Zum Inhalt springen

Sprak/ Wortschatz/B

Aus Wikibooks

Sprak - Deutsch

Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



B[Bearbeiten]

 • bad < bađ < bath-a- (DE Bad)(EN bath)
  • bede < bȁđă [bađ + ij + a] (DE baden)(EN to bathe)
 • bajonett < FR baïonette (DE Bajonett)(NL bajonett)(EN bayonet)(DA bajonet)(NO bajonett)(SV bajonett)
 • bak < bak < PG bak-am (DE Hinterteil)(EN back)
 • bake [a-o-a] < bakă < bak-an (DE backen)(EN to bake)
  • baker < bakĕr [bakă + er] (DE Bäcker)(EN bakerman)
   • bakeri < bakĕri [bakĕr + i] (DE Bäckerei, „Ausübungsstätte des Bäckers“)
   • bakermann < bakĕrmanw [bakĕr + manw] (DE männlicher Bäcker)(EN bakerman)
 • balg < balg < balg-iz (DE Balg)(EN belly)
 • balk < balk < WG balk-on (DE Balken)
  • block < blůkk ← blůkkĕn < bluk-n-a- (DE Block)
   • blocke < block + a (DE blocken, blockieren)
  • gebalk < gĭbalk [ga + balk] „all balken“ (DE Gebälk)
 • balkon [bal'ko:n] < FR balcon (DE Balkon)
 • ball < ball < PG ball-uz, PIE bhel- (DE Ball)(EN ball)
  • peloton < FR peloton (NL peloton, peleton)(EN platoon)(SV pluton)
  • fotball < fotball [fot + ball] (DE Fußball)(EN football)
  • handball < ħandball [ħand + ball] (DE Handball)
 • ball < ball < LA ballare (DE Ball, Tanz)(NL bal)(EN ball)(DA bal)(SV bal)
 • bane < bană < ban-an (DE schlagen, töten, cf. bahnen)
  • ban < ban [bană] (DE cf. Bahn)(EN bane)
 • bar < baz < baz-a- (DE bar, bloß)(NO bare)
  • oppenbar < ůppĕnbaz [ůppĕn + baz] (DE offenbar)
 • baros < baros < GR baros (DE Gewicht)(EN weight)
  • barion < baryon [baros + yon] (DE Baryon)
  • barometer < barometĕr [baros + metĕr] (DE Barometer)
 • barbar < barbar < LA barbar-o (DE Barbar)(EN barbarian)
  • barbari < barbari [barbar + i] (DE Barbarei, „Lebensart von Barbaren“)
  • barbarisch < barbarisk [barbar + isk] (DE barbarisch)(NL barbaars)(EN barbaric)(NO barbarisk)(SV barbarisk)
 • bard < bard < WG bard-a- (DE Bart)(EN beard)
 • bas < bas < GR basis, LA basis (DE Basis, Base)(EN base)
  • basere < baseră [bas + ere] (DE basieren)(EN to base)
 • bebe' < bȉbă < bib-æ- (DE beben)
 • bed < bed < bed-o (DE Bitte)(EN bid)
  • bede < bedă [bed + a] (DE bitten)
 • bed < bạđ < GT baith (DE beide)(EN both)(DA både)
 • bedd < bȁdj < bad-j-a- (DE Bett, Beet)(EN bed)
 • ben < bạn < bain-am (DE Bein, Knochen)(NL been)(EN bone)(DA ben)(SV ben)
  • geben < gĭbạn [ga + bạn] „all benen“ (DE Gebein)
 • ber < bȁz < baz-j-a- (DE Beere)(EN berry)
  • bromber < brombȁz [brom + bȁz] (DE Brombeere)(EN blackberry)
  • erdber < ȁrđbȁz [ȁrđ + bȁz] (DE Erdbeere)(EN strawberry)
  • strober < strḁbȁz [strḁ + bȁz] (DE Erdbeere)(EN strawberry)
