Zum Inhalt springen

Vokabeltexte Chinesisch/ Vokabellektionen/ Druckversion161-

Aus Wikibooks


Weitere Wikipediaartikel[Bearbeiten]

Lektion 161

Zeichen[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung Lernhilfen
fu2 Glück, glückbringend, Glückseeligkeit, Segen wiktionary

Etymologie:

ling2 trödeln, nölen wiktionary

Etymologie:

ling2 Abwurfstelle, Aufschüttung, Hügel, hügelige Landschaft, Mausoleum, große Grabanlage wiktionary

Etymologie: ^

ji4 (traditionelle Schreibweise von 记), aufschreiben, niederschreiben, Notiz, Aufzeichnung, sich erinnern, einprägen, merken wiktionary

Etymologie:

su4 (traditionelle Schreibweise von 诉), informieren, mitteilen, anklagen, beschuldigen wiktionary

Etymologie:

Zusammengesetzte Wörter[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
言福
yan2 fu2 Yanfu
福安
fu2 an1 Fu'an (Stadt in Fujian)
大福
da4 fu2 Daifuku
福山
fu2 shan1 Fushan (Ort in Shandong)
安福
an1 fu2 Anfu (Ort in Jiangxi)
福星
fu2 xing1 Glücksstern
福音
fu2 yin1 Evangelium, gute Nachricht
福气
fu2 qi4 glückliches Schicksal, Glück
福清
fu2 qing1 Fuqing (Stadt der Provinz Fujian, China)
福冈
fu2 gang1 Fukuoka
福分
fu2 fen1 Fügung, Schicksal, Schicksalsverbindung, Glückssträhne, Segen
有福
you3 fu2 selig
福林
fu2 lin2 Forint
幸福
xing4 fu2 Glück und Wohl, glücklich
永福
yong3 fu2 Yongfu (Ort in Guangxi)
福海
fu2 hai3 Fuhai (Ort in Xinjiang)
福尔
fu2 er3 Félix Faure
口福
kou3 fu2 Gaumenfreude
福利
fu2 li4 Wohlergehen, Nutzen, Vorteil, Wohlfahrt, Sozialhilfe, Beihilfe
巴斯福
ba1 si1 fu2 BASF (auch 巴斯夫)
福田区
fu2 tian2 qu1 Futian
福田區
fu2 tian2 qu1 (traditionelle Schreibweise von 福田区), Futian
福和市
fu2 he2 shi4 Fort Worth
永福县
yong3 fu2 xian4 Yongfu
福冈市
fu2 gang1 shi4 Fukuoka
家乐福
jia1 le4 fu2 Carrefour (Supermarktkette)
福安市
fu2 an1 shi4 Fu'an
福马林
fu2 ma3 lin2 Formalin
福馬林
fu2 ma3 lin2 (traditionelle Schreibweise von 福马林), Formalin
不幸福
bu4 xing4 fu2 Elend
福州市
fu2 zhou1 shi4 Fuzhou (Hauptstadt der Provinz Fujian, China)
福井市
fu2 jing3 shi4 Fukui
西福尔
xi1 fu2 er3 Vestfold
福清市
fu2 qing1 shi4 Fuqing (Stadt der Provinz Fujian, China)
福冈县
fu2 gang1 xian4 Präfektur Fukuoka
福建省
fu2 jian4 sheng3 Provinz Fujian
五福花
wu3 fu2 hua1 Moschuskraut, lat: Adoxa moschatellina
福井县
fu2 jing3 xian4 Präfektur Fukui
福海县
fu2 hai3 xian4 Kreis Burultokay, Kreis Fuhai (Provinz Xinjiang, China)
福星小子
fu2 xing1 xiao3 zi5 Urusei Yatsura (jap. Manga-Serie)
多马福音
duo1 ma3 fu2 yin1 Thomasevangelium
多馬福音
duo1 ma3 fu2 yin1 (traditionelle Schreibweise von 多马福音), Thomasevangelium
幸福时光
xing4 fu2 shi2 guang1 Happy Times
幸福時光
xing4 fu2 shi2 guang1 (traditionelle Schreibweise von 幸福时光), Happy Times
社会福利
she4 hui4 fu2 li4 Sozialhilfe
社會福利
she4 hui4 fu2 li4 (traditionelle Schreibweise von 社会福利), Sozialhilfe
福利住房
fu2 li4 zhu4 fang2 Sozialwohnung
马太福音
ma3 tai4 fu2 yin1 Matthäusevangelium
馬太福音
ma3 tai4 fu2 yin1 (traditionelle Schreibweise von 马太福音), Matthäusevangelium
马可福音
ma3 ke3 fu2 yin1 Evangelium nach Markus
馬可福音
ma3 ke3 fu2 yin1 (traditionelle Schreibweise von 马可福音), Evangelium nach Markus
福音音乐
fu2 yin1 yin1 yue4 Gospel
四福音书
si4 fu2 yin1 shu1 Evangelium
四福音書
si4 fu2 yin1 shu1 (traditionelle Schreibweise von 四福音书), Evangelium
公共福利
gong1 gong4 fu2 li4 Allgemeinwohl
福士啤酒
fu2 shi4 pi2 jiu3 Foster’s (australische Biermarke)
福冈机场
fu2 gang1 ji1 chang3 Flughafen Fukuoka
福利国家
fu2 li4 guo2 jia1 Wohlfahrtsstaat(Wirtsch)
福利國家
fu2 li4 guo2 jia1 (traditionelle Schreibweise von 福利国家), Wohlfahrtsstaat(Wirtsch)
福利计划
fu2 li4 ji4 hua4 Sozialplan
路加福音
lu4 jia1 fu2 yin1 Evangelium nach Lukas
福尔克尔
fu2 er3 ke4 er3 Volker
福州大学
fu2 zhou1 da4 xue2 Universität Fuzhou
福州大學
fu2 zhou1 da4 xue2 (traditionelle Schreibweise von 福州大学), Universität Fuzhou
克拉福德奖
ke4 la1 fu2 de2 jiang3 Crafoord-Preis (Wissenschaftspreis)
真理的福音
zhen1 li3 de5 fu2 yin1 Evangelium der Wahrheit
加利福尼亚
jia1 li4 fu2 ni2 ya4 Kalifornien
加利福尼亞
jia1 li4 fu2 ni2 ya4 (traditionelle Schreibweise von 加利福尼亚), Kalifornien
幸福的生活
xing4 fu2 de5 sheng1 huo2 glückliches Leben
马尔谷福音
ma3 er3 gu3 fu2 yin1 Evangelium nach Markus
青年福利局
qing1 nian2 fu2 li4 ju2 Jugendamt
社会福利金
she4 hui4 fu2 li4 jin1 Sozialgeld
社會福利金
she4 hui4 fu2 li4 jin1 (traditionelle Schreibweise von 社会福利金), Sozialgeld
巴拿巴福音
ba1 na2 ba1 fu2 yin1 Barnabasevangelium
军中福利社
jun1 zhong1 fu2 li4 she4 Kantine
史丹福大学
shi3 dan1 fu2 da4 xue2 Stanford University
史丹福大學
shi3 dan1 fu2 da4 xue2 (traditionelle Schreibweise von 史丹福大学), Stanford University
加利福尼亚州
jia1 li4 fu2 ni2 ya4 zhou1 Kalifornien (Bundesstaat der USA)
加利福尼亞州
jia1 li4 fu2 ni2 ya4 zhou1 (traditionelle Schreibweise von 加利福尼亚州), Kalifornien (Bundesstaat der USA)
社会福利国家
she4 hui4 fu2 li4 guo2 jia1 Sozialstaat
社會福利國家
she4 hui4 fu2 li4 guo2 jia1 (traditionelle Schreibweise von 社会福利国家), Sozialstaat
青少年福利事业
qing1 shao4 nian2 fu2 li4 shi4 ye4 Jugendhilfe
加利福尼亚州长
jia1 li4 fu2 ni2 ya4 zhou1 zhang3 Schwarzenegger, Arnold
加利福尼亞州長
jia1 li4 fu2 ni2 ya4 zhou1 zhang3 (traditionelle Schreibweise von 加利福尼亚州长), Schwarzenegger, Arnold
加利福尼亚大学
jia1 li4 fu2 ni2 ya4 da4 xue2 University of California
加利福尼亞大學
jia1 li4 fu2 ni2 ya4 da4 xue2 (traditionelle Schreibweise von 加利福尼亚大学), University of California
南下加利福尼亚州
nan2 xia4 jia1 li4 fu2 ni2 ya4 zhou1 Baja California Sur
南下加利福尼亞州
nan2 xia4 jia1 li4 fu2 ni2 ya4 zhou1 (traditionelle Schreibweise von 南下加利福尼亚州), Baja California Sur
加利福尼亚州州长
jia1 li4 fu2 ni2 ya4 zhou1 zhou1 zhang3 Gouverneur von Kalifornien
加利福尼亞州州長
jia1 li4 fu2 ni2 ya4 zhou1 zhou1 zhang3 (traditionelle Schreibweise von 加利福尼亚州州长), Gouverneur von Kalifornien
加利福尼亚州立大学
jia1 li4 fu2 ni2 ya4 zhou1 li4 da4 xue2 California State University
加利福尼亞州立大學
jia1 li4 fu2 ni2 ya4 zhou1 li4 da4 xue2 (traditionelle Schreibweise von 加利福尼亚州立大学), California State University

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
李陵
li3 ling2 Li Ling
陵县
ling2 xian4 Kreis Ling (Provinz Shandong, China)
陵川
ling2 chuan1 Lingchuan (Ort in Shanxi)
茶陵
cha2 ling2 Chaling (Ort in Hunan)
南陵
nan2 ling2 Nanling (Ort in Anhui)
冈陵
gang1 ling2 Hügel
铜陵
tong2 ling2 Tongling
銅陵
tong2 ling2 (traditionelle Schreibweise von 铜陵), Tongling
乐陵
le4 ling2 Leling (Stadt in Shandong)
丘陵
qiu1 ling2 Hügelland
西陵
xi1 ling2 Xiling, Gattin (嫘祖 Léi Zǔ) des "Gelben Kaisers", Erfinderin der Seidenzucht
江陵
jiang1 ling2 Jiangling (Ort in Hubei)
明孝陵
ming2 xiao4 ling2 Ming-Xiaoling-Mausoleum
高陵县
gao1 ling2 xian4 Kreis Gaoling (Provinz Shaanxi, China)
陵城镇
ling2 cheng2 zhen4 Großgemeinde Lingcheng (Provinz Hainan, China)
东陵区
dong1 ling2 qu1 Dongling
東陵區
dong1 ling2 qu1 (traditionelle Schreibweise von 东陵区), Dongling
云陵镇
yun2 ling2 zhen4 Großgemeinde Yunling (Provinz Fujian, China)
陵水县
ling2 shui3 xian4 Kreis Lingshui (Provinz Hainan, China)
铜陵市
tong2 ling2 shi4 Tongling (Stadt in der Provinz Anhui, China)
銅陵市
tong2 ling2 shi4 (traditionelle Schreibweise von 铜陵市), Tongling (Stadt in der Provinz Anhui, China)
张道陵
zhang1 dao4 ling2 Zhang Daoling, auch Himmelsmeister Zhang (chin. 张天师, 張天師 Zhāng Tiānshī) genannt, war der Begründer des Himmelsmeister-Daoismus und soll von 34 bis 156 gelebt haben.
張道陵
zhang1 dao4 ling2 (traditionelle Schreibweise von 张道陵), Zhang Daoling, auch Himmelsmeister Zhang (chin. 张天师, 張天師 Zhāng Tiānshī) genannt, war der Begründer des Himmelsmeister-Daoismus und soll von 34 bis 156 gelebt haben.
杨陵区
yang2 ling2 qu1 Yangling (Gegend in Shaanxi)
陵水黎族自治县
ling2 shui3 li2 zu2 zi4 zhi4 xian4 Autonomer Kreis Lingshui der Li (Provinz Hainan, China)

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
記恨
ji4 hen4 (traditionelle Schreibweise von 记恨), Groll gegen jdn. hegen
記住
ji4 zhu5 (traditionelle Schreibweise von 记住), sich erinnern, sich merken
史記
shi3 ji4 (traditionelle Schreibweise von 史记), Shiji
記者
ji4 zhe3 (traditionelle Schreibweise von 记者), Journalist, Berichterstatter, Korrespondent, Reporter
記念
ji4 nian4 (traditionelle Schreibweise von 记念), sich erinnern an
記要
ji4 yao4 (traditionelle Schreibweise von 记要), Denkschrift
記著
ji4 zhe5 (traditionelle Schreibweise von 记着), abfangen, an etwas denken
記過
ji4 guo4 (traditionelle Schreibweise von 记过), jmd. einen Verweis erteilen
記事
ji4 shi4 (traditionelle Schreibweise von 记事), etwas aufzeichnen, vermerken,
記起
ji4 qi3 (traditionelle Schreibweise von 记起), sich erinnern, sich entsinnen
記取
ji4 qu3 (traditionelle Schreibweise von 记取), sich erinnern
手記
shou3 ji4 (traditionelle Schreibweise von 手记), Notizen machen, Notiz
後記
hou4 ji4 (traditionelle Schreibweise von 后记), Nachwort
記得
ji4 de5 (traditionelle Schreibweise von 记得), daran denken, etwas nicht vergessen, etwas wieder ins Gedächtnis rufen, sich erinnern, wieder einfallen
記下
ji4 xia4 (traditionelle Schreibweise von 记下), notieren, niederlegen
記名
ji4 ming2 (traditionelle Schreibweise von 记名), einschreiben, eingeschrieben
切記
qie4 ji4 (traditionelle Schreibweise von 切记), etwas gut im Kopf behalten, sich etwas tief einprägen
日記
ri4 ji4 (traditionelle Schreibweise von 日记), Tagebuch
書記
shu1 ji4 (traditionelle Schreibweise von 书记), Schreiber, Sekretär, Sekretärin
路得記
lu4 de2 ji4 (traditionelle Schreibweise von 路得记), Buch Rut (Bibel)
記事本
ji4 shi4 ben3 (traditionelle Schreibweise von 记事本), Notizbuch, Notizklotz
士師記
shi4 shi1 ji4 (traditionelle Schreibweise von 士师记), Buch der Richter
不記得
bu4 ji4 de2 (traditionelle Schreibweise von 不记得), vergessen
筆記本
bi3 ji4 ben3 (traditionelle Schreibweise von 笔记本), Notizbuch, Schreibheft
女記者
nü3 ji4 zhe3 (traditionelle Schreibweise von 女记者), Korrespondentin
古事記
gu3 shi4 ji4 (traditionelle Schreibweise von 古事记), Kojiki
記者會
ji4 zhe3 hui4 (traditionelle Schreibweise von 记者会), Pressekonferenz
記不住
ji4 bu2 zhu4 (traditionelle Schreibweise von 记不住), etwas nicht im Gedächnis behalten können, sich nicht erinnern können, sich etwas nicht merken können
老友記
lao3 you3 ji4 (traditionelle Schreibweise von 老友记), Friends (US-amerikanische Sitcom)
石頭記
shi2 tou2 ji4 (traditionelle Schreibweise von 石头记), Die Geschichte des Steins (= Der Traum der Roten Kammer, Hong lou meng)
記不起
ji4 bu4 qi3 (traditionelle Schreibweise von 记不起), vergessen
日記本
ri4 ji4 ben3 (traditionelle Schreibweise von 日记本), Tagebuch
乙息記
yi3 xi1 ji4 (traditionelle Schreibweise von 乙息记), Kelou Khan
可記得
ke3 ji4 de5 (traditionelle Schreibweise von 可记得), erinnerlich
利未記
li4 wei4 ji4 (traditionelle Schreibweise von 利未记), Levitikus (3. Buch Mose, Bibel)
名記者
ming2 ji4 zhe3 (traditionelle Schreibweise von 名记者), Starreporter
日記作者
ri4 ji4 zuo2 zhe3 (traditionelle Schreibweise von 日记作者), Tagebuchschreiber
約書亞記
yue1 shu1 ya3 ji4 (traditionelle Schreibweise von 约书亚记), Buch Josua (Bibel)
以斯拉記
yi3 si1 la1 ji4 (traditionelle Schreibweise von 以斯拉记), Buch Esra (Bibel)
三國史記
san1 guo2 shi3 ji4 (traditionelle Schreibweise von 三国史记), Samguk Sagi
十二國記
shi2 er4 guo2 ji4 (traditionelle Schreibweise von 十二国记), Juuni Kokki
自由記者
zi4 you2 ji4 zhe3 (traditionelle Schreibweise von 自由记者), Freier Journalist
安妮的日記
an1 ni2 de5 ri4 ji4 (traditionelle Schreibweise von 安妮的日记), Tagebuch der Anne Frank
記日記的人
ji4 ri4 ji4 de5 ren2 (traditionelle Schreibweise von 记日记的人), Tagebuchschreiber
夫妻成長日記
fu1 qi1 cheng2 zhang3 ri4 ji4 (traditionelle Schreibweise von 夫妻成长日记), Manga Love Story

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
可訴
ke3 su4 (traditionelle Schreibweise von 可诉), einklagbar
告訴
gao4 su4 (traditionelle Schreibweise von 告诉), mitteilen, erzählen
gao4 su5 sagen, mitteilen, erzählen
上訴
shang4 su4 (traditionelle Schreibweise von 上诉), Anrufung, Appellation, Berufung, Rechtsmittel
起訴
qi3 su4 (traditionelle Schreibweise von 起诉), anklagen, Anklage erheben, Klage einreichen, prozessieren, verklagen
訴求
su4 qiu2 (traditionelle Schreibweise von 诉求), Klageforderungen
訴苦
su4 ku3 (traditionelle Schreibweise von 诉苦), Klageschrift, beschweren, jammern, lamentieren
公訴
gong1 su4 (traditionelle Schreibweise von 公诉), öffentliche Anklage
哭訴
ku1 su4 (traditionelle Schreibweise von 哭诉), wehklagen
訴因
su4 yin1 (traditionelle Schreibweise von 诉因), Rechtsgrund, Klageveranlassung
民訴法
min2 su4 fa3 (traditionelle Schreibweise von 民诉法), Zivilprozessrecht
可告訴
ke3 gao4 su5 (traditionelle Schreibweise von 可告诉), erzählbar
可起訴
ke3 qi3 su4 (traditionelle Schreibweise von 可起诉), strafbar
起訴者
qi3 su4 zhe3 (traditionelle Schreibweise von 起诉者), Freie
起訴書
qi3 su4 shu1 (traditionelle Schreibweise von 起诉书), Anklageschrift, Klageschrift
可上訴
ke3 shang4 su4 (traditionelle Schreibweise von 可上诉), beschwerdefähig
起訴人
qi3 su4 ren2 (traditionelle Schreibweise von 起诉人), Anklagevertreter, Kläger
上訴人
shang4 su4 ren2 (traditionelle Schreibweise von 上诉人), Anfechter, Berufungskläger
公訴人
gong1 su4 ren2 (traditionelle Schreibweise von 公诉人), Staatsanwalt, Staatsanwältin
上訴法院
shang4 su4 fa3 yuan4 (traditionelle Schreibweise von 上诉法院), Berufungsgericht, Rechtsmittelgericht
共同起訴人
gong4 tong2 qi3 su4 ren2 (traditionelle Schreibweise von 共同起诉人), Mitkläger


Ausdrücke[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
福音书
fu2 yin1 shu1 Das neue Testament (Christentum), Evangelium
福音書
fu2 yin1 shu1 (traditionelle Schreibweise von 福音书), Das neue Testament (Christentum), Evangelium
享清福
xiang3 qing1 fu2 Leben wie Gott in Frankreich
福音文
fu2 yin1 wen2 Evangelium
令人幸福
ling4 ren2 xing4 fu2 beglücken
幸福之石
xing4 fu2 zhi1 shi2 der Stein der Weisen
多子多福。
duō zǐ duō fú Viele Söhne - viel Glück. ( Chinesische Sprichwörter)
平安就是福
píng ān jiù shì fú Friede und Sicherheit begründen Glück.(Wiktionary en)
天国八福气
tian1 guo2 ba1 fu2 qi4 Seligpreisungen
福音书的作者
fu2 yin1 shu1 de5 zuo4 zhe3 Evangelist
福音書的作者
fu2 yin1 shu1 de5 zuo4 zhe3 (traditionelle Schreibweise von 福音书的作者), Evangelist
儿孙自有儿孙福
ér sūn zì yǒu ér sūn fú Nachkommen haben ihr eigenes Glück; Das Leben der Kinder kann anders sein, als das der Eltern. (Wiktionary en)

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
中山陵
zhong1 shan1 ling2 Sun-Yat-sen-Mausoleum
十三陵
shi2 san1 ling2 die 13 Gräber der Ming(明)-Kaiser
明十三陵
ming2 shi2 san1 ling2 Ming-Gräber
五陵年少
wǔ líng nián shào Etymology: From the Bai Juyi poem: Song of the Pipa Player. fashionable young men (Wiktionary en)

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
記分
ji4 fen1 (traditionelle Schreibweise von 记分), Spielergebnis
民間記者
min2 jian1 ji4 zhe3 (traditionelle Schreibweise von 民间记者), Graswurzel-Journalismus
記得起來
ji4 de5 qi3 lai2 (traditionelle Schreibweise von 记得起来), sich erinnern können
我會記住它
wo3 hui4 ji4 zhu4 ta1 (traditionelle Schreibweise von 我会记住它), Das werde ich mir einprägen.
中共中央書記
zhong1 gong1 zhong1 yang1 shu1 ji4 (traditionelle Schreibweise von 中共中央书记), Generalsekretär des ZK der KP Chinas
大人不記小人過
da4 ren2 bu4 ji4 xiao3 ren2 guo4 (traditionelle Schreibweise von 大人不记小人过), was kümmert es eine deutsche Eiche, wenn sich ein Wildschwein an ihr schuppert

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

Sätze[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
A很幸福
A hen3 xing4 fu2 A ist sehr glücklich.
他们一直过得很幸福。
ta1 men5 yi1 zhi2 guo4 de2/de5/dei3 hen3 xing4 fu2 。 Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. (Mandarin, Tatoeba Martha kriskelvin )
如果她和你结婚了,她现在会很幸福。
ru2 guo3 ta1 he2/he4/huo2 ni3 jie1/jie2 hun1 le5 , ta1 xian4 zai4 hui4 hen3 xing4 fu2 。 Wenn sie dich geheiratet hätte, wäre sie jetzt sehr glücklich. If she had married you, she would be happy now. (Mandarin, Tatoeba fucongcong CK )
伊拉生活了老幸福个。
yi1 la1 sheng1 huo2 le5 lao3 xing4 fu2 ge4 。 Sie haben ein glückliches Leben geführt. (Shanghai, Tatoeba fucongcong Pfirsichbaeumchen )
他们生活得很幸福。
ta1 men5 sheng1 huo2 de2/de5/dei3 hen3 xing4 fu2 。 Sie führen ein sehr glückliches Leben. (Mandarin, Tatoeba fucongcong dreiundzwanzig )
她看起来不幸福。
ta1 kan4 qi3 lai2 bu4 xing4 fu2 。 Sie sieht unglücklich aus. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Ole )
什么是幸福?
shi2 me5 shi4 xing4 fu2 ? Was ist Glück? (Mandarin, Tatoeba shanghainese phiz )
幸福是买不到的。
xing4 fu2 shi4 mai3 bu4 dao4 de5 。 Glück kann man nicht kaufen. (Mandarin, Tatoeba sadhen MUIRIEL )
他們一直過得很幸福。
ta1 men5 yi1 zhi2 guo4 de2/de5/dei3 hen3 xing4 fu2 。 Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. (Mandarin, Tatoeba Martha kriskelvin )
他太太来自于加利福尼亚州。
ta1 tai4 tai4 lai2 zi4 yu2 jia1 li4 fu2 ni2 ya4 zhou1 。 Seine Frau kommt aus Kalifornien. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
大福不再。
da4 fu2 bu4 zai4 。 Großes Glück kommt nicht zweimal. Great luck doesn't come twice. (klassisch, Tatoeba shanghainese Serhiy )
幸福是什麼?
xing4 fu2 shi4 shi2 me5 ? Was ist Glück? (Mandarin, Tatoeba kaistanb phiz )
不言自明,金钱买不到幸福。
bu4 yan2 zi4 ming2 , jin1 qian2 mai3 bu4 dao4 xing4 fu2 。 Es versteht sich von selbst, dass Geld alleine kein Glück bringt. (Mandarin, Tatoeba sadhen Dejo )
Emi看上去很幸福。
Emi kan4 shang4 qu4 hen3 xing4 fu2 。 Emi sieht glücklich aus. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
他看上去很幸福。
ta1 kan4 shang4 qu4 hen3 xing4 fu2 。 Er sieht glücklich aus. (Mandarin, Tatoeba crescat wolfgangth )
你幸福吗?
ni3 xing4 fu2 ma5 ? Bist du glücklich? (Mandarin, Tatoeba fercheung Manfredo )
与他比起来我还是很幸福的。
yu3 ta1 bi4 qi3 lai2 wo3 hai2/huan2 shi4 hen3 xing4 fu2 de5 。 Im Vergleich zu ihm bin ich sehr glücklich. I am fortunate compared with him. (Mandarin, Tatoeba fenfang557 Shiawase )
无知就是幸福。
wu2 zhi1 jiu4 shi4 xing4 fu2 。 Unwissenheit ist Seligkeit. (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
钱能不能买到幸福?
qian2 neng2 bu4 neng2 mai3 dao4 xing4 fu2 ? Kann man mit Geld Glück kaufen? (Mandarin, Tatoeba eastasiastudent Esperantostern )
钱买不到幸福。
qian2 mai3 bu4 dao4 xing4 fu2 。 Glück kann man mit Geld nicht kaufen. Glück kann man nicht kaufen. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Pfirsichbaeumchen MUIRIEL )
我现在一点都不幸福。
wo3 xian4 zai4 yi1 dian3 dou1/du1 bu4 xing4 fu2 。 Im Moment bin ich überhaupt nicht glücklich. (Mandarin, Tatoeba fucongcong xtofu80 )
我昨天很幸福。
wo3 zuo2 tian1 hen3 xing4 fu2 。 Gestern war ich glücklich. (Mandarin, Tatoeba zhouj1955 MUIRIEL )
我很幸福。
wo3 hen3 xing4 fu2 。 Ich bin sehr glücklich. (Mandarin, Tatoeba jiangche Pfirsichbaeumchen )
那么,你觉得怎样的生活才是幸福的?
na4/nei4 me5 , ni3 jiao4/jue2 de2/de5/dei3 zen3 yang4 de5 sheng1 huo2 cai2 shi4 xing4 fu2 de5 ? Was denkst du, wie das Leben sein muss, damit es glücklich macht? Then what kind of life brings happiness? (Mandarin, Tatoeba sadhen peterius )
清心的人有福了。
qing1 xin1 de5 ren2 you3 fu2 le5 。 Selig sind, die reinen Herzens sind. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Zaghawa )
我觉得很幸福。
wo3 jiao4/jue2 de2/de5/dei3 hen3 xing4 fu2 。 Ich fühlte mich sehr glücklich. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Vortarulo )
我喜欢加利福尼亚。
wo3 xi3 欢 jia1 li4 fu2 ni2 ya4 。 Ich liebe Kalifornien. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Pfirsichbaeumchen )
爱花的人是幸福的。
ai4 hua1 de5 ren2 shi4 xing4 fu2 de5 。 Froh sind diejenigen, die Blumen lieben. (Mandarin, Tatoeba zhouj1955 lilygilder )

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
为南朝,都金陵。
wèi nán cháo dōu jīn líng Die südlichen Dynastien nutzten Nanking als Hauptstadt. Giles: These are the southern dynasties, with their capital at Nanking. (Drei-Zeichen-Klassiker 119)
号洪武,都金陵。
hào hóng wǔ dōu jīn líng Er nannte die Ära Hong Wu (Überschwemmungen und Kämpfe) und wählte als Hauptstadt Jin Ling. Giles: He took as his year-title Hung Wu, and fixed his capital at Chin-ling. (Drei-Zeichen-Klassiker 146)

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
你還記得我們第一次見面的時候嗎?
ni3 hai2/huan2 ji4 de2/de5/dei3 wo3 men5 di4 yi1 ci4 jian4/xian4 mian4 de5 shi2 hou4 ma5 ? Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? (Mandarin, Tatoeba treskro3 Pfirsichbaeumchen )
我不記得他們的名字了。
wo3 bu4 ji4 de2/de5/dei3 ta1 men5 de5 ming2 zi4 le5 。 Ich konnte mich nicht an ihre Namen erinnern. I couldn't remember their names. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
我不記得他的名字。
wo3 bu4 ji4 de2/de5/dei3 ta1 de5 ming2 zi4 。 Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Ich erinnere mich nicht an seinen Namen. (Mandarin, Tatoeba Martha DenO MUIRIEL )
你還記得我的生日,那真是太好了。
ni3 hai2/huan2 ji4 de2/de5/dei3 wo3 de5 sheng1 ri4 , na4/nei4 zhen1 shi4 tai4 hao3 le5 。 Das ist echt toll von dir, an meinen Geburtstag zu denken! (Mandarin, Tatoeba nickyeow Tamy )
切記!
qie1 ji4 ! Lass dir das gesagt sein! (Mandarin, Tatoeba Tajfun Espi )
我不記得了。
wo3 bu4 ji4 de2/de5/dei3 le5 。 Ich erinnere mich nicht mehr. (Mandarin, Tatoeba Martha Vortarulo )
他很喜歡買筆記本。
ta1 hen3 xi3 歡 mai3 bi3 ji4 ben3 。 Er kauft gerne Notizblöcke. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Yorwba )
你記得這家店嗎?
ni3 ji4 de2/de5/dei3 zhe4/zhei4 jia1 dian4 ma5 ? Erinnerst du dich an das Geschäft? (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Yorwba )
我不記得怎麼去那裡了。
wo3 bu4 ji4 de2/de5/dei3 zen3 me5 qu4 na4/nei4 li3 le5 。 Ich weiß nicht mehr, wie man dahinkommt. (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
妳記得這家店嗎?
ni3 ji4 de2/de5/dei3 zhe4/zhei4 jia1 dian4 ma5 ? Erinnerst du dich an das Geschäft? (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Yorwba )
我喜歡這本筆記本。
wo3 xi3 歡 zhe4/zhei4 ben3 bi3 ji4 ben3 。 Dieses Notizbuch gefällt mir. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Yorwba )
我是記者。
wo3 shi4 ji4 zhe3 。 Ich bin Journalist. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus MUIRIEL )
那本筆記本是誰的?
na4/nei4 ben3 bi3 ji4 ben3 shi4 shei2 de5 ? Wem gehört dieser Laptop? (Mandarin, Tatoeba nickyeow Manfredo )
我的筆記本在哪裡?
wo3 de5 bi3 ji4 ben3 zai4 na3/na5/nei3 li3 ? Wo ist mein Laptop? (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Yorwba )
請記住!
qing3 ji4 zhu4 ! Erinnere Dich! Lass dir das gesagt sein! (Mandarin, Tatoeba Tajfun wochenweise Espi )
這是你的筆記本嗎?
zhe4/zhei4 shi4 ni3 de5 bi3 ji4 ben3 ma5 ? Ist das dein Notizbuch? (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Yorwba )
我記得去年看過你。
wo3 ji4 de2/de5/dei3 qu4 nian2 kan4 guo4 ni3 。 Ich erinnere mich, dich letztes Jahr gesehen zu haben. (Mandarin, Tatoeba Martha Esperantostern )
這本是我的筆記本。
zhe4/zhei4 ben3 shi4 wo3 de5 bi3 ji4 ben3 。 Das ist mein Notizbuch. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Dejo )
我記得我看過她。
wo3 ji4 de2/de5/dei3 wo3 kan4 guo4 ta1 。 Ich erinnere mich daran, sie gesehen zu haben. (Mandarin, Tatoeba Martha Hans_Adler )
這是我的西班牙語筆記本。
zhe4/zhei4 shi4 wo3 de5 xi1 ban1 ya2 yu3 bi3 ji4 ben3 。 Das sind meine Spanisch-Notizen. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Yorwba )
我記不得了。
wo3 ji4 bu4 de2/de5/dei3 le5 。 Ich kann mich nicht erinnern. (Mandarin, Tatoeba Martha Fingerhut )
我記得在哪兒見過她。
wo3 ji4 de2/de5/dei3 zai4 na3/na5/nei3 er2/er5 jian4/xian4 guo4 ta1 。 Ich erinnere mich, sie irgendwo gesehen zu haben. (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
我記得在巴黎見過他。
wo3 ji4 de2/de5/dei3 zai4 ba1 li2 jian4/xian4 guo4 ta1 。 Ich erinnere mich, ihn in Paris getroffen zu haben. (Mandarin, Tatoeba nickyeow MUIRIEL )

