Zum Inhalt springen

Sprak/ Wortschatz/F

Aus Wikibooks

Sprak - Deutsch

Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZF[Bearbeiten]

 • fabel < fabŭl < LA fabula (DE Fabel)
  • febulere' < fabuleră < LA fabulari (DE fabulieren)
 • facere < faceră < LA facere (DE machen)(EN to make)
  • fakt < fact [faceră + t] < LA factum (DE Fakt)(EN fact)
   • faktion < [fact + ion] (EN faction)
   • faktor < [fact + or] (DE Faktor)(EN factor)
   • faktum … (DE Faktum)
   • faktur < [fact + ur] …
    • manufaktur < [man + faktur] (DE Manufaktur)
  • -ficere < -fȧceră [faceră] (DE -fizieren)(EN to -fy)
  • affär < affạr < FR affaire < avoir a faire (DE Affäre)(NL affaire)(EN affair)(DA affære)(NO affære)(SV affär)
  • afficeren < affȧceră [ad + faceră] …
   • affekt < affect [affȧceră + t] (DE Affekt)
    • affektion < affection [affect + ion] …
  • konficere < confȧceră [com + fȧceră] …
   • konfekt < confect [confȧceră + t] (DE Konfekt)
    • konfektion < confection [confect + ion] (DE Konfektion)
    • konfitur < confitur [!][confect + ur] < FR confiture (DE Konfitüre)
  • efficere < effȧceră [ex + fȧceră] …
   • effekt < effect [effȧceră + t] (DE Effektiv)
    • effektiv < effectiv [effect + iv] (DE effektiv)
     • effektivität < effectivitȁt [effectiv + itat] (DE Effektivität)
   • efficient < efficient [effȧceră + nt] (DE effizient)
    • efficience < efficience [efficient + ia] (DE Effizienz)
  • inficere < infȧceră < LA inficere (DE infizieren)(EN to infect)
   • infekt < infect [infȧceră + t] < LA infectum (DE Infekt)
    • infekte < infectă [infect] (DE infizieren)(EN to infect)
    • infektion < infection [infect + ion] (DE Infektion)(NL infectie)(EN infection)(DA infektion)(NO infeksjon)(SV infektion)
 • fader < fadĕr < fader (DE Vater)(NL vader)(EN father)(DA fader, far)
  • gefader < găfadĕr [ga + fadĕr] „ander fader“ (DE Gevatter, Taufvater [Soziativ])
 • fak < fak < WG fak-a- (DE Fach, Falte, Abteilung)
 • fake < fakă [!] < ROM, LA foc-us (DE fachen)
  • faker < fakĕr (DE Fächer)
  • endfake < ăndfakă [and + fakă] (DE entfachen)
 • falle [a-e-a] < fallă < fall-an (DE fallen)(EN to fall)
  • fall < fall [fallă] (DE Fall, Falle)(EN fall)
   • falls < falls [fall + s] (DE falls, „wenn es der Fall ist“)
   • gefall < găfall [ga + fall] (DE Gefälle)
   • infall < ĭnfall [in + fall] (DE falls, „im Falle“)
   • warrest fall < wȇrzĭst fall (DE schlimmster (anzunehmender) Fall)(EN worst case)
    • warrest falls < wȇrzĭst falls (DE schlimmstenfalls)
  • felle < fȁllă [fallă + ij + a] < fall-ej-a- (DE fällen)(EN to chop)
  • fallig < fallĭg [fallă + ig] (DE fällig, „sicherlich fallend“)
  • affalle < affallă [af + fallă] (DE abfallen)
   • affall < affall [affallă] (DE Abfall)
   • affallig < affallĭg [affallă + ig] (DE abfällig, „beständig abfallend“)
  • bifalle < bifallă [bi + fallă] (DE beifallen [?])
   • befalle < bĭfallă [bifallă] (DE befallen, „an etwas fallen“)
    • befall < bĭfall [bĭfallă] (DE Befall)
   • bifall < bifall [bifallă] (DE Beifall)
  • endfalle < ăndfallă [and + fallă] (DE entfallen)
  • gefalle < găfallă [ga + fallă] „falle af fur si“ (DE gefallen)
   • gefallen < găfallăn [găfallă + n] (DE Gefallen)
   • gefallig < găfallĭg [găfallă + ig] (DE gefällig, „gefallen wollend“)
  • tofalle < tofallă [to + fallă] (DE zufallen)
   • tefalle < tŏfallă [tofallă] (DE zerfallen)
    • tefall < tŏfall [tŏfallă] (DE Zerfall)
   • tofall < tofall [tofallă] (DE Zufall)
   • tofallig < tofallĭg [tofallă + ig] (DE zufällig, „sicherlich zufallend“)
  • upfalle < upfallă [up + fallă] (DE auffallen)
   • upfallig < upfallĭg [upfallă + ig] (DE auffällig, „beständig auffallend“)
  • utfalle < utfallă [ut + fallă] (DE ausfallen)
   • utfall < utfall [utfallă] (DE Ausfall)
 • fals (DE falsch)
  • falsificere < falsifȧceră [fals + fȧceră] (DE fasifizieren)
   • fasifikation < falsifėcation [falsifȧceră + t + ion] (DE Fasifikation)
  • glorificere < glorifėcerĕ [glor + fȧceră] (DE glorifizieren) [?]