 • ber < ber < ber-on (DE Bär)(EN bear)
  • brunber < brunber [brun + ber] (DE Braunbär)
  • isber < isber [is + ber] (DE Eisbär)
  • waschber < waskber [wask + ber] (DE Waschbär)(NL wasbeer)(EN raccoon)(DA vaskebjørn)
 • berg < berg < berg-az (DE Berg)(NL berg)(EN barrow, -berg)(DA bjerg)
  • bergig < bergăg [berg + ag] (DE bergig, „mit Bergen“)
  • geberg < gĭberg [ga + berg] „all bergen“ (DE Gebirge [Kollektiv])
 • berge [e-a-o] < bergă < berg-an (DE bergen, bewahren)
 • berre [e-a-o] < berjă < ber-an, bær-j-an (DE tragen)(EN to bear)
  • barr < barj [berjă + d] < WG bær-j-a- (DE Gebaren, Betragen)
   • -barr < -barj [adjektiv: {substantiv} + barj] (DE -bar) [{substantiv} berend]
  • endberre < ăndberjă [and + berjă] (DE entbehren)
  • geberre < găberjă [ga + berjă] „bere mid si“ < ga-ber-an (DE gebären, austragen)
   • gebird < găbȅrđ [găberjă + ith] [!] < ga-burd-iz (DE Geburt)(NL geboorte)(EN birth)(NO byrd)(SV börd)
    • gebirdig < găbȅrdăg [găbȅrd + ag] (DE gebürtig, „mit der Geburt“)
 • berillium < beryllium < X beryllium (DE Beryllium)
 • bi < bi < bi (DE bei, bei-, be-)(EN by, be-)
 • bicker < bikkĕr < ROM, LA bic-ar-ium (DE Becher)
  • stürtbicker < stȕrtbikkĕr [stȕrtă + bikkĕr] (DE Störtebecker)
 • bide < biđă < bith-j-an (EN to bid [?])
 • bild billed ← < billĕđ < [?] (DE Bild)
  • bilde < billĕđă [billĕđ + ij + a] (DE bilden)
 • bin < bin < OG bi-n-i-, PG bi(j)-on (DE Biene)(EN bee)
 • binde [i-a-o] < bindă < bind-an (DE binden)(EN to bind)
  • band < bi[?]nd [bindă] (DE Band, Bande)(EN band)
  • bond < bı̊nd [bindă] (DE Bund)(EN bond)
   • bündel < bȕndĕl < bund-il-in (DE Bündel)(NL bundel)(EN bundle)
  • ferbinde < fŏrbindă [fůr + bindă] (DE verbinden, „zusammen binden“)(EN to connect)
 • birk < bȅrk < PG berk-j-o (DE Birke)(NL berk)(EN birch)(DA birk)(NO bjørk, bjerk, birk)(SV björk)
 • bist best < LA bestia (DE Bestie)(NL beest)(EN beast)(DA dyr)(SV best)
  • bestial < LA bestialis (DE bestialisch)(EN bestial)
 • bite [i-i-i] < bită < bit-an (DE beißen)(EN to bite)
  • bete (DE beizen)
  • bitt < bitt [bită + d] (DE Biss, Bissen)(EN bit)
   • bittel < bittĕl [bitt + l] (DE bissel)(EN a little bit)
   • bittig < bitĭg [bită + d + ig] (DE bissig, „beißen wollend“)
   • bittke < bittkĕ [bitt + ke] (DE Bisschen)(EN a little bit)
 • bitte < bạ̏tjă < bait-j-an (EN to bet)
 • bitter < bittĕr < bit-r-a- (DE bitter)(EN bitter)
  • bitterhed … (DE Bitterkeit)
 • blamere < blameră < GR blasphemein, LA blasphemare, OF blasmer, FR blâmer < (DE blamieren)(EN to blame)
  • blamage < blamagă [blameră + age] (DE Blamage)