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
告訴我真相。
gao4 su4 wo3 zhen1 xiang1/xiang4 。 Sag mir die Wahrheit! (Mandarin, Tatoeba Martha Tamy )
你能告訴我你住哪兒?
ni3 neng2 gao4 su4 wo3 ni3 zhu4 na3/na5/nei3 er2/er5 ? Kannst du mir sagen, wo du wohnst? Can you tell me where you live? (Mandarin, Tatoeba Martha sharris123 )
我不想要你告訴她。
wo3 bu4 xiang3 yao4 ni3 gao4 su4 ta1 。 Ich möchte nicht, dass du es ihr sagst. (Mandarin, Tatoeba DaoSeng Yorwba )
你還能告訴我甚麼?
ni3 hai2/huan2 neng2 gao4 su4 wo3 shen4 me5 ? Kannst du mir noch etwas weiteres sagen? Is there anything else you can tell me? (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
他們甚麼也不會告訴我們。
ta1 men5 shen4 me5 ye3 bu4 hui4 gao4 su4 wo3 men5 。 Die werden uns nichts sagen. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Pfirsichbaeumchen )
你女兒會告訴我。
ni3 nü3/ru3 er2/er5 hui4 gao4 su4 wo3 。 Deine Tochter wird es mir sagen. Your daughter will tell me. It will be said by your daughter. (Mandarin, Tatoeba Martha MTC marloncori )
他會告訴我真想嗎?
ta1 hui4 gao4 su4 wo3 zhen1 xiang3 ma5 ? Werden Sie mir die Wahrheit sagen? (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Pfirsichbaeumchen )
告訴我們多一點。
gao4 su4 wo3 men5 duo1 yi1 dian3 。 Erzähl uns mehr! (Mandarin, Tatoeba egg0073 alik_farber )
告訴她你想要什麼。
gao4 su4 ta1 ni3 xiang3 yao4 shi2 me5 。 Sag ihr, was du willst. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Roujin )
告訴我你要什麼。
gao4 su4 wo3 ni3 yao4 shi2 me5 。 Erzähle mir, was du willst. (Mandarin, Tatoeba Martha Esperantostern )
我不是告訴過你了嗎?
wo3 bu4 shi4 gao4 su4 guo4 ni3 le5 ma5 ? Was hab ich dir gesagt? (Mandarin, Tatoeba Martha qweruiop )
你能告訴我們我們在哪裡嗎?
ni3 neng2 gao4 su4 wo3 men5 wo3 men5 zai4 na3/na5/nei3 li3 ma5 ? Kannst du uns sagen, wo wir sind? (Mandarin, Tatoeba DaoSeng Yorwba )
不是我告訴你不要去做的。
bu4 shi4 wo3 gao4 su4 ni3 bu4 yao4 qu4 zuo4 de5 。 Nicht ich habe dir gesagt, das nicht zu tun. It wasn't me who told you not to do that. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
他告訴過你要做什麼嗎?
ta1 gao4 su4 guo4 ni3 yao4 zuo4 shi2 me5 ma5 ? Hat er dir gesagt, was du tun sollst? (Mandarin, Tatoeba Martha Vortarulo )
做他告訴你的事。
zuo4 ta1 gao4 su4 ni3 de5 shi4 。 Tun Sie, was er Ihnen sagt. (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
您得告訴我。
nin2 de2/de5/dei3 gao4 su4 wo3 。 Sie müssen es mir sagen. (Mandarin, Tatoeba DaoSeng Zaghawa )
Tom告訴Mary他愛她。
Tom gao4 su4 Mary ta1 ai4 ta1 。 Tom sagte Mary, dass er sie liebt. Tom told Mary that he loved her. (Mandarin, Tatoeba treskro3 CK )
告訴我你想要哪個。
gao4 su4 wo3 ni3 xiang3 yao4 na3/na5/nei3 ge4 。 Sag mir, welchen du willst. (Mandarin, Tatoeba Martha MUIRIEL )
對了,我有一件事要告訴你。
dui4 le5 , wo3 you3 yi1 jian4 shi4 yao4 gao4 su4 ni3 。 Übrigens, ich muss dir etwas sagen. (Mandarin, Tatoeba nickyeow samueldora )
他告訴了我他要去美國。
ta1 gao4 su4 le5 wo3 ta1 yao4 qu4 mei3 guo2 。 Er sagte mir, er werde nach Amerika gehen. He told me he was going to America. (Mandarin, Tatoeba nickyeow CK )
我有事要告訴你。
wo3 you3 shi4 yao4 gao4 su4 ni3 。 Ich habe dir etwas zu sagen. Ich muss dir etwas sagen. (Mandarin, Tatoeba Martha Haehnchenpaella Zaghawa )
爸爸告訴了我要洗車。
爸爸 gao4 su4 le5 wo3 yao4 xi3/xian3 che1 。 Vater trug mir auf, das Auto zu waschen. Father told me to wash the car. (Mandarin, Tatoeba Martha CN )
我在告訴你真相。
wo3 zai4 gao4 su4 ni3 zhen1 xiang1/xiang4 。 Ich sage dir die Wahrheit. (Mandarin, Tatoeba Martha samueldora )
我會告訴你去車站的路。
wo3 hui4 gao4 su4 ni3 qu4 che1 zhan4 de5 lu4 。 Ich werde Sie zum Bahnhof begleiten. (Mandarin, Tatoeba Martha xtofu80 )
請告訴我一切都好。
qing3 gao4 su4 wo3 yi1 qie1 dou1/du1 hao3 。 Bitte sage mir, dass alles in Ordnung ist. Please tell me everything's OK. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
謝謝你告訴我真相。
xie4 xie4 ni3 gao4 su4 wo3 zhen1 xiang1/xiang4 。 Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Thank you for telling me the truth. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Hybrid )
我告訴她你是個很好的女孩。
wo3 gao4 su4 ta1 ni3 shi4 ge4 hen3 hao3 de5 nü3/ru3 hai2 。 Ich erzählte ihr, dass du ein nettes Mädchen bist. (Mandarin, Tatoeba Martha Esperantostern )
請告訴我你的想法。
qing3 gao4 su4 wo3 ni3 de5 xiang3 fa3 。 Bitte erzähle mir, was du denkst. Please tell me what you think. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
請告訴我。
qing3 gao4 su4 wo3 。 Sag es mir bitte. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Laoan )
我在告訴你真相
wo3 zai4 gao4 su4 ni3 zhen1 xiang1/xiang4 Ich sage dir die Wahrheit. (Mandarin, Tatoeba ken123ben123 samueldora )
我們還是要告訴他們。
wo3 men5 hai2/huan2 shi4 yao4 gao4 su4 ta1 men5 。 Wir müssen es ihnen noch sagen. We still have to tell them. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CH )
我沒告訴他們。
wo3 mei2/mo4 gao4 su4 ta1 men5 。 Ich habe es ihnen nicht gesagt. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Trinkschokolade )
請你告訴我路怎麼走好嗎?
qing3 ni3 gao4 su4 wo3 lu4 zen3 me5 zou3 hao3 ma5 ? Könntest du mir bitte den Weg weisen? (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
有人告訴我我不用做。
you3 ren2 gao4 su4 wo3 wo3 bu4 yong4 zuo4 。 Jemand hat mir gesagt, ich müsse das nicht machen. I was told that I don't need to do that. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
我會告訴我的妻子。
wo3 hui4 gao4 su4 wo3 de5 qi1 zi5 。 Ich werde es meiner Frau sagen. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 maaster )
我要告訴你的只能你我知道。
wo3 yao4 gao4 su4 ni3 de5 zhi3 neng2 ni3 wo3 zhi1 dao4 。 Was ich dir sagen werde, bleibt unter uns. What I'm about to say is strictly between you and me. (Mandarin, Tatoeba Martha lukaszpp )
請告訴我你的名字。
qing3 gao4 su4 wo3 ni3 de5 ming2 zi4 。 Bitte sag mir deinen Namen. Sag mir bitte deinen Namen. (Mandarin, Tatoeba Martha Vortarulo al_ex_an_der )
我現在不能告訴你。
wo3 xian4 zai4 bu4 neng2 gao4 su4 ni3 。 Ich kann es dir jetzt nicht sagen. I can't tell you now. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
求你不要告訴他。
qiu2 ni3 bu4 yao4 gao4 su4 ta1 。 Bitte sag ihm das nicht! (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus dispy )
要是你告訴過我就好了。
yao4 shi4 ni3 gao4 su4 guo4 wo3 jiu4 hao3 le5 。 Ich wünschte, du hättest mir das gesagt. (Mandarin, Tatoeba Martha Wolf )
我把我知道的都告訴你吧。
wo3 ba3 wo3 zhi1 dao4 de5 dou1/du1 gao4 su4 ni3 ba5 。 Ich sage dir alles, was ich weiß. I'll tell you all I know about it. (Mandarin, Tatoeba nickyeow CK )
誰告訴你這個故事?
shei2 gao4 su4 ni3 zhe4/zhei4 ge4 gu4 shi4 ? Wer hat dir diese Geschichte erzählt? Wer hat Ihnen die Geschichte erzählt? Wer hat dir die Geschichte erzählt? (Mandarin, Tatoeba Martha rocco_granata Pfirsichbaeumchen Esperantostern )
我會告訴你真相。
wo3 hui4 gao4 su4 ni3 zhen1 xiang1/xiang4 。 Ich will Ihnen die Wahrheit sagen. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Pfirsichbaeumchen )
還沒人告訴我們要做甚麼。
hai2/huan2 mei2/mo4 ren2 gao4 su4 wo3 men5 yao4 zuo4 shen4 me5 。 Es hat uns noch niemand gesagt, was wir tun sollen. We haven't yet been told what we need to do. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )

Lückentexte[Bearbeiten]

Das Buch der Riten[Bearbeiten]

Tan Gong 上 (Teil 1): Übersetzung James Legge
古者, gingen die Säume der Hüte hoch und runter Anciently, (all) caps were (made) with the seams going up and down them;
今也, gehen die Säume gerade herum now the (mourning cap) is made with the seams going round.
Darum: Trauerhüte 之 反 吉, nicht 古也 Hence to have the mourning cap different from that worn on felicitous occasions is not the way of antiquity.

Wikijunior: Sonnensystem/Mond[Bearbeiten]

Wikijunior: Sonnensystem/Mond Übersetzung Christian Bauer
月-Kugel,也 就是 我们 häufig sprechen 的 hellem Mond。 Bei der "Mondkugel" sprechen wir auch häufig vom "hellen Mond" (2 chinesische Bezeichnungen für den Mond)
Der Mond dreht sich um die Erde.
是 der Erde einziger 的 一个 natürliche Satellit。 Es ist der einzige natürliche Satellit der Erde.
在 einem klaren, wolkenlosen 的 晚上, An einem klaren und wolkenlosen Abend
可以 看到 Mond 高 hängen Nachthimmel 之 中。 können wir den Mond hoch am Nachthimmel hängen sehen.
自 古 her gibt es über den Mond viele Legenden 和 Geschichten, Seit alters her gibt es über den Mond viele Legenden und Geschichten.
有 viele auf den Mond 相关 的 Gedichte、Romane 和 Lieder。 Es gibt viele Gedichte, Romane und Lieder, die sich auf den Mond beziehen.
我们 见到 的 Mond 的 Form wechselt sehr oft, Die von uns gesehene Mondform wechselt sehr oft.
有时 dünn 如 银 Haken, Manchmal ist er dünn, wie ein silberner Haken;
有时 rund 如 玉-Teller。 Manchmal ist er rund, wie ein Jadeteller;
Su Dongpo sagte einmal:
“月 有 mal verschattet, mal klar, mal rund , mal verschwunden”。 Der Mond ist mal verschattet, mal klar, mal rund, mal verschwunden.
有时 Mond 会 plötzlich 不 见, Manchmal kann der Mond plötzlich nicht mehr gesehen werden
这 是 aufgrund 一 sogenannte 月食 的 现象。 Das liegt an einem Phänomen, dass Mondfinsternis genannt wird.
古代 的 人们 einst 认为,dass die Erde 是 平 的。 Die Menschen alter Zeiten glaubten einst, dass die Erde eine Scheibe ist
und der Himmel 是 一个 große 的 Decke, und der Himmel eine große Decke,
die 天-Kugel genannt wird, die Himmelskugel genannt wird,
die die Erdoberfläche überdeckt
und der Mond 是 eingebettet 在 这个 天-Kugel 之 中, und der Mond ist in diese Himmelskugel eingebettet
er folgt der Bewegung der 天-Kugel。 er folgt der Bewegung der Himmelskugel
Der Mond ist von der Erde 很 weit entfernt。 Der Mond ist sehr weit von der Erde entfernt.
直到 二十 Jahrhundert 六十 年代, Es dauerte bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts
die Menschheit 才 第一次 betrat den Mond。 erst dann betrat die Menschheit zum ersten Mal den Mond.

Texte[Bearbeiten]

Colloquial Chinese: Excercise V: 5 traditionell[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung


這個字你見過沒見過
見過了
你告訴我是甚麼字
我不記得那個字了
還有不記得的字麼
那兒沒有呢,記得的少,不記得的多


zhe4/zhei4 ge4 zi4 ni3 jian4/xian4 guo4 mei2/mo4 jian4/xian4 guo4
jian4/xian4 guo4 le5
ni3 gao4 su4 wo3 shi4 shen4 me5 zi4
wo3 bu4 ji4 de2/de5/dei3 na4/nei4 ge4 zi4 le5
hai2/huan2 you3 bu4 ji4 de2/de5/dei3 de5 zi4 me5
na4/nei4 er2/er5 mei2/mo4 you3 ne5 , ji4 de2/de5/dei3 de5 shao3 , bu4 ji4 de2/de5/dei3 de5 duo1


Hast du dieses Zeichen schon mal gesehen?
Ja.
Sagen sie mir bitte, was das für ein Zeichen ist.
Ich erinnere mich nicht an dieses Zeichen.
Gibt es noch mehr Zeichen, an die du dich nicht erinnerst?
Natürlich, ich erinnere mich an wenige, vergesse viele.

Wikipediaartikel[Bearbeiten]

Neu[Bearbeiten]

Karte

Verwaltung Chinas[Bearbeiten]

Chinas Verwaltung ist mehrstufig aufgebaut.

Unterhalb der Nation (inkl. Taiwan) befindet sich die aus 34 Verwaltungseinheiten bestehende Provinzenbene mit 23 Provinzen (Anhui, Fujian 福建, Gansu, Guangdong 广东, Guizhou 贵州, Hainan 海南, Hebei 河北, Heilongjiang, Henan 河南, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi 江西, Jilin 吉林, Liaoning, Qinghai 青海, Shaanxi, Shandong 山东, Shanxi 山西, Sichuan 四川, Yunnan 云南, Zhejiang), den regierungsunmittelbaren Städten(Peking 北京, Chongqing, Shanghai 上海, Tianjin ), den Sonderverwaltungszonen(Hongkong und Macau) und den Autonomen Regionen (Guangxi 广西, Innere Mongolei, Ningxia , Xinjiang, Tibet).

Unter der Provinzebene liegt die aus 333 Einheiten bestehende Bezirksebene mit 286 bezirksfreien Städten (einschließlich umschließender Regionen) auf Bezirksebene, inkl. 15 Unterprovinzstädte, 30 Autonomen Bezirken 自治州, 14 Regierungsbezirken und den drei Bünden in der Inneren Mongolei.

Unterhalb der Bezirksebene liegt die Kreisebene mit Kreisen 县, Stadtbezirken, kreisfreie Städten, autonomen Kreisen 自治县, Banner (in der Inneren Mongolei), Unterbezirke 区, autonome Banner, Verwaltungskomitees, dem Sondergebiet Liuzhi in der Provinz Guizhou und dem Waldgebiet 林区 Shennongjia in der Provinz Hubei.

Unter der Kreisebene gibt es die Gemeindeebene mit Großgemeinden 镇, Gemeinden 乡, Straßenvierteln 街道, Nationalitätengemeinden 民族乡, Sum , hypothetische Großgemeinden, Amtsgebietsstellen und dem Nationalitäten-Sum in der inneren Mongolei.

Unterhalb der Gemeindebene liegen die städtischen Einwohnergemeinschaften 社区, die ländlichen Dörfer 村 und die Gaqaa, die Dörfer der Viehhirten, in der Inneren Mongolei.

Kampfkunst[Bearbeiten]

In China wurden viele Kampfkünste (traditionelle und moderne) entwickelt. Eine allgemeine Bezeichnungen dafür ist 工夫 (eine Schreibweise von Kung Fu) (Gōngfu, hart erarbeitete Fertigkeit; 下工夫 Zeit und Arbeit in etwas hineinstecken).

Im von 班固 geschriebenen Buch der Han gibt es sechs Kapitel über Faustkampf.

Die Gruppierung erfolgt zu sogenannten 家 (Familien), Sekten (pai) oder 门 (Schulen). Bezeichnungen für den Lehrer sind 师父. Die Lehrer des Lehrers heißen 师公.

Man unterscheidet bei den Stilen zwischen inneren und äußeren; Wudang und 少林, zwischen nördlichen und südlichen Stilen; zwischen buddhistischen, taoistischen und islamischen Stilen.

Die äußeren Kampfkünste sind eher angriffsorientiert und beruhen auf Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Abhärtung. Viele dieser Stile werden auf das 少林-Boxen zurückgeführt.

Die inneren Kampfkünste legen mehr Gewicht darauf, durch gegnerische Angriffe nicht erschüttert zu werden und den Gegener aufgrund seiner Schwachpunkte und der eigenen inneren Kraft zu besiegen. Bei der inneren Kraft geht es um die drei Daoistischen Begriffe Jing (Essenz), Shen (Lebensgeist) und (Energie) und den 丹田 (Energiezentren). Der Legende nach gründen sich diese Stile auf den daoistische Mönch 张三丰, der den Kampf einer Schlange mit einem Kranich beobachtete. Es gibt mit dem japanischen 合气道 allerdings auch einen Stil, der nicht von den Wudang-Stilen abgeleitet ist.

Die Trennlinie zwischen den nördlichen und südlichen Stilen bildet der 长江. Die nördlichen Stile arbeiten mehr mit Würfen und Fußstößen, haben breite Stellungen und weit ausladende, kraftvolle Techniken. Die südlichen Stile haben engere Stellungen und kurze Techniken.

武德, die Moral der Kampfkünste, beruht auf Demut, Tugend, Respekt, 义 (Moral), Vertrauen, 勇 (Tapferkeit), Geduld, Ausdauer und Wille.


Waffen[Bearbeiten]

Es gibt in verschiedenen Versionen die 18 Waffen des Wushu.

Verwendete Waffen sind z.B. (Lang-)Stock (Gùn, Dreistock Sānjié Gùn, Kurzstock Duǎngùn), Nunchaku (Shuāngjié Gùn), Speer (Qiāng), 矛 (alte Form eines Speers), Schwert (Jiàn), Hakenschwerter (Shuānggōu) Fächer (Shàn), Wurfpfeile/Wurfeisen (Biāo), Pfeilspitze am Seil (Shéngbiāo), 弓 (Bogen), Peitsche (Biān), 9-Teile-Peitsche (Jiǔjié Biān), 大巴 (Knüppel), , die Dolch-Hellebarde, 刀 Säbel (Dāo), 关刀 Guan-Glefe/Guan-Hellebarde (Guāndāo), 南刀, das südliche Breitschwert, 长刀, ein Zweihänder, 苗刀, ein Säbel aus der 明朝 (1368-1644), Mondsichelschaufel (Yuèyáchǎn), Meteorhammer (Liúxīngchuí), Emei-Stichnadeln (Éméicì).

Eine Übung ist Shunagdao, bei der man zwei Schwerter in den Händen hat.

Qigong[Bearbeiten]

Bereits im {{w:Huangdi_neijing|inneren Klassiker des Gelben Kaisers]] im 2. Jh. v. Chr. unter 汉朝 finden sich Körperübungen zur Gesundheispflege. Aus diesen entwickelte sich das Qigong, Körper-, Atem-, Konzentrations- und Meditationen zur 调 (tiao, Regulierung) des . Die Übungen verbinden 调身 (Körper), 调息 (Atem) und 调心 (Geist). Die früheste Namensnennung erfolgte unter der Jin-Dynastie (265–420). Qigong dient zur Gesundheitsvorsorge, aber auch für spirituelle Zwecke.

Zu den frühen Formen des Qigong gehört das Spiel der 5 Tiere unter der 东汉 im 2. Jh. n. Chr.. Es handelt sich um Tiger (hǔ), Affe (hóu), Hirsch (lù), Bär (xióng) und Kranich (hè).

Eine andere frühe Form ist das Buch der leichten Muskeln/Faszien zur Stärkung bzw. Lockerung von Muskeln und Faszien.

Eine dritte Form sind die 6 heilenden Laute zur Zeit der 南北朝, bei dem Bewegung und Atmung zusätzlich mit Lauten kombiniert werden.

Die vierte frühe Form ist Ba Duan Jin, die 8 edlen Übungen/Brokate.

Beim modernen Qigong verbinden sich verschiedene Traditionen. Man verwendet z.B. die daoistische 行气, die Qi-Zirkulation, stehende Meditation und Taoistisches Yoga, das bereits im 2. vorchristlichen Jh. auf einer Schriftrolle, aufgezeichnet wurde.

Ringen[Bearbeiten]

Bereits im Buch der Riten wird mit 角力 eine im Kampf angewendete Ringmethode erwähnt.

Shaolin Kungfu [Bearbeiten]

Unter der Bezeichnung Shaolin Kungfu werden mehr als 360 Stile zusammengefasst, die in einer Beziehung zum 少林寺 stehen.

Der Kranichstil und der Schlangenstil waren Wurzeln des Wing Chun. Dieses wurde u.a. über die 少林五老, die fünf Ältesten der Shaolin, insbesondere 五梅大师, entwickelt.

Yue Fei, der Gründer des Adlerklauen-Stil wurde von 周同 unterrichtet.

周同 soll im Stil des Chuōjiǎo, des stoßenden Fußes, unterrichtet worden sein. Dieser Stil entstand bereits unter der Song-Dynastie.

Die nordchinesische Langfaust, die auch Hebeltechniken verwendet, wurde ebenfalls vom Shaolin Kungfu beeinflusst. Ein Unterstil ist Chāquán der Hui-Chinesen. Einer seiner Meister war 王子平.

Ein weiterer Stil ist 周家, der aus drei Shaolin-Stilen entwickelt wurde.

Auch das Südliche Drachenkungfu ist ein Shaolin-Stil. Einige Formen dieses Stils sind 梅花, der Pflaumenblütenschlag, 梅花七路, die 7 Wege des Pflaumenblütenschlages oder 十六动, die 16 Bewegungen,

Ein anderer Stil ist die nördliche Gottesanbeterin (Praying Mantis).

Auch 洪家 leitet sich vom Shaolin-Kungfu ab. Bezeichnend für dieses Stil ist die 四平马, die Reiterstellung.

Südliche Gottesanbeterin[Bearbeiten]

Nicht zu verwechseln mit der nördlichen Gottesanbeterin (Praying Mantis) ist die südliche Gottesanbeterin. Sie wurde von der Volksgruppe der 客家 entwickelt. Einige ihrer Unterstile sind 周家 (nicht zu verwechseln mit dem selbständigen Shaolin-Kampfstil gleichen Namens, 江西竹林 und die Jiangxi-Bambusfaust aus dem 竹林寺 (Bambuswaldtempel).

Wudang-Stile, die Wudang-Faust[Bearbeiten]

Die Wudang-Stile bilden eine Untergruppe der Inneren Kampfkünste.

Einer dieser Stile ist Taijiquan. Eine der Regeln dieses Stils ist es, 意, die Absicht/Intention anzuwenden und nicht 力, die reine Muskelkraft. Das Taijiquan hat 6 Familienstile Der Chen-Stil ist einer der ältesten Familienstile. Der 杨氏/杨家 ist der zweitälteste Stil. Der 吴氏/吴家 wird auch als Neuer Wu-Stil bezeichnet. Es gibt auch den alten Wu-Stil 武氏 Weiterhin gibt es den 孙氏/孙家und den 和氏和家. Gründer des 和氏和家 war 和兆元 (1810–1890).

Eine Stil der Taijiquan mit anderen Daoistischen Praktiken kombiniert ist der Stile der 李氏, der u.a. mit 生气, der Kultivierung des Qi arbeitet. Mit diesem Stil ist auch 风手 verbunden.

Ein anderer Wudang-Stil ist Baguazhang mit seinen spiralförmigen Bewegungen und dem Laufen in Kreisen. Ein Kreis soll dabei in 八 Schritten umrundet werden. Ein Lehrer in Baguazhang und Qigong war 李清云.

Der dritte Wudang-Stil ist Xingyiquan mit explosiven, geradlinigen, einfachen Techniken. Trotzdem soll man dabei entspannt bleiben. Eine der Trainingsmethoden basiert auf der Nachahmungen von den 12 Tierformen, z.B. das 马. Eine andere basiert auf 五行, den fünf Elementen 木 (Holz), Feuer, 土 (Erde), 金 (Metall) und 水 (Wasser).


Ein Stil, der u.a. Elemente aus Taijiquan, Baguazhang und Xingyiquan kombiniert ist 六合八法. Die 六合, die sechs Harmonien sind Körper und Geist, Geist und Absicht, Absicht und Qi, Qi und Seele, Seele und Bewegung , Bewegung und Leere. Die 八法, die acht Methoden sind 气 Qi, Knochen, Form, Folgen, Aufsteigen, 还 Rückkehr, Zurückbehalten und Verbergen.


Ein weiterer Stil ist Bajiquan, die Faust der acht Extreme, mit seiner starken Nahkampforientierung. Einer seiner Lehrer war 吴钟 (Wu Zhong, 1712–1802). Es wurde u.a. durch 马 英图 (Ma Yin Tu) in der Zentralen Kampfkunstakademie etabliert. Eine moderne Form dieses Stils ist Yiquan. Eine bekannte Schule dieses Stils ist 大成道.

Ein weiterer Stil ist das Wundang-Schwert.

Schauspieler[Bearbeiten]

Bekannte Schauspieler sind z.B. Bruce Lee(1940–1973), Jet Li und Jackie Chan.

Filme mit Bruce Lee sind 金门女 (Golden Gate Girl), 千万人家 (1953), 父之过 (Blame it on Father / It’s Father’s Fault) und 无风 (1954)

Filme mit Jet Li sind 少林寺(Shaolin Temple: Kloster der Rächer), 少林小子 (Shaolin Temple: Kinder der Rache), 南北少林 (Shaolin Temple: Macht der Shaolin), 方世玉 (The Legend of Fong Sai Yuk).

Filme mit Jackie Chan sind 少林门 (Dragon Forever), 少林木人巷 (Wooden Man), A计划 ([[w:Der_Superfighter|Der Superfighter/Project A), 一个好人 (Mr. Nice Guy), 我是谁 (Jackie Chan ist Nobody), 一个人的武林 (Kung Fu Jungle), 我是谁 2015.Lektion 162

Zeichen[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung Lernhilfen
li4 hübsch, schön wiktionary

Etymologie:

li2 Korea, schön
li4 bangend, zitternd, schaudern, Weichkastanie, lat. Castanea mollissima wiktionary

Etymologie:

huo3 (Als Zeichenbestandteil: 灬), Radikal Nr. 86 = Feuer, Flamme, Feuerwaffe, glühend, eilig, dringend, Zorn, Ärger, innere Hitze wiktionary

Etymologie:

fan2 behelligen, belästigen, Plage, mißmutig, verdrossen, überdrüssig, verärgert, verwirrende Fülle, freundlich, liebenswürdig, wiktionary

Etymologie:

chi4 nackt, unbekleidet, rot, feuerrot, scharlachrot, loyal, treu wiktionary

Etymologie:

Zusammengesetzte Wörter[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
伟丽
wei3 li4 herrlich
丽江
li4 jiang1 Lijiang
高丽
gao1 li2 Goryeo
gao1 li4 Goryeo
美丽
mei3 li4 schön, hübsch
华丽
hua2 li4 prachtvoll, strahlend, prächtig, schön
丽水
li4 shui3 Lishui (Stadt in Zhejiang)
李丽
li3 li4 Muzi Mei
高句丽
gao1 gou1 li2 Goguryeo
爱丽丝
ai4 li4 si1 Alice
丽江市
li4 jiang1 shi4 Lijiang (Stadt in der Provinz Yunnan, China)
爱丽舍
ai4 li4 she4 Elysée
丽江县
li4 jiang1 xian4 Kreis Lijiang der Naxi (Provinz Yunnan, China)
东丽区
dong1 li4 qu1 Dongli (ein Stadtbezirk der regierungsunmittelbaren Stadt Tianjin)
艾丽哪
ai4 li4 na3 Alina
贝安丽
bei4 an1 li4 Bei Anli (Angelika Becker)
不美丽
bu4 mei3 li4 unschön
张高丽
zhang1 gao1 li2 Zhang Gaoli
丽水市
li4 shui3 shi4 Lishui
艾丽丝
ai4 li4 si1 Alice
艾米丽
ai4 mi3 li4 Emilie
张海丽
zhang1 hai3 li4 Mia Audina
爱丽舍宫
ai4 li4 she4 gong1 Elysée Palast
美丽的人
mei3 li4 de5 ren2 Schönheit
阿丽亚娜
a1 li4 ya4 na4 Ariane
学园爱丽丝
xue2 yuan2 ai4 li4 si1 Alice Academy

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
栗子
li4 zi5 Kastanie, Maronen, Maroni
苗栗
miao2 li4 Miaoli (Stadt in Taiwan)
水栗
shui3 li4 (chin.) Wasserkastanie, lat. Eleocharis dulcis
甘栗
gan1 li4 Esskastanie, Süßkastanie, lat. Castanea sativa
石栗
shi2 li4 Lichtnussbaum
苗栗县
miao2 li4 xian4 Landkreis Miaoli (Taiwan)
巴西栗
ba1 xi1 li4 Paranussbaum
栗子树
li4 zi5 shu4 Kastanie, lat. Castanea, Chinesische Kastanie, Weichkastanie, lat. Castanea mollissima, Edelkastanie, lat. Castanea sativa
栗林忠道
li4 lin2 zhong1 dao4 Tadamichi Kuribayashi
栗山千明
li4 shan1 qian1 ming2 Chiaki Kuriyama

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
回火
hui2 huo3 Anlassen
火热
huo3 re4 feurig
似火
si4 huo3 erhitzen
火把
huo3 ba3 Bindeglied, Fackel, Leuchte, Leuchten
火亮
huo3 liang4 Huo Liang (Turmspringer)
明火
ming2 huo3 offenes Feuer
火光
huo3 guang1 Funke
活火
huo2 huo3 offenes Feuer
余火
yu2 huo3 glühende Kohle
火药
huo3 yao4 Schießpulver
火车
huo3 che1 Zug
火車
huo3 che1 (traditionelle Schreibweise von 火车), Zug
火器
huo3 qi4 Feuerwaffe
火山
huo3 shan1 Vulkan
火星
huo3 xing1 Mars
如火
ru2 huo3 feurig
火花
huo3 hua1 Funke, aufkeimen lassen, entfachen
退火
tui4 huo3 glühen
火力
huo3 li4 Feuerkraft, Wärmekraft
火苗
huo3 miao2 Flamme
火化
huo3 hua4 kremieren
林火
lin2 huo3 Waldbrand
生火
sheng1 huo3 ein Feuer anzünden, feuern
火海
huo3 hai3 Flammenmeer
着火
zhao2 huo3 in Brand geraten
点火
dian3 huo3 Zündung, zünden, entzünden
點火
dian3 huo3 (traditionelle Schreibweise von 点火), Zündung, zünden, entzünden
起火
qi3 huo3 in Brand geraten, Feuer fangen, entflammen
军火
jun1 huo3 Bewaffnung, Kampfmittel, Waffen
天火
tian1 huo3 Blitz
山火
shan1 huo3 Waldbrand
火似
huo3 shi4 feurig, wie Feuer
火车站
huo3 che1 zhan4 Bahnhof
火車站
huo3 che1 zhan4 (traditionelle Schreibweise von 火车站), Bahnhof
活火山
huo2 huo3 shan1 aktiver Vulkan
坐火车
zuo4 huo3 che1 Bahnfahrt, mit dem Zug fahren
坐火車
zuo4 huo3 che1 (traditionelle Schreibweise von 坐火车), Bahnfahrt, mit dem Zug fahren
火山口
huo3 shan1 kou3 Hotspot, Krater, Vulkanschlot
火车票
huo3 che1 piao4 Bahnfahrkarte
火車票
huo3 che1 piao4 (traditionelle Schreibweise von 火车票), Bahnfahrkarte
火田镇
huo3 tian2 zhen4 Großgemeinde Huotian (Provinz Fujian, China)
火星文
huo3 xing1 wen2 Handy-Sprache
错点火
cuo4 dian3 huo3 Fehlzündung
火星人
huo3 xing1 ren2 Marsianer, Marsbewohner, Marsmensch
着火点
zhao2 huo3 dian3 Brennpunkt
著火點
zhao2 huo3 dian3 (traditionelle Schreibweise von 着火点), Brennpunkt
象火山
xiang4 huo3 shan1 vulkanisch
火车头
huo3 che1 tou2 Lokomotive, eine Person, von der eine starke Antriebskraft auf andere ausgeht
火車頭
huo3 che1 tou2 (traditionelle Schreibweise von 火车头), Lokomotive, eine Person, von der eine starke Antriebskraft auf andere ausgeht
电点火
dian4 dian3 huo3 elektrische Zündung
火山学
huo3 shan1 xue2 Vulkanologie
火山學
huo3 shan1 xue2 (traditionelle Schreibweise von 火山学), Vulkanologie
打火机
da3 huo3 ji1 Feuerzeug
打火石
da3 huo3 shi2 Feuerstein (Zündstein in Feuerzeugen), Feuerstein, Flint, Familie Feuerstein (engl. The Flintstones, US-amerikanische Zeichentrickserie)
军火合同
jun1 huo3 he2 tong5 Rüstungsauftrag
飞机着火
fei1 ji1 zhuo2 huo3 Flugzeugbrand
火车事故
huo3 che1 shi4 gu4 Zugunglück
火車事故
huo3 che1 shi4 gu4 (traditionelle Schreibweise von 火车事故), Zugunglück
火车司机
huo3 che1 si1 ji1 Lokführer
自动开火
zi4 dong4 kai1 huo3 Feuer
军火工业
jun1 huo3 gong1 ye4 Rüstungsindustrie
在火车上
zai4 huo3 che1 shang4 im Zug, in der Bahn
在火車上
zai4 huo3 che1 shang4 (traditionelle Schreibweise von 在火车上), im Zug, in der Bahn
火山活动
huo3 shan1 huo2 dong4 Vulkanismus
军火生意
jun1 huo3 sheng1 yi4 Rüstungsgeschäft
自动点火
zi4 dong4 dian3 huo3 Selbstzündung
如火如茶
ru2 huo3 ru2 cha2 stürmisch
火药工厂
huo3 yao4 gong1 chang3 Laboratorium
一片火光
yi1 pian4 huo3 guang1 ein Funke
军火之王
jun1 huo3 zhi1 wang2 Lord of War – Händler des Todes
动力火车
dong4 li4 huo3 che1 Power Station (Rockband aus Taiwan)
中央火车站
zhong1 yang1 huo3 che1 zhan4 Hauptbahnhof
中央火車站
zhong1 yang1 huo3 che1 zhan4 (traditionelle Schreibweise von 中央火车站), Hauptbahnhof
火车司机罢工
huo3 che1 si1 ji1 ba4 gong1 Lokführerstreik
意大利的活火山
yi4 da4 li4 de5 huo2 huo3 shan1 Vesuv (Italiens aktiver Vulkan)