  • specificere < specifȧceră [spec- + fȧceră] (DE spezifizieren)
   • specifikation < specifėcation [specifȧceră + t + ion] (DE Spezifikation)
  • verificere < verifȧceră [ver- + fȧceră] (DE verifizieren) [?]
   • verifikation < verifėcation [verifȧceră + t + ion] (DE Verifzikation)
 • fan < fan < fan-on (DE Fahne)(EN vane)
 • fan < fan < WG fa-ne- [antonim: ov] [sinonim: ut, af, fram, fro] (DE von)(NL fan)
 • fange [a-i-a] < fangă < fankh-an (DE fangen)(EN to catch)(SV ficka [?]) [-n-]
  • fang < fang [fangă] (DE Fang)
  • endfange < ăndfangă [and + fangă] (DE empfangen)(EN to recieve)
 • far < fær < fær-o (DE Gefahr, Nachstellung)(NL gevaar)(EN fear)(DA fare)
 • fare [a-o-a] < fară < far-an (DE fahren)(EN to fare)
  • fard < fare + st (DE Fahrt, „stattfindendes Fahren“)
   • fardig < fard + ig (DE fertig)(EN ready)
    • ferdige < fardig + j + a (DE fertigen)
     • ferdiging < ferdige + ing (DE Fertigung)
  • gefard < găfard [ga + fară + ith] „med-farende“ (DE Gefährt)
  • gefard < găfard [ga + fară + ith] „mid-farende“ (DE Gefährte)
 • farr < farw < far-w-a- (DE Farbe)(EN color)
  • farrig … (DE farbig)
 • fast < fast < fast-uz (DE fest)(EN fast)
 • fat < fat < fat-a- (DE Fass)
 • fatere < fateră < LA fateri (DE eingestehen, bekennen)
  • fass < fass [fateră + t] < LA fassus
  • konfitere < confȧteră [com + fateră] …
   • konfess < confäss [confȧteră + t] …
    • konfesse < confässă [confäss + a] (EN to confess)
    • konfession < confässion [confäss + ion] (EN confession)
  • profitere < profȧterĕ [pro + fateră] (DE profitieren)
   • profess < profäss [profȧterĕ + t] …
    • profession < profässion [profäss + ion] (DE Profession)(EN profession)
    • professor < profässor [profäss + or] (DE Professor)(EN professor)
    • professur < profässur [profäss + ur] (DE Professur)
   • profit < profȧt [profȧterĕ] (DE Profit)(EN profit)
 • fatte < fattă [!] < fat-o- (DE fassen)(NL vatten)(DA fatte)(NO fatte)(SV fatta)
  • ferfatte (DE verfassen)
   • ferfatter … (DE Verfasser)
   • ferfatting … (DE Verfassung)
  • anfatte … (DE anfassen)(EN to touch)
  • upfatte < upfattă [up + fattă] (DE auffassen)(NL opvatten)(DA opfatte)(NO oppfatte)(SV uppfatta)
   • erfatte < ŭpfattă [upfattă] (DE erfassen)
    • erfatting < ŭpfatting [ŭpfattă + ing] (DE Erfassung)
   • upfatting < upfatting (DE Auffassung)(NL opvatting)(NO oppfatning)(SV uppfattning)
 • faw < faƕ < fakhw-az sts, fakh-az (DE feindselig)(EN foe) [-ch-]
  • fie < fijă [!][faƕ] < fij- (DE hassen)(EN to hate, cf. foe)
   • fiand < fijand [fijă + and] < fij-ænd (DE Feind)(NL vijand)(EN fiend, foe)(DA fjende)
 • < fe < FR fée (DE Fee)(NL fee)(EN fay)
 • fecht < fạħt < faikh-ith-o (DE Fehde)
 • fechte [e-o-o] < feħtă < fekht-an (DE fechten)(EN to fight)
  • gefecht < găfeħt [ga + feħtă] (DE Gefecht)
 • feder < feđĕr < feth-r-o (DE Feder)(EN feather)
  • federe < feđĕră [feđĕr + ij + a] (DE federn)(NL veren)(EN to feather)(NO fjære)(SV fjärda)
  • gefeder < găfeđĕr [ga + feđĕr] „all federen“ (DE Gefieder)
 • fej < feħ < fekh-u- (DE Vieh) [-ch-]
 • fel < fel < fel-u (DE viel)
 • felche [e-a-o] < felħă < felkh-an (DE einsinken, eindringen) [-lkh-]
  • endfelche < ăndfelħă [and + felħă] (DE empfehlen)(EN to recommend)
  • befelche < bĭfelħă [bi + felħă] (DE befehlen, „bei jemandem eindringen“)(EN to give order)
