Zum Inhalt springen

Sprak/ Wortschatz/M

Aus Wikibooks

Sprak - Deutsch

Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZM[Bearbeiten]

 • mag [ö-a-o-o] < mag < mag (DE mag (mögen))(EN may)
  • macht < maħt [mag + ith] < makht-uz (DE Macht, „stattfindendes Vermögen“)(EN might)
  • machtig < maħtĭg [mag + ith + ig] (DE mächtig, „beständig vermögend“)(EN mighty)
   • almacht < ălmaħt [aln + maħt] (DE Allmacht)(EN omnipotence)
    • almachtig < ălmaħtĭg [ălmaħt + ig] (DE allmächtig)(EN allmighty)
  • megen < mȁgĕn < mag-in-am (DE ?)(EN main)
 • mag < mag < mag-on (DE Magen)(NL maag)(EN maw)(DA mave)(SV mage)
 • magd maged < magĕđ < mag-ad-in-om (DE Magd, Maid)(EN maiden)
  • magdke < magĕđkĕ [magĕđ + ke] (DE Mädchen)
 • mais < mais < SP maíz (DE Mais)(EN corn)
 • major < LA maior (DE Major)
  • majestät' < LA majestas (DE Majestät)(EN majesty)
   • majestätisch < majestät + isch (DE majestätisch)(NL majestueus)(EN majestic)(DA majestætisk)(NO majestetisk)(SV majestätisk)
 • make < makă < mak-o- (DE machen)(EN to make)
  • fermake < fŭrmakă [fur + makă] (DE vermachen, „jemand anderem machen“)
   • fermaked < fŭrmakĕd [fŭrmakă] (DE vermacht)
    • fermakednis < fĕrmakĕdnĭs [fĕrmakĕd + nis] (DE Vermächtnis, „Vermachtes“)
 • makro- … (DE Makro-)
 • mal < mal [!] < mathl-a- (DE Mahl, feste Zusage)
  • gemal < gămal [ga + mal] „mid-mal-eler“ (DE Gemahl)
 • mal < mæl < mæl-a- (DE Mal, Mahl)(NL maal)(EN meal)(DA mål)
 • mal < mæl < mæl-a- (DE Mal, Zeichen)
  • male < mælă [mæl + ij + a] < mæl-æ- (DE malen)(EN to paint)
 • male < mală < mal-an (DE mahlen)
 • man < mæn < mæn-on (DE Mond)(NL maan)(EN moon)(DA måne)
  • mand manned < mænnĕđ [mæn] < mæn-oth- (DE Monat)(NL maand)(EN month)(DA måned)
  • Mandag < mændag [mæn + dag] (DE Montag)(EN Monday)(DA mandag)
  • follman < fůllmæn [fůll + mæn] (DE Vollmond)
  • halvman < ħalƀmæn [ħalƀ + mæn] (DE Halbmond)
  • nüman < ne̥mæn [ne̥ + mæn] (DE Neumond)
 • man < man < man-o (DE Mähne)(NL manen)(EN mane)
 • manus < manus < LA manus, -us (DE Hand)
  • manual < manual [man + al] (DE manuell)(EN manual)
 • mang < mang < mang- [?] (DE mang, unter, zwischen)
  • mengen < mangă [mang + ij + an] (DE mengen)
  • gemang
   • enmang (EN among)
 • mange < mangă < mang-oj-an (EN cf. monger)
  • manger < mangĕr [mangă + er] (EN monger)
   • rumormanger … (EN rumormonger)
   • warrmanger < wȇrzmangĕr [warr + mangĕr] (EN warmonger)
 • man < man < PG man-on (DE man)(NL man)(EN man)(DA mand, man)
  • mann < manw < PG man-w-az (DE Mann)(NL man)(EN man)(DA mand, man)
   • mannlik < mann + lik (DE männlich)
  • menschmanisch < man + isch (DE mensch-)
  • fordermann < fůrđĕrmanw [fůrđĕr + manw] (DE Vordermann)
  • Normannen < Nůrmanwĕn [nůr + manwĕn] (DE Normannen)
  • timmermann < tȅmmĕrmanw [tȅmmĕr + manw] (DE Zimmermann)
  • wivmann < wiƀmanw [wiƀ + manw] (DE Frau)(EN woman)
 • marg < mazg < mazg-a- (DE Mark, Gewebe)
