Zum Inhalt springen

Esperanto: Kapitel 37 – Übersetzung der Leseübung

Aus Wikibooks

La ĉapelo sur la stango

Antaŭ ol Svislando estis tiel libera kiel la nuna svisa respubliko, ĝiaj aferoj estis administrataj de personoj kiuj reprezentis aliajn naciojn. Ofte tiuj personoj estis kiel eble plej severaj juĝistoj al la svisoj. Unufoje plej kruela tirano estis administranta aferojn svisajn. Li elpensis rimarkindan metodon por montri sian povon (Macht), kaj por esti malagrabla al la svisoj. Li decidis meti sian ĉapelon sur altan stangon en la vendejo (hier: Marktplatz), en malgranda vilaĝo apud bela lago inter la altaj montoj. Li diris ke de nun tiu ĉapelo reprezentas lin, kaj portos lian nomon. Saluti la ĉapelon estos la grava devo de ĉiu persono en la vilaĝo. Estos ĉies devo ne nur saluti la ĉapelon, sed ankaŭ genufleksi (hier: einen Kniefall machen) antaŭ la stango. La tirano diris ke li forprenos la domon, la kampojn kaj tiom da mono, kiom li povos, de ĉiu vilaĝano aŭ kamparano kiu forgesos genufleksi. „Mi intencas sendi gardistojn,“ li diris, „kiuj rimarkos ĉu vi ĉiuj genufleksos kiam vi estas proksimaj de la stango.“ Je tagmezo alvenis gardistoj, por rimarki ĉu la necesaj salutoj estos farataj de ĉiuj, kaj por kapti ĉiujn svisojn kiuj ne genufleksis. Baldaŭ la kamparanoj komencis eniri la vendejon, por vendi legomojn po kiel eble altaj prezoj, kaj por aĉeti vestojn kaj aliajn aferojn po treege plej malaltaj prezoj. Ĉiu, kiu iris proksimen de la stango, zorge genufleksis antaŭ la ĉapelo de la malamata tirano, pro timo pri la hejmoj kaj la familioj. Fine, kamparano, kies nomo estis Vilhelmo Tell, eniris la vendejon, kaj staris du aŭ tri minutojn proksime de la stango, dum li diris kelkajn vortojn al amiko. Sed anstataŭ fari tujan saluton, aŭ genufleksi, li tute ne rigardis la stangon.


Der Hut auf der Stange

Bevor die Schweiz so frei war wie die heutige Schweizer Republik, wurden ihre Angelegenheiten von Personen verwaltet, die andere Nationen repräsentierten. Oft waren diese Personen den Schweizern gegenüber (wörtl.: zu den Schweizern) so strenge Richter wie möglich. Einmal wurden die Schweizer Angelegenheiten von einem sehr grausamen Tyrannen verwaltet. Er dachte sich eine bemerkenswerte Methode aus, um seine Macht zu zeigen und um den Schweizern unangenehm zu sein. Er beschloss, seinen Hut auf eine hohe Stange auf dem Marktplatz (wörtl.: im Geschäft) in einem kleinen Dorf bei einem schönen See in den hohen Bergen zu setzen. Er sagte, dass dieser Hut ihn ab jetzt repräsentiert und er seinen Namen tragen wird. Den Hut zu grüßen wird die wichtige Verpflichtung jeder Person im Dorf sein. Es wird jedermanns Verpflichtung sein, nicht nur den Hut zu grüßen, sondern auch einen Kniefall (wörtl.: Kniebeugen) vor der Stange zu machen. Der Tyrann sagte, dass er das Haus, die Felder und so viel Geld wie möglich (wörtl.: wie (viel) er können wird) von jedem Dorfbewohner oder Bauer wegnehmen wird, der vergessen wird, einen Kniefall (wörtl.: Kniebeugen) zu machen. „Ich beabsichtige Wächter zu senden“, sagte er, „die bemerken werden, ob ihr alle einen Kniefall (wörtl.: Kniebeugen) machen werdet, wenn ihr euch der Stange nähert (wörtl.: wenn ihr nahe der Stange seid).“ Mittags kamen Wächter an, um zu beobachten (wörtl.: wahrzunehmen/zu bemerken), ob die nötigen Grüße von allen gemacht worden waren, und um alle Schweizer festzunehmen (wörtl.: zu fangen), die keinen Kniefall (wörtl.: keine Kniebeugen) gemacht hätten. Bald begannen die Bauern, den Marktplatz (wörtl.: das Geschäft) zu betreten, um Gemüse zu so hohen Preisen wie möglich zu verkaufen und um Kleidung und andere Dinge zu äußerst niedrigen Preisen zu kaufen. Jeder, der in die Nähe der Stange ging, machte vor dem Hut des verhassten Tyrannen sorgsam einen Kniefall (wörtl.: Kniebeugen), aus Angst um sein Heim und seine Familie. Schließlich betrat ein Bauer, dessen Name Wilhelm Tell war, den Marktplatz (wörtl.: das Geschäft) und stand zwei oder drei Minuten nahe der Stange, während er zu einem Freund einige Worte sagte. Aber anstatt einen unmittelbaren Gruß zu machen oder einen Kniefall (wörtl.: Kniebeugen) zu machen, schaute er die Stange überhaupt nicht an.