 • feld < felđ < felth-uz (DE Feld)(EN field)
  • gefeld < găfelđ [ga + felđ] „all felden“ (DE Gefilde)
 • fell < fell < fell- (DE Fell)
 • fels < fels < felz- (DE Fels)
 • femf < femf < femf- (DE fünf)(NL vijf)(EN five)(DA fem)(NO fem)(SV fem) [-n-]
  • femft < femfŧ [femf + ith] (DE fünft)(EN fifth)
 • fendere < fenderă < LA fendere …
  • fens < fens [fenderă + t] < LA fensum
  • defendere < defenderă [de + fenderă] (DE verteidigen)(EN to defend)
   • defens < defens [defenderă + t] < LA defensum (EN defense, defence)
    • defensiv < defensiv [defens + iv] (DE defensiv)
  • offendere < offenderă [ob + fenderă] (DE beleidigen)(EN to offend)
   • offens < offens [obfenderă + t] (EN offense, offence)
    • offensiv < offensiv [offens + iv] (DE offensiv)(EN offensive)
 • fenster < fenstĕr [!] < ROM, LA fenestra (DE Fenster)(NL venster)(EN window)(DA vindue)(NO vindu)(SV fönster)
 • fere < feră < ROM, LA fer-iae (DE feiern)(NL vieren)(DA fejre)(SV fira)
 • ferere < fereră < LA ferre (DE cf. -ferieren)(EN cf. to -fer)
  • lat < lat [fereră + t] < LA latum
   • lation < lation [lat + ion]
  • differere < differeră [dis + fereră] (DE differieren)(EN to differ)
   • different < different [differeră + nt] (DE different)(EN different)
    • differenc < differenc [different + ia] (DE Differenz)(EN difference)
    • differencial < differential [different + al] (DE differential)(EN differential)
  • preferere < præfereră [præ + fereră] (DE präferieren)(EN to prefer)
   • preferenc < præferenc [præfereră + t + ia] (DE Präferenz)(EN preference)
  • referere < refereră [re + fereră] (DE referieren)(EN to refer)
   • referat < referat [!][refereră] (DE Referat)
   • referent < referent [refereră + nt] (DE Referent)(EN referent)
    • referenc < referenc [referent + ia] (DE Referenz)(EN reference)
  • transferere < transfereră [trans + fereră] (DE transferieren)(EN to transfer)
   • translat < translat [transfereră + t] …
    • translate < translată [translat + a] (DE übersetzen)(EN to translate)
    • translation < translation [translat + ion] (DE Übersetzung)(EN translation)
 • ferett < fĕrett < ROM, LA furett-us (DE Frettchen)(EN ferret)(NL frett)(DA fritte)(SV frette)
 • ferr < ferr < ferr-o (DE weg, fort)(EN far)(SV fjärr)
  • fer- < fĕr- [verb: ferr + {verb}] (DE ver-) [to ferr {verb}] [to meck {verb}] [to dod {verb}]
  • fern < fern [!][ferr + n] (DE fern)
 • fest < fest < ROM, LA, VL fest-a (DE Fest)(EN feast)
  • festiv < festiv [fest + iv] (DE festiv)(EN festive)
   • festivitæt < festivitȁt (DE Festivität)(EN festivity)
  • festlik < festlĭk [fest + lik] (DE festlich)
 • feste < fȁstă < fast-ej-an (DE fasten)(EN to fast)
 • festene < fȁstĕnă < fast-in-oj-an (DE befestigen)(EN to fasten)
 • fet < fạt < fait-a- (DE Fett, fett, feist)(EN fat)
  • fetig < fạtăg [fạt + ag] (DE fettig, „mit Fett“)
 • fier füer < fe̥ĕr [≠ fụĕr] < WG few-ar, PG petwor- (DE vier)(NL vier)(EN four)(DA fire)(NO fire)(SV fyra)
  • fierd füerd < fe̥ĕrd [fe̥ĕr + ith] (DE viert)(EN fourth)
 • fijle < fiħĕlă < finkh-l-o (DE feilen [?]) [-n-]
 • fil < fil < fil-o (DE Feile)
 • fill < filj < fil-j- (DE feil)
  • welfill < welfilj [wel + filj] (DE wohlfeil, billig)
 • fin < fin < LA finis (DE fein, Ende)(EN fine, finish)