 • mark < mark < mark-o (DE Mark, Grenzgebiet)
  • -mark < -mark [mark] (DE -mark)
 • mark < mark < mark-a (DE Mark, Marke, Zeichen, Gewichts- und Werteinheit)
  • merke < mȁrkă [mark + ij + a] < mark-ij-an (DE merken)(EN to remark)
   • upmerke < upmȁrkă [up + mȁrkă] (DE aufmerken)
    • upmerksam < upmȁrksam [upmȁrkă + sam] (DE aufmerksam, „gern aufmerkend“)
  • markere < markeră [mark + ere] (DE markieren)(EN to mark)
   • markeering < markering [markeră + ing] (DE Markierung)
 • Mars < Mars < LA Mars, -tis (DE Mars)(EN Mars)
  • Marc < Marc [Mars + t + ia] (DE März)(EN March)
   • marcial < martial [Marc + al] (DE martial)(EN martial)
 • masch < mask < mask- (DE Masche)(EN mesh)
 • maschin < machin < LA machin-a (DE Maschine)(EN machine)
 • mass < mass < LA massa (DE Masse)(EN mass)
  • massiv < massiv [mass + iv] (DE massiv)(EN massive)
 • matematik < mathematik < GR mathematike (tekhne), LA mathematica (DE Mathematik)(EN mathematics)
  • matematiker < mathematikĕr [mathematik + er] (DE Mathematiker)
  • matematisch < mathematisk [mathematik + al] (DE mathematisch)(EN mathematical)
 • mater < LA mater (DE Mutter, cf. Mutter)(EN mother, cf. mother)
  • materi < LA materia (DE Materie)(EN matter)
   • material < LA materialis (DE Material)(EN material)
    • materiell < [material] (DE materiell)
     • materialisere < [materiell + isere] (DE materialisieren)(EN materialise)
     • materialism < [materiell + ism] (DE Materialismus)(EN materialism)
     • materialist < [material + ist] (DE Materialit)(EN materialist)
      • materialistisch < [materialist + isch] (DE materialistisch)(EN materialistic)
  • matrix < matrix [mater] < LA matrix, -icis (DE Matrix)(EN matrix)
   • matrikel < matricŭl [matrix + ul] < LA matricula (DE Matrikel)
    • exmatrikulere < exmatriculeră [ex + matricŭl + ere] (DE exmatrikulieren)
     • exmatrikulation < exmatriculation [exmatriculeră + t + ion] (DE Exmatrikulation)
    • immatrikulere < immatriculeră [in + matricŭl + ere] (DE immatrikulieren)
     • immatrikulation < immatriculation [immatriculeră + t + ion] (DE Immatrikulation)
 • med < med < med-u- (DE Met)
 • medicin < medicin < LA medic- (DE Medizin)(NL medicijn)(EN medicine)(DA medicin)(NO medisin)(SV medicin)
  • medikament < medicament < LA medicament-um (DE Medikament)(NL medicament)(EN medicament)(DA medikament)(NO medikament)(SV medikament)
 • melk < melĭk [!] < mel-uk- (DE Milch)(NL melk)(EN milk)(DA mælk)(NO mjølk)(SV mjölk) [-ik-]
  • melke [e-a-o] < melĭkă [melĭk] < melk-an (DE melken)(EN to milk)
  • melkig < melĭkăg [melĭk + ag] (DE milchig, „mit Milch“)(EN milky)
 • mell < melw < mel-w-an (DE Mehl)(EN meal)
 • melte [e-a-o] < mȁltă < malt-ij-an (DE schmelzen)(EN melt)
 • meminissere < meminisseră < LA meminisse (DE sich erinnern)
  • memento < memento [!][meminisseră] < LA memento (DE erinnere dich, vergiss nicht)
 • reminiscere < reminisceră < LA reminisci (DE sich erinnern)