 • blande < blandă < bland-an (DE mischen, trüben, verfinstern)(EN to blend)
  • blende < blȁndă [blandă + ij] < bland-ij-an (DE blenden, Sicht nehmen)
   • blend < blȁnd [blȁndă] (DE Blende)
   • blind < blind [!][blȁndă] < blindaz, blendaz (DE blind)(EN blind)
  • blandling < blandling [blandă + ling] (DE Blendling)
 • blaw < blæw < blæw-az (DE blau)(NL blauw)(EN blue)(DA blå) [-w-]
  • blawe < blæwĕ [blæw + e] (DE Bläue, „blaue Farbe“)
  • blawlik < blæwlĭk [blæw + lik] (DE bläulich, „irgendwie blau“)
 • bleke < blekă < blek-an (DE leuchten, cf. blecken)
  • blake < blakă [!][blekă] < blak-o- (DE blaken, brennen, rußen, qualmen)
   • blank < blank < PG blank-a-, VD blank-a- (DE blank)(EN blank)
    • blenke < blȁnkă [blank + ij + a] (EN to blench)
     • blinke < blȅnkă [!][blȁnkă] (DE blinken)(EN to blink)
      • blinceblinkette < blȅncă ← blȅnkȁtjă [blȅnkă + atj] …
       • blincle < blȅncĕlă [blȅncă + el] (DE blinzeln) [-e-]
  • blecke < blekjă [blekă + ij] < VD blekk-æ- (DE blecken)
   • blick < blȅkk [!][blekjă] sts < blekk-/blikk- (DE Blick)
    • blicke < blȅkkă [blȅkk] (DE blicken)
    • ogblick < ḁgblȅkk [ḁg + blȅkk] (DE Augenblick)
     • ogblicklik < ḁgblȅkklĭk [ḁgblȅkk + lik] (DE augenblicklich)
   • blice, blixeblikkette < blȅcă ← blȅkjȁtjă [blekjă + atj] < OE blicettan, OHG bleckazzen (DE blitzen)
    • blic < blȅcă [blȅcă] < blek- + -atja- (DE Blitz)
  • blek < blạk [!][blekă] sts < blaik-a- (DE bleich)
   • bleke < blạkă [blạk + a] < blaik-an (DE bleichen)
  • blike < blẹkă [!][blekă] sts < bleik-an (DE glänzen, schlimmern)
   • blik < blẹk [blẹkă] < VD blik-a- (DE Blech)(NL blik)(EN tin)(DA blik)(NO blikk)
 • bli < bliw < bliw-a- (DE Blei)(DA bly) [-w-]
 • blod < blod < blod-am (DE Blut)(NL bloed)(EN blood)(DA blod)(SV blod)
  • blodig < blodăg [blod + ag] (DE blutig, „mit Blut“)(EN bloody)
  • geblod < gĭblod [ga + blod] „hel blod“ (DE Geblüt)
   • geblod < găblod [ga + gĭblod] „mid de selv geblod“ (DE Geblüt, Verwandtschaft)
    • geblod < gĭblod [gi + găblod] „all gebloder“ (DE Geblüt, Verwandtschaft)
 • bloe [o-e-o] < blæă < blæ-an (DE blähen)(EN to blow) [-ae|o]
  • blad < blad [blæă + ith] < blad-az (DE Blatt)(EN blade)(DA blad)
   • kleblad < klạwblad [klạw + blad] (DE Kleeblatt)
  • blase < blæsă [!][blæă] (DE blasen)(DA blæse)
   • blas < blæs [blæsă] (DE Blase)
  • bloe < bloă [blæă] < bloan (DE cf. blähen, cf. blühen)(EN cf. to blow)
   • blöe < blȍă [bloă] < WG blo-j-an (DE blühen)
    • blöd < blȍd [blȍă + ith] < WG blod-i- (DE Blüte)
   • blom < blom [!][bloă] < blom-on (DE Blume)(EN bloom)(DA blomst [?])