  • finere < fineră < LA finire, OF finir (DE beenden, cf. -finieren)(EN to finish, cf. to -fine)
   • finit < finit [fineră + t] < LA finitus (DE finite)(EN finite)
    • infinit < infinit [in + finit] (DE infinite)(EN infinite)
     • infinität < infinitȁt [infinit + itat] (DE Infinität)(EN infinity)
   • definere < defineră [de + fineră] (DE definieren)(EN to define)
    • definit < definit [defineră + t] (EN definite)
     • definition < definition [definit + ion] (DE Definition)(EN definition)
     • definitiv < definitiv [definit + iv] (DE definitiv)(EN definitive)
 • finde [i-a-o] < finđă < finth-an (DE finden)(EN to find)
  • fond < fı̊nđ [finđă] (DE Fund)
  • endfinde < ăndfinđă [ănd + finđă] (DE empfinden)(EN to feel, to sense)
   • endfinding < ăndfinđing [ăndfinđă + ing] (DE empfindung)(EN feeling)
  • upfinde < upfindă [up + findă] (DE auffinden)
   • erfinde < ŭpfindă [upfindă] (DE erfinden)
    • erfinder < ŭpfindă [ŭpfindă + er] (DE erfinder)
    • erfinding < ŭpfinding [ŭpfindă + ing] (DE Erfindung)
 • finger < fingĕr < fing-r-az (DE Finger)(NL vinger)(EN finger)(DA finger)(NO finger)(SV finger)
 • fingere < fingeră < LA fingere (DE fingieren)
  • fikt < fict [fingeră + t] …
   • fiktion < fiction [fict + ion] < LA fictio (DE Fiktion)(EN fiction)
   • fiktiv < fictiv [fict + iv] (DE fiktiv, fingierend)
 • finn < finn < finn-o (DE Flosse)(EN fin)
 • firm < firm < LA firmus, LA firma (DE firm, Firma)(EN firm)
  • farm < farm [!][firm] (DE Farm)(EN farm)
  • firmere < firmeră < LA firmare (DE firmieren)
   • firmament < firmament [firmeră + ment] < LA firmamentum (DE Firmament)(EN firmament)
   • affirmere < affirmeră [ad + firmeră] (DE zustimmen)(EN to affirm)
    • affirmat < affirmat [affirmeră + t] …
     • affirmativ < affirmativ [affirmat + iv] (EN affirmative)
   • konfirmere < confirmeră [com + firmeră] (DE bestätigen)(EN to confirm)
    • konfirmat < confirmat [confimeră + t] …
     • konfirmation < confirmation [confirmat + ion] (DE Konfirmation)(EN confirmation)
 • fisch < fisk < fisk-az (DE Fisch)(NL vis)(EN fish)(DA fisk)
  • fische < fiskă [fisk + ij + a] (DE fischen)(EN fish)
   • fischer < fiskĕr [fiskă + er] (DE Fischer)(EN fisherman)
    • fischeri < fiskĕri [fiskĕr + i] (DE Fischerei)
 • flak < flak < flak-a- (DE flach)(EN "plain")
  • flake < flakĕ [flak + e] (DE Fläche, „flache Umgebung“)
 • flamm < flamm < flamm-a (DE Flamme)(EN flame)
 • flarere < flareră < LA flare (DE blasen)(EN to blow)
  • flat < flat [flareră + t] …
  • deflarere < deflareră [de + flareră] …
   • deflat < deflat [deflareră + t] …
    • deflate < deflată [deflat + a] (EN to deflate)
    • deflation < deflation [deflat + ion] (DE Deflation)(EN deflation)
  • inflarere < inflareră [in + flareră] (EN to inflate)
   • inflat < inflat [inflareră + t]
    • inflate < inflată [inflat + a] (EN to inflate)
    • inflation < inflation [inflat + ion] (DE Inflation)(EN inflation)
 • flasch < flask < flask-o (DE Flasche)(NL fles)(EN flask)(DA flaske)
 • flat < flat < PIE, PG flat-az, GR plat-ys, ROM platt-us, FR plat (DE flach, platt)(EN flat)
  • flad < flađ < VD flath-on (DE Fladen)
   • flander < flandĕr [!][flađ + er] (DE Flunder, cf. Flandern)
  • flett < flȁtj < flat-j-a- (DE Flöz)
  • flette < flȁtjă [flȁtj + a] < flat-j-an sts (DE fletzen, fletschen, breitziehen) [?]