  • reminiscent < reminiscent [reminisceră + nt]
   • reminiscenc < reminiscenc [reminiscent + ia] (DE Reminiszenz)(EN reminiscence)
 • memor < memor < LA memor (DE sich erinnernd)
  • memorere < memoreră < LA memorari …
   • rememorere < rememoreră [re + memoreră] < LA rememorari (DE sich erinnern)(EN to remember)
  • memori < memori < LA memoria (EN memory)
   • memorial < memorial [memori + al] < LA memorialis (EN memorial)
 • men < mạn < main- (DE cf. gemein)(EN cf. mean)
  • mine < mạ̏nă [mạn] < main-ij-an (DE meinen, tauschen)(EN to mean)
   • mining < mạ̏ning [mạ̏n + ing] (DE Meinung)
  • gemen < gămạn < ga-main-iz, PIE ko-moin-i- (DE gemein)(EN mean, common)
   • gemend < gămạnd [gămạn + ith] (DE Gemeinde)
   • gemenschapp < gămạnskap [gămạn + skap] (DE Gemeinschaft, „Vielheit, die gemein ist“)
   • algemen < ălgămạn [aln + gămạn] (DE allgemein)
    • algemenhed
 • men < men < LA moenia (DE Ringmauer)
  • munere < muneră [men] < LA munire (DE befestigen)(EN to fortify)
   • munit < munit [muneră + t] …
    • munition' < munition [munit + ion] (DE Munition)(EN munition, ammunition))
 • ment < ment < LA mens, -tis, PIE men-, mon- …
  • mental < mental [ment + al] < LA mentalis (DE mental)(EN mental)
   • mentalität < mentalitȁt [mental + itat] (DE Mentalität)(EN mentality)
 • mer < mȁr < PG mar-i (DE Meer)(EN mere)
  • mar < LA mare (DE Meer)
   • marin < LA marinus (DE Marine)(NL marine)(EN marine)
    • marinere < marin + ere < FR mariner (DE marinieren)(NL marineren)(EN to marinate)
  • marsch (DE Marsch)(NL moeras)(EN marsh)(DA mose)(SV myr)
 • mergere < mergeră < LA mergere (DE sinken)
  • emergere < emergeră [ex + mergeră] < LA emergere (DE sich erheben)
   • emergenc < emergenc [emergeră + nt + ia] (EN emergency)
 • merx < merx < LA merx, -cis
  • kommerc < commerc [com + merx + ium] < LA commercium (DE Kommerz)(EN commerce)
   • kommercial < commercial [commerc + al] (DE kommerziell)(EN commercial)
 • mes < mạs < mais-on (DE Meise)(NL mees)
 • met < mȁt < mat-i(z)- (DE Mett, Fleisch, Speise)(EN meat)
  • metle < mȁtĕlă …
 • meta- (DE Meta-)
 • mete [e-æ-e] < metă < met-an (DE messen)
  • mat < mæt [metă] < mæt- (DE Maß)(NL maat)(EN measure)(SV mått)
   • matig < mætăg [mæt + ag] (DE mäßig, „mit Maß“)(NL matig)(SV måttlig, -måttig, -mässig)
  • messer metersax (DE Messer)
 • meter < metĕr < GR metron, FR mètre (DE Meter, Maß)(EN metre)
  • -meter < -metĕr [metĕr] (DE -meter)(EN -metre)
  • metri < metri [metĕr + ia] < GR metria …
   • -metri < -metri [metri] < GR -metria, LA -metria [?] (DE -metrie)(EN -metry)
  • metrik < metrik [metĕr + ik] < GR metrike, LA metricus (DE Metrik)
   • metrisch < metrisk [metrik + al] < GR metrikos, LA metricus (DE metrisch)
  • simmetri' < symmetri [syn + metĕr + ia] (DE Symmetrie)(EN symmetry)
   • simmetrisch < symmetrisk [symmetri + ik + al] (DE symmetrisch)(EN symmetric, symmetrical)
