Zum Inhalt springen

Tschechisch: Themenwörterbuch: Grammatikbegriffe

Aus Wikibooks
Deutsch Tschechisch Englisch
Adjektiva adjektiva, příslovce adjectives
Adjektivum hart adjektivum tvrdé, tvrdé přídavné jméno hard adjective
Adjektivum weich adjektivum měkké, měkké přídavné jméno soft adjective
Adverbia adverbia, příslovce adverbs
adverbiale Wendung příslovečné rčení adverbial phrase
Akkusativ, 4. Fall akuzativ, 4. pád accusativ, 4th case
Akronym zkratka abbreviation
Alphabet abeceda alphabet
Aspekt der Verben vid verbal aspect
Aussprache výslovnost pronunciation
Bewegungsverben slovesa pohybu verbs of movement
Dativ, 3. Fall dativ, 3. pád dative, 3rd case
Datum datum datum
Deklination skloňování declination
Frage otázka question
Fremdwort cizí slovo borrowed word
Geld peníze money
Genitiv, 2. Fall genitiv, 2. pád genitiv, 2rd case
Geschlecht rod gender
Gradadverb příslovce míry adverb of degree
Grammatik gramatika grammar
Femininum ženský rod, femininum feminine
Futur budoucí čas, futurum future
umgangssprachlich hovorově colloquial, informal
Imperativ imperativ imperative
imperfektives Verb nedokonavé sloveso, imperfektivní sloveso imperfective verb
Indikativ oznamovací způsob, indikativ indivative
Infinitiv neurčitý tvar, infinitiv infinitive
Instrumental, 7. Fall instrumentál, 7. pád instrumental, 7th case
Klasse třída class
Konditional kondicionál the conditional
Konjugation časování, konjugace conjugation
Konjunktion spojka, konjunkce conjunction
Konsonantenwechsel střídání konsonantů consonant changes
Lokaladverb příslovce místa adverb of place
Lokativ, 6. Fall lokál, 6. pád locative, 6th case
Maskulinum mužský rod, maskulinum masculine
Maskulinum belebt maskulinum životné masculine animate
Maskulinum unbelebt maskulinum neživotné masculine inanimate
Modaladverb příslovce způsobu adverb of manner
Modalverben modální slovesa modal verb
Modus způsob mood
Monate měsíce months
Negation der Verben negace negative verb
Neutrum štřední rod, neutrum neuter
Nominativ, 1. Fall nominativ, 1. pád nominative, 1st case
Numeralien číslovky numerals
Numerus číslo, numerus number
Ordinale Numeralien řadové číslovky ordinal numbers
Partizip příčestí, participium participle
perfektives Verb dokonavé sloveso, perfektivní sloveso perfective verb
Person osoba person
Personalpronomina osobní zájmena personal pronouns
Plural množné číslo, plurál plural form
Pluralia tantum podstatná jména pomnožná, pluralia tantum pluralia tantum
Possessivpronomina přivlastňovací zájmena possessive pronouns
Präfixe prefixy prefixes
Präpositionen předložky prepositions
Präsens prézents, přítomný čas present time
Präteritum minulý čas, preteritum preterite
Singular jednotné číslo, singulár singular form
im übertragenen Sinn přenesně figurative
Steigerung stupňování, komparace comparative/superlative
Substantive podstatná jména, substantiva nouns
Temporaladverb příslovce času adverb of time
Transgressiv přechodník, transgresiv adverbial participle
Übergangsverb přechodné sloveso transitive verb