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
烦人
fan2 ren2 verärgern, gelangweilt, lästig
心烦
xin1 fan2 nervös sein
烦心
fan2 xin1 lästig, unausstehlich, mühsam, beschwerlich
麻烦
ma2 fan5 jdn. wegen/mit etwas belästigen, stören
娄烦
lou2 fan2 Loufan (Ort in Shanxi)
找麻烦
zhao3 ma2 fan5 sich Ärger einhandeln
烦心事
fan2 xin1 shi4 Sorgen
无麻烦
wu2 ma2 fan5 unbehelligt, unbelästigt
百问不烦
bai3 wen4 bu4 fan2 überaus geduldig sein
麻烦的事
ma2 fan5 de5 shi4 Ungemach
烦人的要求
fan2 ren2 de5 yao1 qiu2 Auferlegung, Strafarbeit

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
赤张
chi4 zhang1 Chizhang
赤張
chi4 zhang1 (traditionelle Schreibweise von 赤张), Chizhang
赤金
chi4 jin1 Feingold, reines Gold
赤豆
chi4 dou4 Azukibohne (auch 红豆), lat. Vigna angularis
赤身
chi4 shen1 nackt
赤军
chi4 jun1 Japanische Rote Armee
赤羊
chi4 yang2 Urial, Steppenschaf, lat: Ovis orientalis vignei
赤字
chi4 zi4 Haushaltssaldo
赤城
chi4 cheng2 Akagi
赤足
chi4 zu2 barfuß
刻赤
ke4 chi4 Kertsch
足赤
zu2 chi4 reines Gold
赤道
chi4 dao4 Äquator
赤水
chi4 shui3 Chishui (Stadt in Guizhou)
赤城县
chi4 cheng2 xian4 Chicheng (Kreis in Zhangjiakou, China)
赤小豆
chi4 xiao3 dou4 Reisbohne, lat. Vigna umbellata
赤水市
chi4 shui3 shi4 Chishui (Stadt in der Provinz Guizhou, China)
日本赤军
ri4 ben3 chi4 jun1 Japanische Rote Armee
现金赤字
xian4 jin1 chi4 zi4 Kassendefizit, Kassenfehlbetrag
現金赤字
xian4 jin1 chi4 zi4 (traditionelle Schreibweise von 现金赤字), Kassendefizit, Kassenfehlbetrag


Ausdrücke[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
美丽人生
mei3 li4 ren2 sheng1 Das Leben ist schön
风和日丽
feng1 he2 ri4 li4 Ein sanfter Wind und heller Sonnenschein; sonnig und eine leichte Briese, angenehmes Wetter (Wiktionary en)
我的美丽
wo3 de5 mei3 li4 meine schöne
你是美丽的
ni3 shi4 mei3 li4 de5 du bist schön
笑得很美丽
xiao4 de2 hen3 mei3 li4 lacht sehr schön
美丽的女人
mei3 li4 de5 nü3 ren2 schöne Frau
美丽的东西
mei3 li4 de5 dong1 xi5 Schönheit
你如此美丽
ni3 ru2 ci3 mei3 li4 du bist so schön
你是如此美丽
ni3 shi4 ru2 ci3 mei3 li4 du bist so schön


[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
过火
guo4 huo3 zu weit gehen, etwas übertreiben
過火
guo4 huo3 (traditionelle Schreibweise von 过火), zu weit gehen, etwas übertreiben
正火
zheng4 huo3 normalisieren
玩火
wan2 huo3 mit dem Feuer spielen
来火
lai2 huo3 ärgerlich werden
家火
jia1 huo3 Alltagsgegenstände
开火
kai1 huo3 das Feuer eröffnen, feuern, abfeuern (von Waffen), schießen, Feuer! Feuer frei! Schießt! Schuß!
開火
kai1 huo3 (traditionelle Schreibweise von 开火), das Feuer eröffnen, feuern, abfeuern (von Waffen), schießen, Feuer! Feuer frei! Schießt! Schuß!
失火
shi1 huo3 Fehlschuss, Feuer fangen, in Brand geraten
大火
da4 huo3 Brandkatastrophe, Feuer, Feuerkatastrophe, Großfeuer, Luzifer, der Morgenstern
火候
huo3 hou4 Dauer und Hitzegrad beim Kochen, Heizen, Schmelzen
去火
qu4 huo3 die innere Hitze lindern
上火
shang4 huo3 zornig werden, sich aufregen
水火
shui3 huo3 in Not und Elend, zwei völlig entgegengesetzte Dinge
四点火
si4 dian3 huo3 Vier-Punkt-Feuer (Name der Feuer-Radikal-Variante 灬)
四點火
si4 dian3 huo3 (traditionelle Schreibweise von 四点火), Vier-Punkt-Feuer (Name der Feuer-Radikal-Variante 灬)
失火拉
shi1 huo3 la1 es brennt
刀山火海
dao1 shan1 huo3 hai3 wie die Hölle (Wiktionary en)
做得过火
zuo4 de2 guo4 huo3 übertreiben
做得過火
zuo4 de2 guo4 huo3 (traditionelle Schreibweise von 做得过火), übertreiben
热火朝天
re4 huo3 chao2 tian1 von pulsierendem Leben erfüllt
火中取栗
huo3 zhong1 qu3 li4 Kastanien aus dem Feuer holen, ohne eigenen Nutzen selbst etwas für andere riskieren
电光石火
dian4 guang1 shi2 huo3 etwas, das mit einem Lichtblitz verschwindet (wie ein Blitz oder Funke)(Wiktionary en)
纸包不住火
zhǐ bāobuzhù huǒ Literally: Fire cannot be wrapped up in paper. There is no concealing the truth.(Wiktionary en)

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
不麻烦
bu4 ma2 fan5 nur keine Umstände!
麻烦您了
ma2 fan2 nin2 le5 Entschuldigung (um Verzeichung bitten)
麻烦你了
ma2 fan2 ni3 le5 Entschuldigen Sie, dass ich Sie gestört habe.
不用麻烦了
bu4 yong4 ma2 fan2 liao3 Mache dir keine Umstände!

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
赤衣
chi4 yi1 rotes Kleid der zum Tode Verurteilten
金无足赤
jin1 wu2 zu2 chi4 es gibt kein reines Gold, irgendwas ist immer, nichts ist perfekt
赤子之心
chi4 zi5 zhi1 xin1 rein und unschuldig (das Herz eines neugeborenen/nackten Babys)

Sätze[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
你是一个美丽的女孩。
ni3 shi4 yi1 ge4 mei3 li4 de5 nü3 hai2 。 Sie sind eine schöne junge Frau. Du bist eine schöne junge Frau. (Mandarin, Tatoeba sadhen Pfirsichbaeumchen )
我不喜欢爱丽丝。
wo3 bu4 xi3 huan1 ai4 li4 si1 。 Ich mag Alice nicht. (Mandarin, Tatoeba sadhen futureboy )
你是多么的美丽!
ni3 shi4 duo1 me5 de5 mei3 li4 ! Du bist so hübsch! (Mandarin, Tatoeba zhouj1955 Pfirsichbaeumchen )
德国很美丽。
de2 guo2 hen3 mei3 li4 。 Deutschland ist schön. (Mandarin, Tatoeba iiujik Ricardo14 )
你是一个美丽的女人。
ni3 shi4 yi1 ge4 mei3 li4 de5 nü3 ren2 。 Sie sind eine schöne junge Frau. (Mandarin, Tatoeba sadhen Pfirsichbaeumchen )
他们喜欢美丽的星星和月亮。
ta1 men5 xi3 huan1 mei3 li4 de5 xing1 xing1 he2 yue4 liang4 。 Sie mögen die schönen Sterne und den Mond. They like the beautiful stars and moon. (Mandarin, Tatoeba johannjunge FeuDRenais2 )
美丽的夕阳,不是吗?
mei3 li4 de5 xi1 yang2 , bu4 shi4 ma5 ? Ein hübscher Sonnenuntergang, nicht wahr? (Mandarin, Tatoeba Martha pne )
爱丽丝笑了。
ai4 li4 si1 xiao4 le5 。 Alice lächelte. (Mandarin, Tatoeba Martha Espi )
美丽的一天,不是吗?
mei3 li4 de5 yi1 tian1 , bu4 shi4 ma5 ? Ein schöner Tag, nicht wahr? It's a nice day, isn't it? (Mandarin, Tatoeba fucongcong CK )
这裡有美丽的女人吗?
zhe4 li3 you3 mei3 li4 de5 nü3 ren2 ma5 ? Gibt es hier schöne Frauen? (Mandarin, Tatoeba egg0073 al_ex_an_der )
日本是个美丽的国家。
ri4 ben3 shi4 ge4 mei3 li4 de5 guo2 jia1 。 Japan ist ein schönes Land. (Mandarin, Tatoeba fucongcong cost )
汉语字是很美丽的。
han4 yu3 zi4 shi4 hen3 mei3 li4 de5 。 Die chinesischen Schriftzeichen sind sehr schön. (Mandarin, Tatoeba al samueldora )
艾米丽要去看她的父母。
ai4 mi3 li2/li4 yao4 qu4 kan4 ta1 de5 fu4 mu3 。 Emily will ihre Eltern sehen. Emily wants to go and see her father. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus szilviez )
我来自一个美丽的城市-成都。
wo3 lai2 zi4 yi1 ge4 mei3 li4 de5 cheng2 shi4 - cheng2 du1 。 Ich komme von der wunderschönen Stadt Chengdu. I come from a beautiful city: Chengdu. (Mandarin, Tatoeba deng ren )
爱丽丝没看到狗。
ai4 li4 si1 mei2 kan4 dao4 gou3 。 Alice hat den Hund nicht gesehen. (Mandarin, Tatoeba Martha Manfredo )
爱丽丝可能会来。
ai4 li4 si1 ke3 neng2 hui4 lai2 。 Alice kommt möglicherweise. (Mandarin, Tatoeba Martha Tamy )
我的手机是美丽的
wo3 de5 shou3 ji1 shi4 mei3 li4 de5 Ich habe ein schönes Telefon. My phone is beautiful. (Mandarin, Tatoeba chatparle )
生活是美丽的。
sheng1 huo2 shi4 mei3 li4 de5 。 Das Leben ist schön. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
拿火来
na2 huo3 lai2 Bring mir Licht! Bring me a light (Chinese Without a Teacher)
我要坐火车
wo3 yao4 zuo4 huo3 che1 Ich werde den Zug nehmen. I shall go by rail (Chinese Without a Teacher)
曰水火,木金土。
yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ Wir sprechen über Wasser, Feuer, Holz, Metall und Erde. (Die 5 Elemente) Giles: We speak of water, fire, wood, metal and earth. (Drei-Zeichen-Klassiker 33)
去<Ort>的火车什么时候到?
qu4 <Ort> de5 huo3 che1 shi2 me5 shi2 hou4 dao4 ? Wann kommt der Zug in <Ort> an?
是月也,无用火南方
shi4 yue4 ye3 , wu2 yong4 huo3 nan2 fang1 In diesem Monat soll man im Süden kein Feuer anzünden. (Lü Bu We Richard Wilhelm)
我们去坐四点十分的火车吧。
wo3 men5 qu4 zuo4 si4 dian3 shi2 fen1 de5 huo3 che1 ba5 。 Lass uns den Zug um 16:10 Uhr nehmen. (Mandarin, Tatoeba crescat lilygilder )
她們上了火車。
ta1 men5 shang4 le5 huo3 che1 。 Sie stiegen in den Zug ein. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Manfredo )
到上海的下一班火车什麼时候开?
dao4 shang4 hai3 de5 xia4 yi1 ban1 huo3 che1 shi2 me5 shi2 hou4 kai1 ? Wann fährt der nächste Zug nach Shanghai ab? When does the next train for Shanghai depart? (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus basilhan )
她可能错过了七点的火车。
ta1 ke3 neng2 cuo4 guo4 le5 qi1 dian3 de5 huo3 che1 。 Sie hat vielleicht den 7:00 Uhr zu verpasst. She may have missed the 7:00 train. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
我们八点钟时坐火车走。
wo3 men5 ba1 dian3 zhong1 shi2 zuo4 huo3 che1 zou3 。 Wir fahren mit dem Zug um acht. (Mandarin, Tatoeba jiangche raggione )
您有打火机吗?
nin2 you3 da3 huo3 ji1 ma5 ? Habt ihr ein Feuerzeug? (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
你可以告訴我要怎麼去火車站嗎?
ni3 ke3 yi3 gao4 su4 wo3 yao4 zen3 me5 qu4 huo3 che1 zhan4 ma5 ? Können Sie mir den Weg zum Bahnhof sagen? (Mandarin, Tatoeba umidake Zaghawa )
下一班火車什麼時候開?
xia4 yi1 ban1 huo3 che1 shi2 me5 shi2 hou4 kai1 ? Wann fährt der nächste Zug ab? (Mandarin, Tatoeba Martha MUIRIEL )
我们有如坐在火山口上。
wo3 men5 you3 ru2 zuo4 zai4 huo3 shan1/shan5 kou3 shang4 。 Wir saßen sozusagen auf einem Vulkan. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 xtofu80 )
她们上了火车。
ta1 men5 shang4 le5 huo3 che1 。 Sie stiegen in den Zug ein. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Manfredo )
我上错了火车。
wo3 shang4 cuo4 le5 huo3 che1 。 Ich bin in den falschen Zug eingestiegen. (Mandarin, Tatoeba Martha Fingerhut )
下午的火车不要错过!
xia4 wu3 de5 huo3 che1 bu4 yao4 cuo4 guo4 ! Verpasse nicht den Zug heute nachmittag. Don't miss the train this afternoon! (Mandarin, Tatoeba lingxy )
我下了火车。
wo3 xia4 le5 huo3 che1 。 Ich stieg aus dem Zug aus. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Trinkschokolade )
好象火车晚点了。
hao3 xiang4 huo3 che1 wan3 dian3 le5 。 Es scheint, dass der Zug Verspätung hat. (Mandarin, Tatoeba U2FS Sprachprofi )
我下一站下火车。
wo3 xia4 yi1 zhan4 xia4 huo3 che1 。 Ich steige an der nächsten Station aus. (Shanghai, Tatoeba fucongcong Espi )
我们在火车上十个小时。
wo3 men5 zai4 huo3 che1 shang4 shi2 ge4 xiao3 shi2 。 Wir waren zehn Stunden lang im Zug. (Mandarin, Tatoeba Martha al_ex_an_der )
对不起,火车晚点了。
dui4 bu4 qi3 , huo3 che1 wan3 dian3 le5 。 Tut mit leid. Der Zug war verspätet. (Mandarin, Tatoeba U2FS MUIRIEL )
他喜歡火車。
ta1 xi3 歡 huo3 che1 。 Er liebt Züge. (Mandarin, Tatoeba Martha Sudajaengi )
“你去哪儿了?”“我去了火车站送我的一个朋友。”
“ ni3 qu4 na3 er5 le5 ?”“ wo3 qu4 le5 huo3 che1 zhan4 song4 wo3 de5 yi1 ge4 peng2 you3 。” „Wo warst du?“ „Ich habe einen Freund zum Bahnhof geschafft.“ (Mandarin, Tatoeba fucongcong Vortarulo )
他可能在下一班火车上。
ta1 ke3 neng2 zai4 xia4 yi1 ban1 huo3 che1 shang4 。 Er könnte im nächsten Zug sein. Er ist vielleicht im nächsten Zug. (Mandarin, Tatoeba Martha riotlake Pfirsichbaeumchen )
我们没点火。
wo3 men5 mei2 dian3 huo3 。 Wir haben kein Feuer gemacht. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Yorwba )
哦,不!我的房子着火了!
o4 , bu4 ! wo3 de5 fang2 zi5 zhao2/zhe2 huo3 le5 ! O nein! Mein Haus brennt! (Mandarin, Tatoeba biglion kame )
下一班火车什麼时候开?
xia4 yi1 ban1 huo3 che1 shi2 me5 shi2 hou4 kai1 ? Wann fährt der nächste Zug ab? (Mandarin, Tatoeba Martha MUIRIEL )
他7点到了火车站。
ta1 7 dian3 dao4 le5 huo3 che1 zhan4 。 Er kam um sieben Uhr am Bahnhof an. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
开火!
kai1 huo3 ! Feuer frei! (Mandarin, Tatoeba mirrorvan Pfirsichbaeumchen )
"失火了!"他大叫。
" shi1 huo3 le5 !" ta1 da4 jiao4 。 "Feuer!", schrie er. (Mandarin, Tatoeba Martha BraveSentry )
你坐火车去吗?
ni3 zuo4 huo3 che1 qu4 ma5 ? Wirst du mit dem Zug fahren? (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Espi )
他可能错过了火车。
ta1 ke3 neng2 cuo4 guo4 le5 huo3 che1 。 Er hat vielleicht seinen Zug verpasst. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
他可能在下一班火車上。
ta1 ke3 neng2 zai4 xia4 yi1 ban1 huo3 che1 shang4 。 Er könnte im nächsten Zug sein. Er ist vielleicht im nächsten Zug. (Mandarin, Tatoeba Martha riotlake Pfirsichbaeumchen )
你坐错火车了。
ni3 zuo4 cuo4 huo3 che1 le5 。 Du bist im falschen Zug. (Mandarin, Tatoeba peipei Pfirsichbaeumchen )
你可以告诉我要怎麼去火车站吗?
ni3 ke3 yi3 gao4 su4 wo3 yao4 zen3 me5 qu4 huo3 che1 zhan4 ma5 ? Können Sie mir den Weg zum Bahnhof sagen? (Mandarin, Tatoeba umidake Zaghawa )
我下一站下火车。
wo3 xia4 yi1 zhan4 xia4 huo3 che1 。 Ich steige an der nächsten Station aus. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Espi )
到上海的下一班火車什麼時候開?
dao4 shang4 hai3 de5 xia4 yi1 ban1 huo3 che1 shi2 me5 shi2 hou4 kai1 ? Wann fährt der nächste Zug nach Shanghai? When does the next train for Shanghai depart? (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus basilhan )
我不想错过我的火车。
wo3 bu4 xiang3 cuo4 guo4 wo3 de5 huo3 che1 。 Ich will meinen Zug nicht verpassen. (Mandarin, Tatoeba sadhen Pfirsichbaeumchen )
我們在火車上十個小時。
wo3 men5 zai4 huo3 che1 shang4 shi2 ge4 xiao3 shi2 。 Wir waren zehn Stunden lang im Zug. (Mandarin, Tatoeba Martha al_ex_an_der )
你买火车票了吧?
ni3 mai3 huo3 che1 piao4 le5 ba5 ? Hast du die Zugfahrkarte gekauft? You bought the ticket for the train? (Mandarin, Tatoeba sirpoot AlanF_US )
他们可能错过了火车。
ta1 men5 ke3 neng2 cuo4 guo4 le5 huo3 che1 。 Sie haben vielleicht den Zug verpasst. They may have missed the train. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
我们去坐火车。
wo3 men5 qu4 zuo4 huo3 che1 。 Lass uns den Zug nehmen. (Mandarin, Tatoeba peipei MUIRIEL )
她是坐火車去上海的。
ta1 shi4 zuo4 huo3 che1 qu4 shang4 hai3 de5 。 Sie ist mit dem Zug nach Shanghai gefahren. She went to Shanghai by train. (Mandarin, Tatoeba egg0073 eastasiastudent )
她是坐火车去上海的。
ta1 shi4 zuo4 huo3 che1 qu4 shang4 hai3 de5 。 Sie ist mit dem Zug nach Shanghai gefahren. She went to Shanghai by train. (Mandarin, Tatoeba egg0073 eastasiastudent )
他喜欢火车。
ta1 xi3 huan1 huo3 che1 。 Er liebt Züge. (Mandarin, Tatoeba Martha Sudajaengi )
火车来了!
huo3 che1 lai2 le5 ! Der Zug kommt! (Mandarin, Tatoeba Vortarulo virgil )
请问火车站怎麼走?
qing3 wen4 huo3 che1 zhan4 zen3 me5 zou3 ? Wie komme ich zum Bahnhof? Könntest du mir bitte sagen, wie ich zum Bahnhof komme? (Mandarin, Tatoeba nickyeow Pfirsichbaeumchen wolfgangth )
这就是我每天都会在火车上看见的那个男人。
zhe4 jiu4 shi4 wo3 mei3 tian1 dou1 hui4 zai4 huo3 che1 shang4 kan4 jian4 de5 na4/nei4 ge4 nan2 ren2 。 Das ist der Mann, den ich jeden Tag im Zug sehe. (Mandarin, Tatoeba wangzi0921 TRANG )
我觉得您过火了。
wo3 jue2 de2 nin2 guo4 huo3 le5 。 Ich finde, Sie sind zu weit gegangen. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Pfirsichbaeumchen )
昨晚有一场大火。
zuo2 wan3 you3 yi1 chang3 da4 huo3 。 Gestern abend gab es ein großes Feuer. There was a big fire last night. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
水火不相容。
shui3 huo3 bu4 xiang1/xiang4 rong2 。 Öl mischt sich nicht mit Wasser. (Mandarin, Tatoeba zhouj1955 MUIRIEL )
问他去火车站的路。
wen4 ta1 qu4 huo3 che1 zhan4 de5 lu4 。 Frag ihn, wie man zum Bahnhof kommt. (Mandarin, Tatoeba sysko Pfirsichbaeumchen )
火车站在哪里?
huo3 che1 zhan4 zai4 na3 li3 ? Wo ist der Bahnhof? (Mandarin, Tatoeba momowuwen jakov )
我坐在火车站裡。
wo3 zuo4 zai4 huo3 che1 zhan4 li3 。 Ich sitze im Bahnhof. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Yorwba )
請問火車站怎麼走?
qing3 wen4 huo3 che1 zhan4 zen3 me5 zou3 ? Wie komme ich zum Bahnhof? Könntest du mir bitte sagen, wie ich zum Bahnhof komme? (Mandarin, Tatoeba nickyeow Pfirsichbaeumchen wolfgangth )
火车票贵吗?
huo3 che1 piao4 gui4 ma5 ? Sind die Zugfahrkarten teuer? (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Pfirsichbaeumchen )
我怎样才能到火车站?
wo3 zen3 yang4 cai2 neng2 dao4 huo3 che1 zhan4 ? Wie komme ich zum Bahnhof? (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
這班是去紐約的火車嗎?
zhe4 ban1 shi4 qu4 niu3 yue1 de5 huo3 che1 ma5 ? Ist das der Zug nach New York? (Mandarin, Tatoeba Martha Yorwba )
火车晚点30分钟。
huo3 che1 wan3 dian3 30 fen1 zhong1 。 Der Zug hat dreißig Minuten Verspätung. (Mandarin, Tatoeba zhouj1955 Tamy )
我怎樣才能到火車站?
wo3 zen3 yang4 cai2 neng2 dao4 huo3 che1 zhan4 ? Wie komme ich zum Bahnhof? (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
这班火车几点钟开?
zhe4 ban1 huo3 che1 ji1 dian3 zhong1 kai1 ? Wann fährt dieser Zug ab? What time does the train leave from here? (Mandarin, Tatoeba sysko moarplease )
我在火车上待了12小时。
wo3 zai4 huo3 che1 shang4 dai1 le5 12 xiao3 shi2 。 Ich war zwölf Stunden in dem Zug. Ich war 12 Stunden im Zug. Ich habe zwölf Stunden im Zug verbracht. (Mandarin, Tatoeba fucongcong BraveSentry opti MUIRIEL )
房子着火了。
fang2 zi5 zhao2/zhe2 huo3 le5 。 Das Haus stand in Flammen. (Mandarin, Tatoeba crescat Manfredo )
火车到站了。
huo3 che1 dao4 zhan4 le5 。 Der Zug ist angekommen. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik elenachang )
火星上也有猫。
huo3 xing1 shang4 ye3 you3 mao1 。 Auf dem Mars gibt es auch Katzen. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik MUIRIEL )
火车来了。
huo3 che1 lai2 le5 。 Da kommt der Zug. (Mandarin, Tatoeba Martha Esperantostern )
房子一家家着起火来。
fang2 zi5 yi1 jia1 jia1 zhao2/zhe2 qi3 huo3 lai2 。 Die Häuser fingen nacheinander Feuer. The houses caught fire one after another. (Shanghai, Tatoeba U2FS CK )
这班是去纽约的火车吗?
zhe4 ban1 shi4 qu4 niu3 yue1 de5 huo3 che1 ma5 ? Ist das der Zug nach New York? (Mandarin, Tatoeba Martha Yorwba )
现在差不多是火车要到的时间。
xian4 zai4 cha4/chai1 bu4 duo1 shi4 huo3 che1 yao4 dao4 de5 shi2 jian1 。 Es ist fast der Zeitpunkt, zu dem der Zug eintreffen sollte. It's almost time for the train to arrive. (Mandarin, Tatoeba Martha potatoindespair )
現在差不多是火車要到的時間。
xian4 zai4 cha4/chai1 bu4 duo1 shi4 huo3 che1 yao4 dao4 de5 shi2 jian1 。 Es ist fast der Zeitpunkt, zu dem der Zug eintreffen sollte. It's almost time for the train to arrive. (Mandarin, Tatoeba Martha potatoindespair )
我坐在火車站裡。
wo3 zuo4 zai4 huo3 che1 zhan4 li3 。 Ich sitze im Bahnhof. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Yorwba )
房子正在着火。
fang2 zi5 zheng4 zai4 zhao2/zhe2 huo3 。 Das Haus brennt. (Mandarin, Tatoeba notabene virgil )
那是我每天在火车上看到的男人。
na4/nei4 shi4 wo3 mei3 tian1 zai4 huo3 che1 shang4 kan4 dao4 de5 nan2 ren2 。 Das ist der Mann, den ich jeden Tag im Zug sehe. (Mandarin, Tatoeba fucongcong TRANG )
至少20户人家着火了。
zhi4 shao3 20 yong4 ren2 jia1 zhao2/zhe2 huo3 le5 。 Mindestens zwanzig Häuser sind abgebrannt. (Mandarin, Tatoeba fucongcong meloncurtains )
火!
huo3 ! Feuer! (Mandarin, Tatoeba musclegirlxyp Tamy )
有火吗?
you3 huo3 ma5 ? Hast du Feuer? Have you got a light? (Mandarin, Tatoeba Tximist Source_VOA )
看看!车子着火了。
kan4 kan4 ! che1 zi5 zhao2/zhe2 huo3 le5 。 Sieh nur! Der Wagen brennt! (Mandarin, Tatoeba yangmaster Pfirsichbaeumchen )
火車來了。
huo3 che1 lai2 le5 。 Da kommt der Zug. (Mandarin, Tatoeba Martha Esperantostern )
火车站在市中心。
huo3 che1 zhan4 zai4 shi4 zhong1 xin1 。 Der Bahnhof befindet sich im Stadtzentrum. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
我想看火山!
wo3 xiang3 kan4 huo3 shan1/shan5 ! Ich will einen Vulkan sehen. (Mandarin, Tatoeba jamesforsyth boscowitch )
这是火车站吗?
zhe4 shi4 huo3 che1 zhan4 ma5 ? Ist das der Bahnhof? (Mandarin, Tatoeba biglion Ramses )
我很喜欢坐火车。
wo3 hen3 xi3 huan1 zuo4 huo3 che1 。 Ich fahre gerne Zug. (Mandarin, Tatoeba sysko MUIRIEL )
看!火車來了!
kan4 ! huo3 che1 lai2 le5 ! Schau! Der Zug ist angekommen! (Mandarin, Tatoeba nickyeow Pfirsichbaeumchen )
着火了!
zhao2/zhe2 huo3 le5 ! Feuer! (Mandarin, Tatoeba LanguageExpert Tamy )
看!火车来了!
kan4 ! huo3 che1 lai2 le5 ! Schau! Der Zug ist angekommen! (Mandarin, Tatoeba nickyeow Pfirsichbaeumchen )

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
Tom是不是麻烦事很多?
Tom shi4 bu4 shi4 ma2 fan2 shi4 hen3 duo1 ? Ist Tom in großen Schwierigkeiten? Is Tom in a lot of trouble? (Mandarin, Tatoeba ryanwoo CK )
Tom是不是很烦人?
Tom shi4 bu4 shi4 hen3 fan2 ren2 ? Ist Tom nicht nervig? (Mandarin, Tatoeba maxine Yorwba )
不要烦我。
bu4 yao4 fan2 wo3 。 Hör' auf, mich zu belästigen. Stop bothering me. (Mandarin, Tatoeba maple CK )
你们有大麻烦了。
ni3 men5 you3 da4 ma2 fan2 le5 。 Du steckst in großen Schwierigkeiten. (Mandarin, Tatoeba sadhen Pfirsichbaeumchen )
不用麻烦了。
bu4 yong4 ma2 fan2 le5 。 Mach dir keine Sorgen. (Mandarin, Tatoeba Yashanti Dorenda )
如果我有麻烦了,她甚至不会理我。
ru2 guo3 wo3 you3 ma2 fan2 le5 , ta1 shen4 zhi4 bu4 hui4 li3 wo3 。 Selbst wenn ich in Schwierigkeiten stecken würde, würde sie sich nicht kümmern. She wouldn't even piss on me if I were on fire. (Mandarin, Tatoeba Martha pandark )
伊有麻烦。
yi1 you3 ma2 fan2 。 Er ist in Schwierigkeiten. Ihn plagen Probleme. (Shanghai, Tatoeba fucongcong Pfirsichbaeumchen Esperantostern )
他是个很讨人烦的男人。
ta1 shi4 ge4 hen3 tao3 ren2 fan2 de5 nan2 ren2 。 Er ist ein sehr unsympathischer Mensch. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Pfirsichbaeumchen )
不用麻烦在这样的雨天来。
bu4 yong4 ma2 fan2 zai4 zhe4 yang4 de5 yu3 tian1 lai2 。 Mache dir nicht die Mühe, an diesem Regentag zu kommen. Don't bother coming in this rain. (Mandarin, Tatoeba Martha )
你真烦人。
ni3 zhen1 fan2 ren2 。 Du bist echt nervig. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Yorwba )
你有麻烦了。
ni3 you3 ma2 fan2 le5 。 Du steckst jetzt in Schwierigkeiten. (Mandarin, Tatoeba xiaohong wolfgangth )
他们自找麻烦。
ta1 men5 zi4 zhao3 ma2 fan2 。 Sie suchen Ärger. They are looking for trouble. (Mandarin, Tatoeba Tajfun sharris123 )
你好烦人。
ni3 hao3 fan2 ren2 。 Du bist lästig. You're a bug. (Mandarin, Tatoeba sirpoot cntrational )
我们现在有了麻烦。
wo3 men5 xian4 zai4 you3 le5 ma2 fan2 。 Wir haben hier ein Problem. (Mandarin, Tatoeba pig8322 Pfirsichbaeumchen )
买票就麻烦你了。
mai3 piao4 jiu4 ma2 fan2 ni3 le5 。 Ich überlasse Ihnen den Kauf der Fahrscheine. (Mandarin, Tatoeba treskro3 Zaghawa )
他有麻烦。
ta1 you3 ma2 fan2 。 Er hat Ärger. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Sudajaengi )
山中没有Wi-Fi,真的是很麻烦!
shan1/shan5 zhong1 mei2 you3 Wi-Fi, zhen1 de5 shi4 hen3 ma2 fan2 ! Es ist wirklich lästig, in den Bergen kein W-LAN zu haben. It's really disturbing not to have Wi-Fi in the mountains. (Mandarin, Tatoeba rayshih715 )
你烦到我了!
ni3 fan2 dao4 wo3 le5 ! Du nervst mich! (Mandarin, Tatoeba ryanwoo wolfgangth )
我有麻烦了。
wo3 you3 ma2 fan2 le5 。 Ich habe ein Problem. Ich sitze in der Patsche. Ich habe Probleme. (Mandarin, Tatoeba Martha clarimariath PeterR Esperantostern )
麻烦侬了。
ma2 fan2 nong2 le5 。 Entschuldige die Störung. (Shanghai, Tatoeba sysko BraveSentry )
真烦人。
zhen1 fan2 ren2 。 Wie ärgerlich! (Mandarin, Tatoeba mirrorvan sacredceltic )
麻烦请给我看一下你的回程票。
ma2 fan2 qing3 gei3 wo3 kan4 yi1 xia4 ni3 de5 hui2 cheng2 piao4 。 Können Sie mir ihre Rückfahrkarte zeigen? (Mandarin, Tatoeba tsayng Esperantostern )
我认为我们有麻烦。
wo3 ren4 wei2/wei4 wo3 men5 you3 ma2 fan2 。 Ich denke, wir haben Ärger. I think we're in trouble. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
麻烦您了!
ma2 fan2 nin2 le5 ! Entschuldige, dass ich dich belästige. (Mandarin, Tatoeba Takuya Kabelsalat )
烦人!
fan2 ren2 ! Ruhe! (Mandarin, Tatoeba rickjiang Manfredo )
真麻烦。
zhen1 ma2 fan2 。 Was für ein Aufriss! (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Yorwba )
麻烦您那样做。
ma2 fan2 nin2 na4/nei4 yang4 zuo4 。 Bitte mach das! (Mandarin, Tatoeba Martha Espi )
麻烦您了。
ma2 fan2 nin2 le5 。 Entschuldige die Störung. (Mandarin, Tatoeba offdare BraveSentry )
我想麻烦你一件事儿。
wo3 xiang3 ma2 fan2 ni3 yi1 jian4 shi4 er2/er5 。 Kann ich dich mit einer Sache stören? Could I trouble you with something? (Mandarin, Tatoeba eastasiastudent )
我很累,还有点心烦。
wo3 hen3 lei2/lei3/lei4 , hai2/huan2 you3 dian3 xin1 fan2 。 Ich bin erschöpft und ein wenig genervt. (Mandarin, Tatoeba eastasiastudent Lars224 )

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

Lückentexte[Bearbeiten]

Wikipedia: Der 60-Jahr-Zyklus im chinesischen Kalender[Bearbeiten]

Die Jahre folgen einem Zyklus, der über 60 Jahre läuft. Er setzt sich aus einem Zyklus der zehn Himmelsstämme (天干, tiāngān) und der zwölf Erdzweige (dìzhī), besser bekannt als die zwölf Tierzeichen, zusammen.

