Zum Inhalt springen

Tschechisch Arbeitsbuch: Themengebiete: Umwelt und Natur

Aus Wikibooks
Národní parky a chráněné krajinné oblasti v Česku

Užitečné věty (Nützliche Sätze)[Bearbeiten]

Tschechisch Deutsch
Krkonošský národní park byl založen už roku 1963. In Tschechien wurde der Nationalpark Riesengebirge bereits 1963 gegründet.
Avšak Národní park Šumava je dvakrát tak velký. Allerdings ist der Nationalpark Böhmerwald fast doppelt so groß.
Národní park Šumava byl jako Národní park Podyjí založen roku 1991 a leží těsně u bavorské hranice. Der Nationalpark Böhmerwald wurde genau wie der Nationalpark Thayatal 1991 gegründet und liegt direkt an der bayerischen Grenze.
Národní park Šumava je součástí téměř 168.000 ha velké biosferické rezervace Šumava. Der Nationalpark Böhmerwald ist Bestandteil des fast 168.000 ha großen Biosphärenreservat Šumava.
Protože Národní park Šumava v období studené války ležel na hranici, má toto území venkovský ráz. Da der Nationalpark zur Zeit des Kalten Krieges nah an der Grenze lag, ist dieses Gebiet ländlich geprägt.
Čtvrtý národní park Česka, České Švýcarsko, sousedí přímo se Saským Švýcarskem a tím je součástí celku Labské pískovce. Der vierte Nationalpark Tschechiens, die Böhmische Schweiz, grenzt direkt an die Sächsische Schweiz und ist somit Bestandteil des Elbsandsteingebirges.
Národní park Podyjí oproti tomu leží na jihu Česka a je nejmenším národním parkem. Der Nationalpark Thayatal liegt hingegen im Süden Tschechiens und ist der kleinste Nationalpark.
Tento národní park je z 84% zalesněn, převážně jedlemi, bukem lesním, habrem obecným a dubem. Dieser Nationalpark ist zu 84 % bewaldet, vor allem mit Tanne, Rotbuche, Hainbuche und Eiche.
Vedle těchto čtyř národních parků existuje ještě 26 chráněných krajinných oblastí. Neben diesen vier Nationalparks gibt es noch 26 Landschaftsschutzgebiete.
V Německu je oproti tomu 16 národních parků, ale když se porovná jejich plocha s celkovou plochou země, odpovídá méně než polovině ve srovnání s Českem. In Deutschland gibt es hingegen 16 Nationalparks, aber wenn man deren Flächen auf die Gesamtfläche des Landes umrechnet, so umfassen diese weniger als die Hälfte im Vergleich mit Tschechien.
Při výrobě energie spoléhá Česko především na uhlí se skoro 50% a jadernou energii s 33%. Bei der Energieerzeugung setzt Tschechien vor allem auf Kohle mit knapp 50 % und Kernenergie mit 33 %.
Příkladné je, že Česko disponuje jednou z nejhustších kolejových sítí na světě, veřejné dopravní prostředky jsou hodně používány a k tomu přibývá výstavba sítí pro cyklisty. Vorbildlich ist aber, dass Tschechien über eines der dichtesten Schienennetze der Welt verfügt, öffentliche Verkehrsmittel stark genutzt werden und zunehmend ein Radwegenetz aufgebaut wird.
Pro třídění v Česku najdeme v zásadě kontejnery na sklo, papír, plast a zahradní odpad. Für die Mülltrennung findet man in Tschechien in der Regel Container für Glas, Papier, Kunststoff und Gartenabfälle.
Vedle toho existuje ještě velké množství různých popelnic, mimojiné na baterie, elektroodpad, léčiva a komunální (zbytkový) odpad. Daneben gibt es eine Vielzahl verschiedener Mülltonnen, u. a. für Batterien, Elektroschrott, Medikamente und Restmüll.
Jaké popelnice se v jednotlivých soukromých domácnostech nacházejí se může regionálně lišit. Welche Mülltonnen man bei Privathaushalten findet, kann regional sehr unterschiedlich sein.
Odpadní kontejnery v Česku

Dialogy (Dialoge)[Bearbeiten]