   • blost < blost [bloă + ith] < blos- (DE Blust)(NL bloesem)(EN blossom)(DA blomst [?])
  • bol < bůl [!][blæă] < bul-as (DE Bohle, Baumstamm, cf. Bollwerk)(EN bole) [-u|o]
  • bloing < blæing [blæă + ing] (DE Blähung)
 • blot < blḁt < blaut-a- (DE bloß)
 • böck < bȍkj < PG bok-j-on (DE Buche)(NL beuk)(EN beech)(DA bøg)(SV bok)
 • bocken < bḁkkĕn < WG bauk-n-an (DE Bake)(NL baken)(EN beacon)
  • bockene < bḁkkĕnă [bḁkkĕn + ij + a] (EN to beckon)
 • böge [ö-o-o] < bḁ̏gă < baug-ej-an (DE beugen)(EN to bow)(DA bøje)
  • bog < bḁg [bḁ̏gă] < bug-on (DE Bogen)(EN bow)
   • ellbog < ȁljbḁg [ȁlj + bḁg] (DE Ellbogen, Ellenbogen)(NL elleboog)(EN elbow)(DA albue)(SV armbåge)
 • bok < bok < bok-iz (DE Buch)(NL boek)(EN book)(DA bog)(NO bok)(SV bok)
 • bold < balđ < balth-a- (DE bald)(EN bold) [-ae|o]
  • bolde < balđĕ [balđ + e] (DE Bälde, „baldige Zeit“)
  • boldig < balđăg [balđ + ag] (DE baldig, „bald seiend“)
 • bolster < bůlstĕr < bulst-r-az (DE Polster)(NL bolster)(EN boster)(DA polster)(NO polster)(SV bolster) [-u|o]
 • bom < bḁm < WG baum-oz (DE Baum)(NL boom)(EN boom, beam)(DA bom)
  • böme < bḁ̏mă [bḁm + ij + a] (DE bäumen)(EN to beam)
   • upböme < upbḁ̏mă [up + bḁ̏mă] (DE aufbäumen)
  • dromtoverbom < drḁmtḁƀĕrbḁm [drḁmtḁƀĕr + bḁm] (DE Traumzauberbaum)
 • bon < bḁn < baun-o (DE Bohne)(NL boon)(EN bean)(DA bønne)
 • bonus < bonus < LA bonus (DE Bonus)(EN bonus)
  • bene < bene [bonus] < LA bene …
   • beneficere < benefȧceră [bene + feceră] …
    • benefic < benefică [benefȧceră] (DE Benefiz)
 • bord < borđ < borth-am (DE Brett)(EN board)
 • bord < bord < bord-az (DE Bord, Seite eines Schiffs)(EN board)
  • enbord < ănbord [an + bord] (DE an Bord)(EN aboard)
  • stürbord < ste̥rbord [ste̥r + bord] (DE Steuerbord)(EN starboard)
 • bore < bůră < bur-o (DE bohren) [-u|o]
 • borg < bůrg < burg-s (DE Statt, -burg, -berg)(EN –borough)(DA –borg) [-u|o]
 • bös < bḁ̏s < baus-j-a- (DE böse)(EN bad)
 • bosem < bosĕm < WG bos-m- (DE Busen)(EN bossom)
 • bot < bot < bot- (DE Buße)(NL boete)(EN boot)(DA bod)(NO bot)(SV bot)
 • bot < bḁt [!] < bait- (DE Boot)(NL boot)(EN boat)(DA båd)
 • brade [a-e-a] < brædă < WG bræd-a- (DE braten)
 • bragen < bragĕn < brag-n-am (DE Bregen, Gehirn)(NL brein)(EN brain)(DA hjerne)(SV hjärn)
 • bred < brạđ / brạd < braith-az / braid-a- (DE breit)(NL breed)(EN broad)(DA bred)
 • breke [e-a-o] < brekă < brek-an (DE brechen)(EN to break)
  • brak < bræk [brekă] < bræk-o (DE Bruch)(EN breach)
  • ferbreke (DE verbrechen)
   • ferbreken (DE Verbrechen, Kriminalität) [?]