Es gibt 60 Kombinationen von Stamm und Zweig (gānzhī) – auch nach der ersten Kombination 甲子 jiǎzǐ, genannt.

Es beginnt aus der Kombination des ersten Himmelstamms mit dem ersten Erdzweig. Darauf folgt der zweite Himmelsstamm und der zweite Erdzweig, usw. Dies geht bis zum zehnten Himmelsstamm und dem zehnten Erdzweig.

Anschließend beginnen die Himmelsstämme wieder von vorne, also wieder der erste Himmelsstamm mit dem elften Erdzweig, der zweite Himmelsstsamm mit dem zwölften Erdzweig. Anschließend beginnen auch die Erdzweig wieder von vorne, während die Himmelsstämme weitergezählt werden: Der dritte Himmelsstamm mit dem ersten Erdzweig, der vierte Himmelsstamm mit dem zweiten Erdzweig, usw.

Nach 60 Jahren (Mathematisch dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von 10 [Himmelsstämme] und 12 [Erdzweige]) ist man wieder bei der anfänglichen Kombination aus erstem Himmelsstamm und erstem Erdzweig angekommen.

Jeweils zwei aufeinanderfolgende Himmelsstämme sind einem der Fünf Elemente zugeordnet.

60-Jahre-Zyklus (gānzhī)
 • 阳 Yáng (ungerade Jahre) 阴 Yin (gerade Jahre)
 • Die 5 Elemente 五行: Holz 木 mù Feuer 火 huǒ Erde 土 tǔ Metall 金 jīn Wasser 水 shuǐ
Tier
Erdzweig
Ratte
Büffel
Tiger
3
Hase
Drache
Schlange
Pferd
Schaf
Affe
9
Hahn
Hund
Schwein
Jahr
天干
Erdzweig
1

2

3

3
4

5

6

7

8

9

9
10

11

12

Jahr
天干
Erdzweig
13

14

15

3
16

17

18

19

20

21

9
22

23

24

Jahr
天干
Erdzweig
25

26

27

3
28

29

30

31

32

33

9
34

35

36

Jahr
天干
Erdzweig
37

38

39

3
40

41

42

43

44

45

9
46

47

48

Jahr
天干
Erdzweig
49

50

51

3
52

53

54

55

56

57

9
58

59

60


Das Buch der Riten[Bearbeiten]

Tan Gong 上 (Teil 1): Übersetzung James Legge
Zeng-子 sprach zu 子-si 曰: Zeng-zi said to Zi-si,
--- Ji,
吾 执 亲之 Trauer 也 when I was engaged in the mourning for my parents,
水 und Brühe 不入 in meinen 口者 七日 no water or other liquid entered my mouth for seven days.'
子-si 曰: Zi-si said,
先王 之 gemachte Regeln 也 With regard to the rules of ceremony framed by the ancient kings,
过之者 absenken und 就之 those who would go beyond them should stoop down to them,
不至 (die Regeln) 者, auf die Zehenspitzen um sie zu erreichen 之 and those who do not reach them should stand on tip-toe to do so.
Darum, Edel-子 之 执亲之 Trauer 也 Hence, when a superior man is engaged in mourning for his parents,
水 und Brühe 不入 in den 口者 三日 no water or other liquid enters his mouth for three days,
Nimmt er einen Stab, dann 能起 and with the aid of his staff he is still able to rise.

Wikijunior: Sonnensystem/Mond[Bearbeiten]

Wikijunior: Sonnensystem/Mond Übersetzung Christian Bauer
Mond 有 多大 Wie groß ist der Mond?
太阳系 里 的 in dem es 有 大 行星 都 im Vergleich zu 它们 的 Satelliten 大得多。 Im Sonnensystem sind alle der großen Planeten im Vergleich zu ihren Satelliten sehr viel größer.
Vergleicht man dies mit dem Mond 作为 Erde 的 Satelliten, Vergleicht man dies mit dem Mond als Satelliten der Erde
大小 和 Erde 算是 im Vergleich annähernd gleich 的。 so ist seine Größe im Vergleich mit der Erde annähernd gleich.
Erde 的 Durchmesser 有 一万二千六百 公里, Der Erddurchmesser beträgt 12600 km.
Mond 的 Durchmesser 也 有 三千五百 公里, Der Monddurchmesser beträgt 3500 km
Ungefähr 是 Erde 的 三分之一 in etwa。 Das ist ungefähr ein Drittel der Erde.
为什么 我们 看到 的 Mond dennoch 很 小 呢? Warum ist der von uns gesehene Mond dennoch so klein?
这 是 因为 Mondentfernung von der Erde 实 在 很 weit。 Das liegt daran, dass der Mond von der Erde wirklich weit entfernt ist.
Die Mondentfernung von der Erde 有 welche Weite? Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt?
Der Mond ist von der Erde 有 三十八万四千 公里 weit entfernt, Der Mond ist von der Erde 384 000 km weit entfernt.
足有 Erde Durchmesser 的 三十-fache。 Das ist das 30-fache des Erddurchmessers.
In anderen Worten: Man braucht 三十 个 Erden aneinandergereiht, In anderen Worten: Man braucht 30 Erden aneinandergereiht,
才 能 man die Erde 和 Mond verbinden 一起。 erst dann kann man die Erde und den Mond miteinander verbinden.
Licht 的 Geschwindigkeit 大约 是 每 秒钟 三十万 公里, Die Lichtgeschwindigkeit beträgt ungefähr 300 000 km pro Sekunde.
因此 Mond-上 abgestrahlt 的 Licht benötigt 1.28 秒 才 能 die Erde erreichen。 Daher benötigt von der Mondoberfläche abgestrahltes Licht 1,28 Sekunden, erst dann kann es die Erde erreichen.
我们 看到 的 Mond, Der von uns gesehene Mond
其实 是 它 1.28 秒 früher 的 Form。 hat also in Wirklichkeit seine Form von vor 1,28 Sekunden

Haenisch: Lehrgang der klassischen chinesischen Schriftsprache[Bearbeiten]

第二十九課

第二十九课

dì èr shí jiǔ kè

Neunundzwanzigste Lektion


黑_起.

黑云起.

hēi yún qǐ.

Schwarze Wolken kommen auf.


大雨下.

大雨下.

dà yǔ xià.

Starker Regen fällt herab.


Plötzlich 大雨下了起來

Plötzlich 大雨下了起来

hū rán dà yǔ xià le qǐ lái

Plötzlich kam starker Regen auf.


這_大雨下了很 lange

这场大雨下了很 lange

zhè chǎng dà yǔ xià le hěn jiǔ

Dieser Starkregen fällt schon lange herab.


_開雨止.

云开雨止.

yún kāi yǔ zhǐ.

Die Wolken öffen sich, der Regen stoppt.


zauberhaft 陽高照

zauberhaft 阳高照

yàn yáng gāo zhào

Die zauberhafte Sonne strahlt


夕陽在山

夕阳在山

xī yáng zài shān

Die Abendsonne steht über den Bergen


Ein Regenbogen 見 am Himmel.

Ein Regenbogen 见 am Himmel.

hóng xiàn tiān kōng.

Ein Regenbogen erscheint am Himmel.


其 Form 如弓.

其 Form 如弓.

qí xíng rú gōng.

Seine Form ist wie ein Bogen.


Seine Farben 甚美_.

Seine Farben 甚美丽.

sè shén měi lì.

Seine Farben sind sehr schön.

Texte[Bearbeiten]

Progressive Exercises In The Chinese Written Language: Exercise 3 (Seite 41) (traditionell) [Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

19: 此山西有赤水,赤水西有白玉山,白玉山西有西王母山

19: ci3 shan1/shan5 xi1 you3 chi4 shui3 , chi4 shui3 xi1 you3 bai2 yu4 shan1/shan5 , bai2 yu4 shan1/shan5 xi1 you3 xi1 wang2 mu3 shan1/shan5

19: Westlich der Berge liegt Rotes Wasser; westlich des Roten Wassers liegen die Weiße Jadeberge; westlich der Weißen Jadeberge liegen die Berge der Mutter des Westkönigs.

Wikipediaartikel[Bearbeiten]

Fünf-Elemente-Lehre[Bearbeiten]

木,火,土,金,水 werden die 5 Elemente 五行 genannt. Sie stammen aus der daoistischen Naturkunde. Alle Dinge bestehen (übertragen) aus diesen Elementen; Prozesse werden durch Übergänge und Umwandlungen der Elemente interpretiert.


Himmelsstämme[Bearbeiten]

Die 10 Himmelsstämme (天干, 十干) sind 甲,乙,丙,丁,戊,己,庚,辛,任,癸. Sie bilden einen Teil des chinesischen Kalenders.

Jeweils zwei Stämme gehören zu einem der 5 Elemente: 甲,乙=木; 丙,丁=火; 戊,己=土; 庚,辛=金; 任,癸=水;

Sie werden auch bei Aufzählungen verwendet; 甲=1=A, 乙=2=B, 丙=3=C, ...


Lektion 163

Zeichen[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung Lernhilfen
yang2 ausländisch, fremd, großartig, unermesslich, Ozean, Silberdollar wiktionary

Etymologie:

shu4 Methode, Verfahren, Können, Technik, Kunst, Taktik wiktionary

Etymologie:

guan1 Beamter, Offizier, Amtsperson, offiziell, öffentlich, staatlich, Organ wiktionary

Etymologie:

guan3 Laden, Geschäft, Restaurant, Sitz einer diplomatischen Vertretung (Botschaft, Konsulat etc.), Stätte für kulturelle Aktivität (Museum, Ausstellungshalle, Konzerthalle, Bibliothek etc.), Gästeunterkunft (Hotel, Pension. Gästehaus, etc.) wiktionary

Etymologie:

wu2 kein, nicht wiktionary

Etymologie:

mu3 (traditionelle Schreibweise von 母), Mutter, weiblich, Anrede für ältere Frauen, Ursprung, Herkunft

Zusammengesetzte Wörter[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
洋火
yang2 huo3 Streichholz
洋文
yang2 wen2 westliche Literatur, westliche Schrift, westliche Sprache
洋酒
yang2 jiu3 westlicher Alkohol
海洋
hai3 yang2 Ozean, Meere und Ozeane
洋行
yang2 hang2 ausländische Firma bzw. private ausländische Handelsniederlassung im alten China
南洋
nan2 yang2 Südostasien, Malaiischer Archipel, südliche Meeres- und Küstenregion von Jiangsu
洋县
yang2 xian4 Kreis Yang (Provinz Shaanxi, China)
东洋
dong1 yang2 Japan, Ostasien
東洋
dong1 yang2 (Langzeichen von 东洋), Japan, Ostasien
大洋
da4 yang2 Silberdollar
洋化
yang2 hua4 verwestlichen
西洋
xi1 yang2 Abendland, abendländisch
北洋军
bei3 yang2 jun1 Nördliche Militaristen
海洋法
hai3 yang2 fa3 Seerecht
沙洋县
sha1 yang2 xian4 Kreis Shayang (Provinz Hubei, China)
海洋学
hai3 yang2 xue2 Ozeanografie
海洋學
hai3 yang2 xue2 (Langzeichen von 海洋学), Ozeanografie
海洋学家
hai3 yang2 xue2 jia1 Ozeanograph, Ozeanographin
海洋學家
hai3 yang2 xue2 jia1 (Langzeichen von 海洋学家), Ozeanograph, Ozeanographin
海洋学者
hai3 yang2 xue2 zhe3 Ozeanograph, Ozeanographin
海洋學者
hai3 yang2 xue2 zhe3 (Langzeichen von 海洋学者), Ozeanograph, Ozeanographin
海洋学的
hai3 yang2 xue2 de0 ozeanographisch
海洋學的
hai3 yang2 xue2 de0 (Langzeichen von 海洋学的), ozeanographisch
海洋事业
hai3 yang2 shi4 ye4 marine Angelegenheit, marines Sektor, Seeunternehmen
西洋景
xi1 yang2 jing3 Peep Show
太平洋
tai4 ping2 yang2 Pazifik, Pazifischer Ozean, der stille Ozean
大西洋
da4 xi1 yang2 Atlantik, Atlantischer Ozean
西洋人
xi1 yang2 ren2 Menschen des Abenlands, Menschen der westlichen Industrienation, Wessi, historische Seefahrer und Händler aus dem Westen im alten China
海洋能
hai3 yang2 neng2 Ozeanthermie
大洋路
da4 yang2 lu4 Great Ocean Road (berühmte Straße in Australien)
北大西洋
bei3 da4 xi1 yang2 Nordatlantik
大友克洋
da4 you3 ke4 yang2 Katsuhiro Otomo
太古洋行
tai4 gu3 yang2 xing2 Swire Group
三洋电机
san1 yang2 dian4 ji1 Sanyo
山田洋次
shan1 tian2 yang2 ci4 Yamada Yōji
漂洋
piao1 yang2 das Ozean überqueren
飘洋
piao1 yang2 (Alternativschreibung von 漂洋) das Ozean überqueren
飄洋
piao1 yang2 (Alternativschreibung von 漂洋, Langzeichen von 飘洋), das Ozean überqueren
漂洋过海
piao1 yang2 guo4 hai3 die Weltmeere überqueren, in die Ferne gehen
漂洋​過海
piao1 yang2 guo4 hai3 (Langzeichen von 漂洋过海), die Weltmeere überqueren, in die Ferne gehen
飘洋过海
piao1 yang2 guo4 hai3 die Weltmeere überqueren, in die Ferne gehen
飄洋​過海
piao1 yang2 guo4 hai3 (Langzeichen von 飘洋过海), die Weltmeere überqueren, in die Ferne gehen
东洋大学
dong1 yang2 da4 xue2 Toyo-Universität, Tōyō-Universität
東洋大學
dong1 yang2 da4 xue2 (Langzeichen von 东洋大学), Toyo-Universität, Tōyō-Universität
海洋法公约
hai3 yang2 fa3 gong1 yue1 Seerechtsübereinkommen
海洋法公約
hai3 yang2 fa3 gong1 yue1 (Langzeichen von 海洋法公约), Seerechtsübereinkommen
海洋水手号
hai3 yang2 shui3 shou3 hao4 Mariner of the Seas (Kreuzfahrtschiff)
海洋公主号
hai3 yang2 gong1 zhu3 hao4 Sea Princess (Kreuzfahrtschiff)
海洋自由号
hai3 yang2 zi4 you2 hao4 Freedom of the Seas (Kreuzfahrtschiff)
西洋古典音乐
xi1 yang2 gu3 dian3 yin1 yue4 westliche Klassik, westliche klassische Musik
南洋理工大学
nan2 yang2 li3 gong1 da4 xue2 Nanyang Technological University
南洋理工大學
nan2 yang2 li3 gong1 da4 xue2 (Langzeichen von 南洋理工大学), Nanyang Technological University
太平洋公主号
tai4 ping2 yang2 gong1 zhu3 hao4 Pacific Princess (Kreuzfahrtschiff)
太平洋天文学会
tai4 ping2 yang2 tian1 wen2 xue2 hui4 Astronomical Society of the Pacific
太平洋天文學會
tai4 ping2 yang2 tian1 wen2 xue2 hui4 (Langzeichen von 太平洋天文学会), Astronomical Society of the Pacific
比利牛斯大西洋省
bi3 li4 niu2 si1 da4 xi1 yang2 sheng3 Pyrénées-Atlantiques (Departement in Frankreich)

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
白术
bai2 zhu2 Atractylis (Atractylodes macrocephala, TCM)
学术
xue2 shu4 die Gelehrsamkeit, die Wissenschaft, akademische Fähigkeit
马术
ma3 shu4 die Reitkunst, der Pferdesport, das Reiten
医术
yi1 shu4 die Heilkunst, ärztliches Können
袁术
yuan2 shu4 Yuan Shu
术语
shu4 yu3 die Fachsprache, die Fachterminologie, der Fachbegriff
术赤
shu4 chi4 Jochi Khan
心术
xin1 shu4 die Absicht, die Intention, die Tücke
算术
suan4 shu4 die Arithmetik, das Rechnen, die Rechenkunst, die Mathematik
手术
shou3 shu4 chirurgischer Eingriff, die Operation, die Chirurgie
武术
wu3 shu4 die Kampfkunst, die Kampfsport, das Wushu
美术
mei3 shu4 die schönen Künste, die Kunst
算术上
suan4 shu4 shang4 arithmetisch, rechnerisch, in der Rechenkunst
占星术
zhan1 xing1 shu4 die Sterndeuterei, die Astrologie
照相术
zhao4 xiang4 shu4 die Fotografie
美术家
mei3 shu4 jia1 bildender Künstler, der Künstler
手术台
shou3 shu4 tai2 der Operationstisch
飞行术
fei1 xing2 shu4 die Flugkunst
木刻术
mu4 ke4 shu4 die Holzschnitzkunst, die Xylografie, die Holzschnitzerei
算术家
suan4 shu4 jia1 der Arithmetiker, der Mathematiker
术语学
shu4 yu3 xue2 die Terminologielehre, die Lehre der Nomenklatur
做手术
zuo4 shou3 shu4 operieren, sich einer Operation unterziehen
弓术家
gong1 shu4 jia1 Experte des Bogenschießens, der Bogenschütze
美术史
mei3 shu4 shi3 die Kunstgeschichte
笔相术
bi3 xiang1 shu4 Grafologie, Graphologie
点金术
dian3 jin1 shu4 die Kunst Dinge in Gold zu verwandeln, die Alchemie
学术界
xue2 shu4 jie4 die akademische Welt
手术上
shou3 shu4 shang4 chirurgisch, im chirurgischen
手术刀
shou3 shu4 dao1 das Skalpell, das Operationsmesser
美术片
mei3 shu4 pian4 der Animationsfilm, der Zeichentrickfilm
中国武术
zhong1 guo2 wu3 shu4 chinesische Kampfkunst, chinesischer Kampfsport, das Wushu
算术课本
suan4 shu4 ke4 ben3 das Mathematikbuch, das Buch zur Arithmetik
术语词典
shu4 yu3 ci2 dian3 das Terminologiewörterbuch
学术自由
xue2 shu4 zi4 you2 akademische Freiheit
施手术者
shi1 shou3 shu4 zhe3 der Operateur, operierender Chirurg
会阴切开术
hui4 yin1 qie1 kai1 shu4 der Dammschnitt, die Episiotomie, der Scheidendammschnitt, die Perineotomie
美术爱好者
mei3 shu4 ai4 hao3 zhe3 der Kunstliebhaber
中国美术史
zhong1 guo2 mei3 shu4 shi3 chinesische Kunstgeschichte
算术计算机
suan4 shu4 ji4 suan4 ji1 arithmetische Rechenmaschine, der Arithmetikrechner

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
武官
wu3 guan1 Militärattaché
高官
gao1 guan1 Würdenträger
教官
jiao4 guan1 Ausbildungsoffizier
县官
xian4 guan1 Grafschaftamtsrichter
军官
jun1 guan1 Offizier
官名
guan1 ming2 Beamtentitel, offizieller Name
史官
shi3 guan1 Geschichtsschreiber, Chronist, amtlicher Geschichtsschreiber; Historiograf
次官
ci4 guan1 Unterstaatssekretär
星官
xing1 guan1 Chinesische Sternenkonstellationen, Sterndeuter
士官
shi4 guan1 Unteroffizier
官司
guan1 si5 Prozess, Verfahren
上官
shang4 guan1 Shangguan
长官
zhang3 guan1 Anführer, Friedensrichter, Verwaltungsbeamte
長官
zhang3 guan1 (traditionelle Schreibweise von 长官), Anführer, Friedensrichter, Verwaltungsbeamte
官家
guan1 jia1 Imperator
官方
guan1 fang1 Amtsbefugnis, Behörde, amtlich, öffentlich, offiziell
官卖
guan1 mai4 Auktion
官能
guan1 neng2 Organfunktion
法官
fa3 guan1 Richter
器官
qi4 guan1 Organ, Organe, organisch
执行官
zhi2 xing2 guan1 Gerichtsvollzieher, Vogt
執行官
zhi2 xing2 guan1 (traditionelle Schreibweise von 执行官), Gerichtsvollzieher, Vogt
治安官
zhi4 an1 guan1 Konstabler
时间官
shi2 jian1 guan1 Zeitnehmer
時間官
shi2 jian1 guan1 (traditionelle Schreibweise von 时间官), Zeitnehmer
书记官
shu1 ji4 guan1 Sekretär, Sekretärin
書記官
shu1 ji4 guan1 (traditionelle Schreibweise von 书记官), Sekretär, Sekretärin
会计官
kuai4 ji4 guan1 Buchhalter, Controller
官渡区
guan1 du4 qu1 Guandu (Gegend in Yunnan)
官渡區
guan1 du4 qu1 (traditionelle Schreibweise von 官渡区), Guandu (Gegend in Yunnan)
五长官
wu3 zhang3 guan1 Ephoren
五長官
wu3 zhang3 guan1 (traditionelle Schreibweise von 五长官), Ephoren
吴官正
wu2 guan1 zheng4 Wu Guanzheng
吳官正
wu2 guan1 zheng4 (traditionelle Schreibweise von 吴官正), Wu Guanzheng
官田乡
guan1 tian2 xiang1 Kuantien (Dorf in Taiwan)
民告官
min2 gao4 guan1 Disziplinarverfahren

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
饭馆
fan4 guan3 Restaurant
武馆
wu3 guan3 Dōjō
兵馆
bing1 guan3 Hotel
县馆
xian4 guan1 Kreisvorsteher
茶馆
cha2 guan3 Teehaus
酒馆
jiu3 guan3 Bar, Kneipe, Gasthaus, Wirtshaus, Pub, Schankwirtschaft
馆长
guan3 zhang3 Museumsdirektor
德国馆
de2 guo2 guan3 Deutscher Pavillon (Expo 2010 Shanghai)
小酒馆
xiao3 jiu3 guan3 Bistro, Schänke, Schenke, Zapf
天文馆
tian1 wen2 guan3 Planetarium
水族馆
shui3 zu2 guan3 Aquarium
图书馆
tu2 shu1 guan3 Bibliothek
小饭馆
xiao3 fan4 guan3 Garküche
海洋馆
hai3 yang2 guan3 Aquarium
小学馆
xiao3 xue2 guan3 Shogakukan, Shōgakukan
馆林市
guan3 lin2 shi4 Tatebayashi
照相馆
zhao4 xiang4 guan3 Fotogeschäft, Fotoladen, Photoshop < Bildbearbeitungsprogramm >
开饭馆
kai1 fan4 guan3 ein Restaurant führen, ein Restaurant eröffnen
公馆乡
gong1 guan3 xiang1 Kungkuan (Dorf in Taiwan)
文具馆
wen2 ju4 guan3 Schreibwarenladen
饭馆儿
fan4 guan3 er2 Restaurant
美术馆
mei3 shu4 guan3 Kunstgalerie
系图书馆
xi4 tu2 shu1 guan3 Fakultätsbibliotheken
图书馆学
tu2 shu1 guan3 xue2 Bibliothekswissenschaft
少林武馆
shao3 lin2 wu3 guan3 Shaolin Kampfkunstschule
美术图书馆
mei3 shu4 tu2 shu1 guan3 Bibliothek für Künste, Kunstbibliothek
大学图书馆
da4 xue2 tu2 shu1 guan3 Universitätsbibliothek
大英图书馆
da4 ying1 tu2 shu1 guan3 British Library
国家图书馆
guo2 jia1 tu2 shu1 guan3 Nationalbibliothek
学术图书馆
xue2 shu4 tu2 shu1 guan3 wissenschaftliche Bibliothek
数字图书馆
shu4 zi4 tu2 shu1 guan3 Virtuelle Bibliothek
海洋水族馆
hai3 yang2 shui3 zu2 guan3 Ozeanarium
公共图书馆
gong1 gong4 tu2 shu1 guan3 Öffentliche Bibliothek
日本武道馆
ri4 ben3 wu3 dao4 guan3 Nippon Budokan Hall
上海美术馆
shang4 hai3 mei3 shu4 guan3 Shanghai Art Museum
德意志图书馆
de2 yi4 zhi4 tu2 shu1 guan3 Die Deutsche Bibliothek
美国国会图书馆
mei3 guo2 guo2 hui4 tu2 shu1 guan3 Library of Congress
中国国家图书馆
zhong1 guo2 guo2 jia1 tu2 shu1 guan3 Chinesische Nationalbibliothek
法国国家图书馆
fa3 guo2 guo2 jia1 tu2 shu1 guan3 Bibliothèque nationale de France
纽约公共图书馆
niu3 yue1 gong1 gong4 tu2 shu1 guan3 New York Public Library
德意志国家图书馆
de2 yi4 zhi4 guo2 jia1 tu2 shu1 guan3 Deutsche Nationalbibliothek
日本国立国会图书馆
ri4 ben3 guo2 li4 guo2 hui4 tu2 shu1 guan3 Nationale Parlamentsbibliothek Japans


Ausdrücke[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
上洋
shang4 yang2 Schanghai
洋洋
yang2 yang2 gewaltig
洋气
yang2 qi4 attraktiv, gutaussehend
喜洋洋
xi3 yang2 yang2 freudestrahlend, vor Freude strahlen
得意洋洋
de2 yi4 yang2 yang2 Euphorie, Hochstimmung (Wiktionary en)
洋洋得意
yang2 yang2 de2 yi4 hochzufrieden
喜气洋洋
xi3 qi4 yang2 yang2 fröhliche Stimmung, jubilierend
洋洋自得
yang2 yang2 zi4 de2 selbstgefällig
十里洋场
shi2 li3 yang2 chang3 das alte Shanghai (mit seinen ausländischen Niederlassungen), eine cosmopolitische Stadt (10 Li mit Ausländern auf den Plätzen)Wiktionary en)


[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
国术
guo2 shu4 Kampfsportart
学术上
xue2 shu4 shang4 akademisch, praxisfremd
不学无术
bu4 xue2 wu2 shu4 nichts lernen wollen, nichts gelernt haben, taktlos (weil man nichts weiß)(Wiktionary en)

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
五官
wu3 guan1 Gesichtszüge, die fünf Sinnesorgane (Ohr, Auge, Mund, Nase, Zunge)
三官
san1 guan1 Han-Zeit: Kaiser-Kaiserin-Kaisermutter, Han-Zeit 3 Ämter: Münze-Münz- und Kupferverwaltung, Himmel-Erde-Wasser, Ohr-Aug-Herz, Mund-Aug-Ohr
官场
guan1 chang3 Beamtenkreise, Amtsschimmel
清官
qing1 guan1 unbestechlicher Beamter
器官者
qi4 guan1 zhe3 Organspender
能官能民
neng2 guan1 neng2 min2 als hoher Beamter wie auch als einfacher Bürger seinen Mann stehen können
人工器官
ren2 gong1 qi4 guan1 Kunstherz
官气十足
guan1 qi4 shi2 zu2 behördlich
官样文章
guan1 yang4 wen2 zhang1 Beamtensprache
官樣文章
guan1 yang4 wen2 zhang1 (traditionelle Schreibweise von 官样文章), Beamtensprache
官方許可
guan1 fang1 xu3 ke3 (traditionelle Schreibweise von 官方许可), Konzession
官方语言
guan1 fang1 yu3 yan2 Amtssprache, Behördensprache
官方語言
guan1 fang1 yu3 yan2 (traditionelle Schreibweise von 官方语言), Amtssprache, Behördensprache

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
下馆子
xia4 guan3 zi3 in die Kneipe, das Wirtshaus gehen, trinken gehen


[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

Sätze[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
有洋药没有?
you3 yang2 yao4 mei2 you3 ? Gibt es Opium? Is there any Opium? (Chinese Without a Teacher)
洋子现在在伦敦,在学英语。
yang2 zi5 xian4 zai4 zai4 lun2 dun1 , zai4 xue2 ying1 yu3 。 Yōko ist jetzt in London. Sie studiert Englisch. (Mandarin, Tatoeba ydcok Pfirsichbaeumchen )
日本东面太平洋。
ri4 ben3 dong1 mian4 tai4 ping2 yang2 。 Östlich von Japan liegt der Pazifische Ozean. Japan faces the Pacific on the east. (Mandarin, Tatoeba fucongcong )
海洋是一个很大的海。
hai3 yang2 shi4 yi1 ge4 hen3 da4 de5 hai3 。 Ein Ozean ist ein großes Meer. (English-Hanzi von Efex3)

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
你是个术士吗?
ni3 shi4 ge4 shu4 shi4 ma5 ? Bist du ein Zauberer? (Mandarin, Tatoeba mtdot Esperantostern )
此贵生之术也
ci3 gui4 sheng1 zhi1 shu4 ye3 Dies ist die Art, das Leben wertzuhalten. (Lü Bu We Richard Wilhelm)
此名太平要术。
ci3 ming2 tai4 ping2 yao4 shu4 。 Es heißt "Notwendige Methode für den großen Frieden". This book is called The Essential Art of Great Peace. (Wikisource: Romance of the Three Kingdoms 三國演義/第001回)

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
现在它是官方的了。
xian4 zai4 ta1 shi4 guan1 fang1 de5 le5 。 Jetzt ist es offiziell. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 freddy1 )
法官在哪里?
fa3 guan1 zai4 na3 li3 ? Wo ist der Richter? (Mandarin, Tatoeba Arania Luiaard )
夫相,大官也
fu2 xiang1/xiang4 , da4 guan1 ye3 Das Kanzleramt ist ein hohes Amt. (Lü Bu We Richard Wilhelm)
是月也,可以罢官之无事者,去器之无用者。
shi4 yue4 ye3 , ke3 yi3 ba4 guan1 zhi1 wu2 shi4 zhe3 , qu4 qi4 zhi1 wu2 yong4 zhe3 。 In diesem Monat kann man Amtsstellen, die nichts zu tun haben, abbauen und die unbrauchbaren Geräte entfernen. (Lü Bu We Richard Wilhelm)
在下面这些国家德语是官方语言之一:
zai4 xia4 mian4 zhe4 xie1 guo2 jia1 de2 yu3 shi4 guan1 fang1 yu3 yan2 zhi1 yi1 : In untenstehenden Ländern ist Deutsch eine der offiziellen Sprachen: (Deutsch)