Tschechisch Deutsch
A: Dobrý den. Mám tady nějaké baterie a dva pytle komunálního odpadu. Kde je smím zlikvidovat? A: Guten Tag. Ich habe hier einige Batterien und zwei Säcke mit Restmüll. Wo darf ich die entsorgen?
B: Jsou to pytle naší firmy? B: Sind die Müllsäcke von unserer Firma?
A: Ne, to jsou vlastní. A: Nein, das sind eigene.
B: V tom případě musíte zaplatit podle hmotnosti. Jděte prosím k mému spolupracovníkovi. B: Dann müssen Sie dafür nach Gewicht zahlen. Gehen Sie bitte zu meinem Mitarbeiter dort.
C: Položte ty pytle zde na váhu. C: Legen Sie die Säcke hier auf die Waage.
C: Je to 10 kilogramů, takže to dělá 30 korun. Můžete to zaplatit rovnou zde. C: Das sind 10 Kilogramm, also 30 Kronen. Sie können das gleich hier bezahlen.
A: Děkuji. Mám tady ještě tyto baterie. A: Danke. Ich habe noch diese Batterien.
C: Ty můžete u mě odevzdat bezplatně. C: Die können Sie bei mir kostenlos abgeben.
A: Mám ještě jednu otázku: Můžu tady také odevzdat papírový odpad? A: Ich habe noch eine Frage: Kann ich auch meinen Papiermüll hier abgeben?
C: Ano, je to možné a zdarma, ale jen v případě, že je ten papírový odpad čistý. C: Ja, das ist auch möglich und kostenlos, allerdings nur, wenn der Papiermüll sauber ist.
A: Okay, mockrát děkuji. Na shledanou. A: Okay, vielen Dank. Auf Wiedersehen.

Cvičení (Übungen)[Bearbeiten]

Vyberte slova, která k ostatním nepatří!
les – park – zvíře – elektrárna – strom – vzduch – řeka – zahrada
sklo – papír – elektroodpad – komunální odpad – bioodpad – dopad papíru – PET láhve
dub – buk lesní – javor – veverka – dvouřadka – topol – jilm
roháč obecný – los – jelen – rys – vlk – liška – jezevec
čáp černý – netopýr – strakapoud – orel mořský – ledňáček – dudek chocholatý – včelojed lesní
uhlí – slunce – uran – ropa – zemní plyn – dřevo – rašelina
Uspořádejte následující dialog!
Mockrát děkuji.
Myslím, že je ta cena závislá na hmotnosti. Přesně Vám to říci nemůžu.
Ano, jste skoro u něj. Musíte jen tam před tou tepelnou elektrárnou zahnout doprava. Tam ten dvůr ihned uvidíte.
Ten musíte odevzdat na sběrném dvoře.
Mohl/a byste mi prosím ještě říct, kde ten sběrný dvůr najdu?
Dobrý den, kde tady můžu zlikvidovat můj rozbitý toaster?
Bude ta likvidace něco stát?
Vytvořte celé věty se zadanými slovy.
(bylo) (v loňském roce) (naše město) (velmi znečištěné) (ještě)
(všude na) (odpad,) (ulicích) (prázdné láhve) (ležel plastový) (a papír)
(supermarketů) (také na) (visely prázdné) (stromech) (igelitové tašky ze)
(u nás probíhal) (celý) („Týden odpadků“) (minulý týden)
(a dobrovolníků,) (přišli) (z jiných měst,) (také) (do našeho) (zde odpad) (města a sbírali) (mnoho dětí)
(účel, tak,) (kromě toho) (na dobrý) (abychom už neměli) (s likvidací) (žádné problémy) (odpadu) (byly vybrány peníze)
(město) (zase „zelené“) (nyní máme)

Řešení (Lösungen)[Bearbeiten]

Řešení ke cvičení číslo 1
elektrárna
dopad papíru
veverka
roháč obecný
netopýr
slunce
Řešení ke cvičení číslo 2
A: Dobrý den, kde tady můžu zlikvidovat můj rozbitý toaster?
B: Ten musíte odevzdat na sběrném dvoře.
A: Bude ta likvidace něco stát?
B: Myslím, že je ta cena závislá na hmotnosti. Přesně Vám to říci nemůžu.
A: Mohl/a byste mi prosím ještě říct, kde ten sběrný dvůr najdu?
B: Ano, jste skoro u něj. Musíte jen tam před tou tepelnou elektrárnou zahnout doprava. Tam ten dvůr ihned uvidíte.
A: Mockrát děkuji.
Řešení ke cvičení číslo 3
V loňském roce bylo naše město ještě velmi znečištěné.
Všude na ulicích ležel plastový odpad, prázdné láhve a papír.
Také na stromech visely prázdné igelitové tašky ze supermarketů.
Celý minulý týden u nás probíhal „Týden odpadků“.
Mnoho dětí a dobrovolníků, také z jiných měst, přišli do našeho města a sbírali zde odpad.
Kromě toho byly vybrány peníze na dobrý účel, tak, abychom už neměli žádné problémy s likvidací odpadu.
Nyní máme zase „zelené“ město.