 • flechte [e-o-o] < fleħtă < flekht-an (DE flechten)
  • geflecht … [ga + fleħtă] „flohtene“ (DE Geflecht)
 • flesch < flạsk < flaisk-oz- (DE Fleisch)(NL vlees)(EN flesh)
 • floch < flḁħ < flaukh-a- (DE Floh) [-ch-]
 • flock < flůkk < OG flukk-o- (DE Flocke) [-u|o]
 • floe < floă ← fluă < flo-an ← flow-an Kluge (DE fließen)(EN to flow)
  • flod < flod [floă + ith] < floth-uz (DE Flut)(EN flood)
   • flode (DE fluten)
    • overflode … (DE überfluten)
     • overfloding … (DE Überflutung)
  • flüte [ü-o-o] < flȕtă [!][flod] sts < flut-oj-an (DE fließen, schwimmen)(EN to float)
   • flot (DE Fluss)
    • flott (DE flott, fließend, schwimmend)
     • flott (DE Floß, cf. Flosse)
   • flöte < flȍtă [flȕtă] (DE flößen, fließen machen)
    • inflöte < inflȍtă [in + flȍtă] (DE einflößen)
   • flüt < fle̥t [!][flȕtă] < fleut- (DE Flotte)(NL vloot)(EN fleet)(DA flåde)(NO flåte)(SV flotta)
    • sternflüt < sternfle̥t [stern + fle̥t] (DE Sternenflotte)(EN starfleet)
   • flotig (DE flüssig)
   • afflüte (DE abfließen)
    • afflot (DE Abfluss)
   • inflüte (DE einfließen)
    • inflot (DE Einfluss)
   • overflüte (DE überfließen)
    • overflot (DE Überfluss)
     • beinflote (DE beeinflussen)
      • beinfloting (DE Beeinflussung)
 • flor < flor < OF flor, LA flos, -ris (DE Blume)(EN flower)
  • florere < floreră [flos + ere] < LA florere (DE florieren)
  • floscel < floscŭl < LA flosculus (DE Floskel)
 • fluere < flueră < LA fluere (DE fließen, strömen)
  • flux < flux [flueră + t] < LA fluxum …
   • flukt < fluct < LA fluctus, -us …
    • fluktuere < fluctueră [fluct + ere] (DE fluktuieren)
     • fluktuat < fluctuat [fluctueră + t] …
      • fluktuation < fluctuation [fluctuat + ion] (DE Fluktuation)
  • fluent < fluent [flueră + nt] (EN fluent)
  • influere < influeră [in + flueră] …
   • influent < influent [influeră + nt] …
    • influenc < influenc [influent + ia] < LA influentia, IT influenza (DE Influenz)(EN influence, influenza, flu)
 • flüge [ü-o-o] < fle̥gă < fleug-an (DE fliegen)(EN to fly)
  • flog < fle̥̊g [fle̥gă] (DE Flug)(EN flight)
   • flogtüg < flůgte̥g [flůg + te̥g] (DE Flugzeug)(EN airplane)
  • flücht < fle̥ħt [fle̥gă + ith] (DE Flug, „stattfindendes Fliegen“, cf. Flucht)(EN flight)
  • flügel < fle̥gĕl [fle̥gă + l] (DE Flügel)(EN wing)
   • kadflügel < kwædfle̥gĕl [kwæd + fle̥gĕl ] (DE Kotflügel)
 • flüje [!] [ü-o-o] < ŧle̥ħă < thleukh-an (DE fliehen)(EN to flee)
  • flücht < ŧle̥ħt [ŧle̥ħă + ith] (DE Flucht, „stattfindendes Fliehen“)(EN escape)
   • flüchte < ŧle̥ħtă [ŧle̥ħt + ij + a] (DE flüchten)(EN to escape)
  • endflüje < ăndŧle̥ħă [and + ŧle̥ħă] (DE entfliehen)
 • fo < fḁ < faw- (DE wenig)(NL weinig)(EN few)(DA )(NO )(SV )
 • fod < fod < fod-on (DE Futter)(EN food)
  • föde < fȍdă [fod + ij + an] [!] < foth-j-an (DE füttern)(EN to feed)
 • fog < fog < [?] fog- (DE Fug, Schlicklichkeit)
  • onfog < ůnfog [ůn + fog] (DE Unfug)
  • befoge < bĭfogă [bi + fog] (DE befugen, erlauben, „Fug geben“)
   • befognis < bĭfognĭs [bĭfogă + nis] (DE Befugnis, „Befugendes“)
 • föge < fȍgă < WG fog-ij-a- (DE fügen)
 • fogel < fůgĕl < fug-l-az (DE Vogel)(NL vogel)(EN fowl)(DA fugl)(NO fugl)(SV fågl) [-u|o]
  • fögle … (DE vögeln)
  • gefogel < găfogĕl [ga + fůgĕl] „all fogelen“ (DE Geflügel)
 • folde < falđă < falth-an (DE falten)(EN to fold) [-ae|o]
  • fold < falđ [falđă] (DE Falte, vgl -falt)
   • enfold < enfalđ [en + falđ] (DE Einfalt, einfach)
    • enfoldig < enfalđĭg [enfalđ + ig] (DE einfältig)
   • felfold < felfalđ [fel + falđ] (DE Vielfalt)
    • felfoldig < felfalđĭg [felfalđ + ig] (DE vielfältig)
     • ferfelfoldige < fŏrfelfalđĭgă [fůr + felfalđĭg + a] (DE vervielfältigen)
      • ferfelfoldiging < fŏrfelfalđĭging [fŏrfelfalđĭgă + ing] (DE Vervielfältigung)