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
图书馆在哪里
tu2 shu1 guan3 zai4 na3 li3 Wo ist die Bibliothek?
茶馆在哪里
cha2 guan3 zai4 na3 li3 Wo ist das Teehaus?
Tom在图书馆做工。
Tom zai4 tu2 shu1 guan3 zuo4 gong1 。 Tom arbeitet in einer Bibliothek. (Mandarin, Tatoeba BobbyLee wolfgangth )
图书馆在楼上。
tu2 shu1 guan3 zai4 lou2 shang4 。 Die Bibliothek ist oben. The library is upstairs. (Mandarin, Tatoeba iiujik CK )
他在图书馆里。
ta1 zai4 tu2 shu1 guan3 li3 。 Er ist in seiner Bibliothek. Er ist in der Bibliothek. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Pfirsichbaeumchen kokage )
在图书馆。
zai4 tu2 shu1 guan3 。 In der Bibliothek. At the library. (Mandarin, Tatoeba johannjunge FeuDRenais2 )
图书馆位于市中央。
tu2 shu1 guan3 wei4 yu2 shi4 zhong1/zhong4 yang1 。 Die Bibliothek ist im Stadtzentrum. (Mandarin, Tatoeba fenfang557 Manfredo )
图书馆在四楼。
tu2 shu1 guan3 zai4 si4 lou2 。 Die Bücherei ist im vierten Stock. (Mandarin, Tatoeba Martha Zaghawa )
图书馆位于城市中心。
tu2 shu1 guan3 wei4 yu2 cheng2 shi4 zhong1/zhong4 xin1 。 Die Bibliothek ist in der Stadtmitte. (Mandarin, Tatoeba notabene Esperantostern )
图书馆有很多书。
tu2 shu1 guan3 you3 hen3 duo1 shu1 。 In dieser Bibliothek gibt es viele Bücher. (Mandarin, Tatoeba Zifre Wolf )
Taninna每天都去图书馆学习。
Taninna mei3 tian1 dou1 qu4 tu2 shu1 guan3 xue2 xi2 。 Taninna geht jeden Tag zum Lernen in die Bibliothek. (Mandarin, Tatoeba sadhen Melang )
在图书馆里学习。
zai4 tu2 shu1 guan3 li3 xue2 xi2 。 Lerne in der Bibliothek. Study in the library. (Mandarin, Tatoeba iiujik Amastan )
我们的图书馆在三楼。
wo3 men5 de5 tu2 shu1 guan3 zai4 san1 lou2 。 Unsere Bibliothek ist im zweiten Stock. (Mandarin, Tatoeba Martha al_ex_an_der )
小丁拿着一张照片问林老师:“您的这张照片是在北大图书馆照的吗?”
xiao3 ding1 na2 zhao2/zhe2 yi1 zhang1 zhao4 pian4 wen4 lin2 lao3 shi1 :“ nin2 de5 zhe4 zhang1 zhao4 pian4 shi4 zai4 bei3 da4 tu2 shu1 guan3 zhao4 de5 ma5 ?” Xiaoding nahm ein Foto und fragte Lehrer Lin: Ist ihr Bild in der Bibliothek der Peking Universität gemacht? Xiaoding asked Teacher Lin while holding a picture: "Is this picture of you taken in the Beijing University Library?" (Mandarin, Tatoeba trieuho )
图书馆在二楼。
tu2 shu1 guan3 zai4 er4 lou2 。 Die Bibliothek ist im zweiten Stock. (Mandarin, Tatoeba Martha Zaghawa )
她喜欢去图书馆。
ta1 xi3 欢 qu4 tu2 shu1 guan3 。 Sie geht gerne in die Bibliothek. (Mandarin, Tatoeba gumblex Yorwba )
图书馆周日不开门。
tu2 shu1 guan3 zhou1 ri4 bu4 kai1 men2 。 Die Bibliothek ist sonntags geschlossen. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik MUIRIEL )
图书馆在哪里?
tu2 shu1 guan3 zai4 na3 li3 ? Wo ist die Bibliothek? (Mandarin, Tatoeba fucongcong jxan )
图书馆裡有很多书。
tu2 shu1 guan3 li3 you3 hen3 duo1 shu1 。 In einer Bibliothek gibt es sehr viele Bücher. There are a lot of books in the library. (Mandarin, Tatoeba egg0073 CK )
你可以利用他的图书馆。
ni3 ke3 yi3 li4 yong4 ta1 de5 tu2 shu1 guan3 。 Du kannst seine Bibliothek nutzen. (Mandarin, Tatoeba sadhen Esperantostern )
她把书还给了图书馆。
ta1 ba3 shu1 huan2 gei3 le5 tu2 shu1 guan3 。 Sie brachte das Buch in die Bibliothek zurück. Sie brachte das Buch zurück in die Bibliothek. (Mandarin, Tatoeba Martha GuidoW Espi )
我在图书馆里学习。
wo3 zai4 tu2 shu1 guan3 li3 xue2 xi2 。 Ich lerne in der Bibliothek. I study at the library. (Mandarin, Tatoeba iiujik CM )
这家饭馆开门了吗?
zhe4 jia1 fan4 guan3 kai1 men2 le5 ma5 ? Hat dieses Restaurant geöffnet? Is this restaurant open? (Mandarin, Tatoeba j0rd4nkzf )
这是是图书馆的书吗?
zhe4 shi4 shi4 tu2 shu1 guan3 de5 shu1 ma5 ? Sind das Bücher aus der Bücherei? (Mandarin, Tatoeba iiujik Luiaard )
这裡是图书馆吗?
zhe4 li3 shi4 tu2 shu1 guan3 ma5 ? Gibt es hier drinnen eine Bibliothek? Is this a library? (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Kiwi )
这里的书店和图书馆没有外语书。
zhe4 li3 de5 shu1 dian4 he2/he4/huo2 tu2 shu1 guan3 mei2 you3 wai4 yu3 shu1 。 Die Buchhandlungen und Bibliotheken hier haben keine fremdsprachigen Bücher. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Yorwba )
请问你能告诉我图书馆怎麼走吗?
qing3 wen4 ni3 neng2 gao4 su4 wo3 tu2 shu1 guan3 zen3 me5 zou3 ma5 ? Könntest du mir sagen, wo es zur Bibliothek geht? (Mandarin, Tatoeba DaoSeng Yorwba )
明天图书馆见。
ming2 tian1 tu2 shu1 guan3 jian4/xian4 。 Bis morgen in der Bücherei! (Mandarin, Tatoeba fucongcong Sprachprofi )
这本书是图书馆的。
zhe4 ben3 shu1 shi4 tu2 shu1 guan3 de5 。 Dieses Buch gehört der Bibliothek. (Mandarin, Tatoeba Martha al_ex_an_der )
我把书还给图书馆。
wo3 ba3 shu1 huan2 gei3 tu2 shu1 guan3 。 Ich brachte das Buch zur Bücherei zurück. I returned the book to the library. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
我记得我把书还到图书馆了。
wo3 ji4 de2 wo3 ba3 shu1 huan2 dao4 tu2 shu1 guan3 le5 。 Ich erinnere mich, dass ich das Buch wieder in der Bibliothek abgegeben habe. (Mandarin, Tatoeba tianblr MUIRIEL )
我在图书馆念书。
wo3 zai4 tu2 shu1 guan3 nian4 shu1 。 Ich bin in der Bücherei und lese ein Buch. (Mandarin, Tatoeba elisei Roujin )
有时我会在图书馆看见他。
you3 shi2 wo3 hui4 zai4 tu2 shu1 guan3 kan4 jian4 ta1 。 Ich sehe ihn ab und zu in der Bibliothek. (Mandarin, Tatoeba sysko al_ex_an_der )
这些是图书馆的书。
zhe4 xie1 shi4 tu2 shu1 guan3 de5 shu1 。 Dies sind Bücher aus der Bibliothek. These are library books. (Mandarin, Tatoeba iiujik Amastan )
美国的每个城市都有一个图书馆。
mei3 guo2 de5 mei3 ge4 cheng2 shi4 dou1 you3 yi1 ge4 tu2 shu1 guan3 。 In jeder Stadt der Vereinigten Staaten befindet sich eine Bücherei. In jeder amerikanischen Stadt gibt es eine Bücherei. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Pfirsichbaeumchen MUIRIEL )
我正在图书馆学习。
wo3 zheng4 zai4 tu2 shu1 guan3 xue2 xi2 。 Ich lerne gerade in der Bibliothek. I'm studying in the library. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 marco87 )
请问问他们图书馆有没有这本书。
qing3 wen4 wen4 ta1 men5 tu2 shu1 guan3 you3 mei2 you3 zhe4 ben3 shu1 。 Bitte frage, ob sie dieses Buch in der Bibliothek haben. (Mandarin, Tatoeba vicch Wolf )
我爱图书馆。
wo3 ai4 tu2 shu1 guan3 。 Ich liebe Bibliotheken. I love libraries. (Mandarin, Tatoeba iiujik CK )
请问,图书馆在哪儿?
qing3 wen4 , tu2 shu1 guan3 zai4 na3 er5 ? Entschuldigen Sie, wo ist die Bibliothek? (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Jens_Odo )

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

Lückentexte[Bearbeiten]

Das Buch der Riten[Bearbeiten]

Tan Gong 上 (Teil 1): Übersetzung James Legge
Zeng-子 曰: Zeng-zi said
小 Trauerzeit 不 Pflichten erfüllt , If, in cases coming under the five months' mourning, none be worn when the death is not heard of till after the lapse of that time,
Dann 是 weit entfernte Brüder die bis zum Ende 无 Trauerkleidung tragen 也 then when brethren are far apart there would be no wearing of mourning for them at all;
可 das auch in Ordnung sein? and would this be right?

Wikijunior: Sonnensystem/Mond[Bearbeiten]

Wikijunior: Sonnensystem/Mond Übersetzung Christian Bauer
Mond 的 mal verschattet, mal klar, mal rund, mal verschwunden Der Mond ist mal verschattet, mal klar, mal rund, mal verschwunden.
我们 在 Erde 上 看到 的 Mond 不是 不 veränderlich 的。 Wenn wir auf der Erde den Mond ansehen ist er nicht unveränderlich.
Mond 有时 是 runde Form, Der Mond hat Zeiten, in denen er eine runde Form hat,
有时 是 半-runde Form, Zeiten in denen er halbrund ist,
有时 是 Sichel gleich 的 Form。 Zeiten, in denen er eine Form gleich einer Sichel hat
这 Veränderungen 是 周 und beginnen wieder von Neuem。 Diese Veränderungen sind zyklisch und beginnen wieder von Neuem.
Mond 的 不同 的 Erscheinungen 有 一个 spezielle 的 术语, um sie zu beschreiben, Die ungleichen Erscheinungen des Mondes haben eine spezielle Bezeichnung, um sie zu beschreiben:
Benannt 为 月相。 Sei heißen Mondphasen.
Im 中国 traditionellem 的 Mondkalender, Im traditionellen chinesischen Mondkalender
一个 月 就是 durch Mond 的 Voll- und Neumondphasen 的 周期 bestimmt 的。 wird ein Monat durch die zyklischen Voll- und Neumondphasen bestimmt.

Gabelentz: Chinesische Grammatik[Bearbeiten]

§15ff: Vorklassische Periode 上古文: Die erste Periode umfasst den Zeitraum vom Beginne der uns erhaltenen Literatur bis auf Lao-tsi und Confucius, diese ausgeschlossen, mithin bis ins sechste Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Das älteste und wichtigste Denkmal jener frühesten Sprachgeschichte ist das 书经, das Buch der Urkunden. Das canonische Liederbuch umfasst dreihundert und einige Lieder. Das canonische Buch der Wandlungen ist in seinen vorclassischen Theilen zu mystisch dunkel, als dass die Sprachkunde viel Ausbeute von ihm erhoffen könnte. Zwei umfängliche Regulativsammlungen, angeblich aus der ersten Zeit der Tscheu-Dynastie, die Riten der Zhou, oder 周官 versprechen der sprachgeschichtlichen Forschung noch reichlichen Gewinn.

Haenisch: Lehrgang der klassischen chinesischen Schriftsprache[Bearbeiten]

第四十二課

第四十二课

dì sì shí èr kè

Zweiundvierzigste Lektion

Der Text ist auch im Wiktionary und auf ctext.org zu finden.


Konfuzius 之周.

Konfuzius 之周.

Kǒng zǐ zhī zhōu.

Konfuzius ging nach Zhou.


Er besuchte 于太 Tempel.

Guān yú tài miào.

Er besuchte den großen Tempel.


Variante:

Schließlich 入 Stammvater Houji 之 Tempel

suì rù tài zǔ hòu jì zhī miào

Schließlich betrat er den Tempel des Stammvaters Houji.


rechte Treppe 之 vorne. 有金人

yòu jiē zhī qián. Yǒu jīn rén

Vor der rechten Treppe gab es eine goldene Statue.


三 versiegelt 其口.

sān jiān qí kǒu.

Ihr Mund war dreifach versiegelt.


eingraviert 其 Rücken 曰.

míng qí bèi yuē.

auf ihrem Rücken war eingraviert:


古之 bedächtig 言人也.

Gǔ zhī shèn yán rén yě.

Dies ist ein Mensch aus alter Zeit, der mit seinen Worten bedacht war.


毋多言.

毋多言.

Wú duō yán.

Mach keine vielen Worte!


多言多 Niederlagen.

Duō yán duō bài.

Viele Worte bringen viele Niederlagen!第八十六課[Bearbeiten]

第八十六课

dì bā shí liù kè

Sechsundachtzigste Lektion

Eine Variante dieses findet sich bei ctext.org im Yù dìng yuān jiàn lèi hán.


Den 分 bewahren

Shǒu fēn

Den Beruf bewahren (Nicht die Grenzen überschreiten)


吕 Sengzhen 为 Provinzgouverneur

lǚ sēng zhēn wèi cì shǐ

Lü Sengzhen war Provinzgouverneur


兄子 Hong 以 Zwiebelhandel 为业

xiōng zi hóng yǐ fàn cōng wèi yè

Hong, der Sohn seines älteren Bruders, hatte einen Zwiebelhandel als Gewerbe


因 Sengzhen 貴, wünschte (Hong), aufgeben 其_,求_州官

因 Sengzhen 贵, wünschte (Hong), aufgeben 其业,求为州官

yīn sēng zhēn guì, yù qì qí yè, qiú wèi zhōu guān

Weil Sengzhen hochgestellt war, wünschte (Hong), sein Gewerbe aufzugeben und erbat eine Stelle als Provinzbeamter.


Variante

Sengzhen bereits 貴乃 aufgeben _ und erbat eine Stelle als 州官

Sengzhen bereits 贵乃 aufgeben 业 und erbat eine Stelle als 州官

sēng zhēn jì guì nǎi qì yè yùqiú zhōu guān

Da Sengzhen bereits hochgestellt war, wollte er sein Gewerbe aufgeben und erbat eine Stelle als Provinzbeamter.


Sengzhen 曰

sēng zhēn yuē

Sengzhen sagte:


吾 bin belastet durch 國 große 恩

吾 bin belastet durch 国 große 恩

wú hé guó zhòng ēn

Ich bin belastet durch die große Gunst des Landes


无以 Anstrengung zurückzahlen

wú yǐ bào xiào

und kann sie nicht durch Anstrengung zurückzahlen


Ihr 自有 festen 分

rǔ děng zì yǒu cháng fēn

Ihr habt selbst euren festen Beruf


Wie 可 für eine trügerische 事 gierig danach zu sein, zu wechseln

qǐ kě wàng shì tāo yuè

Wie könnt ihr für eine trügerische Sache gierig danach sein, zu wechseln?


Variante

Wie 可 mit so einer ungebührlichen 求 gierig danach zu sein, zu wechseln

qǐ kě wàng qiú dāo yuè

Wie könnt ihr mit so einer ungebührlichen Anfrage gierig danach zu sein, zu wechseln?


Kehrt bloß schnell zum Zwiebel-市 zurück 耳

dàn dāng sù fǎn cōng shì ěr

Kehrt bloß schnell zum Zwiebelmarkt zurück!


Texte[Bearbeiten]

Progressive Exercises In The Chinese Written Language: Exercise 1 (Seite 36)[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung


衣食不足,工人不用力.
人不用之.
犬豕食之,人不食之.
父言子曰,毋为小人.
五行,一日水,二日火,三日木,四日金,五日土.


yi1 shi2 bu4 zu3 , gong1 ren2 bu4 yong4 li4
ren2 bu4 yong4 zhi1
quan3 shi3 shi2 zhi1 , ren2 bu4 shi2 zhi1
fu4 yan2 zi5 yue1 , wu2 wei2/wei4 xiao3 ren2
wu3 hang2/xing2 , yi1 ri4 shui3 , er4 ri4 huo3 , san1 ri4 mu4 , si4 ri4 jin1 , wu3 ri4 tu3


Sind Kleidung und Essen nicht ausreichen, können die Arbeiter nicht kräftig arbeiten.
Nicht von Menschen genutzt
von Hunden und Schweinen gefressen, von Menschen nicht gegessen.
Der Vater sagt zum Sohn: Sei kein gemeiner Mann.
Von den fünf Element ist das Erste Wasser, das Zweite Feuer, das dritte Holz, das vierte Metall, das fünfte Erde.

Wikipediaartikel[Bearbeiten]

沭阳县, Shuyang, ist ein Kreis der Stadt Suqian.

Die 老官台文化, die Laoguantai-Kultur, hat den Namen ihres Fundorts 老官台.

高洋 ist der persönliche Name von Kaiser Wenxuan der nördlichen Qi, einer der nördlichen und südlichen Dynastien (420-589). Er regierte 550–559.

汉书遗址 ist ein Denkmal in der Provinz Jilin.

竹山书院 ist ein Denkmal in der Provinz Anhui.

东林书院 ist ein Denkmal in der Provinz Jiangsu.

杨官寨遗址 ist ein Denkmal in der Provinz Shaanxi.

武山官寺 ist ein Denkmal in der Provinz Gansu aus dem/der Yuan-Dynastie, Ming-Dynastie

孙中山行馆 ist ein Denkmal in Peking.

Die dreizehn Klassiker 十三经 bestehen aus den 5 Klassikern 五经 (das Buch der Wandlungen, das Buch der Lieder, das Buch der Urkunden, das Buch der Riten und die Frühlings- und Herbstannalen) , erweitert durch die 4 Bücher * 四书 des Konfuzius zu den 9 Klassikern 九经 und ergänzt durch Menzius, der Annäherung an das Angemessene und zwei Kommentare zu den Frühlings- und Herbstannalen.

马街书会 ist ein Teil des chinesischen Brauchtums.

民间美术, Volkskunst, ist eine der Gruppen des immateriellen Kulturerbes Chinas.

王书明 , Wang Shuming ist ein chinesischer Maler.

Karte

Geschichte[Bearbeiten]

Altsteinzeit[Bearbeiten]

In der 人字洞遗址 in der Provinz Anhui wurden 2,25 Mio Jahre alte paläolitische Steinwerkzeuge entdeckt.

In 小长梁 wurden 1,3 Mio. Jahre alte paläolithische Steinwerkzeuge gefunden. 小长梁文化, die Xiaochangliang-Kultur ist nach diesem Ort benannt.

In 西侯渡村, im Dorf Xihoudu, in der Provinz Shanxi, in der 西侯度遗址 wurde die danach benannte, ca. 1,3 Mio Jahre alte altsteinzeitliche 西侯度文化 entdeckt.

Die 匼河文化, die paläolitische Kehe-Kultur liegt im Kreis Ruicheng. Sie ist Vorgänger der 丁村文化. Der Name stammt von 丁村, dem Dorf Ding in der Provinz Shanxi, in dessen Nähe paläolithische, menschliche Fossilien ausgegraben wurden, der 丁村人, Dingcun-Mensch (ca. 80 000). Der Fundort heißt 丁村遗址 und ist ein Denkmal in der Provinz Shanxi.

Der paläolithische (altsteinzeitliche) Pekingmensch 北京人, ein Home erectus, lebte vor ca. 400000-900000 Jahren in China. Er ist vermutlich eine Art des Home erectus. Er wurde in den 1920er Jahren im Stadtgebiet von Peking 北京 gefunden. In der Nähe des Ausgrabungsorts des 北京人 in der Tianyuan-Höhle 田园洞 wurden menschliche Fossilen, der ca. 40 000 Jahre alte Höhlenmensch von Tianyuan 田园洞人, gefunden.

Nahe der Stadt 南京, der Hauptstadt der Provinz Jiangsu, wurden ca. 600 000 Jahre alte menschliche Fossilien des Homo erectus, der sogenannte Nanjing-(Affen-)Mensch 南京(猿)人 , gefunden.

Ein weiterer Home erectus Fund ist der altsteinzeitliche Maba-Mensch 马坝人, der in der Nähe von 马坝镇 in der Provinz 广东 gefunden wurde.

Auf dem Berg 金牛山 wurden ca. 200 000 Jahre alte menschliche Fossilien, der Jinniushan-(Affen-)Mensch 金牛山猿人, gefunden.

In [w:Changyang|长阳土家族自治县]], dem automomen Kreis Changyang der 土家族, wurden ca. 100 000 Jahre alte menschliche Fossilien, der 长阳人 Changyang-Mensch, wahrscheinlich ein Homo erectus, gefunden. Im Stadtbezirk Liujiang, 柳江区, wurden vermutlich mindestens 60 000 Jahre alte Fossilien des Homo sapiens, der Liujiang-Mensch 柳江人, gefunden.

In der Nähe der Stadt 建德市, Jiande, wurde der ca. 50 000 Jahre alte altsteinzeiliche 建德人 gefunden.

Im Kreis Chao, 巢县, in der Nähe des Dorfes 银山, wurden menschliche Fossilien, der Chaoxian-Mensch 巢县人, gefunden.

Im Kreis Antu, 安图县, in der Provinz Jilin, wurden ca. 30 000 Jahre alte menschliche Fossilien, der Antu-Mensch 安图人, gefunden.

In der Nähe von Chongqing in 四川 wurden ca. 25 000 Jahre alte altsteinzeitliche menschliche Fossilien der sogenannten Tongliang-Kultur 铜梁文化 gefunden.

猫猫洞文化, die Maomaodong-Kultur, ist eine ca 14 000 Jahre alte altsteinzeitliche Kultur, entdeckt im 猫猫山 im Kreis 兴义县.

Die Überreste des 桐梓人, das altsteinzeitlichen Tongzi-Menschen, wurden im Kreis Tongzi, 桐梓县, gefunden.

Jungsteinzeit[Bearbeiten]

三星村遗址, die Sanxingcun-Stätte, stammt aus dem Neolithikum. Sie wurde in den 1990er Jahren in 金坛区, Jintan, einem Stadtbezirk von Changzhou, im unteren 长江-Gebiet ausgegraben und ist ein Denkmal in der Provinz Jiangsu.

彭頭山文化, die Pengtoushan-Kultur, war eine neolithische Kultur (7500 – 6100). Ihr Ausgrabungsstätte 彭头山遗址 liegt im Kreis Li_(Changde) in der mittleren 长江-Region in der Provinz Hunan.

Die Hemudu-Kultur (河姆渡文化) (7000 - 3300) ist eine neolithische Kultur Chinas. Namensgeber der Kultur und Stätte 河姆渡遗址 ist das Dorf Hemudu. Diese Kultur beherrschte den Reisanbau, Seidenraupenzucht und die Lackverarbeitung.

Die 老官台文化 (6000 - 5000) bestand in der Provinz Shaanxi. Benannt ist sie nach ihrem Fundort Laoguantai im Stadtbezirk 华州区, dem früheren 华县, der Stadt Stadt Weinan in Shaanxi.

Die Beixin-Kultur 北辛文化 (5300–4100 v. Chr.) ist eine neolithische Kultur Chinas in der Provinz Shandong. Namensgeber der Kultur und Ausgrabungsstätte 北辛遗址 ist das Dorf 北辛村. Sie ist Vorgänger der Dawenkou-Kultur.

白羊村遗址 ist die Ausgrabungsstätte der neolithischen 白羊村文化 (5000 - 3700) in der Provinz Yunnan.

Im Kreis Huining in der Provinz Gansu liegt die nach dem Dorf 牛门洞 benannte 牛门洞遗址. Hier wurden neolithische bis bronzezeitliche Funde der Yangshao-Kultur (5000 – 2000), der Majiayao-Kultur, der Qijia-Kultur und dem Xindian-Kultur.

Die 半山遗址 ist ein Denkmal in der Provinz Gansu aus dem/der Neolithikum. Sie gehört zur Banshan-Machang-Kultur (2500 - 2000 v. Chr.).

杨家河遗址 und 山城台遗址 sind Denkmäler in der Provinz Gansu aus dem Neolithikum. In 白水县, dem Kreis Bai Shui in der Provinz Shaanxi, befinden sich mehrere denkmalgeschütze Grabanlagen und die neolithische Xiahexi-Stätte 下河西遗址. 山东章丘西河遗址, die Xihe-Stätte in Zhangqiu, Shandong ist eine neolitische Ausgrabungsstätte.

Die Liangzhu-Kultur 良渚文化 (3400–2250) ist eine neolithische Kultur Chinas. 良渚遗址 liegt in der Provinz Zhejiang. Aus dieser Kultur stammen für zeremonielle Zwecke verwendete ,mit Löchern versehene, Jadescheiben, die noch bis zur 周朝 verwendet wurden.

Die Majiayao-Kultur (3000 - 2000) ist eine neolithische Kultur am oberen Gelben Fluss. Eine Fundstätte dieser Kultur ist 林家遗址.

Die 半山-马厂文化 (2500 - 2000) ist neolithische Kultur am Gelben Fluss in den Provinzen Qinghai und Gansu. Namensgeber sind die Stätten in 半山 und 马厂yuan.

Eine Ausgrabungsstätte der neolithischen Longshan-Kultur (3200 – 1850) ist 丁公遗址 im Kreis Zouping in der Provinz Shandong. Die Longshan-Kultur war ein direkter Vorgänger der Shang-Kultur/Shang-Dynastie.

Mythologie und Geschichte[Bearbeiten]

Nach der chinesischen Mythologie gab es vor der ersten Dynastie im dritten vorchristlichen Jahrtausend noch Urkaiser. Zu ihnen gehören die drei Souveräne, für die es allerdings unterschiedliche Überlieferungen gibt. Nach der einen Überlieferung gibt es den Himmels-, Erd- und Menschensouverän; nach einer anderen Quelle waren es Nüwa, Fuxi und Shennong. Die letzteren beiden werden zusammen mit Suiren und 有巢 zu den 四氏, die an der Erschaffung der Welt mitwirkten. 有巢 war danach der Erfinder des Hausbaus.

Nach den drei Souveränen gabe es die 5 Kaiser. Der erste war Hunangdi, der Gelbe Kaiser. In 白水县 soll auch der Geburtsort von Cang Jie, dem Schreiber und Historiker des Gelben Kaisers liegen. Auf den Gelben Kaiser folgte Zhuanxu, auch 高阳 genannt.

Die erste überlieferte, aber archäologisch noch nicht greifbare Dynastie ist die Xia-Dynastie. Einer ihrer Könige ist Xiang.

Die zweite überlieferte Dynastie Chinas war die bronzezeitliche Shang-Dynastie (1600 – 1046). Einige ihrer Herrscher mit ihren Regierungszeiten (laut dem englischen Artikel List_of_rulers_of_China) sind ihr Gründer König Tang (posthum 天乙)(1658 - 1629), 太甲/大甲 mit persönliche Namen 子至 (1623–1611), 大庚/太庚 Da Geng/Tai Geng(1592 – 1567), sein Sohn oder jüngerer Burder 子高, mit posthumen Titel 小甲 (1567 - 1550), 太戊/大戊(1538 – 1463), 中丁 Zhong Ding (1463 - 1452), der Sohn von 太戊, Zu Xin/Qie Xin (mit persönliche Namen 子旦)(1409 – 1393), Qiang Jia/Wo Jia (1393 – 1368) der jüngere Bruder von Qie Xin, 且丁 Qie Ding/Zu Ding (1368 – 1336) der Sohn von Qie Xin, 南庚 Nan Geng (1336 - 1307) der Sohn von Qiang Jia, 阳甲/陽甲 Yang Jia/Xiang Jia, der Sohn von 且丁, mit persönliche Namen 子和 (1307 – 1290). Pan Geng (1290 - 1262), der jüngere Bruder von 阳甲, verlegte die Hauptstadt nach Yin, die ein Teil der heutigen Stadt 安阳市 ist. Nach Pan Geng herrschten sein jüngerer Burder小辛 Xiao Xin (1262 - 1259) und dessen jüngerer Bruder 小乙 Xiao_Yi (1259 - 1250). Aus der Zeit des Herrschers 武丁 (1250 – 1192), dem Sohn von 小乙, wurden in Yin beschriftete Orakelknochen gefunden, die ältesten Dokumente der chinesischen Literatur 中国文学. Nach 武丁 herrschte sein Sohn 且己 Qie Ji und dessen jüngeren Brüder 且庚 Qie Geng (Zu Geng)(1192 – 1185) und 且甲 Qie Jia (Zu Jia)(1185 – 1158). Nach 且甲 regierte sein Sohn Lin Xin, der mit persönlichem Namen 子先 hieß und nach ihm dessen jüngerer Bruder 庚丁 Geng Ding (Kang Ding) (1152 – 1147). Anschließend regierte 庚丁s Sohn 武乙 (1147 - 1112) und dessen Sohn 文丁 Wen_Ding (大丁/太丁)(1112 – 1102), der drittletzte König.

Aus dieser Zeit stammt auch der Ausdruck 百姓, die Hundert Nachnamen, der für das gewöhnliche Volk steht. Er stammt daher, dass sich für eine Allianz ca. 100 Stämme vereinten. Während der Zhou-Dynastie wurden mit diesem Namen die "Sklavenhalter" bezeichnet, die "Sklaven" wurden 黎民 genannt. Später dienten beide Begriffe als Bezeichnungen für das gewöhnliche Volk.

Die dritte Dynastie war 周朝, die Zhou-Dynastie. Sie unterteilt sich in 西周, die westlichen Zhou, von ca. 1100-770 und 东周/東周, die östlichen Zhou, von 770-256. Aus dieser Zeit sind bereits erste literatische Werke der 中国文学 überliefert. Cheng 周成王 (1042 – 1021) und Gong 周共王 (922 – 900) waren zwei Könige der 西周. Mit 共和 wird die Regentschaft (841 – 827) zweier Fürsten nach dem Ende der westlichen Zhou-Dynastie bezeichnet. Konfuzius (551 - 479) lebte zur Zeit der 东周. Auch 老子 lebte im 6. Jhdt. Das 道德经 Daodejing (Tao Te King) sind angeblich Zitate von Laozi (Lao tse). Es stammt aus der Zeit ca. 400 v. Chr. Die Teil der Zeit der 东周 heißt auch Zeit der Frühlings- und Herbstannalen (770–476), benannt nach den "Frühling- und Herbst" genannten Annalen des Herzogtums Lu. Aus dieser Zeit stammten auch die ältesten Teile der 中国长城, der 万里长城, die im damaligen Herzogtum Qi und dem Königreich Chu liegen.

Nach der Zhou-Dynastie kam es zur Zeit der Streitenden Reiche (475 - 221). Ein General, Philosoph und Politiker in dieser Zeit war 吴起 (吳起)(440-381 v. Chr.). Auch wurde die 中国长城 weiter ausgebaut.

可乐遗址 ist ein Denkmal in der Provinz Guizhou des Volks und Reichs der Yelang aus der Zeit der Streitenden Reiche bis zur Han-Dynastie. Dort wurden die Gräber des Königreichs entdeckt.

Qin Shihuangdi, der erste Kaiser der Qin-Dynastie (221–207 v. Chr.) vereinte China und begründete das Kaiserreich. Auch er baute die 中国长城 weiter aus. 西安市 (西安府) Xian, die heutige Provinzhauptstadt von Shaanxi, war Hauptstadt der Qin-Dynastie. Als Hauptstadt wurde sie auch 长安 (長安) (nach dem ursprünglich 5 km entfernten Ort) genannt. Sie war auch die Hauptstadt der westlichen Han-Dynastie und der Xin-, Sun- und Tang-Dynastien. Das Grabmal von Qin Shihuangdi mit seiner berühmten Terakotta-Armee befindet sich in seiner Nähe.

Auf die Qin-Dynastie folgte die 汉朝 (206 v. Chr. - 220 n. Chr.). Hierbei handelt es sich nicht um eine durchgehende Dynastie, sondern zwei, die (frühe) 西汉 (207 v.Chr. - 9 n. Chr.) und 东汉/東漢/後漢 (23 - 220). 後元, Hòuyuán, ist der Name dreier Ären der 西汉 unter den Kaisern Wen (163–156), Jing (143–141) und Wu (88 - 87). Weitere Äranamen sind 建元 (140 – 135), 天汉/天漢 (100 – 97), 元平 (74), 河平 (28 – 25) und 建平 (6 – 3).

Äranamen unter der 东汉 sind 建武 (25 – 56), 建武中元 (56 – 57), 永平 (58 - 75), 元和 (84 - 87), 章和 (87 – 88), 永和 (136 - 141), 汉安/漢安 (142 – 144), 和平 (150), 中平 (184–189) und 建安 (196 – 220). Während der Herrschaft des Kaisers Ling der 东汉 kam es zum Bauernaufstand der gelben Turbane unter ihrem Anführer 张角 Zhang Jiao (-184 n. Chr.). Ein Dichter dieser Zeit war [[w:Sima_Xiangru|司马相如 (司馬相如 179 - 117).

Die sechs auf die 汉朝 folgenden Dynastien südlich des 长江 mit Hauptstadt Jiankang (heute Nanjing) werden als die 六朝, die sechs Dynastien (220-589)(东吴, Östliche Jin, Liu-Song/Frühere Song, Südliche Qi, 梁朝 Liang, Chen) bezeichnet.

Mit dem Ende der 汉朝 zerfiel das Kaiserreich in die 三国, drei Königreiche Wei, 东吴 Wu und Shu Han), weshalb der Zeitraum von 208 - 280 die Zeit der Drei Reiche genannt wird. 东吴 heißt auch Sun-Wu 孙吴 nach dem Familiennamen 孙 ihres Gründers Sun Quan. Einige der Aranamen der 东吴 waren 太元 (251 – 252), 太平 (256 - 258) und 永安 (258 – 264). Der Gründer von Shu-Han (221 – 261) war Liu Bei. Einer seiner Ratgeber war 马良 (187-222).

Die 三国 kämpften um die Vorherrschaft, wobei Wei mit der dort neu entstandenen Jin-Dynastie (265 - 420) als Sieger hervorging und China wieder vereinigte. Der Zeitraum wird auch als 三国时代 bezeichnet. Aranamen der Jin-Dynastie waren z.B. 太元 (251 – 252), 永平 (291), 太安 (302 – 303), 永安 (304), 建武 (304 und 317 – 318), 建元 (343 – 344) und 永和 (345 – 356). 司马师 (Volljährigkeitsname 子元) (208-255) war einer der Regenten der Wei-Dynastie, der mit seinem Vater und Bruder die Grundlage für die Jin-Dynastie legte. 谢安 (謝安) (320-385) war ein Herzog von Luling während der Jin-Dynastie. Er gründete die 北府军 (Beifu-Armee). 司马德文/司馬德文 war der persönliche Name des letzten Kaisers Gongdi der Jin. Er regierte 418 - 420.

Durch Machtkämpfe wurde die Jin-Dynastie so sehr geschwächt, so dass sie durch die eingewanderten 五胡 fünf (barbarischen) Steppenvölkern gestürzt werden konnte und in Nordchina die Periode der 十六国, 16 Reiche (304 - 439), begann. Die 十六国 herrschten und bekämpften sich in Nord- und Zentralchina. Da sie zum größten Teil von "barbarischen" Völkern gegründet wurde bezeichnet man sie auch als 五胡十六国, die 16 Reiche der fünf Barbaren.