   • ferbreker … (DE Verbrecher)
  • gebreke < găbrekă [ga + brekă] „breke af si“ (DE gebrechen, fehlen)
  • tebreke < tŏbrekă [to + brekă] (DE zerbrechen, „auseinander brechen“)
 • breste [e-a-o] < brestă < brest-an (DE bersten)(EN to burst)
 • bri < briw < briw-a- (DE Brei) [-w-]
 • bringe [i-a] < brȅngă < breng-a- (DE bringen)(EN to bring)
  • ferbringe < fĕrbrȅngă [ferr + brȅngă] (DE verbringen, „zu Ende bringen“)(EN to spend)
  • forbringe … (DE vorbringen)
  • medbringe < medbrȅngă [med + brȅngă] (DE mitbringen)(EN to carry along)
   • medbringsel < medbrȅngsĕl [medbrȅngă + sel] (DE Mitbringsel, Mitgebrachtes)
  • upbringe < upbrȅngă [up + brȅngă] (DE aufbringen)
   • erbringe < ŭpbrȅngă [upbrȅngă] (DE erbringen)
 • brinne [i-a-o] < brėnwă < bren-w-an (DE brinnen)(EN to burn)
  • brenne [e-a] < brenwă [brėnwă] (DE brennen)
   • branned < brȇnnĕd [brenwă] (DE Brand)
  • branst < branst [brėnwă + ith] [!] < brunst-i (DE Brunst, „stattfindendes Brennen“)
 • brod < brḁđ < brauth-am (DE Brot)(NL brood)(EN bread)(DA brød)
  • butterbrod < buttĕrbrḁđ [buttĕr + brḁđ] (DE Butterbrot)
  • smerrbrod < smerwbrḁđ [smerwă + brḁđ] (DE Schmerbrot)(DA Smørebrød)
  • tostbrod < tostbrḁđ [tostă + brḁđ] (DE Toastbrot)
 • brod < brod < brod (DE Brut)(EN brood)
 • bröde < brȍdă < WG brod-j-an (DE brüten)(EN to breed)
 • broder < brođĕr < broth-ar (DE Bruder)(NL broeder/bror)(EN brother)(DA broder/bror)
  • broderlik < brođĕrlĭk [brođĕr + lik] (DE brüderlich, „den Brüdern entsprechend“)
  • broderschapp < brođĕrskăp [brođĕr + skap] (DE Bruderschaft, „Bande von Brüdern“)(EN brotherhood)
  • gebroder < găbrođĕr [ga + brođĕr] „ander broder“ (DE Gebruder)
 • brom < brom [!] < bræm-az (DE cf. Brombeere)(NL braam)(EN broom)
 • bronc < bronc < FR bronz-e (DE Bronze)(EN bronze)
 • brud < bruđ < bruth-iz (DE Braut)(NL bruid)(EN bride)(DA brud)(NO brud)(SV brud)
 • bruke < brukă < bruk- (DE brauchen)(EN to brook)
  • bruk < bruk [brukă] (DE Brauch)
  • gebruke < găbrukă [ga + brukă] „bruke fur si“ (DE gebrauchen)(EN to use)
   • ferbruke < fĕrbrukă [ferr + găbrukă] (DE verbrauchen, „zu Ende gebrauchen“)
    • ferbruker < fĕrbrukĕr [fĕrbrukă + er] (DE Verbraucher)
 • brölle < brȍljă < VD *brol-j-a (DE brüllen)(NL brullen)(DA brøle)(NO brøle)
 • bru < ! < braegwo (DE Braue)
  • ogbru (DE Augenbraue)(NL wenkbrauw)(DA øjenbryn)(SV ögonbryn)
 • brun < brun < brun-az (DE braun)(NL bruin)(EN brown)(DA brun)
  • brune < brunĕ [brun + e] (DE Bräune, „braune Farbe“)
 • brunn < brunn < brunn-on, brunn-oz (DE Brunnen)(EN bourn)
 • brüe < bre̥wă < breuw-an (DE brauen)(EN to brew) [-w-]
  • brüer < bre̥wĕr [bre̥wă + er] (DE Brauer)
   • brüeri < bre̥wĕri [bre̥wĕr + i] (DE Brauerei)
 • brügg < brȕgj < brug-j-o (DE Brücke)(NL brug)(EN bridge)(DA bro)
 • brüst < bre̥st < breust-am (DE Brust)(NL borst)(EN breast)(DA bryst)(SV bröst)
 • buk [bu:k] < buk-a- (DE Bauch)(NL buik)(EN belly)(DA mave)(SV mage)
 • bulgar < bulgar < LA Bulgar-us …
  • bulgare < bulgarĕ [bulgar + e] (DE Bulgare)
 • bull < bull < bull-on (DE Bulle)(EN bull)
 • burg < burg < burg-s (DE Burg)(NL burcht [?])