 • mid < mȅd < ROM, LA med-i [antonim: beut] (DE mit)(EN with)(NO med)
  • med < mȉd [mȅd] (DE mit, mittels)(EN with, using)
   • meddel < mȉddĕl [?] (DE Mittel)(EN mean, measure)
    • meddels < mȉddĕls [meddĕl + s] (DE mittels)
    • beruigingmeddel beruiging + meddel (DE Beruhigungsmittel)
    • ermeddle < ŭpmeddĕlă [up + meddĕl + a] (DE ermitteln, das Mittel bestimmen) [-e-]
    • fermeddle < fŭrmȉddĕle … (DE vermitteln)
     • fermeddling < fŭrmȉddĕling … (DE Vermittlung)
   • warmed < ƕarmȉd [ƕar + mȉd] (DE womit)
  • midd < midj [mid + ij] < med-j-on (DE Mitte)(EN middle)
  • middel < mȅddĕl [mid + l] < med-l-ij-a- (DE mittel)(EN middle)
   • middelmat < middĕlmæt [middĕl + mæt] (DE Mittelmaß)(EN average)
    • middelmatig < middĕlmætăg [middĕlmæt + ag] (DE mittelmäßig, „mit Mittelmaß“)(EN mean)
  • midden < middĕn [mid + n] [!] < med-j-az (DE mitten)(EN mid)
  • midder < middĕr [mid + r] (DE Mitter-)
  • warmid < ƕarmid [ƕar + mid] (DE womit)
 • mikro- (DE Mikro-)
 • mild < milđ < milth-j-az- (DE mild)(EN mild)
 • milit < LA miles (DE Soldat)(EN soldier)
  • milic < LA militia (DE Miliz)(EN militia)
  • militar < LA militaris (DE Militär)(EN military)
   • militär' < [militar] (DE militärisch)(EN military)
    • militarism < FR militarisme (DE Militarismus)(EN militarism)
    • militarist < FR militarist (DE Militarist)
     • militaristisch < [militarist + isch] (DE militaristisch)
   • militarisch < [militar + isch] (DE militärisch)(EN military)
 • million < million < OF million (DE Million)(EN million)
  • millionär < millionạr [million + ạr] < FR millionaire (DE Millionär)
 • min < mẹn < mein-o (DE lieb, freundlich, mild)
  • mine < mẹnă [mẹn + ij + a] (DE meinen, lieben)
  • minne < mẹnjă [mẹn + ij + a] (DE minnen, lieben)
   • minn < mẹnj [mẹnjă] (DE Minne, Gedächtnis, liebevolles Gedächtnis)
    • mind < minđ [!][mẹnj + ith] < ga-menth-ij-an [?] (EN mind)
     • minde < minđă [minđ + a] (EN to mind)
 • minn < minn < minn- sts, ROM, LA min-or (DE gering, klein)
  • minner < minnĕr < minn-iz-on (DE minder)
  • minnest < minnĕst < minn-ist-a- (DE mindest)
 • minus < minus < LA minus (DE minus)(EN minus)
  • minister < ministĕr < LA minister, -tri
   • ministerium < ministerium < LA ministerium (DE Ministerium)(EN ministry)
   • ministrere < ministreră < LA ministrare …
    • administrere < administreră < LA administrare …
     • administrat < administrat [administreră + t] …
      • administration < administration [administrat + ion] (DE Administration)(EN administration)
   • administration [?]
      • administrator < administrator [administrat + or] (DE Administrator)(EN administrator)
  • minor < minor < LA minor (EN minor)
   • minorität < minoritȁt < LA minoritas (DE Minorität)(EN minority)
 • miss < miss < miss-a- (DE miss-, Fehler)(EN mis-)
  • misse < missă [miss] < miss-j-an (DE missen)(EN to miss)