Ein Staat der 十六国 war die spätere Liang-Dynastie z.B. mit den Äranamen 和平 (354 – 355), 太安 (386 – 389), und 永和 (433 – 439).

Ein anderer war die Frühere Qin-Dynastie, z.B. mit den Äranamen 建元 (365 – 385), 太安 (385 – 386) und 永和 (416 – 417)hatte.

Ein weiterer Staat war 成汉 (成漢) (303–347). Einer seiner Könige war 李班. Er wurde nach 7 Monaten in 334 durch seinen Cousin ermordet. Sein Nachfolger war 李期 (334 - 338).


Ein anderer Staat war Han-Zhao(304 - 351), z.B. mit den Äranamen 建元 (316), 建平 (330 – 332) und 建武 (334 und 335 – 348).

Ein weiterer Staat war Yan (337–436), z.B. mit den Äranamen 建元 (366 – 370), 建武 (386), 建平 (386, 398 und 400 – 405) und 太平 (409 - 430).

Auf die 十六国 folgten die 南北朝 (420 - 581).

北朝, die nördlichen Dynastien (386–581), die nördlichen, östlichen und westlichen Wei, die nördlichen Qi und die 北周, die nördliche Zhou-Dynastie (557–581), bilden einen Teil der südlichen und nördlichen Dynastien. Einige der Aranamen der nördlichen Wei waren 太安 (455 – 459), 和平 (460 – 465), 永平 (508 – 512), 永安 (528 - 530). Während der nördlichen Wei wurde eine Tochter (*528; Familienname 元, unbekannter Vorname; deshalb auch als 元氏 bezeichnet) des Kaisers Xiaoming kurzfristig zum Herrscher ernannt. Sie wurde als Baby fälschlicherweise als Junge bezeichnet, für einige Stunden als Nachfolger ihres Vaters eingesetzt, dann aber wieder als Mädchen bezeichnet und abgesetzt.

高洋 ist der persönliche Name von Kaiser Wenxuan der nördlichen Qi, einer der nördlichen und südlichen Dynastien (420-589). Er regierte 550–559.


南朝, die südlichen Dynastien (Liu-Song/Frühere Song, Südliche Qi, 梁朝 Liang, Chen) bilden einen Teil der 六朝.

梁朝, die Liang Dynastie , auch 南梁 genannt, bestand im 6. Jahrhundert n. Chr. Als ihr Nachfolger bezeichnete sich 西梁, die westliche Liang Dynastie. Äranamen der Liang-Dynastie sind 永安 (401 - 412) und 太平 (556 - 557).

Äranamen der Südliche Qi sind 建元 (479 – 482) und 建武 (494 – 498).

Auf die 南北朝 Südlichen und Nördlichen Dynastien folgte die 隋朝, die Sui-Dynastie (581 - 618) unter der China nach ca. 350 Jahren Zersplitterung wieder vereinigt wurde.

Nach der 隋朝 kam die Tang-Dynastie (618 - 907). Li Yuan, später Gaozu genannt stürzte die 隋朝 und war der Gründer der Tang-Dynastie. Auf ihn folgte sein Sohn, 李世民, genannt Taizong(599-649). Der dritte Kaiser war Gaozong, mit persönlichem Namen 李治(628 - 683), der Sohn von Taizong. Nach ihm herrschte Kaiser Zhongzong. Er regierte 684 und später 705 - 710. 李旦, der Tang-Kaiser Ruizong, war der Sohn von Kaiser Gaozong und Kaiserin Wu (Wu Zetian) und der Enkel von Taizong. Er regierte 684–690 und 710 - 712. Zwischen den jeweils 2 Herrschaftsperioden von Zhongzong und Ruizong herrschte Wu Zetian von 690 bis 705. Ihre Herrschaft wird auch als Dynastie Zhou 周朝 (690–705) bezeichnet. Ihre Regierung wurde durch einen Staatsstreich von Kaiser Zhongzong Frau Wei beendet. Kaiser Daizong(762 – 779) hieß mit persönlichem Namen 李豫. Ein Äraname ist 元和 (806 – 820).

Aus dieser Zeit stammt der 大明宫 von 长安.

Darauf folgten die 五代十国(907–960) mit den namensgebenden 十国 (十國), den zehn Reichen.

Eines der 十国 war 吳(907-937), auch 淮南 genannt. (Nicht zu verwechseln mit der Wu-Dynastie 東吳 (东吴) im 3. Jahrhundert n. Chr.) Ein weitere der 十国 waren die früheren Shu, z.B. mit dem König 王建 (907 – 918) und den Aranamen 永平 (911 - 915) und 天漢 (917). Ein drittes Reich war Min (inklusive Yin) (909 - 945) z.B. mit der Ära 永和 (935).

Ein weiteres Reich war 南汉 (南漢)(917 – 971). Die beiden Gräber des ersten Herrschers und seines Bruders werden 南汉二陵 oder ausführlich 广东广州大学城南汉二陵]] (nach der Stadt 广州 in der Provinz 广东) genannt.

Neben 南汉 gab es auch 北汉 (北漢)(951 – 979).

Zusätzlich gab es in dieser Zeit noch weitere unabhängige Reiche, wie z.B. das der Militärgouverneure von 武平. Einer dieser Gouverneure war Zhou Xingfeng (956 - 962).

Auf die 5 Dynastien und 10 Reiche folgten die Liao- (907 - 1125) und Song-Dynastie (960 - 1279). Ein Äraname der Liao-Dynastie war 太平 (1021 -1031). 柳永 (987 - 1053) war ein Dichter unter der Song-Dynastie. 高似孙 (1158-1231) hat in dieser Zeit die kleine Krabbenkunde, eine berühmte Krabbenmonografie, geschrieben. Auch der Drei-Zeichen-Klassiker 三字经, ein Lehrgedicht für chinesische Kinder, dessen Name aus der Einteilung in Verse zu jeweils drei Zeichen herstammt, wurde im 13. Jhdt. geschrieben. Er ist einer der klassischen chinesischen Texte. Die Klassiker werden als 经 bezeichnet.

Angeblich wurde zu dieser Zeit auch der Kampfkunststil 六合八法 (sechs Harmonien – acht Methoden) entwickelt.

Auf die Liao- und Song-Dynastie folgte die Westliche Xia-Dynastie (1038 - 1227). Ein Äraname aus dieser Zeit ist 永安 (1098 - 1100).

Nach der Westlichen Xia-Dynastie herrschte 金朝, die Jin-Dynastie, von 1125 bis 1234. Ihre zentrale Hauptstadt 中都 liegt im Südwesten von 北京. Sie wird als 北京金中都水关遗址 bezeichnet. Die 金朝 wurde durch die Mongolen beendet.

元朝, die mongolische Yuan-Dynastie (1279 - 1368), die "Uranfang-Dynastie", wurde von Kublai Khan, dem Enkel von Dschingis Khan, gegründet. 河北元中都遗址, die zentrale Hauptstadt (中都) der 元朝 in 河北 ist eine archäologische Stätte Chinas. 元上都, die obere Hauptstadt Xanadu der 元朝 war die 1256 gegründete Sommer-Residenzstadt Kublai Khans in der inneren Mongolei. Ihre Ausgrabungsstätte wird 元上都遗址 genannt. 元大都, die große Hauptstadt der 元朝, war der damalige Hauptstadtname von 北京. Für die Verwaltung neuer Gebiete wurde das 土司-System eingeführt. 老司城遗址 in der Provinz Hunan ist eine der drei 土司遗址 Tusi-Stätten.

元朝 wurde durch die Ming-Dynastie 明朝 (1368-1644) abgelöst. 永乐 (1402 - 1424) war der Äraname des dritten Kaisers (1360 - 1424) der 明朝. In dieser Zeit lebte auch der für seine Blumen- und Früchtestilleben bekannte Maler 林良 (1416 – 1480).

Auf dem mongolischen Plateau herrschte die 北元朝, die nördliche Yuan-Dynastie, von 1368, dem Fall der 元朝, bis zum 17. Jahrhundert.

南明, die südliche Ming-Dynastie (1644 – 1662), werden verschiedene Herrschaften nach dem Ende der 明朝 genannt. Sie wurden alle durch die 清朝 beendet.

Während des Übergangs von der 明朝 zur 清朝 Qing-Dynastie gab es noch die Shun-Dynastie 顺朝, auch 大顺朝, die große Shun-Dynastie genannt, mit ihrem einzigen Kaiser 李自成, dem Anführer einer Bauernrebellion, der 1644 bis 1645 in 北京 regierte.

Als letzte Kaiserliche Dynastie regierte die 清朝 Qing-Dynastie (1636 - 1912).

Die Republik China 中华民国 steht zum einen für den chinesischen Staat von 1912-1949 und zum anderen für den Staat auf der Insel Taiwan ab 1949.


Lektion 164

Zeichen[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung Lernhilfen
zhu4 (Beton)pfeiler, Säule, Pfosten, Stütze, Pflock, Bezeichnung für säulenförmige Gegenstände wiktionary

Etymologie:

dao3 Insel wiktionary

Etymologie:

shi4 Zimmer, Raum wiktionary

Etymologie:

lou2 (traditionelle Schreibweise von 娄), tragen, abnutzen, schwach, überreif, Lou (Sternkonstellation) wiktionary

Etymologie:

wei4 (traditionelle Schreibweise von 为), wegen, um, im Bestreben, für etw./jdn. eintreten, unterstützen wiktionary

Etymologie:

wei2 fungieren als, verhalten als, auftreten als, sein, betragen, tun, handeln, zu etwas werden, sein, bedeuten, dienen als, gelten als

Zusammengesetzte Wörter[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
木柱
mu4 zhu4 Holzpfosten, Holzpfeiler
台柱
tai2 zhu4 Pfeiler
角柱
jiao3 zhu4 Eckpfosten, Eckpfeiler
天柱
tian1 zhu4 Tianzhu (Ort in Guizhou)
水柱
shui3 zhu4 Wassersäule
火柱
huo3 zhu4 Feuersäule
石柱
shi2 zhu4 Shizhu Tujiazu zizhixian (Ort in Sichuan)
有柱
you3 zhu4 säulenförmig
主柱
zhu3 zhu4 einfache Hängesäule
柱式
zhu4 shi4 Säulenordnung
柱子
zhu4 zi5 Betonpfeiler, Kolonne, Säule
柱石
zhu4 shi2 Kissen, Hauptstütze
门柱
men2 zhu4 Türpfosten, Torpfosten
門柱
men2 zhu4 (traditionelle Schreibweise von 门柱), Türpfosten, Torpfosten
柱身
zhu4 shen1 Säulenschaft
三柱门
san1 zhu4 men2 Wicket (Cricket)
三柱門
san1 zhu4 men2 (traditionelle Schreibweise von 三柱门), Wicket (Cricket)
柱状图
zhu4 zhuang4 tu2 Histogramm
石柱县
shi2 zhu4 xian4 Kreis Shizhu (Provinz Sichuan, China)
天柱县
tian1 zhu4 xian4 Kreis Tianzhu (Provinz Guizhou, China)
水银柱
shui3 yin2 zhu4 Quecksilbersäule
中心柱
zhong1 xin1 zhu4 Spindel
广告柱
guang3 gao4 zhu4 Anschlagsäule
多立克柱式
duo1 li4 ke4 zhu4 shi4 Dorische Ordnung
石柱土家族自治县
shi2 zhu4 tu3 jia1 zu2 zi4 zhi4 xian4 Autonomer Kreis Shizhu der Tujia (Provinz Sichuan, China)

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
小岛
xiao3 dao3 Eiland, Inselchen
岛民
dao3 min2 Inselbewohner
大岛
da4 dao3 Big Island
青岛
qing1 dao3 Qingdao ("Türkisfarbene Insel", Stadt in der Provinz Shandong, China - früherer deutscher Kolonial-Handelsstützpunkt Tsingtau)
间岛
jian1 dao3 Gando
关岛
guan1 dao3 Guam
半岛
ban4 dao3 Halbinsel
曼岛
man4 dao3 Isle of Man
海岛
hai3 dao3 insular
星岛
xing1 dao3 Singapore
北岛
bei3 dao3 Bei Dao
长岛
chang2 dao3 Long Island
广岛
guang3 dao3 Hiroshima
主岛
zhu3 dao3 Hauptinsel
南岛
nan2 dao3 Südinsel
海南岛
hai3 nan2 dao3 Insel Hainan
大岛渚
da4 dao3 zhu3 Ōshima Nagisa
金银岛
jin1 yin2 dao3 Die Schatzinsel
福岛市
fu2 dao3 shi4 Fukushima
长岛县
chang2 dao3 xian4 Kreis Changdao (Provinz Shandong, China)
青岛市
qing1 dao3 shi4 Qingdao (Stadt in der Provinz Shandong, China), Tsingtao, Tsingtau (andere deutsche Schreibweisen für Qingdao)
德岛市
de2 dao3 shi4 Tokushima
岛海洋
dao3 hai3 yang2 qindao
千岛国
qian1 dao3 guo2 Provinz Chishima
石垣岛
shi2 yuan2 dao3 Ishigaki-jima
广岛县
guang3 dao3 xian4 Präfektur Hiroshima
高岛屋
gao1 dao3 wu1 Takashimaya
丰岛区
feng1 dao3 qu1 Toshima (ein Stadtbezirk von Tokio)
江之岛
jiang1 zhi1 dao3 Enoshima
德岛县
de2 dao3 xian4 Präfektur Tokushima
太平岛
tai4 ping2 dao3 Itu Aba, Taiping (größte der Spratly-Inseln im Südchinesischen Meer)
艾拉岛
ai4 la1 dao3 Isle of Islay
四国岛
si4 guo2 dao3 Shikoku
福岛县
fu2 dao3 xian4 Präfektur Fukushima
北海岛
bei3 hai3 dao3 Nordseeinsel
沙面岛
sha1 mian4 dao3 Shamian
对马岛
dui4 ma3 dao3 Tsushima
永兴岛
yong3 xing1 dao3 Yongxing Dao
德文岛
de2 wen2 dao3 Devon-Insel
上川岛
shang4 chuan1 dao3 Shangchuan Dao
星银岛
xing1 yin2 dao3 Der Schatzplanet
无人岛
wu2 ren2 dao3 Unbewohnte Insel
青衣岛
qing1 yi1 dao3 Tsing Yi
来间岛
lai2 jian1 dao3 Kurimajima, Kurima-jima, Kurema-jima (japanische Insel)
青年岛
qing1 nian2 dao3 Isla de la Juventud („Insel der Jugend“, größte Nebeninsel Kubas)
广岛市
guang3 dao3 shi4 Hiroshima
人工岛
ren2 gong1 dao3 künstliche Insel
宫古岛
gong1 gu3 dao3 Miyakojima
长兴岛
chang2 xing1 dao3 Changxing Insel (1x bei Dalian, 1x in der Yangtzemündung)
贝克岛
bei4 ke4 dao3 Bakerinsel
007岛
00 7 dao3 007-Insel, James-Bond-Insel, Khao Ta-Pu (Insel in der Bucht von Phang Nga im Süden Thailands)
山东半岛
shan1 dong1 ban4 dao3 Halbinsel Shandong, Shandong-Halbinsel (Provinz Shandong, China)
与那国岛
yu3 na4 guo2 dao3 Yonaguni
妹岛和世
mei4 dao3 he2 shi4 Kazuyo Sejima (japanische Architektin)(Pers, 1956 - )
青岛啤酒
qing1 dao3 pi2 jiu3 Qingdao Bier, Tsingtao Bier
江田岛市
jiang1 tian2 dao3 shi4 Etajima
热岛现象
re4 dao3 xian4 xiang4 Wärmeinsel
马来半岛
ma3 lai2 ban4 dao3 Malaiische Halbinsel
南岛语系
nan2 dao3 yu3 xi4 Austronesische Sprachen
西西里岛
xi1 xi1 li3 dao3 Sizilien
世百尔岛
shi4 bai3 er3 dao3 Sable Island
青岛海尔
qing1 dao3 hai3 er3 Haier
中南半岛
zhong1 nan2 ban4 dao3 Indochinesische Halbinsel
半岛酒店
ban4 dao3 jiu3 dian4 The Peninsula (Hotel in Hongkong, Hong Kong)
金银岛酒店
jin1 yin2 dao3 jiu3 dian4 Hotel Treasure Island at the Mirage
港岛东中心
gang3 dao3 dong1 zhong1 xin1 One Island East, One Island East Centre
海岛公主号
hai3 dao3 gong1 zhu3 hao4 Island Princess (Kreuzfahrtschiff)
爱德华太子岛
ai4 de2 hua2 wang2 zi3 dao3 Prinz-Eduard-Insel
阿拉斯加半岛
a1 la1 si1 jia1 ban4 dao3 Alaska Halbinsel, Alaska Peninsula
伊比利亚半岛
yi1 bi3 li4 ya4 ban4 dao3 Iberische Halbinsel
巴尔干半岛各国
ba1 er3 gan4 ban4 dao3 ge4 guo2 Balkan Staaten
下加利福尼亚半岛
xia4 jia1 li4 fu2 ni2 ya4 ban4 dao3 Niederkalifornien

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
光室
guang1 shi4 Lightroom
室中
shi4 zhong1 Shizhong
风室
feng1 shi4 Gebläseraum
汉室
han4 shi4 Han-Dynastie
漢室
han4 shi4 (traditionelle Schreibweise von 汉室), Han-Dynastie
教室
jiao4 shi4 Klassenzimmer
小室
xiao3 shi4 Stube, zellular
室外
shi4 wai4 draußen, außerhalb des Zimmers
室友
shi4 you3 Mitbewohner, Mitbewohnerin, Stubenkamerad
少室
shao3 shi4 Shaoshi
密室
mi4 shi4 Geheimraum, Die Kammer des Schreckens (Harry Potter Teil 2)
和室
he2 shi4 Washitsu
宿室
su4 shi4 Studentenwohnheim
室光
shi4 guang1 Raumlicht
王室
wang2 shi4 königlicher Hofstaat
休息室
xiu1 xi2 shi4 Empfangshalle, Parlamentsraum für Abgeordneteninterviews
加工室
jia1 gong1 shi4 Fertigungszelle
手术室
shou3 shu4 shi4 Operationsraum
记者室
ji4 zhe3 shi4 Druckraum
記者室
ji4 zhe3 shi4 (traditionelle Schreibweise von 记者室), Druckraum
法衣室
fa3 yi1 shi4 Gemeindesaal
候机室
hou4 ji1 shi4 Abflughalle, Flughafenwartehalle
日光室
ri4 guang1 shi4 Glasveranda
候车室
hou4 che1 shi4 Warteraum, Wartesaal (am Bahnhof)
候車室
hou4 che1 shi4 (traditionelle Schreibweise von 候车室), Warteraum, Wartesaal (am Bahnhof)
耳光室
er3 guang1 shi4 Seitlichtsraum
语言室
yu3 yan2 shi4 Sprachlabor
語言室
yu3 yan2 shi4 (traditionelle Schreibweise von 语言室), Sprachlabor
打字室
da3 zi4 shi4 Schreibstube
经理室
jing1 li3 shi4 Direktorium
图书室
tu2 shu1 shi4 Bücherei
军官室
jun1 guan1 shi4 Offiziersmesse
工作室
gong1 zuo4 shi4 Studio, Atelier; Werkraum, Arbeitsraum
大教室
da4 jiao4 shi4 Hörsaal
司机室
si1 ji1 shi4 Führerkabine, Fahrerstand
英国王室
ying1 guo2 wang2 shi4 Britische Königsfamilie
英國王室
ying1 guo2 wang2 shi4 (traditionelle Schreibweise von 英国王室), Britische Königsfamilie
大學教室
da4 xue2 jiao4 shi4 Auditorium, Hörsaal
石室中学
shi2 shi4 zhong1 xue2 Chengdu Shishi Zhongxue, Shishi Mittelschule
石室中學
shi2 shi4 zhong1 xue2 (traditionelle Schreibweise von 石室中学), Chengdu Shishi Zhongxue, Shishi Mittelschule
打样工作室
da3 yang4 gong1 zuo4 shi4 Andruckstudio
打樣工作室
da3 yang4 gong1 zuo4 shi4 (traditionelle Schreibweise von 打样工作室), Andruckstudio
课外活动室
ke4 wai4 huo2 dong4 shi4 Hort
亮室照相机
liang4 shi4 zhao4 xiang1 ji1 Schlittenkamera
吉卜力工作室
ji2 bo5 li4 gong1 zuo4 shi4 Studio Ghibli(Wirtsch)

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
伊婁
yi1 lou2 (traditionelle Schreibweise von 伊娄), Yilou

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
名為
ming2 wei2 (traditionelle Schreibweise von 名为), heißen, den Namen tragen
人為
ren2 wei2 (traditionelle Schreibweise von 人为), künstlich, manieriert
為止
wei2 zhi3 (traditionelle Schreibweise von 为止), bis, erst wenn
化為
hua4 wei2 (traditionelle Schreibweise von 化为), werden zu
成為
cheng2 wei2 (traditionelle Schreibweise von 成为), zu etwas werden
做為
zuo4 wei2 (traditionelle Schreibweise von 做为), fungieren als, tätig sein als
甚為
shen4 wei2 (traditionelle Schreibweise von 甚为), gleich
因為
yin1 wei5 (traditionelle Schreibweise von 因为), weil
為主
wei2 zhu3 (traditionelle Schreibweise von 为主), hauptsächlich, Priorität geben
為時
wei2 shi2 (traditionelle Schreibweise von 为时), in betreffender Zeit, zeitweise
為了
wei4 le5 (traditionelle Schreibweise von 为了), um...willen, wegen, für, damit, um zu
合為
he2 wei2 (traditionelle Schreibweise von 合为), vermengen
為首
wei2 shou3 (traditionelle Schreibweise von 为首), Fuß, Chef, Kopf
行為
xing2 wei2 (traditionelle Schreibweise von 行为), führen, leiten, Akt, Akte, Aktivität, Art, Auftreten, Handlung, Tat, Verhalten, agieren
為人
wei2 ren2 (traditionelle Schreibweise von 为人), Menschlichkeit
為此
wei4 ci3 (traditionelle Schreibweise von 为此), aus diesem Grund, deswegen, deshalb, hierfür, dafür, in dieser Beziehung
尤為
you2 wei2 (traditionelle Schreibweise von 尤为), besonders, anders als gewöhnlich
以為
yi3 wei2 (traditionelle Schreibweise von 以为), glauben
大為
dai4 wei2 (traditionelle Schreibweise von 大为), sehr
為期
wei2 qi1 (traditionelle Schreibweise von 为期), Dauer
分為
fen1 wei2 (traditionelle Schreibweise von 分为), aufgeteilt in
作為
zuo4 wei2 (traditionelle Schreibweise von 作为), werden, zu etwas machen
為什麼
wei4 shen2 me5 (traditionelle Schreibweise von 为什么), warum, weshalb, wieso
不足為
bu4 zu2 wei2 (traditionelle Schreibweise von 不足为), kein Grund für ...
為甚麼
wei2 shen4 me5 (traditionelle Schreibweise von 为甚么), warum
馬大為
ma3 da4 wei2 (traditionelle Schreibweise von 马大为), Ma Dawei
不作為
bu4 zuo4 wei2 (traditionelle Schreibweise von 不作为), Auslassung
為一方
wei2 yi1 fang1 (traditionelle Schreibweise von 为一方), andererseits, einerseits
取名為
qu3 ming2 wei2 (traditionelle Schreibweise von 取名为), betiteln
以為主
yi3 wei2 zhu3 (traditionelle Schreibweise von 以为主), als Hauptsache betrachten, hauptsächlich
化為人
hua4 wei2 ren2 (traditionelle Schreibweise von 化为人), Menschengestalt annehmen
為了你
wei4 le5 ni3 (traditionelle Schreibweise von 为了你), deinetwegen, wegen dir
行為學
xing2 wei2 xue2 (traditionelle Schreibweise von 行为学), Verhaltenslehre
為金錢
wei4 jin1 qian2 (traditionelle Schreibweise von 为金钱), Käuflichkeit
本能行為
ben3 neng2 xing2 wei2 (traditionelle Schreibweise von 本能行为), Instinktverhalten
一分為二
yi1 fen1 wei2 er4 (traditionelle Schreibweise von 一分为二), Halbierung, zwiespältig
因為沒有
yin1 wei4 mei2 you3 (traditionelle Schreibweise von 因为没有), in Ermangelung von
法律行為
fa3 lü4 xing2 wei2 (traditionelle Schreibweise von 法律行为), Rechtsgeschäft
言後行為
yan2 hou4 xing2 wei2 (traditionelle Schreibweise von 言后行为), Perlokutive Akt
為期兩年
wei2 qi1 liang3 nian2 (traditionelle Schreibweise von 为期两年), zweijährig
英勇行為
ying1 yong3 xing2 wei2 (traditionelle Schreibweise von 英勇行为), heldenhaft
國家行為
guo2 jia1 xing2 wei4 (traditionelle Schreibweise von 国家行为), Staatsakt
以人為本
yi3 ren2 wei2 ben3 (traditionelle Schreibweise von 以人为本), volksnah, mit dem Menschen im Mittelpunkt(Wirtsch)
為此目的
wei4 ci3 mu4 de5 (traditionelle Schreibweise von 为此目的), dafür
化害為利
hua4 hai4 wei2 li4 (traditionelle Schreibweise von 化害为利), Wertstoffgewinnung, Wiedernutzbarmachung von Schadstoffen
這是因為
zhe4 shi4 yin1 wei2 (traditionelle Schreibweise von 这是因为), das kommt daher
不公正行為
bu4 gong1 zheng4 xing2 wei2 (traditionelle Schreibweise von 不公正行为), Ungerechtigkeit
反社會行為
fan3 she4 hui4 xing2 wei2 (traditionelle Schreibweise von 反社会行为), ASBO
為甚麼不呢
wei4 shen2 me5 bu4 ne5 (traditionelle Schreibweise von 为什么不呢), wieso nicht?
不好的行為
bu4 hao3 de5 xing2 wei2 (traditionelle Schreibweise von 不好的行为), Böse
為了這個目的
wei4 le5 zhe4 ge4 mu4 de5 (traditionelle Schreibweise von 为了这个目的), zu diesem Zweck
民事法律行為
min2 shi4 fa3 lü4 xing2 wei2 (traditionelle Schreibweise von 民事法律行为), Zivilrechtshandlungen
民事行為能力
min2 shi4 xing2 wei2 neng2 li4 (traditionelle Schreibweise von 民事行为能力), Zivilgeschäftsfähigkeit
黑社會以和為貴
hei1 she4 hui4 yi3 he2 wei4 gui4 (traditionelle Schreibweise von 黑社会以和为贵), Wahl 2


Ausdrücke[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
花柱
hua1 zhu4 entwerfen, Ausdrucksweise

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
房室
fang2 shi4 Beischlaf, eheliche Pflichten
家室
jia1 shi4 Ehefrau, Familie
有妻室的男人
you3 qi1 shi4 de5 nan2 ren2 verheirateter Mann
业余爱好工作室
ye4 yu2 ai4 hao4 gong1 zuo4 shi4 Hobbyraum

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
有為
you3 wei2 (traditionelle Schreibweise von 有为), vielversprechend, hoffnungsvoll, jung und vielversprechend
為生
wei2 sheng1 (traditionelle Schreibweise von 为生), sein Auskommen haben, seinen Lebensunterhalt verdienen
有作為
you3 zuo4 wei2 (traditionelle Schreibweise von 有作为), von Nutzen sein, seine Kräfte entfalten
走為上
zou3 wei2 shang4 (traditionelle Schreibweise von 走为上), Weglaufen ist die beste Methode. 36. Strategem (Bei sich abzeichnender völliger Aussichtslosigkeit ist rechtzeitiges Weglaufen das Beste.)
自以為
zi4 yi3 wei2 (traditionelle Schreibweise von 自以为), von sich selbst glauben, sich halten für
天下為公
tian1 xia4 wei2 gong1 (traditionelle Schreibweise von 天下为公), „Die Welt gehört allen“ (Zitat von Sun Yat-sen 孫逸仙)
先入為主
xian1 ru4 wei2 zhu3 (traditionelle Schreibweise von 先入为主), vorgefasst, "der erste Eindruck ist am stärksten"
金石為開
jin1 shi2 wei4 kai1 (traditionelle Schreibweise von 金石为开), eiserner Wille, fest entschlossen
合二為一
he2 er4 wei2 yi1 (traditionelle Schreibweise von 合二为一), Zwei Dinge zu einem verschmelzen
到此為止
dao4 ci3 wei2 zhi3 (traditionelle Schreibweise von 到此为止), längst noch nicht alles
為時過早
wei2 shi2 guo4 zao3 (traditionelle Schreibweise von 为时过早), verfrüht, vorzeitig, frühreif
好為人師
hao4 wei2 ren2 shi1 (traditionelle Schreibweise von 好为人师), besserwisserisch sein
行為不道德
xing2 wei2 bu4 dao4 de2 (traditionelle Schreibweise von 行为不道德), sich verirrt
民以食為天
min2 yi3 shi2 wei2 tian1 (traditionelle Schreibweise von 民以食为天), Essen ist des Volkes Himmelreich
四海為家的人
si4 hai3 wei2 jia1 de5 ren2 (traditionelle Schreibweise von 四海为家的人), Weltbürger
只不過是因為
zhi3 bu4 guo4 shi4 yin1 wei2 (traditionelle Schreibweise von 只不过是因为), Das ist nur, weil...
自以為了不起
zi4 yi3 wei2 liao3 bu5 qi3 (traditionelle Schreibweise von 自以为了不起), besserwisserisch, überheblich
以自我為中心
yi3 zi4 wo3 wei2 zhong1 xin1 (traditionelle Schreibweise von 以自我为中心), selbstbezogen
自以為是的人
zi4 yi3 wei2 shi4 de5 ren2 (traditionelle Schreibweise von 自以为是的人), Knirps

Sätze[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
意大利是一个半岛。
yi4 da4 li4 shi4 yi1 ge4 ban4 dao3 。 Italien ist eine Halbinsel. (Mandarin, Tatoeba sysko Esperantostern )
海里有岛。
hai3 li3 you3 dao3 。 Im Meer gibt es Inseln. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Jens_Odo )
这个岛在日本的南面。
zhe4/zhei4 ge4 dao3 zai4 ri4 ben3 de5 nan2 mian4 。 Diese Insel ist im Süden von Japan. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Zaghawa )
日本是一个岛国。
ri4 ben3 shi4 yi1 ge4 dao3 guo2 。 Japan ist ein Inselstaat. (Mandarin, Tatoeba DaoSeng Fingerhut )
有海岛。
you3 hai3 dao3 。 Im Meer gibt es Inseln. (Mandarin, Tatoeba Balamax Jens_Odo )
那个时候,没有人在这个岛上生活。
na4/nei4 ge4 shi2 hou4 , mei2/mo4 you3 ren2 zai4 zhe4/zhei4 ge4 dao3 shang4 sheng1 huo2 。 Zu dieser Zeit lebte niemand auf der Insel. (Mandarin, Tatoeba sadhen Manfredo )
那岛上有很多河。
na4/nei4 dao3 shang4 you3 hen3 duo1 he2 。 Es gibt viele Flüsse auf dieser Insel. (Mandarin, Tatoeba DaoSeng al_ex_an_der )

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
入于民室
ru4 yu2 min2 shi4 (Er) kam in ein Bauernhaus (Lü Bu We Richard Wilhelm)
Tom的教室在哪裡?
Tom de5 jiao1 shi4 zai4 na3/na5/nei3 li3 ? Wo ist die Klasse von Tom? (Mandarin, Tatoeba Martha MUIRIEL )
張老師每天在教室教學生中文。
zhang1 lao3 shi1 mei3 tian1 zai4 jiao1 shi4 jiao1 xue2 sheng1 zhong1/zhong4 wen2 。 Lehrer Zhang gibt seinen Schülern täglich Chinesischunterricht in der Schule. Teacher Zhang teaches Chinese to his students at school every day. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik gone2bacolod )
大学有教室,也有宿舍。
da4 xue2 you3 jiao1 shi4 , ye3 you3 su4/xiu4 she3 。 Universitäten haben Hörsäle und Studentenwohnheime. Universities have classrooms and dormitories. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik francaisr0wlet )
今天教室裡的学生比昨天还要多。
jin1 tian1 jiao1 shi4 li3 de5 xue2 sheng1 bi4 zuo2 tian1 hai2/huan2 yao4 duo1 。 Heute sind viel mehr Schüler im Klassenzimmer als gestern. (Mandarin, Tatoeba Martha Manfredo )
学生们在教室里。
xue2 sheng1 men5 zai4 jiao1 shi4 li3 。 Die Schüler sind im Klassenzimmer. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik wolfgangth )
张老师每天在教室教学生中文。
zhang1 lao3 shi1 mei3 tian1 zai4 jiao1 shi4 jiao1 xue2 sheng1 zhong1/zhong4 wen2 。 Lehrer Zhang gibt seinen Schülern täglich Chinesischunterricht in der Schule. Teacher Zhang teaches Chinese to his students at school every day. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik gone2bacolod )
今天教室裡的學生比昨天還要多。
jin1 tian1 jiao1 shi4 li3 de5 xue2 sheng1 bi4 zuo2 tian1 hai2/huan2 yao4 duo1 。 Heute sind viel mehr Schüler im Klassenzimmer als gestern. (Mandarin, Tatoeba Martha Manfredo )
我的室友在學中文。
wo3 de5 shi4 you3 zai4 xue2 zhong1/zhong4 wen2 。 Mein Mitbewohner lernt Chinesisch. (Mandarin, Tatoeba cienias al_ex_an_der )
我的室友在学习中文。
wo3 de5 shi4 you3 zai4 xue2 xi2 zhong1/zhong4 wen2 。 Meine Mitbewohnerin lernt Chinesisch. (Mandarin, Tatoeba iiujik Yorwba )
我的室友在学中文。
wo3 de5 shi4 you3 zai4 xue2 zhong1/zhong4 wen2 。 Mein Mitbewohner lernt Chinesisch. (Mandarin, Tatoeba cienias al_ex_an_der )