  • bürge < bȕrgă [burg + ij + a] (DE bürgen)
 • butter < buttĕr < ROM, LA but-yr-um (DE Butter)(EN butter)
 • buwe < buwă < bow-w-an (DE wohnen, cf. bauen) [-w-]
  • buw < buw [buwă] (DE Bau, Wohnort)(DA by [?])
  • buwer < buwĕr [buwă + er] (DE Bewohner, cf. Bauer)
   • gebuwer < găbuwĕr [ga + buwĕr] „ander buwer“ (DE einer, der am selben Wohnort wohnt)
   • nawbuwer < næƕbuwĕr [næƕ + buwĕr] (DE Nachbar)(EN neighbour)
    • nawbuwerschapp < næƕbuwĕrskăp [næƕbuwĕr + skăp] (DE Nachbarschaft, „Bande von Nachbarn“)(EN neighbourhood)
  • upbuwe < upbuwă [up + buwă] (DE aufbauen)
   • erbuwe < ŭpbuwă [upbuwă] (DE erbauen)
  • utbuwe < utbuwă [ut + buwă] (DE ausbauen)
   • erbuwe < ŭtbuwă [upbuwă] (DE erbauen)
 • büde [ü-o-o] < be̥dă < beud-a- (DE bieten, „ins Bewusstsein rufen“)
  • bod < bůd < bud-on (DE Bote)
   • bodschapp < bod + schapp (DE Botschaft)(EN embassy, message)
  • gebüd < găbe̥d [ga + be̥d] „bodene“ (DE Gebiet, Herrschaftsgewalt)(EN area)
 • büdel < bȕdĕl < OG bud-il-a- (DE Beutel)(EN bag)
 • büer < be̥wĕz < beuwoz- (DE Bier)(NL bier)(EN beer)
 • büge [ü-o-o] < be̥gă < beug-a- (DE biegen)(EN to bow)(DA bøje)
  • bücke < bȕkkă [!] [be̥gă + ij + a] < bukk-j-a- (DE bücken)
  • bügel < be̥gĕl [be̥g + l] (DE Bügel)(NL beugel)(EN boul, bool)(SV bygel)
   • stigbügel < stigbe̥gĕl [stigă + be̥gĕl] (DE Steigbügel)(NL stijgbeugel)(EN stairup)(SV stigbygel)
  • ferbüge < fĕrbe̥gă [ferr + be̥gă] (DE verbiegen, „außer Reichweite biegen“)
 • büll < bȕlj < WG bul-j-on (DE Beule)
 • büre < bȕră < [?] (DE beginnen)
  • gebüre < găbȕră [ga + bȕră] „byre af si“ < ga-bur-ij-an (DE gebühren, „von sich beginnen“ [?])
 • büt < bụt < MNND buite (DE Beute)(EN booty)(DA bytte)(SV byte)


Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z