  • misslik < misslĭk [miss + lik] (DE misslich, „Fehlern entsprechend“)
 • mist < miħst < mikhst-u- (DE Mist) [-kh-]
 • mittere < LA mittere (DE schicken, senden)
  • mission < LA missio [mittere + t + io] (DE Mission)(EN mission)
   • missionar < LA missionarius (DE Missionar)(EN missionary)
    • missionär < [missionar] (DE missionarisch)
    • missionarisch < [missionar + isch] (DE missionarisch)(EN missionary)
    • missionarstelling < [missionar + stȁlling] (DE Missionarsstellung)(EN missionary position)
  • kommittere < LA committere (EN to commit)
   • kommission < LA commissio (DE Kommission)(EN commission)
  • kompromittere < LA compromittere (DE kompromittieren)(EN to compromise)
  • permittere < LA permittere (DE gestatten, erlauben)(EN to permit)
   • permission <LA permissio (DE Erlaubnis)(EN permission)
  • premittere < LA premittere (DE vorausschicken)
   • premiss < LA praemissa (propositio) (DE Prämisse)(EN premise)
  • submittere < LA submittere (EN to submit)
   • submission < LA submissio (EN submission)
  • transmittere < LA transmittere (EN to transmit)
   • transmission < LA transmissio (DE Transmission)(EN transmission)
 • mo < ma < PG ma- sts, PIE me- (DE sehr, viel, groß)(EN very) [-ae|o]
  • mannig < mannăg [!][ma + ag] „mo (plural)“ < man-ag-az (DE mannig, manch, Menge [zählbar])(EN many)
  • meck < mȁkk [mȁ + k] < mek-il-az (DE viel [nicht zählbar])(EN much)
  • mer meer < mạz ← mȁĭz [ma + iz] < maiz-on ← ma-iz-on (DE mehr)(EN more)
   • emer emeer< ạwmạz [ạw + mạz] ← ạwmȁĭz [ạw + mȁĭz] (DE immer)
  • mest meest < mạst ← mȁĭst [ma + ist] < maist-az ← ma-ist-az (DE meist)(NL most)(EN most)
 • moe < mæă < mæ-an (DE mähen)(NL maaien)(EN to mow) [-ae|o]
  • mad < mæd [mæă + ith] < mæd-w-on (DE Matte)(NL made)(EN mead, meadow)
 • mod < mođ < moth-a- (DE Mut)(EN mood)
  • modig < mođăg [mod +ag] (DE mutig, „Mut bekommen habend“)
  • gemod < gămođ [ga + mođ] „all moden“ (DE Gemüt)
   • gemodlik < gămođlĭk [gămođ + lik] (DE gemütlich)
 • möd < mȍd < mod-j-a (DE müde)(EN tired)
 • möe < mȍă < OG mo-j-a- (DE mühen)
  • mösal < mȍsal [mȍă + sal] (DE Mühsal, „was einen mühen lässt“)
   • mösalig < mȍsalăg [mȍsal + ag] (DE mühselig, „mit Mühsal“)
 • moder < modĕr < mod-er (DE Mutter)(NL moeder)(EN mother)(DA moder, mor)
 • möl < mȍl < ROM, LA mol-in-a (DE Mühle)(EN mill)
 • mon [ö-o-o-o] < mon [!] < man (DE ich erinnere mich)
  • mane < mană [mon] < WG man-o- (DE mahnen)
   • maning < maning [mană + ing] (DE Mahnung)
 • monere < moneră < LA monere (DE monieren)
  • monit < monit [moneră + t] < LA monitum …
   • monitor < monitor [monit + or] < LA monitor (DE Monitor)(EN monitor)
  • monument < monument < LA monumentum (DE Monument)(EN monument)
   • monumental < monumental [monument + al] (DE monumental)(EN monumental)
 • monet < monet < LA moneta (DE Monete)(EN money)
  • monetar < monetar < LA monetarius (DE monetär)(EN monetary)
 • mongol < mongol < [?]