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
你為什麼沒告訴我?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 mei2/mo4 gao4 su4 wo3 ? Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Pfirsichbaeumchen )
你們為什麼有那樣的想法?
ni3 men5 wei2/wei4 shi2 me5 you3 na4/nei4 yang4 de5 xiang3 fa3 ? Warum denkt ihr das? (Mandarin, Tatoeba DaoSeng Zaghawa )
他長大後成為了一名醫生。
ta1 chang2/zhang3 da4 hou4 cheng2 wei2/wei4 le5 yi1 ming2 yi1 sheng1 。 Als er erwachsen war, wurde er Arzt. He grew up to be a doctor. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
你為什麼這麼早起?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 zhe4/zhei4 me5 zao3 qi3 ? Wieso bist du so früh aufgestanden? (Mandarin, Tatoeba Martha MUIRIEL )
告訴我你為怎麼要這樣做。
gao4 su4 wo3 ni3 wei2/wei4 zen3 me5 yao4 zhe4/zhei4 yang4 zuo4 。 Nennen Sie mir einen Grund, so etwas zu tun. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Tamy )
你為什麼來這裡?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 lai2 zhe4/zhei4 li3 ? Warum seid ihr hergekommen? Warum bist du hierhergekommen? (Mandarin, Tatoeba Martha RandomUsername Esperantostern )
你為甚麼買日本車?
ni3 wei2/wei4 shen4 me5 mai3 ri4 ben3 che1 ? Warum hast du ein japanisches Auto gekauft? Why did you buy a Japanese car? (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
她成為我的一位真正的朋友。
ta1 cheng2 wei2/wei4 wo3 de5 yi1 wei4 zhen1 zheng4 de5 peng2 you3 。 Sie wurde zu einer echten Freundin für mich. She became a true friend of mine. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
您做什麼工作為生?
nin2 zuo4 shi2 me5 gong1 zuo4 wei2/wei4 sheng1 ? Was machst du denn beruflich? (Mandarin, Tatoeba Martha Tarnung )
我不知道我們為怎麼做。
wo3 bu4 zhi1 dao4 wo3 men5 wei2/wei4 zen3 me5 zuo4 。 Ich weiß nicht, was wir tun werden. (Mandarin, Tatoeba cienias Zaghawa )
今天早上你為什麼來這裡?
jin1 tian1 zao3 shang4 ni3 wei2/wei4 shi2 me5 lai2 zhe4/zhei4 li3 ? Warum bist du heute morgen hierhergekommen? Why did you come here this morning? (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
他問我為什麼在笑。
ta1 wen4 wo3 wei2/wei4 shi2 me5 zai4 xiao4 。 Er fragte mich, warum ich lache. (Mandarin, Tatoeba Martha Manfredo )
她昨天為甚麼不來?
ta1 zuo2 tian1 wei2/wei4 shen4 me5 bu4 lai2 ? Warum ist sie gestern nicht gekommen? What prevented her from coming yesterday? (Mandarin, Tatoeba nickyeow CH )
你知道她為什麼不能來嗎?
ni3 zhi1 dao4 ta1 wei2/wei4 shi2 me5 bu4 neng2 lai2 ma5 ? Weißt du, warum sie nicht kommen konnte? (Mandarin, Tatoeba Martha Zaghawa )
你為什麼哭?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 ku1 ? Wieso weinst du? (Mandarin, Tatoeba Martha MUIRIEL )
他為什麼有兩輛車?
ta1 wei2/wei4 shi2 me5 you3 liang3 liang4 che1 ? Wozu hast du zwei Autos? (Mandarin, Tatoeba egg0073 Pfirsichbaeumchen )
你不能去?為甚麼?
ni3 bu4 neng2 qu4 ? wei2/wei4 shen4 me5 ? Warum kannst du nicht hingehen? You can't attend? Why not? (Mandarin, Tatoeba nickyeow CK )
你為什麼在那裡?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 zai4 na4/nei4 li3 ? Warum warst du dort? (Mandarin, Tatoeba Martha Esperantostern )
我不知道你為甚麼在這裡。
wo3 bu4 zhi1 dao4 ni3 wei2/wei4 shen4 me5 zai4 zhe4/zhei4 li3 。 Ich weiß nicht, warum du hier bist. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Felixjp )
我不知道他為什麼那樣做?
wo3 bu4 zhi1 dao4 ta1 wei2/wei4 shi2 me5 na4/nei4 yang4 zuo4 ? Ich frage mich, warum er das getan hat. (Mandarin, Tatoeba Martha Sirio60 )
你為什麼在這?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 zai4 zhe4/zhei4 ? Was machst du hier? (Mandarin, Tatoeba egg0073 kroko )
她為了學習日文來到日本。
ta1 wei2/wei4 le5 xue2 xi2 ri4 wen2 lai2 dao4 ri4 ben3 。 Sie kam nach Japan, um Japanisch zu lernen. (Mandarin, Tatoeba egg0073 stefz )
你為什麼這麼早來這裡?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 zhe4/zhei4 me5 zao3 lai2 zhe4/zhei4 li3 ? Warum bist du so früh hierhergekommen? Why did you come here so early? (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
他以教書為生。
ta1 yi3 jiao1 shu1 wei2/wei4 sheng1 。 Er verdiente seinen Lebensunterhalt als Lehrer. (Mandarin, Tatoeba Martha stephie )
你為什麼在這兒工作?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 zai4 zhe4/zhei4 er2/er5 gong1 zuo4 ? Warum arbeitest du hier? (Mandarin, Tatoeba Martha dima555 )
他以為自己很了不起。
ta1 yi3 wei2/wei4 zi4 ji3 hen3 le5 bu4 qi3 。 Er hält sich für den Größten. (Mandarin, Tatoeba Martha Yorwba )
我以為你會來。
wo3 yi3 wei2/wei4 ni3 hui4 lai2 。 I took it that you would come. (Mandarin, Tatoeba nickyeow CM )
你為什麼去東京?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 qu4 dong1 jing1 ? Warum bist du nach Tokyo gegangen? (Mandarin, Tatoeba Martha Wolf )
他長大後成為了一名工程師。
ta1 chang2/zhang3 da4 hou4 cheng2 wei2/wei4 le5 yi1 ming2 gong1 cheng2 shi1 。 He grew up to be an engineer. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
他為自己的孩子能做的都做了。
ta1 wei2/wei4 zi4 ji3 de5 hai2 zi5 neng2 zuo4 de5 dou1/du1 zuo4 le5 。 He did everything he could for his child. (Mandarin, Tatoeba cienias alec )
你為什麼不能來?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 bu4 neng2 lai2 ? Warum kannst du nicht kommen? (Mandarin, Tatoeba Martha xtofu80 )
你為什麼這麼早來到了?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 zhe4/zhei4 me5 zao3 lai2 dao4 le5 ? Wieso bist du so früh gekommen? (Mandarin, Tatoeba Atomo )
你今天為什麼不早點回家呢?
ni3 jin1 tian1 wei2/wei4 shi2 me5 bu4 zao3 dian3 hui2 jia1 ne5 ? Warum gehen Sie heute nicht früher nach Hause? (Mandarin, Tatoeba Martha Hans_Adler )
你為什麼這麼晚回家?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 zhe4/zhei4 me5 wan3 hui2 jia1 ? Warum kommst du so spät nach Hause? (Mandarin, Tatoeba Martha Sudajaengi )
你為什麼沒做?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 mei2/mo4 zuo4 ? Warum hast du das nicht getan? Warum haben Sie das nicht gemacht? (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Pfirsichbaeumchen Luiaard )
大道之行也,天下為公。
da4 dao4 zhi1 hang2/xing2 ye3 , tian1 xia4 wei2/wei4 gong1 。 In the practice of the Great Way, all under Heaven was public. (klassisch, Tatoeba shanghainese )
你為什麼問我?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 wen4 wo3 ? Warum fragst du mich? (Mandarin, Tatoeba egg0073 Pfirsichbaeumchen )
他們為什麼這麼做?
ta1 men5 wei2/wei4 shi2 me5 zhe4/zhei4 me5 zuo4 ? Warum tun sie das? (Mandarin, Tatoeba cienias Pfirsichbaeumchen )
因為沒有公車,我只得走路。
yin1 wei2/wei4 mei2/mo4 you3 gong1 che1 , wo3 zhi3 de2/de5/dei3 zou3 lu4 。 Da es keinen Bus gab, blieb mir nichts anderes übrig, als zu laufen. (Mandarin, Tatoeba cienias Pfirsichbaeumchen )
因為它太大了。
yin1 wei2/wei4 ta1/tuo2 tai4 da4 le5 。 Weil es zu groß ist. (Mandarin, Tatoeba Martha Shishir )
我一直都知道我生來就是為了做這工作。
wo3 yi1 zhi2 dou1/du1 zhi1 dao4 wo3 sheng1 lai2 jiu4 shi4 wei2/wei4 le5 zuo4 zhe4/zhei4 gong1 zuo4 。 Ich wusste schon immer, dass ich für diese Arbeit geboren wurde. (Mandarin, Tatoeba egg0073 dispy )
你為什麼學英文?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 xue2 ying1 wen2 ? Warum lernst du Englisch? (Mandarin, Tatoeba egg0073 Pfirsichbaeumchen )
你為什麼想要一匹馬?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 xiang3 yao4 yi1 pi1/pi1/pi3 ma3 ? Warum willst du ein Pferd? (Mandarin, Tatoeba DaoSeng Yorwba )
你為什麼去京都?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 qu4 jing1 dou1/du1 ? Zu welchem Zweck sind Sie nach Kyōto gefahren? (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
他的妻子為他開門了。
ta1 de5 qi1 zi5 wei2/wei4 ta1 kai1 men2 le5 。 Seine Frau öffnete die Tür für ihn. (Mandarin, Tatoeba Martha Esperantostern )
你昨天為甚麼在家?
ni3 zuo2 tian1 wei2/wei4 shen4 me5 zai4 jia1 ? Why did you stay at home yesterday? (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
他們甚至不知道為什麼。
ta1 men5 shen4 zhi4 bu4 zhi1 dao4 wei2/wei4 shi2 me5 。 Sie wissen nicht einmal, wieso. (Mandarin, Tatoeba Martha MUIRIEL )
今天就到此為止吧。
jin1 tian1 jiu4 dao4 ci3 wei2/wei4 zhi3 ba5 。 Machen wir Schluss für heute. (Mandarin, Tatoeba Martha Vortarulo )
吾不得有為。
wu2 bu4 de2/de5/dei3 you3 wei2/wei4 。 Es gibt nichts, was ich tun kann. (klassisch, Tatoeba shanghainese Wolf )
你為什麼去了車站呢?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 qu4 le5 che1 zhan4 ne5 ? Warum bist du zum Bahnhof gegangen? (Mandarin, Tatoeba DaoSeng Yorwba )
我們以為他是個美國人。
wo3 men5 yi3 wei2/wei4 ta1 shi4 ge4 mei3 guo2 ren2 。 Wir dachten, er sei Amerikaner. (Mandarin, Tatoeba DaoSeng al_ex_an_der )
你恨我為什麼?
ni3 hen4 wo3 wei2/wei4 shi2 me5 ? Warum hasst du mich? (Mandarin, Tatoeba Theocracy Tamy )
你為什麼要那樣做呢?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 yao4 na4/nei4 yang4 zuo4 ne5 ? Warum haben Sie das getan? (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
我們馬上成為了朋友。
wo3 men5 ma3 shang4 cheng2 wei2/wei4 le5 peng2 you3 。 Wir haben uns sofort angefreundet. (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
為時尚早。
wei2/wei4 shi2 shang4 zao3 。 Es ist noch zu früh. (klassisch, Tatoeba shanghainese Adelpa )
王先生學德文,因為他想在德國工作。
wang2 xian1 sheng1 xue2 de2 wen2 , yin1 wei2/wei4 ta1 xiang3 zai4 de2 guo2 gong1 zuo4 。 Herr Wang lernt Deutsch, weil er in Deutschland arbeiten will. (Mandarin, Tatoeba egg0073 Yorwba )
我想成為一位工程師。
wo3 xiang3 cheng2 wei2/wei4 yi1 wei4 gong1 cheng2 shi1 。 Ich möchte Ingenieur werden. Ich will Ingenieur werden. (Mandarin, Tatoeba Martha Chris MUIRIEL )
那為甚麼不好?
na4/nei4 wei2/wei4 shen4 me5 bu4 hao3 ? Warum ist das nicht gut? (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Felixjp )
為什麼她早回家了?
wei2/wei4 shi2 me5 ta1 zao3 hui2 jia1 le5 ? Warum ist sie früher nach Hause gekommen? (Mandarin, Tatoeba Martha Wolf )
王先生學德文,因為他想去德國。
wang2 xian1 sheng1 xue2 de2 wen2 , yin1 wei2/wei4 ta1 xiang3 qu4 de2 guo2 。 Herr Wang lernt Deutsch, weil er nach Deutschland will. (Mandarin, Tatoeba egg0073 Yorwba )
為什麼她去了車站?
wei2/wei4 shi2 me5 ta1 qu4 le5 che1 zhan4 ? Warum ist sie zum Bahnhof gegangen? (Mandarin, Tatoeba Martha Zaghawa )
這是為你好。
zhe4/zhei4 shi4 wei2/wei4 ni3 hao3 。 Es ist nur zu deinem Besten. (Mandarin, Tatoeba DaoSeng Jan_Schreiber )
我為中國民。
wo3 wei2/wei4 zhong1/zhong4 guo2 min2 。 Ich bin Chinese. (klassisch, Tatoeba GlossaMatik MUIRIEL )
我能為你做點甚麼嗎?
wo3 neng2 wei2/wei4 ni3 zuo4 dian3 shen4 me5 ma5 ? Kann ich etwas für dich tun? (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Pfirsichbaeumchen )
為甚麼你不想告訴我們真相?
wei2/wei4 shen4 me5 ni3 bu4 xiang3 gao4 su4 wo3 men5 zhen1 xiang1/xiang4 ? Warum willst du uns nicht die Wahrheit sagen? (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 al_ex_an_der )
為什麼你不能早點來?
wei2/wei4 shi2 me5 ni3 bu4 neng2 zao3 dian3 lai2 ? Was hat dich davon abgehalten früher zu kommen? (Mandarin, Tatoeba Martha Dejo )
我因為年老退休。
wo3 yin1 wei2/wei4 nian2 lao3 tui4 xiu1 。 Ich bin altersbedingt im Ruhestand. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Yorwba )
我想知道我為甚麼在這裡。
wo3 xiang3 zhi1 dao4 wo3 wei2/wei4 shen4 me5 zai4 zhe4/zhei4 li3 。 Ich möchte wissen, warum ich hier bin. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 pne )
許多朋友為他送行。
xu3 duo1 peng2 you3 wei2/wei4 ta1 song4 hang2/xing2 。 Many friends saw him off. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
水的化學式為H-O-H。
shui3 de5 hua4 xue2 shi4 wei2/wei4 H-O-H。 The chemical formula for water is H-O-H. (Mandarin, Tatoeba Martha )
我們都知道我為甚麼在這裡。
wo3 men5 dou1/du1 zhi1 dao4 wo3 wei2/wei4 shen4 me5 zai4 zhe4/zhei4 li3 。 We both know why I'm here. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
胡為?
hu2 wei2/wei4 ? Warum haben Sie das getan? (klassisch, Tatoeba shanghainese Pfirsichbaeumchen )
許多朋友來為我送行。
xu3 duo1 peng2 you3 lai2 wei2/wei4 wo3 song4 hang2/xing2 。 Many friends came to see me off. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
我妹妹成為了一個大學生。
wo3 mei4 mei4 cheng2 wei2/wei4 le5 yi1 ge4 da4 xue2 sheng1 。 My sister became a college student. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
為什麼我一直學不好英語?
wei2/wei4 shi2 me5 wo3 yi1 zhi2 xue2 bu4 hao3 ying1 yu3 ? Why is it after all this time, I still cannot learn English well? (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Sethlang )
我為你工作。
wo3 wei2/wei4 ni3 gong1 zuo4 。 Ich arbeite für dich. (Mandarin, Tatoeba Martha MUIRIEL )
知之為知之,不知為不知,是知也。
zhi1 zhi1 wei2/wei4 zhi1 zhi1 , bu4 zhi1 wei2/wei4 bu4 zhi1 , shi4 zhi1 ye3 。 When you know a thing, to hold that you know it; and when you do not know a thing, to allow that you do not know it - this is knowledge. (klassisch, Tatoeba shanghainese )
為什麼你想知道我在想什麼?
wei2/wei4 shi2 me5 ni3 xiang3 zhi1 dao4 wo3 zai4 xiang3 shi2 me5 ? Warum möchtest du wissen, was ich denke? (Mandarin, Tatoeba Martha pne )
我在這兒只是為了你。
wo3 zai4 zhe4/zhei4 er2/er5 zhi3 shi4 wei2/wei4 le5 ni3 。 Ich bin nur deinetwegen hier. (Mandarin, Tatoeba DaoSeng raggione )
誰也不知道為甚麼。
shei2 ye3 bu4 zhi1 dao4 wei2/wei4 shen4 me5 。 Weiß der Himmel, warum. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Sudajaengi )
我還以為他會來開會。
wo3 hai2/huan2 yi3 wei2/wei4 ta1 hui4 lai2 kai1 hui4 。 Ich hatte ihn bei der Versammlung erwartet. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Tamy )
為了什麼目的?
wei2/wei4 le5 shi2 me5 mu4 de5 ? Und zu welchem Zweck? (Mandarin, Tatoeba Martha duke )
有些人只能成為朋友。
you3 xie1 ren2 zhi3 neng2 cheng2 wei2/wei4 peng2 you3 。 Some people must be friendzoned. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus BobbyLee )
這間公司的工作日為星期一到星期五。
zhe4/zhei4 jian1 gong1 si1 de5 gong1 zuo4 ri4 wei2/wei4 xing1 ji1/qi1 yi1 dao4 xing1 ji1/qi1 wu3 。 Monday through Friday are work-days in this company. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Zifre )
為了找到一個名字,我花了八天時間。
wei2/wei4 le5 zhao3 dao4 yi1 ge4 ming2 zi4 , wo3 hua1 le5 ba1 tian1 shi2 jian1 。 Ich habe acht Tage gebraucht, einen Namen zu finden. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Yorwba )
我去了那裡,因為我想去。
wo3 qu4 le5 na4/nei4 li3 , yin1 wei2/wei4 wo3 xiang3 qu4 。 I went there because I wanted to. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
我想要成為一位工程師。
wo3 xiang3 yao4 cheng2 wei2/wei4 yi1 wei4 gong1 cheng2 shi1 。 Ich möchte Ingenieur werden. Ich will Ingenieur werden. (Mandarin, Tatoeba Martha Chris MUIRIEL )
我明白你為甚麼不想去了。
wo3 ming2 bai2 ni3 wei2/wei4 shen4 me5 bu4 xiang3 qu4 le5 。 Ich weiß, warum du nicht dorthin gehen willst. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Manfredo )
沒人知道為什麼。
mei2/mo4 ren2 zhi1 dao4 wei2/wei4 shi2 me5 。 Niemand weiß, warum. (Mandarin, Tatoeba egg0073 riotlake )
那是因為妳是女生。
na4/nei4 shi4 yin1 wei2/wei4 ni3 shi4 nü3/ru3 sheng1 。 Es liegt daran, dass du ein Mädchen bist. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
我媽媽為我做了一件毛衣。
wo3 ma1 ma1 wei2/wei4 wo3 zuo4 le5 yi1 jian4 mao2 yi1 。 Meine Mutter hat mir einen Pullover gestrickt. (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )

Lückentexte[Bearbeiten]

Das Buch der Riten[Bearbeiten]

Tan Gong 上 (Teil 1): Übersetzung James Legge
Bo-高 之 Trauerriten On the mourning rites for Bo-gao,
Kong 氏 之 Gesandter 未至 before the messenger from Confucius could arrive,
冉子 stellvertretend ein Bündel Seide, vier Wagen-马 und übergebend 之 Ran-zi had taken it on him, as his substitute, to present a parcel of silks and a team of four horses.
Kong-子 曰: Confucius said,
--- Strange!
徒 läßt 我 不 ernsthaft bei Bo-高 He has only made me fail in showing my sincerity in the case of Bo-gao.

Wikijunior: Sonnensystem/Mond[Bearbeiten]

Wikijunior: Sonnensystem/Mond Übersetzung Christian Bauer
每 个 月, Jeden Monat
Mond rund 的 时候 heißt er Voll-月, wenn der Mond rund ist heißt er Vollmond
und wird 也 als “Wang” bezeichnet。 und wird auch als "Wang" bezeichnet.
In den folgend 的 几 天 里 Mond 会 immer dünner, In den folgenden Tagen wird der Mond immer dünner
aber 还是 vergleichsweise annähernd runde Form, aber er hat immer noch eine vergleichsweise annähernd runde Form.
Dies wird als "konvexer 月”bezeichnet。 Dies wird als "konvexer Mond" bezeichnet.
Etwa 过了 七 八 天 danach, Nach etwa 7 bis 8 Tagen
Mond 会 verändern 半-runder Form, verändert sich der Mond zu einer halbrunden Form
und wird als abnehmende Mondsehne bezeichnet.
这 时 的 Mond ab Mitternacht aufsteigen, Der Mond steigt zu dieser Zeit ab Mitternacht auf.
到 frühen Morgen 才 steigt er 下。 Erst am frühen Morgen steigt er wieder herab
再 folgenden Tagen fährt der Mond fort, sich zu “verdünnen”, In den folgenden Tagen fährt der Mond fort sich zu "verdünnen"
它 的 Erscheinung ähnelt 一只 Haken, Seine Erscheinung ähnelt jetzt einem Haken.
或者 是 ähnlich 一 ZEW gekrümmter 弓。 oder ähnlich einem gekrümmten Bogen.
这 时 的 Mond als ruinierter (abnehmender) 月 bezeichnet。 Der Mond wird zu dieser Zeit als ruinierter (abnehmender) Mond bezeichnet.
Voll-月 的 十五 天 之 danach, Fünfzehn Tage nach Vollmond
Mond 会 dünn 得 ähnlich einem Seidenfaden, wird der Mond so dünn wie ein Seidenfaden
so dass man ihn 看不到了, so dass man ihn praktisch nicht mehr sehen kann
这就是 Mondkalender, genannt 的 “Beginn”。 Dies wird im Mondkalender der "Beginn" genannt.
Aber 一 两 天 之 später,Mond 又 会 erscheinen。 Aber ein, zwei Tage später wird der Mond wieder erscheinen
这时 的 Mond immer noch 很 dünn, In dieser Zeit des Mondes ist er immer noch sehr dünn
jedoch Krümmung 的 Richtung 反了。 jedoch ist seine Krümmung entgegengesetzt der Früheren.

Wikibook Chinese/Chinesisch Lektion 4: Subject-Verb-Object[Bearbeiten]

The order of most Chinese sentences, like in English, is S-V-O, that is Subject-Verb-Object.

我看这本书。
我看這本書。
Wǒ kàn zhè běn shū.
I read this book.

Word order in Chinese is more rigid than in English. However, sometimes you may find sentences that seem to defy normal word order. For example, 我住在中国。wǒ zhù zài zhōngguó. The English translation does this too: I live in China. The reason for this is that "in China" is a preposition (prepositions indicate place or time) that is tacked on to the main sentence—"I live." More examples:

下午一点半,我们走。
Xiàwǔ yīdiǎn bàn, wǒmen zǒu.
At 1:30 in the afternoon, we'll go.
在青岛,我看到了。
Zài qīngdǎo, wǒ kàn dào le.
In Qingdao, I saw it.

As in English, a preposition can also appear after a subject.

我在我家看这本书。
我在我家看這本書。
Wǒ zài wǒ jiā kàn zhè běn shū.
I read this book at my house.
我明天看这本书。
我明天看這本書。
Wǒ míngtiān kàn zhè běn shū.
I will read this book tomorrow.

When using both a preposition for time and a preposition for place, put the preposition for time first.

我明天在我家看这本书。
我明天在我家看這本書。
Wǒ míngtiān zài wǒ jiā kàn zhè běn shū.
I will read this book at my house tomorrow.
明天在我家,我看这本书。
明天在我家,我看這本書。
Míngtiān zài wǒ jiā, wǒ kàn zhè běn shū.
Tomorrow at my house, I will read this book.
明天,我在我家看这本书。
明天,我在我家看這本書。
Míngtiān, wǒ zài wǒ jiā kàn zhè běn shū.
Tomorrow, I will read this book at my house.

Note the variation in word order. You can also place a preposition for place, but not for time, at the end of a sentence.

我看这本书在我家。
我看這本書在我家。
Wǒ kàn zhè běn shū zài wǒ jiā.
I read this book at my house.

Haenisch: Lehrgang der klassischen chinesischen Schriftsprache[Bearbeiten]

第三十八課[Bearbeiten]

第三十八课

dì sān shí bā kè

Achtunddreißigste Lektion

Es ist auch die 87. Lektion im 国文二百课 mit dem Thema Fächer.


Herbst 风 kühl. 不用 Fächer.

Qiūfēng liáng. Bùyòng shàn.

Der Herbstwind wird kühl, man braucht keinen Fächer mehr.


"Der kühle Herbstwind" ist auch der Titel eines Lieds von 陈星 Chen Xing.

Im Feld des Leben und Todes von Xiao Hong steht:


Herbstnacht 長, Herbst _ kühl

Herbstnacht 长, Herbst 风 kühl

Qiū yè cháng, qiū fēng liáng

Die Herbstnächte werden lang, der Herbstwind wird kühl


Im Wiki von ctext.org findet sich folgender Satz:

江南九月 Herbst 风 kühl

Jiāng nán jiǔ yuè qiū fēng liáng

Südlich des Jangtse weht im September ein kühler Herbstwind.


Ich lege den Fächer Truhe 中.

Zhì shàn qiè zhōng.

Ich lege den Fächer in eine Truhe


Trennen 之曰.

Bié zhī yuē.

Bei dieser Trennung sage ich


_為我 kühler 友.

尔为我 kühler 友.

Ěr wèi wǒ liáng yǒu.

Du bist mein kühler Freund


Etwas ausführlicher:

_為我良友,亦為我 kühler 友。

尔为我良友,亦为我 kühler 友。

Ěr wèi wǒ liángyǒu, yì wèi wǒ liáng yǒu.

Du bist mein guter Freund und ebenfalls mein kühler Freund.


今 einstweilen 与尔 trennen.

Jīn zàn yǔ ěr bié.

Heute werde ich mich einstweilen von dir trennen


待明年 Sommer 時.

待明年 Sommer 时.

Dài míng nián xià shí.

warte auf den Sommer nächsten Jahres


可再相見也.

可再相见也.

Kě zài xiāng jiàn yě.

dann können wir uns wieder sehen.第四十三課[Bearbeiten]

第四十三课

dì sì shí sān kè

Dreiundvierzigste Lektion


Woll-羊之毛.

Mián yáng zhī máo.

Das Haar des Wollschafs


ursprünglich 似 hergestellt 為一 schützen vor Kälte 之 Isolation

ursprünglich 似 hergestellt 为一 schützen vor Kälte 之 Isolation

Chū shí shì fā shēng wéi yī yù hán zhī jué yuán tǐ

wurde ursprünglich als eine Isolation zum Schutz vor Kälte hergestellt.


可 scheren 之以 anfertigen Filz.

Kě jiǎn zhī yǐ zhì zhān.

Man kann es scheren und Filz daraus anfertigen


外國之 Wollstoffe.

外国之 Wollstoffe.

Wài guó zhī ní róng.

Ausländische Wollstoffe


亦羊毛為之.

亦羊毛为之.

Yì yáng máo wéi zhī.

sind auch aus Schafshaar gemacht.


Einführen 入我國.

Einführen 入我国.

Yùn rù wǒ guó.

Sie werden in unser Land eingeführt


verkauft sehr 广.

Xiāo shòu pǒ guǎng.

und werden sehr weitflächig verkauft第四十五課[Bearbeiten]

第四十五课

dì sì shí wǔ kè

Fünfundvierzigste Lektion

Es ist auch die 180. Lektion im 国文二百课 mit dem Thema Herbstmitte.


Der Herbst 有三月.

Qiū yǒu sān yuè.

Der Herbst hat drei Monate.


七月為 Herbstbeginn.

七月为 Herbstbeginn.

Qī yuè wèi mèng qiū.

Der siebte Monat ist der Herbstbeginn.


八月為 mittlerer Herbst.

八月为 mittlerer Herbst.

Bā yuè wèi zhòng qiū.

Der achte Monat ist der mittlere Herbst.


故 spricht man von 三 Herbsten

Gù chēng sān qiū

Darum spricht man von den drei Herbsten.


九月為 Spätherbst.

九月为 Spätherbst.

Jiǔ yuè wèi jì qiū.

Der neunte Monat ist der Spätherbst.


八月十五日為之中.

八月十五日为之中.

Bā yuè shí wǔ rì wéi zhī zhōng.

Der fünfzehnte Tag des achten Monats ist seine Mitte.


故曰中Herbst.

Gù yuē zhōng qiū.

Deshalb spricht man von der Herbstmitte.


是日也.學-Hallen haben frei

是日也.学-Hallen haben frei.

Shì rì yě. Xué táng fàng jià.

An diesem Tag haben die Schulen frei.


過中Herbst節.

过中Herbst节.

Guò zhōng qiū jié.

Man begeht das Mittherbstfest.


Wikipedia:

中-Herbst节是漢字文化-Kreis 的 wichtigste traditionelle 節日,

中-Herbst节是汉字文化-Kreis 的 wichtigste traditionelle 节日,

Zhōngqiū jié shì hànzì wénhuà quān de zhòngyào chuántǒng jiérì,

Das Mittherbstfest ist im chinesischen Kulturkreis das wichtigste traditionelle Fest.


为每年的農-Kalender 八月十五,

为每年的农-Kalender 八月十五,

wèi měi nián de nónglì bā yuè shíwǔ,

Es findet jedes Jahr nach dem Mondkalender am fünfzehten Tag des achten Monats statt.


約在 gregorianischer Kalender 的9月 Anfang 至10月 Anfang

约在 gregorianischer Kalender 的9月 Anfang 至10月 Anfang

yuē zài gōnglì de 9 yuèchū zhì 10 yuèchū

Es liegt nach dem gregorianisischen Kalender ungefähr zwischen Anfang September und Anfang Oktober.


(在約9月7日至10月7日之間)

(在约9月7日至10月7日之间)

(zài yuē 9 yuè 7 rì zhì 10 yuè 7 rì zhī jiān)

(etwa zwischen dem 7. September und 7. Oktober)


Texte[Bearbeiten]

Progressive Exercises In The Chinese Written Language: Exercise 1 (Seite 36)(traditionell) [Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung


衣食不足,工人不用力
人不用之
犬豕食之,人不食之
父言子曰,毋為小人
五行,一日水,二日火,三日木,四日金,五日土


yi1 shi2 bu4 zu3 , gong1 ren2 bu4 yong4 li4
ren2 bu4 yong4 zhi1
quan3 shi3 shi2 zhi1 , ren2 bu4 shi2 zhi1
fu4 yan2 zi5 yue1 , wu2 wei2/wei4 xiao3 ren2
wu3 hang2/xing2 , yi1 ri4 shui3 , er4 ri4 huo3 , san1 ri4 mu4 , si4 ri4 jin1 , wu3 ri4 tu3


Sind Kleidung und Essen nicht ausreichen, können die Arbeiter nicht kräftig arbeiten.
Nicht von Menschen genutzt
von Hunden und Schweinen gefressen, von Menschen nicht gegessen.
Der Vater sagt zum Sohn: Sei kein gemeiner Mann.
Von den fünf Element ist das Erste Wasser, das Zweite Feuer, das dritte Holz, das vierte Metall, das fünfte Erde.


Wikipediaartikel[Bearbeiten]

Neu[Bearbeiten]

Karte

Buddhismus[Bearbeiten]

Siddhartha Gautama, der historische Buddha, lebte im 6. Jahrhundert v. Chr.

Eine Praxis im Buddhismus ist das Rezitieren von Mantras (真言). Das Mantra Om mani padme hum 六字真言 ist das populärste Mantra im tibetischen Buddhismus. Die chinesische Bezeichnung weißt auf den Aufbau aus 6 Silben hin.

Der Buddhismus kam etwa um die Zeitenwende nach 中国, setzte sich aber erst mit der Tang-Dynastie im 7. Jahrhundert durch. Unter Kaiser Ming soll 68 n. Chr. mit [[w:Tempel_des_weißen_Pferdes|白马寺, dem Tempel des weißen Pferdes,] der ersten buddhistischen Tempel in China errichtet worden sein. Die erste dokumentierte Übersetzung buddhistischer Schriften erfolgte 148 durch 安世高, einem parthischen Prinzen der Mönch geworden ist. Einer der frühen chinesischen Buddhisten, Mouzi (spätes 2. Jh.) sagte, dass er durch den Daoismus zum Buddhismus gelangt ist. Daher nannte er den Buddhismus auch 大道, das große Dao. Angeblich soll Kaiser Wu goldene Buddhastatuen verehrt haben. Einige der chinesischen Patriarchen waren Qingyuan Xingsi (Seigen Gyōshi, 660–740), Erste Hauptlinie der Tang-Zeit, 无相 (Wúxiàng, Musōm, 684–762), 义福 (Yìfú, Gifuku, 658–736) und 无住 (Wúzhù, Mujū, 714–774).