   • mannigfold < mannăgfalđ [mannăg + falđ] (DE Mannigfalt, mehrfach)(EN manyfold, manifold)
    • mannigfoldig < mannăgfalđĭg [mannăgfalđ + ig] (DE mannigfaltig, mannigfach)
   • twifold < twifalđ [twi + falđ] …
    • twifel < twifĕl [!][twifalđ] < twif-l-a- (DE Zweifel)
     • twifle < twifĕlă [twifĕl + a] [-e-] (DE zweifeln)
    • twifoldig < twifalđĭg [twifalđ + ig] (DE zwiefältig)
   • trifold < ŧrẹfalđ [ŧrẹ + falđ] (DE Dreifalt)
 • föle < fȍlă < fol-ij-an (DE fühlen)(NL voelen)(EN to feel)(DA føle)
  • geföl (DE Gefühl)
 • folk < fůlk < fulk-a- (DE Volk)(NL volk)(EN folk)(DA folk) [-u|o]
 • foll < fůll < full-az (DE voll)(NL vol)(EN full)(DA fuld) [-u|o]
  • fol- < fůl- [fůll] (DE völlig)(EN ful-)
  • fölle < [!] fȕllĕ [fůll + e] < full-in- (DE Fülle, Völle)
  • fölle < [!] fȕllă [fůll + ij + a] < full-ij-an (DE füllen)(NL fullen)(EN to fill)(DA fylde)
   • föllsal < [!] fȕllsal [fȕllă + sal] (DE Füllsel, „was einen füllen lässt“)
   • folfölle < [!] fůllfȕllă [fůll + fȕllă] (DE vollführen, erfüllen)(EN to fulfill)
   • upfölle (DE auffüllen)
   • utfölle (DE ausfüllen)
    • erfölle (DE erfüllen)
     • erfölling (DE Erfüllung)
 • fonere < phoneră < GR phonein (DE klingen, sprechen)
  • fon < phon [phoneră + d] < GR phone (DE geklungen, gesprochen, Klang, Stimme, cf. -fon)
   • fon < phon [phon] (DE Klinger, Sprecher)
   • fonem < phonem [phon + em] (DE Fonem)(EN phoneme)
   • fonetik < phonetik [!][phon + ik] (DE Fonetik)(EN phonetics)
    • fonetisch < phonetisk [phonetik + al] (DE fonetisch)(EN phonetic)
   • fonologi < phonologi [phon + logi] (DE Fonologie)(EN phonology)
    • fonologisch < phonologisk [phonologi + ik + al] (DE fonologisch)(EN phonological)
  • kakofoni < kakophoni [phoneră + d + i] < GR kakophonia (DE Kakofonie)(EN cacophony)
  • telefonere < telephoneră [tele + phoneră] (DE telefonieren)
   • telefon < telephon [telephoneră + d] < FR téléphone (DE Telefon)(EN telephone)
    • fon < phon [!][telephon] < EN phone (DE Telefon)(EN phone)
     • fone < phonă [phon + a] (DE telefonieren)(EN to phone)
   • telefonat < telephonat [telephoneră + t] (DE Telefonat)
   • telefoni < telephoni [telephoneră + ia] (DE Telefonie)
 • for < for < for-o (DE Fuhre)
 • ford < fůrđ < furdh-us (DE Furt)(EN ford)
 • före < fȍră < for-ej-a- (DE führen)(EN to guide)
  • afföre (DE abführen)
  • endföre < ăndfȍră [and + fȍră] (DE entführen)
  • toföre (DE zuführen)
 • form < form < LA forma (DE Form)(EN form)
  • formal < formal [form + al] (DE formal)(EN formal)
   • formalism < formalism [formal + ism] (DE Formalismus)
   • formalität < formalitȁt [formal + itat] (DE Formalität)
  • forme < formă [form + a] < LA formare (DE formen)(EN to form)
   • forming < forming [formă + ing] (DE Formung)(EN forming)
  • formel < formŭl [form + ul] (DE Formel)
   • formulere < formuleră [formŭl] (DE formulieren)(EN to formulate)
    • formulat < formulat [formuleră + t] …
     • formulate < formulată [formulat] (DE formulieren)(EN to formulate)
     • formulation < formulation [formulat + ion] (DE Formulierung)(EN formulation)
    • formulering < formulering [formuleră + ing] (DE Formulierung)(EN formulation)
  • formere < formeră [form] < LA formare (DE formieren)(EN to form)
   • format < format [formeră + t] (DE Format)(EN format)
    • formate < formată [format] (DE formatieren)(EN to format)
    • formatere < formateră [format] (DE formatieren)(EN to format)
     • formatering < formatering [formateră + ing] (DE Formatierung)(EN formatting)
    • formation < formation [format + ion] (DE Formation)(EN formation)
   • formering < formering [formeră + ing] (DE Formierung)(EN forming)
  • informe < informă [in + formă] (DE informieren)(EN to inform)
   • informer < informĕr [informă + er] (EN informer)
  • informere < informeră [in + formeră] (DE informieren)(EN to inform)
