Má blonďaté vlasy, hnědé oči. Ich habe dann noch meine Kollegin hier. Sie hat blonde Haare, braune Augen.
Je také velmi sportovní a nosí módní obleční. Pracuje velmi spolehlivě. Sie ist auch sehr sportlich und trägt modische Kleidung. Sie arbeitet sehr zuverlässig.
Nosí také brýle a stále pozorně sleduje své okolí. Dnes je vystresovaná. Sie trägt auch eine Brille und beobachtet ihre Umgebung immer aufmerksam. Heute ist sie gestresst.
Ona ještě nikdy se šéfovým synem nemluvila, ale také si myslí, že je pyšný. Sie hat noch nie mit dem Sohn vom Chef geredet, aber sie meint auch, dass der Sohn eingebildet ist.
Před několika minutami zde byla mladá zákaznice. Měla na červeno přebarvené vlasy a krásný hlas. Vor einigen Minuten war eine junge Kundin hier. Sie hatte rotgefärbte Haare und eine schöne Stimme.
Byla ale malá a byla doprovázena svým obrovským přítelem. Sie war aber klein und wurde von ihrem riesigen Freund begleitet.
Ačkoli se hodně usmívali, nebyli moc sympatičtí. Snad jsem jen já také špatně naladěn. Obwohl sie viel lächelten, waren sie nicht sehr sympathisch. Vielleicht bin ich auch nur schlecht gelaunt.
Za dvě hodiny jedu domů, a poté jsem u jednoho kamaráda. Je o něco menší než já. In zwei Stunden fahre ich nach Hause und bin dann bei einem Freund. Er ist etwas kleiner als ich.
Naštěstí není egoistický a je vždy milý, velmi zřídka také přísný. Er ist glücklicherweise nicht egoistisch und immer nett, ganz selten auch streng.
Minulý pátek jsme spolu měli jednu oslavu, a pak jsem se pokoušel z toho vyspat. Am letzten Freitag hatten wir zusammen eine Feier und ich versuchte danach auszuschlafen.
Ale já mám staré sousedy, kteří pořád mají hlasitě nastavený televizor. Aber ich habe alte Nachbarn, die ihren Fernseher immer laut eingeschaltet haben.
Ti sousedé už mají oba šedé vlasy a ten muž má problémy při chůzi. Die Nachbarn haben beide schon graue Haare und der Mann hat Probleme beim Gehen.
Oni také nejsou moc milí, ale pořád zvědaví. Sie sind auch nicht sehr nett, aber immer neugierig.

Dialogy (Dialoge)[Bearbeiten]

Tschechisch Deutsch
A: Ó můj bože, viděli jste tu namyšlenou ženu? A: Oh mein Gott, habt ihr diese eingebildete Frau gesehen?
B: Kterou myslíš? B: Welche meinst du?
A: Tu u pokladny. Co si myslí? Že je nějaká bohyně? A: Die an der Kasse. Was denkt sie? Dass sie eine Göttin ist?
B: Ty myslíš tu s těmi hnědými vlnitými vlasy? B: Du meinst die mit den braunen, lockigen Haaren?
A: Ano. A: Ja.
C: Já jsem ji viděl. Ona měla také takový podivný pohled. C: Ich habe sie gesehen. Sie hatte auch schon einen seltsamen Blick.
B: Dobře, vy oba jste ji viděli. Já ne. Ale stejně ji nechci vidět. B: Gut, ihr beide habt sie gesehen. Ich nicht. Ich will sie auch nicht sehen.
A: Ale viděl jsi toho muže tam vzadu? S tím tlustým břichem a modrými kalhotami? A: Aber du hast den Mann dahinter gesehen? Mit dem dicken Bauch und der blauen Hose?
B: Ano, samozřejmě. On musí mít hodně peněz a velký hlad, protože jeho nákupní vozík byl velmi plný. B: Ja, natürlich. Er muss viel Geld und Hunger haben, weil sein Einkaufswagen sehr voll war.
C: Já mám teď také hlad a nemám peníze. C: Ich habe jetzt auch Hunger und kein Geld.
A: Ty ale nejsi chudý a my už jsme nakoupili. Ale prvně musíme jet domů. A: Du bist aber nicht arm und wir haben eingekauft. Aber erst müssen wir nach Hause fahren.
B: Doufejme, že nebudeme mít velké zpoždění. Je zde spousta agresivních řidičů. B: Hoffentlich werden wir dort ohne viel Verspätung sein. Es gibt viele aggressive Autofahrer hier.
C: Například tento. Muž, asi 45 let, pár šedých vlasů. Vypadá vystresovaně. C: Der zum Beispiel. Männlich, vielleicht 45 Jahre alt, ein paar graue Haare. Er sieht gestresst aus.
B: Určitě nějaký úspěšný obchodník. Tito lidé nemají žádnou šanci, aby založili dobrou rodinu. B: Sicherlich ein erfolgreicher Geschäftsmann. Diese Leute haben keine Chance, eine gute Familie aufzubauen.
A: To je pravda. Oni jen chtějí být úspěšní a bohatí. Určitě jsou takoví i jejich rodiče. A: Das stimmt. Sie wollen nur erfolgreich und reich sein. Sicherlich sind ihre Eltern auch so.
C: Může být, že tito lidé jsou pilní, ale nejsou slušní a také nejsou trpěliví. C: Es kann sein, dass diese Menschen fleißig sind, aber sie sind nicht höflich und auch nicht geduldig.
A: Čím méně peněz lidé mají, tím jsou přátelštější. A: Je weniger Geld Menschen haben, desto freundlicher sind sie.
B: Také si myslím. B: Ich denke das auch.
C: Ano, snad je to tak. Ale teď se konečně soustřeď na dopravu. C: Ja, vielleicht ist es so. Aber konzentrier dich endlich auf den Verkehr.
A: Měl bych také jezdit agresivněji a být netrpělivý. A: Ich sollte auch aggressiver fahren und ungeduldig werden.
B: Ne, to nesmíš, jinak bych musel změnit mé dobré mínění o tobě. B: Nein, das darfst du nicht, sonst werde ich meine gute Meinung über dich ändern.
A: Já jsem napjatý, jaké mínění o nás máš. A: Ich bin gespannt, wie deine Meinung über uns ist.
B: To je tajné. B: Die ist geheim.
C: Okay, tak změníme téma. C: Okay, dann wechseln wir das Thema.