  • mongole < mongolĕ [mongol + e] (DE Mongole)
  • Mongoli < Mongoli [Mongol + i] (DE Mongolei)
  • mongolisch < mongolisk [mongol + isk] (DE mongolisch)
 • mönk < mȍnnĭk < VL mon-ic-us, PG munik-o (DE Mönch)(EN monk) [-ik-]
 • mor < mor < mor-a- (DE Moor)(NL veen)(EN moor, fen)(DA mor, mose)(SV torv, träsch)
 • morg < můrg < murg-en-a- (DE Morgen, der morgige Tag)(EN morrow, morning) [-u|o]
  • morgen < můrgĕn < murg-en-a- (DE Morgen, Tagesanfang)(EN morgen)(NO morgen) [-u|o]
  • morgig < můrgăg [můrg + ag [?] ] (DE morgig, „morgen seiend“)
 • morf < morph < GR morphe (DE Gestalt)(EN form)
  • morfem < morphem [morph + em] (DE Morphem)(EN morpheme)
  • Morfeus < Morpheus < LA Morpheus (DE Morpheus, Gott der Träume, der Gestaltenerschaffer)(EN Morpheus)
   • morfin < morphin < FR morphine (DE Morphin)(EN morphine)
  • morfologi < morphologi [morph + logi] (DE Morphologie)(EN morphology)
  • metamorfere < metamorpheră [meta + morph + ere] < GR metamorphoun (DE transformieren)(EN to transform)
   • metamorfosis < metamorphosis [metamorpheră + is] < GR metamorphosis (DE Metamorphose)(EN metamorphosis)
 • mort < mort < LA mors, -tis (DE Tod)(EN death)
  • mortal < mortal [mort + al] < LA mortalis (DE tödlich, sterblich)(EN mortal)
 • mos < mos < WG mos-a- (DE Mus)
  • gemos < gămos [ga + mos] „all mosen“ (DE Gemüse)
 • mot (EN moot)
  • möte < mȍtă < mot-ij-an (EN to meet)(NL entmoeten)(DE treffen)(DA møde)(NO møte)(SV möta)
 • mote < mot < mot- sts (DE Mutz, Möse, Modder)
 • movere < moveră < LA movere (DE bewegen, erschüttern)(EN to move)
  • möt < FR meute, ROM movita (DE Meute)
  • mot < mot [moveră + t] < LA motum (DE Erschütterung, Bewegung)
   • mot < mot [mot] < LA motus, us …
   • motion < motion [mot + ion] < LA motio (DE Bewegung)(EN motion)
   • motiv < motiv [mot + iv] (DE Motiv)(EN motive)
    • motivere < motiveră [motiv + ere] (DE motivieren)(EN to motivate)
     • motivat < motivat [motivere + t] …
      • motivate < motivată [motivat + e] (DE motivieren)(EN to motivate)
      • motivation < motivation [motivat + ion] (DE Motivation)(EN motivation)
   • motor < motor [mot + or] < LA motor (DE Motor)(EN motor)
  • moviment < moviment [!][moveră + ment] (DE Bewegung)(EN movement)
  • emovere < emoveră [ex + moveră] …
   • emot < emot [emoveră + t] …
    • emotion < emotion [emot + ion] (DE Emotion)(EN emotion)
    • emotiv < emotiv [emot + iv] (DE gefühlsmäßig)(EN emotive)
  • promovere < promoveră [pro + moveră] < LA promovere (DE promovieren, befördern)(EN promote)
   • promot < promot [promoveră + t] …
    • promote < promotă [promot + a] (DE promovieren)(EN to promote)
    • promotion < promotion [pro + mot + ion] (DE Promotion, Beförderung)(EN promotion)
    • promotor < promotor [pro + mot + or] (DE Beförderer)(EN promotor)
  • removere < removeră [re + moveră] (DE entfernen)(EN to remove)
   • remot < remot [removeră + t] (DE entfernt)(EN remote)
 • mund < munđ < munth-az (DE Mund)(NL mond)(EN mouth)(DA mund)(SV mund) [-n-]
 • mur < mur < ROM, LA murus (DE Mauer)
 • mus < mus < mus (DE Maus)(NL muis)(EN mouse)(DA mus)
 • mus < mus < GR Mousa, LA Musa (DE Muse)
  • musik < musik [mus + ik] < GR mousike (techne), LA (ars) musica (DE Musik)(EN music)
   • musisch < musisk [musik + al] (DE musisch)(EN musical)
    • musikal < musikal [musik + al + isk] (DE musikalisch)
 • muschel < muskĕl < ROM, LA muscula (DE Muschel)(NL mossel)(EN mussel)(SV mussla)
 • muskel < muscŭl < LA musculus (DE Muskel)(EN muscle)
  • muskular < muscular [muscŭl + al] (DE muskulär)(EN muscular)
  • muskulos < musculos [muscŭl + os] (DE muskulös)(EN muscular)
 • mut [ü-u-u-u] ← mot < mot < mot-an (DE muss (müssen))(EN must)
 • mutere < muteră < LA mutare (DE mutieren)
  • mutant < mutant [muteră + nt] (DE Mutant)
  • mutat < mutat [muteră + t] …
   • mutation < mutation [mutat + ion] (DE Mutation)
 • mügg < mȕgj < mug-j-on (DE Mücke)(EN midge)
  • müj < mȕħ < mukh-j-a- (DE Mückenschwarm) [-ch-]


Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z