   • informat < informat [informeră] …
    • information < information [informat + ion] (DE Information)(EN information)
    • informativ < informativ [informat + iv] (DE informativ, informierend)
   • informant < informant [informeră + nt] (DE Informant)(EN informant)
  • performe < performă [per + formă] (DE performen)(EN to perform)
   • performant < performant [performă + nt] (DE performant)(EN performant)
    • performanc < performanc [performant + ia] (DE Performanz)(EN performance)
 • fot < fot < fot (DE Fuß)(NL voet)(EN foot)(DA fod)(SV fot)
  • barfotig (DE barfüßig)
 • foto-
 • fox < fůx < fukhs-a- (DE Fuchs)(NL vos)(EN fox) [-u|o]
 • frag < fræg < WG fræg-æ- (DE Frage)(NL vraag)(EN question)
  • frage < frægă [fræg + ij + a] (DE fragen)(EN to ask)
 • frangere < frangeră < LA frangere (DE brechen)
  • fragment < fragment [!][frangeră + ment] < LA fragmentum (DE Fragment)(EN fragment)
  • frakt < fract [frangeră + t] < LA fractum …
   • fraktal < fractal [fract + al] (DE Fraktal)
   • fraktion < fraction [fract + ion] (DE Fraktion)
   • fraktur < fractur [fract + ur] (DE Fraktur)
 • frank < FR franc, LA francus (DE frank)(EN frank)(DA frank)(SV frank)
 • frek < frek < PG frek-a- (DE frech)(EN freak)
 • fri < frij < PG frij-az (DE frei, beieinander, zusammen)(EN free)(DA fri)
  • frid < fri + st < PG frith-u- (DE Friede, Frieden)(EN peace)
   • befride < bi + frid + a (DE befrieden)
   • befridige < bi + frid + ig + a (DE befriedigen)
  • frie < fri + oj + a < PG frij-oj-an (DE freien, lieben)(DA fri)
   • friand < frie + and < frij-ond (DE Freund)(NL vriend)(EN friend)(DA ven)
    • friandschapp < friand + schapp (DE Freundschaft)(EN friendship)
 • Fri < Fri ← Frig < PG Frig (DE Freya)
  • Fridag < Fri + dag (DE Freitag)(EN Friday)
 • fricere < friceră < LA fricare (DE reiben, kratzen)
  • frict < frict [friceră + t] < LA frictum …
   • friction < friction [frict + ion] < LA frictio …
   • frictiv < frictiv [frict + iv] (DE Friktiv, Frikativ)
 • frisch < frisk < frisk-o- (DE frisch)(EN fresh)
 • frisere < friseră < ROM, LA fretiare, FR friser (DE frisieren, herrichten, kräuseln)(DA frisere)
  • frisör < frisȍr [friseră + ȍr] (DE Friseur, Frisör)(DA frisør)
  • frisur < frisur [fritseră + ur] < FR frisure (DE Frisur)(DA frisure)
 • frist < frist < frist-i- (DE Frist, Zeit)(EN time)
 • fro < fra < fr- [antonim: nach] (DE aus der Richtung)(EN fro) [-ae|o]
  • fram < fram [fra] < fram- [antonim: to] (DE hervor, raus, nach vorn)(EN from)(DA fremm)
   • fremd fremmed < frȁmmĕđ [fram] < fram-ath-j-a- (DE fremd)(NL vreemd)(EN fremd)(DA fremmed)
    • fremde (DE Fremde)
 • fro < frḁ < fraw-a- (DE froh)
  • fröe < frḁ̏ă [frḁ + ij + a] < OG fraw-ij-a- (DE freuen)
   • fröd < frḁ̏d [frḁ̏ă + ith] (DE Freude, „stattfindendes Freuen“)
    • schadfröd (DE Schadenfreude)
 • frö < frȍ [j] < fro- (DE früh)(EN early)(NO fro)
  • fröe < frȍĕ [frȍ + e] (DE Frühe)
 • frosch < frůsk < frusk-az (DE Frosch)(EN frog)(DA frø) [-u|o]
 • fru < fru < PIE prow-o (DE Frau)
 • fruere < frueră < LA frui (DE genießen)
  • frucht < fruħt ← fruct [frueră + t] < ROM, LA fructum (DE Frucht)(EN fruit)
   • fruchtbarr < fruħtbarj [fruħt + barj] (DE fruchtbar, „Früchte tragend“)
   • fruchte < fruħtă [fruħt + a] (DE fruchten)
 • früse [ü-o-o] < fre̥să < freus-an (DE frieren)(NL vriezen)(EN to freeze)(DA fryse)
  • frost < frůst [!][fre̥să + ith] < frust-a- (DE Frost)(NL vorst)(EN frost)
 • fugere < fugeră < LA fugere (DE fliehen)
  • fug < fug [fugeră] < LA fuga (DE Flucht)
   • centrifugal < centrifugal [centri + fug + al] (DE zentrifugal)(EN centrifugal)
 • ful < ful < ful (DE faul)
 • fund < fund < LA fundus (DE Fundus)(EN found, fund)
  • fundere < funderă [fund + ere] < LA fundare (DE fundieren)(EN to found)
   • fundat < fundat [funderă + t] ..