Cvičení (Übungen)[Bearbeiten]

Přečtěte si následující věty a doplňte chybějící slova ve správném tvaru.
Nějaká _____ (krásný) žena stojí při nákupu u pokladny.
Před ní stojí nějaký starší muž, který _____ (být) hubený a má šedé _____ (vlas).
Za nimi stojí tři _____ (muž). Jeden má blonďaté a dlouhé vlasy. Ti ostatní _____ (mít) černé vlasy.
Kromě toho má jeden z nich modré _____ (oko). On je také největší.
Za nimi stojí nějaká malá paní, _____ (který) je také menší než já.
Pozorně si mě prohlíží a zdá se být netrpělivou.
Ti tři muži před ní o něčem nahlas _____ (mluvit) a _____ (vtipkovat).
Ale ta _____ (hezký) žena se cítí být obtěžována.
Teď musí ten starší muž _____ (zaplatit) svůj nákup a je rád, že může jít domů.
Vyberte slova, která k ostatním nepatří!
pěkný - krásný - ošklivý - dobře vypadající
egoistický - netrpělivý - vystresovaný - milý
upřímný - ochotný pomoci - sprostý - dobromyslný
hloupý - inteligentní - kreativní - chytrý
tlustý - obézní - sportovní - nesportovní
Vytvořte celé věty se zadanými slovy.
(je) (ten muž) (šťastný a) (ženatý).
(ženu) (milou) (má velmi) (a mladou).
(má) (krásná a) (ona je) (černé vlasy).
(moderní) (účes) (oblečení a moderní) (ona pořád nosí).
(ten) (vypadá,) (také dobře) (už má) (muž) (ale) (pleš).
(s) (on) (nosí brýle) (černými obroučky).
(a přátelský) (oni jsou) (pár) (otevřený) (velmi).

Řešení (Lösungen)[Bearbeiten]

Řešení ke cvičení číslo 1
Nějaká krásná žena stojí při nákupu u pokladny.
Před ní stojí nějaký starší muž, který je hubený a má šedé vlasy.
Za nimi stojí tři muži. Jeden má blonďaté a dlouhé vlasy. Ti ostatní mají černé vlasy.
Kromě toho má jeden z nich modré oči. On je také největší.
Za nimi stojí nějaká malá paní, která je také menší než já.
Pozorně si mě prohlíží a zdá se být netrpělivou.
Ti tři muži před ní o něčem nahlas mluví a vtipkují.
Ale ta hezká žena se cítí být obtěžována.
Teď musí ten starší muž zaplatit svůj nákup a je rád, že může jít domů.
Řešení ke cvičení číslo 2
ošklivý
milý
sprostý
hloupý
sportovní
Řešení ke cvičení číslo 3
Ten muž je šťastný a ženatý.
Má velmi milou a mladou ženu.
Ona je krásná a má černé vlasy.
Ona pořád nosí moderní oblečení a moderní účes.
Ten muž také dobře vypadá, ale už má pleš.
On nosí brýle s černými obroučky.
Oni jsou velmi otevřený a přátelský pár.