    • fundation < fundation [fundat + ion] (DE Gründung)(EN foundation)
  • profund < profund [pro + fund] (DE profund)(EN profound)
 • fundere < funderă < LA fundere (DE schmelzen)
  • fus < fus [funderă + t] < LA fusum …
   • fusion < fusion [fus + ion] < LA fusio (DE Fusion)(EN fusion)
  • confundere < confunderă [com + funderă] (DE konfundieren)
   • confus < confus [confunderă + t] < LA confusum (DE konfus)(EN confuse)
    • confusion < confusion [confus + ion] < LA confusio (DE Konfusion)(EN confusion)
  • diffundere < diffunderă [dis + funderă] (DE diffundieren)
   • diffus < diffus [diffunderă + t] (DE diffus)
    • diffusion < diffusion [diffus + ion] (DE Diffusion)
  • infundere < infunderă [in + funderă] …
   • infus < infus [infunderă + t] …
    • infusion < infusion [infus + ion] (DE Infusion)(EN infusion)
 • fungere < fungeră < LA fungi (DE fungieren)
  • funkt < funct < LA functum …
   • funktion < function [funct + ion] (DE Funktion)(EN function)
    • funktional < functional [function + al] (DE funktional)(EN functional)
     • funktionalität < funkctionalitȁt < functionalitȁt [functional + itat] (DE Funktionalität)(EN functionality)
    • funktionere < functioneră (DE funktionieren)
   • funktor < functor [funct + or] (DE Funktor)
 • funk < funk < [?] (DE Funke)
  • funke < funkă [funk + a] (DE funken)
   • funkele < funkĕlă [funkă + l] (DE funkeln)(DA funkle, gnistre)
 • furcht < furħt < furkht-az (DE Furcht)(EN fright)
  • fürchte < fȕrħtă [furħt + ij + a] (DE fürchten)(EN to be afraid of)
  • furchtbarr < furħtbarj [furħt + barj] (DE furchtbar, „Furcht bringend“)
  • furchtsam < furħtsam [furħt + sam] (DE furchtsam, „gern fürchtend“)
  • furchtlik < furħtlĭk [furħt + lik] (DE fürchterlich, „gern gefürchtet“)
 • fust < fȕħst < fukhst-iz (DE Faust)(NL fuist)(EN fist) [-kh-]
 • fücht < fȕħt < fukht-i- (DE feucht)
 • füer < fụĕr < PG fui-r, WG few-ur (DE Feuer)(NL vuur)(EN fire)(DA fyr)
  • füertüg < fụĕrte̥g [fụĕr + te̥g] (DE Feuerzeug)(EN lighter)
  • füerig < fụĕrăg [fụĕr + ag] (DE feurig, „mit Feuer“)
 • fiere < phyeră < GR phyein (DE wachsen lassen, hervorbringen)
  • fisis < physis [phyeră] < GR physis (DE Physis, Natur)
   • fisik < physik [physis] < GR physikos (DE physisch, zur Natur gehörend)
    • fisik < physik [physik] < LA physica, GR physike (episteme) (DE Physik)(EN physics)
     • fisiker < physikĕr [physik + ian] (DE Physiker)(EN physician)
     • fisisch < physisk [physik + al] (DE physikalisch)(EN physical)
 • für < fȕr < OG fur-i- (DE vorstehend, vor, cf. für)
  • fur < fur [!][fȕr] [antonim: wider] (DE cf. für)
   • fer- < fŭr- [verb: fur + {substantiv}] (DE ver-) [make {substantiv} fur ewat] [?]
   • fer- < fŭr- [verb: fur + {verb}] (DE ver-) [{verb} fur ewo] [?]
   • for < fůr [!][fur] < fur- [antonim: hinder] (DE vor, wegen)(EN for, befor)
    • fer- < fŏr- [verb: fůr + {adjectiv}] (DE ver-) [make {adjektiv}] [werde {adjektiv}]
    • fer- < fŏr- [verb: fůr + {substantiv}] (DE ver-) [make en {substantiv}]
    • fer- < fŏr- [verb: fůr + {verb}] (DE ver-) [{verb} mit de ene ond de andere]
    • for < fŏr [fůr] (DE vor, wegen)(EN for, befor) [preposition]
     • warfor < ƕarfŏr [ƕar + fŏr] (DE wovor)
    • forder < fůrđĕr [fůr + er] (DE Vorder-, „davor seiend [Adjektiv]“)(EN further)
    • forn <fůrn [fůrđĕr + n] [!] (DE vorn, „davor seiend [Adverb]“)
    • befor < bĭfůr [bi + fůr] [antonim: after] (DE bevor)(EN before) [preposition]
    • tofor < tofůr [to + fůr] < OE to fore, DE zuvor (DE zuvor)
     • etofor < ạw tofůr [ạw + tofůr] < OE a to fore, DE je zuvor (DE je zuvor)(EN ever, cf. ever)
      • ever < evĕr [ạw tofůr] (DE jemals, immer)(EN ever)
       • everig < evĕrăg [evĕr + ag] (EN every)
        • everig- < evĕrăg- [pronomen: evĕrăg-{pronomen}] [evĕrăg] (EN every-)
       • neever < nĕevĕr [ne + evĕr] (EN never)
   • fur < fŭr [fȕr] [antonim: wider] (DE für)(EN for) [preposition]
    • warfur < ƕarfŭr [ƕar + fur] (DE wofür)
   • furder < furđĕr [fur + er] (DE fürder)(EN further)
  • fürer < fȕrĕr [fȕr + iz] < OG fur-ir-o (DE vorstehender, weiter vor)
  • fürst fürist < fȕrĭst [fȕr + ist] < furist-o (DE Fürst, vorstehendst, am weitesten vor)(EN first)


Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z