Es gibt eine eigene buddhistische Küche in China. Vermieden werden sollen z.B. die 五辛, die Fünf Gewürze, Knoblauch, Asafoetida, Schalotten, Lauch und die chinesische Zwiebel.

Die vier heiligen Berge des Buddhismus sind:

Es gibt verschiedene Schulen des Buddhismus in China.

Eine davon ist der tibetanische Buddhismus. Eine chinesiche Variante davon ist die Ende des 7. Jh. gegründete Mizong (jap. Mikkyō, Shingon-shū). Sie basiert auf dem Vajrayāna/Tantrayāna. Einige ihrer Patriarchen waren 一行 (Yixing, 683–727) und 法润 (Fǎrùn). Ihr Japanischer Ableger ist die 真言-Schule.

Klöster Tibetanischen Buddhismus sind z.B.:

 • 东谷寺 ein Kloster der Gelug-Schule ([[w:Sichuan|四川省])
 • 白玉寺 ein Kloster der Nyingma-Schule ([[w:Sichuan|四川省])
 • 广法寺 ein Kloster der Gelug-Schule ([[w:Sichuan|四川省])
 • 大金寺 ein Kloster der Gelug-Schule ([[w:Sichuan|四川省])
 • 木里大寺 ein Kloster der Gelug-Schule ([[w:Sichuan|四川省])
 • 文都寺 ein Kloster der Gelug-Schule (青海省)
 • 结古寺 ein Kloster der Sakya-Schule (青海省)
 • 白日寺 ein Kloster der Nyingma-Schule ([[w:Tibet|Tibet])
 • 强巴林寺 ein Kloster der Gelug-Schule ([[w:Tibet|Tibet])

Die Niepan-Schule (jap. Nehan-shū) basiert auf dem Nirvana-Sutra des Mahayana. Sie wurde im 4. Jh. gegründet.

Die 成实-Schule (Jōjitsu-shū), die Schule der Realisierung der Wahrheit, die im 5. Jh. gegründet wurde, steht in der Tradition des Hinayana. Sie ist der Vorläufer der Japanischen Jōjitsu-shū. Sie ist eine Unterschule der Madhyamaka-Schule Patriarchen der Madhyamaka-Schule von Kumārajīva waren 道生 (Daosheng, 355–434) und 法度 (Fadu, 437–500).

Die Lüzong (jap. Risshū) wurde im 7. Jh. gegründet und steht in der Tradition des Vinaya, der buddhistischen Ordensregeln.

Die im 5. Jh. gegründete Jingtu zong (jap. Jōdo-shū), die Schule des Reinen Landes, steht in der Mahayana-Tradition, genauer des Amitabha-Buddhismus.

Die im 6. Jh. gegründete Shelun zong steht ebenfalls in der Mahayana-Tradition und gründet sich auf das Mahāyāna-samgraha-śāstra.

Die ebenfalls im 6. Jh. gegründete 天台-Schule (jap. Tendai-shū) basiert auf dem 法华经, dem Lotus-Sutra. Ihr japanischer Ableger und alle anderen japanischen Schulen, die auf dem Lotus-Sutra basieren werden unter dem Begriff 法华-Schule zusammengefasst. Sie war eine der bedeutensten Mahayana-Schulen. Ihr Name stammt vom 天台山, dem Himmelsterassengebirge, in dem ihr erstes Kloster stand. Einige der Patriarchen der Schule waren 天宫 (Tiāngōng) und 法华 (Fǎhuā)

Eine weitere Schule ist die im 7. Jh. gegründete Huayan zong (jap. Kegon-shū). Sie basiert auf dem Avatamsaka-Sutra aus dem Mahayana.

Ebenfalls im 7. Jh. wurde die 法相-Schule (jap. Hossō-shū) gegründet. Sie basiert auf dem Yogacara

Unter den Einflüssen von Daoismus und Konfuzianismus entstand die 6. Jh. Chanzong, besser bekannt unter ihrem japanischen Ableger, dem Zen. Sie ist ebenfalls eine Schule des Mahayana-Buddhismus. Gegründet wurde sie ca. 523 im 少林寺 durch den indischen Mönch Bodhidharma im 少林寺, das am Fuß des 少室山 in 河南省 liegt. Einige wichtige Begriffe im Zen sind Negationen, wie z.B. 无心, das Nichtbewusstsein, 无为, das Nichthandeln. Die zehn Ochsenbilder 十牛图 symbolisieren die Entwicklungsstufen eines Zen-Buddhisten.

Während der Tang-Dynastie entwickelten sich fünf Schulen, die Fünf Häuser des Zen.

Eines dieser Häuser ist 云门 (jap. Ummon). Es steht in der Linie von Qingyuan Xingsi.

Ein weiteres Haus ist Caodong (Sōtō). Es steht in der Linie von Qingyuan Xingsi. Diese Schule wurde vom Japaner 道元, Dōgen, (1200–1253) nach Japan gebracht. Er gilt als erster japanischer Patriarch des Sōtō-Zen. Ein anderer seiner Patriarchen war 义云 (Gi'un, 1253–1333).

Ein drittes Haus ist das von Linji (Rinzai). Bei ihm gibt es den daoistischen Begriff des 真人, des wahren Menschen, der sein Buddhawesen lebt.

Ein viertes Haus ist Fayan (Hōgen). Es steht in der Linie von Qingyuan Xingsi.

Das letzte Haus ist Guiyang (Igyo).Lektion 165

Zeichen[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung Lernhilfen
hou4 hinter, hinten, später, danach, nach, Nachkommenschaft, Königin, Kaiserin wiktionary

Etymologie:

heng2 Balken einer Waage, wiegen, abwiegen, abwägen, wägen, Bedeutung, Gewicht wiktionary

Etymologie:

hua4 Rede, reden, Sprache, sprechen, Wort wiktionary

Etymologie:

jin4 eintreten, hineingehen, nah, vorankommen, vor(wärts)gehen, vordringen, vorrücken, bekommen, einnehmen, trinken, essen, anbieten, überreichen, Wohnhof in einem traditionellen chin. Wohnkomplex, Torschuß, ein Tor schießen, einen Korb werfen wiktionary

Etymologie:

Zusammengesetzte Wörter[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
朝后
chao2 hou4 rückwärts
后片
hou4 pian4 Halbschale hinten
后代
hou4 dai4 Nachkommen, Nachkommenschaft, Nachwelt
后台
hou4 tai2 Garderobenraum
以后
yi3 hou4 danach, nach, später
后面
hou4 mian4 hinter, hinten, Rückseite
hou4 mian5 hinten, dahinter
后门
hou4 men2 Hintertür, Seite, Seitentür
后年
hou4 nian2 übernächstes Jahr
后任
hou4 ren4 Nachfolger, Nachfolger
后头
hou4 tou5 dahinter, hinten
西后
xi1 hou4 Kaiserinwitwe Cixi
后梁
hou4 liang2 Späte Liang-Dynastie
后路
hou4 lu4 Hintertür
王后
wang2 hou4 Königin
期后
qi1 hou4 dato
后汉
hou4 han4 Spätere Han-Dynastie
后事
hou4 shi4 was weiter geschehen ist, die weitere Entwicklung
今后
jin1 hou4 von nun an
后周
hou4 zhou1 Späte Zhou-Dynastie (ca. 951 - 960)
见后
jian4 hou4 siehe unten
后程
hou4 cheng2 Reserven, Reserve Fonds
之后
zhi1 hou4 danach, folgend, nachher, später
后半
hou4 ban4 zweite Hälfte
天后
tian1 hou4 Tianhou, Tin Hau (daoistische Göttin, „Himmelskönigin“, auch Mazu genannt)
婚后
hun1 hou4 nach der Hochzeit
事后
shi4 hou4 a posteriori, im Nachhinein
后来
hou4 lai2 später, nachher, danach
先后
xian1 hou4 hintereinander, nacheinander
后市
hou4 shi4 Börse am Nachmittag, Markt nach der Mittagspause
酒后
jiu3 hou4 nach dem Trinken, nach Wein, nach dem Wein, nach dem Alkohol, nach dem Trinken
后屋
hou4 wu1 Hinterzimmer
后记
hou4 ji4 Nachwort
过后
guo4 hou4 nachträglich
在后
zai4 hou4 dahinter, hinten
其后
qi2 hou4 dahinter, danach
后妈
hou4 ma1 Stiefmutter (umgangssprachlich)
后坐
hou4 zuo4 Rücksitz, Fondsitz
后退
hou4 tui4 Rückschritt, abprallen, zurückprallen, sich zurückziehen, den Rückzug antreten, zurückfallen, zurücktreten
此后
ci3 hou4 hiernach, danach
后件
hou4 jian4 daraus folgend
拉后
la1 hou4 Zugband
后天
hou4 tian1 übermorgen
后果
hou4 guo3 Folge, Auswirkung, Nachwirkung, Konsequenz, Folgerichtigkeit, Folgerung
后世
hou4 shi4 spätere Generationen
向后
xiang4 hou4 rückwärts
后方
hou4 fang1 Heimatfront, Hintern, Heck, Rückseite
后日
hou4 ri4 von jetzt an
后者
hou3 zhe3 letztere
退后
tui4 hou4 zurückstehen
后人
hou4 ren2 die kommende Generation, die Nachfahren
在此后
zai4 ci3 hou4 hiernach
在后台
zai4 hou4 tai2 im Hintergrund, hinter den Kulissen
向后拉
xiang4 hou4 la1 zurückziehen
国后岛
guo2 hou4 dao3 Kunaschir
其后年
qi2 hou4 nian2 die Folgejahre
丹后国
dan1 hou4 guo2 Provinz Tango
后汉书
hou4 han4 shu1 Hou Hanshu
向后看
xiang4 hou4 kan4 zurückblicken
后里乡
hou4 li3 xiang1 Houli (Dorf in Taiwan)
西太后
xi1 tai4 hou4 Kaiserinwitwe Ts'e-hi (慈禧 ci2 xi1)
后乐园
hou4 le4 yuan2 Korakuen
正后方
zheng4 hou4 fang1 genau rückwärts
去后门
qu4 hou4 men2 durch die Hintertüre gehen
大后方
da4 hou4 fang1 Heimatfront
后一任
hou4 yi1 ren4 Nachfolger
后机室
hou4 ji1 shi4 Flughafen Wartehalle
向后方
xiang4 hou4 fang1 rückwärts
明后天
ming2 hou4 tian1 morgen und übermorgen
向后面
xiang4 hou4 mian4 rückwärts
丰后国
feng1 hou4 guo2 Provinz Bungo
后现代
hou4 xian4 dai4 Postmoderne
手术后
shou3 shu4 hou4 postoperativ
在后面
zai4 hou4 mian4 hinter
后台面
hou4 tai2 mian4 Hintertisch (Papierschneider)
下课后
xia4 ke4 hou4 Disneys Große Pause
开后门
kai1 hou4 men2 unterm Ladentisch, durch die Hintertür Geschäfte machen
下班以后
xia4 ban5 yi3 hou4 nach der Arbeit
后街男孩
hou4 jie1 nan2 hai2 Backstreet Boys
可是后来
ke3 shi4 hou4 lai2 später jedoch
后期加工
hou4 qi1 jia1 gong1 Nachbehandlung
以后不再
yi3 hou4 bu4 zai4 nie mehr
言后行为
yan2 hou4 xing2 wei2 Perlokutive Akt
子孙后代
zi3 sun1 hou4 dai4 Nachkommen
酒后开车
jiu3 hou4 kai1 che1 Alkohol am Steuer, Fahren unter Alkoholeinfluß
法律后果
fa3 lü4 hou4 guo3 Rechtsfolge
午后茶会
wu3 hou4 cha2 hui4 Pauke
28周后
2 8 zhou1 hou4 28 Weeks Later (deutsch "28 Wochen später", ein Endzeit-Horrorthriller, Fortsetzung von "28 days later")
饭后点心
fan4 hou4 dian3 xin1 Nachspeise
明日之后
ming2 ri4 zhi1 hou4 The Day After Tomorrow
寸动后退
cun4 dong4 hou4 tui4 Schleichgang zurück
加密后的
jia1 mi4 hou4 de5 verschlüsselt
在此之后
zai4 ci3 zhi1 hou4 hiernach, nachher, danach
平民天后
ping2 min2 tian1 hou4 Popstar auf Umwegen
后工业社会
hou4 gong1 ye4 she4 hui4 Dienstleistungsgesellschaft
國王和王后
guo2 wang2 he2 wang2 hou4 Königspaar, König und Königin
大后寿寿花
da4 hou4 shou4 shou4 hua1 Suzuka Ohgo
哥林多后书
ge1 lin2 duo1 hou4 shu1 2. Brief des Paulus an die Korinther, 2. Korinther, 2. Korintherbrief
后现代主义
hou4 xian4 dai4 zhu3 yi4 Postmoderne
先天与后天
xian1 tian1 yu3 hou4 tian1 Extrinsisch
婚后的一个月
hun1 hou4 de5 yi1 ge4 yue4 Flitterwoche
后现代主义文学
hou4 xian4 dai4 zhu3 yi4 wen2 xue2 Postmoderner Roman

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
平衡
ping2 heng2 Balance; ausgleichen, kompensieren
失衡
shi1 heng2 das Gleichgewicht verlieren, aus dem Gleichgewicht geraten, Ungleichgewicht
衡山
heng2 shan1 Hengshan (einer der fünf Heiligen Berge des Daoismus in China, Provinz Hunan, China)
衡东
heng2 dong1 Hengdong (Ort in Hunan)
衡東
heng2 dong1 (traditionelle Schreibweise von 衡东), Hengdong (Ort in Hunan)
衡器
heng2 qi4 Gerät zur Gewichtsmessung, Waage
衡南
heng2 nan2 Hengnan (Ort in Hunan)
衡阳
heng2 yang2 Hengyang
衡陽
heng2 yang2 (traditionelle Schreibweise von 衡阳), Hengyang
衡水
heng2 shui3 Hengshui
张衡
zhang1 heng2 Zhang Heng
張衡
zhang1 heng2 (traditionelle Schreibweise von 张衡), Zhang Heng
衡水市
heng2 shui3 shi4 Hengshui (Stadt in der Provinz Hebei, China)
白平衡
bai2 ping2 heng2 Weißabgleich
平衡器
ping2 heng2 qi4 Kompensator, Auswuchter
平衡法
ping2 heng2 fa3 Ausschlagsverfahren
衡南县
heng2 nan2 xian4 Hengnan
动平衡
dong4 ping2 heng2 dynamisches Gleichgewicht
平衡梁
ping2 heng2 liang2 Schwinge (Radaufhängung)
平衡力
ping2 heng2 li4 Gegengewicht
衡阳市
heng2 yang2 shi4 Hengyang
衡陽市
heng2 yang2 shi4 (traditionelle Schreibweise von 衡阳市), Hengyang
衡平法
heng2 ping2 fa3 Fairness
平衡木
ping2 heng2 mu4 Schwebebalken
平衡吊梁
ping2 heng2 diao4 liang2 Waagebalken
平衡弔梁
ping2 heng2 diao4 liang2 (traditionelle Schreibweise von 平衡吊梁), Waagebalken
失去平衡
shi1 qu4 ping2 heng2 aus dem Gleichgewicht
零点平衡
ling2 dian3 ping2 heng2 Nullabgleich
零點平衡
ling2 dian3 ping2 heng2 (traditionelle Schreibweise von 零点平衡), Nullabgleich
力的平衡
li4 de5 ping2 heng2 Kräftegleichgewicht
化学平衡
hua4 xue2 ping2 heng2 chemisches Gleichgewicht
化學平衡
hua4 xue2 ping2 heng2 (traditionelle Schreibweise von 化学平衡), chemisches Gleichgewicht

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
白话
bai2 hua4 modernes Chinesisch
笑话
xiao4 hua4 Witz
xiao4 hua5 Scherz, Witz, verlachen
玩话
wan2 hua4 spaßig reden, rumalbern, rumwitzeln, rumscherzen, necken
话语
hua4 yu3 Diskurs, Worte
对话
dui4 hua4 Dialog
史话
shi3 hua4 Legende, historische Plauderei
电话
dian4 hua4 Anruf, Telefongespräch, Telefon...
实话
shi2 hua4 Wahrheit
土话
tu3 hua4 Mundart, Provinzialism
多话
duo1 hua4 Wortfülle, verquatschen, weitschweifig, wortreich
会话
hui4 hua4 Konversation
真话
zhen1 hua4 Wahrheit
问话
wen4 hua4 Abfrage, Fragestellung, Befragung, fragend
回话
hui2 hua4 Antwort
话调
hua4 diao4 Dialekt
市话
shi4 hua4 Ortsgespräch
小话
xiao3 hua4 flüstern
行话
hang2 hua4 Jargon, Fachjargon, Werkstattdeutsch
直话
zhi2 hua4 Klartext
官话
guan1 hua4 Nordchinesischer Dialekt
福州话
fu2 zhou1 hua4 Fuzhou-Dialekt
白话文
bai2 hua4 wen2 Text in modernem Chinesisch
一句话
yi1 ju4 hua4 kurz, ein Satz, in einem Satz
儿话言
er2 hua4 yan2 Sprechweise mit Betonung auf der Er-Laut (Nordchina, Beijing)
北京话
bei3 jing1 hua4 Pekinger Dialekt
话不多
hua4 bu4 duo1 wortkarg
上海话
shang4 hai3 hua4 Shanghai-Dialekt, Shanghaier Dialekt
大白话
da4 bai2 hua4 Dialekt
外国话
wai4 guo2 hua4 Fremdsprache
电话机
dian4 hua4 ji1 Fernsprechapparat, Telefon, Telefonzentrale
打电话
da3 dian4 hua4 telefonieren, anrufen; Bsp.: (我給你打電話) 我给你打电话 --
福建话
fu2 jian4 hua4 Hokkien
不象话
bu4 xiang4 hua4 unverschämt, abscheulich, lächerlich
对话书
dui4 hua4 shu1 Hörbuch
场合话
chang3 he2 hua4 Smalltalk
广东话
guang3 dong1 hua4 Kantonesisch
广州话
guang3 zhou1 hua4 Kantonesische Sprache
电话局
dian4 hua4 ju2 Fernsprechamt
用电话
yong4 dian4 hua4 telefonisch
客家话
ke4 jia1 hua4 Hakka (chin. Dialekt, Sprache)
回电话
hui2 dian4 hua4 Rückruf, jmdn. zurückrufen
中国话
zhong1 guo2 hua4 gesprochenes Chinesisch
电话公司
dian4 hua4 gong1 si1 Telefongesellschaft
电话区号
dian4 hua4 qu1 hao4 Ortsvorwahl, Telefonvorwahl
两人对话
liang3 ren2 dui4 hua4 Zwiegespräch
电话广告
dian4 hua4 guang3 gao4 Telefonwerbung
话多的人
hua4 duo1 de5 ren2 Beller, Quasselstrippe
人机对话
ren2 ji1 dui4 hua4 interaktive Kommunikation, Mensch-Maschine-Kommunikation
对话节目
dui4 hua4 jie2 mu4 Talkshow
公共电话
gong1 gong4 dian4 hua4 öffentlicher Fernsprecher
行动电话
xing2 dong4 dian4 hua4 Mobiltelefon
对话方式
dui4 hua4 fang1 shi4 interaktiver Modus
同城电话
tong2 cheng2 dian4 hua4 Ortsgespräch
人机对话的
ren2 ji1 dui4 hua4 de5 interaktiv
话语语言学
hua4 yu3 yu3 yan2 xue2 Textlinguistik
打电话时间
da3 dian4 hua4 shi2 jian1 Sprechzeit
有对话能力
you3 dui4 hua4 neng2 li4 dialogfähig
打来电话的人
da3 lai2 dian4 hua4 de5 ren2 Anrufer
如果天气好的话
ru2 guo3 tian1 qi4 hao3 de5 hua4 wenn es das Wetter erlaubt
如果是这样的话
ru2 guo3 shi4 zhe4 yang4 de5 hua4 Wenn das so ist,...
中德法治国家对话
zhong1 de2 fa3 zhi4 guo2 jia1 dui4 hua4 Deutsch-Chinesischer Rechtsstaatsdialog

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
乐进
yue4 jin4 Yue Jin
进食
jin4 shi2 etwas zu sich nehmen
jin4 shi2 [fressend]
进门
jin4 men2 eintreten
打进
da3 jin4 die Wasseroberfläche durchstoßen, durchbrechen, eindringen
武进
wu3 jin4 Wujin (Ort in Jiangsu)
行进
xing2 jin4 anreisen
进化
jin4 hua4 Entwicklung, Evolution
再进
zai4 jin4 Wiedereintritt
进纸
jin4 zhi3 anlegen, einziehen (Druckwesen)
进行
jin4 xing2 verlaufen, im Gange sein, ausführen, durchführen
进程
jin4 cheng2 Verlauf, Gang, Fortgang
进口
jin4 kou3 Import, Einfuhr, Einlauf
进场
jin4 chang3 Zutritt
累进
lei3 jin4 Progression, progressiv
进取
jin4 qu3 zupacken, vorwärtsstreben, zupackend, unternehmungslustig
二进
er4 jin4 binär, dual
进动
jin4 dong4 Präzession
海进
hai3 jin4 Überschreitung
进来
jin4 lai2 hereinkommen
陈进
chen2 jin4 Chen Jin
进军
jin4 jun1 fortschreiten, vorrücken, Anmarsch, anrücken
长进
zhang3 jin4 Fortschritt, Fortschritt machen, fortschreiten
买进
mai3 jin4 anschaffen, einkaufen, Ankauf, Einkauf
进给
jin4 ji3 eingeben, einspeisen, beistellen, Vorschub
先进
xian1 jin4 fördern, befördern, Vorbote, entwickeln, erschließen, entwickelt, fortschrittlich, progressiv
上进
shang4 jin4 vorwärtsgehen, vorwärtsstreben, Fortschritte machen
指进
zhi3 jin4 betasten
走进
zou3 jin4 betreten
加进
jia1 jin4 beilegen, einarbeiten
进度
jin4 du4 Fortschritt
进城
jin4 cheng2 in die Stadt gehen, fahren
住进
zhu4 jin4 einziehen, Einzug halten
进入
jin4 ru4 Eintritt, Zutritt, eintreten, hineingehen, enthalten sein, verbinden, anfügen, einfallen, Einstieg
射进
she4 jin4 hereinbrechen; Bsp.: (晨光射進) 晨光射进 -- die Morgendämmerung bricht herein
进站
jin4 zhan4 Einfahrt
进气
jin4 qi4 Lufteintritt, Ansaug-, Luftzufuhr
进口国
jin4 kou3 guo2 Importnation
进取心
jin4 qu3 xin1 Motiviertheit, Unternehmungsgeist, Iniative
可进入
ke3 jin4 ru4 durchlässig, zugänglich
再进去
zai4 jin4 qu4 eintrittsinvariant
进气口
jin4 qi4 kou3 Lufteinlass
可进口
ke3 jin4 kou3 einführbar
进行中
jin4 xing2 zhong1 im Gange
十进数
shi2 jin4 shu4 Dezimalzahl
进水口
jin4 shui3 kou3 Wasserzulauf
进口者
jin4 kou3 zhe3 Importeur
十进法
shi2 jin4 fa3 Dezimalrechnung
二进数
er4 jin4 shu4 Binärzahl
进口港
jin4 kou3 gang3 Importhafen
武进区
wu3 jin4 qu1 Wujin
不可进入
bu4 ke3 jin4 ru4 undurchlässig
送进医院
song4 jin4 yi1 yuan4 hospitalisieren
进退自如
jin4 tui4 zi4 ru2 Handlungsspielraum
着手进行
zhu1 shou3 jin4 xing2 begeben
进港结关
jin4 gang3 jie2 guan1 Einklarierung
工程进度
gong1 cheng2 jin4 du4 Baufortgang
有进取心
you3 jin4 qu3 xin1 unternehmungslustig
十二进位
shi2 er4 jin4 wei4 duodezimal
时间进程
shi2 jian1 jin4 cheng2 Zeitverlauf
平行进口
ping2 xing2 jin4 kou3 Parallelimport (Markenrechtlich)
先进国家
xian1 jin4 guo2 jia1 modernes, entwickeltes Land
和平进程
he2 ping2 jin4 cheng2 Friedensprozess
进口公司
jin4 kou3 gong1 si1 Importeur, Importunternehmen
进行实习
jin4 xing2 shi2 xi2 ein Praktikum absolvieren, etw. praktisch anwenden, etw. in der Praxis testen
进行对话
jin4 xing2 dui4 hua4 Gespräche führen
进入高度
jin4 ru4 gao1 du4 Einlegehöhe
进行下去
jin4 xing2 xia4 qu5 weiter durchführen
先进水平
xian1 jin4 shui3 ping2 fortgeschrittener Stand, moderner Stand
再次进入
zai4 ci4 jin4 ru4 Wiedereinstieg
正在进行
zheng4 zai4 jin4 xing2 unterwegs
在进行中
zai4 jin4 xing2 zhong1 im Gange
顺利进行
shun4 li4 jin4 xing2 gelingen
进取的女人
jin4 qu3 de5 nü3 ren2 Amazone
结婚进行曲
jie2 hun1 jin4 xing2 qu1 Hochzeitsmarsch
jie2 hun1 jin4 xing2 qu3 Hochzeitsmarsch
具有先进水平
ju4 you3 xian1 jin4 shui3 ping2 hochmodern, sehr fortschrittlich
中东和平进程
zhong1 dong1 he2 ping2 jin4 cheng2 Nahost-Friedensprozess
义勇军进行曲
yi4 yong3 jun1 jin4 xing2 qu3 Marsch der Freiwilligen (Nationalhymne VR China)


Ausdrücke[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
后母
hou4 mu3 Stiefmutter
日后
ri4 hou4 einmal, irgendeinmal, manchmal
午后
wu3 hou4 Nachmittag, nach den Stunden des Pferdes (nach 13:00 Uhr, nachmittags
太后
tai4 hou4 Kaiserinmutter, Kaiserinwitwe
后宫
hou4 gong1 Harem, innere Gemächer, Privatgemächer des Kaisers
身后
shen1 hou4 posthum
走后门
zou3 hou4 men2 Durch die Hintertür gehen (Redensart: Beziehungen zum eigenen Vorteil nutzen, um ein Ziel zu erreichen, etwas zu bekommen o.ä.)
走后門
zou3 hou4 men2 (traditionelle Schreibweise von 走后门), Durch die Hintertür gehen (Redensart: Beziehungen zum eigenen Vorteil nutzen, um ein Ziel zu erreichen, etwas zu bekommen o.ä.)
大后天
da4 hou4 tian1 in drei Tagen
事后丸
shi4 hou4 wan2 Pille danach
后会有期
hou4 hui4 you3 qi1 Auf baldiges Wiedersehen! Gehabt euch wohl!
酒后失言
jiu3 hou4 shi1 yan2 im Suff daherreden, unter Einfluss von Alkohol eine falsche Bemerkung machen, etwas falsches sagen
茶余饭后
cha2 yu2 fan4 hou4 nach Lust und Laune
后生可畏
hou4 sheng1 ke3 wei4 der Nachwuchs überflügelt die ältere Generation
射后不理
she4 hou4 bu4 li3 Fire-and-Forget
百年之后
bai3 nian2 zhi1 hou4 (Wiktionary en)

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
象话
xiang4 hua4 geeignet, schicklich, es ziemt sich
黑话
hei1 hua4 Gaunersprache, Geheimsprache
老话
lao3 hua4 Sprichwort
古话
gu3 hua4 Sprichwort
不在话下
bu4 zai4 hua4 xia4 selbstverständlich, nicht der Rede wert
你不象话
ni3 bu4 xiang4 hua4 Du bist einfach unmöglich!
如果有过的话
ru2 guo3 you3 guo4 di4 hua4 wenn überhaupt
如果必要的话
ru2 guo3 bi4 yao4 de5 hua4 notfalls
这太不象话了
zhe4 tai4 bu4 xiang4 hua4 liao3 Das schlägt dem Fass den Boden aus.

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
进见
jin4 jian4 eine Audienz haben
十进
shi2 jin4 Dekade
进港
jin4 gang3 einstecken
进了
jin4 le5 Tor!
进酒作乐
jìn jiǔ zuò lè (literary) to pour wine for somebody and then toast them as one talks and laughs with that person (Wiktionary en)
德日进、过日少
de2 ri4 jin4 、 guo4 ri4 shao3 In der Tugend schreite täglich fort, Fehler vermindere täglich (Di Zi Gui Schülerregeln)


Sätze[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
不孝有三,无后为大。
Bú xiào yǒu sān, wú hòu wéi dà. Es gibt drei Arten der Pietätlosigkeit, Kinderlosigkeit ist die schlimmste.(Chinesische Sprichwörter)
屯于山后
tun2/zhun1 yu2 shan1/shan5 hou4 Sie waren hinter dem Berg stationiert. They were holed up in the mountains ( Wikisource: Romance of the Three Kingdoms 三國演義/第002回)
其后在于<Gebiet>
qi2 hou4 zai4 yu2 <Gebiet> Seine Nachkommen blieben in <Gebiet>. (Lü Bu We Richard Wilhelm)
乃孙武子之后
nai3 sun1 wu3 zi5 zhi1 hou4 Er war ein Nachfahre von Sun Wuzi. He was a descendant of Sun Wuzi ( Wikisource: Romance of the Three Kingdoms 三國演義/第002回)
后为顿丘令。
hou4 wei2/wei4 dun4 qiu1 ling4 。 Später war er Gouverneur von Dunqiu. Later, he was made the governor of Dunqiu (Wikisource: Romance of the Three Kingdoms 三國演義/第001回)
次后徒众日多,角乃立三十六方
ci4 hou4 tu2 zhong4 ri4 duo1 , jue2 nai3 li4 san1 shi2 liu4 fang1 Später, als seine Gefolgschaft mit jedem Tag größer wurde, teilte Jue sie in 36 Abteilungen auf. Later on as he gathered more followers, Jue organized his disciples into 36 chapters (Wikisource: Romance of the Three Kingdoms 三國演義/第001回)
太后曰:
tai4 hou4 yue1 : Die Kaiserinwitwe sagte: The empress dowager said: (Wikisource: Romance of the Three Kingdoms 三國演義/第003回)
A四天后走
A si4 tian1 hou4 zou3 A geht nach 4 Tagen.
A后天走
A hou4 tian1 zou3 A geht übermorgen.
是日还宫,见A太后
shi4 ri4 hai2/huan2 gong1 , jian4/xian4 A tai4 hou4 An diesem Tag kehrten sie in den Palast zurück und trafen die Kaiserinwitwe A. They returned to the capital that day, and saw Empress Dowager A (Wikisource: Romance of the Three Kingdoms 三國演義/第003回)
入告A太后曰:
ru4 gao4 A tai4 hou4 yue1 : Sie traten ein und sagten zu Kaiserinwitwe A: They then went to see Empress Dowager A, saying: (Wikisource: Romance of the Three Kingdoms 三國演義/第003回)
Tom在我走后到了。
Tom zai4 wo3 zou3 hou4 dao4 le5 。 Tom traf ein, nachdem ich gegangen war. Tom arrived after I left. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
Tom在 2:30 之后才能回家。
Tom zai4 2:30 zhi1 hou4 cai2 neng2 hui2 jia1 。 Tom kann erst nach halb drei nach Hause gehen. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Pfirsichbaeumchen )
后天是Tom的生日。
hou4 tian1 shi4 Tom de5 sheng1 ri4 。 Übermorgen ist Toms Geburtstag. (Mandarin, Tatoeba Martha samueldora )
Tom以后再也不会见你了。
Tom yi3 hou4 zai4 ye3 bu4 hui4 jian4/xian4 ni3 le5 。 Tom wird dich nie wieder sehen. (Mandarin, Tatoeba mirrorvan pullnosemans )
Tom站在我后面。
Tom zhan4 zai4 wo3 hou4 mian4 。 Tom stand hinter mir. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 wolfgangth )
我以后不能在这镇上生活了。
wo3 yi3 hou4 bu4 neng2 zai4 zhe4/zhei4 zhen4 shang4 sheng1 huo2 le5 。 Ich kann später nie mehr in dieser Stadt leben. I'll never be able to live this town. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
后门开着。
hou4 men2 kai1 zhao2/zhe2 。 Das hintere Tor steht offen. The rear gate was open. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CM )
午饭后我们还有两节课。
wu3 fan4 hou4 wo3 men5 hai2/huan2 you3 liang3 jie2 ke4 。 Nach dem Mittagessen haben wir noch zwei Stunden Unterricht. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Pfirsichbaeumchen )
我20分钟后打给你行吗?
wo3 20 fen1 zhong1 hou4 da3 gei3 ni3 xing2 ma5 ? Kann ich dich in zwanzig Minuten zurückrufen? (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
他三个小时后回家了。
ta1 san1 ge4 xiao3 shi2 hou4 hui2 jia1 le5 。 Er kam nach 3 Stunden heim. He came home three hours later. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
你长大后想成为什么?
ni3 chang2/zhang3 da4 hou4 xiang3 cheng2 wei2/wei4 shi2 me5 ? Was möchtest du werden, wenn du groß bist? (Mandarin, Tatoeba sadhen al_ex_an_der )
他长大后成为了一名医生。
ta1 chang2/zhang3 da4 hou4 cheng2 wei2/wei4 le5 yi1 ming2 yi1 sheng1 。 Als er großgeworden war, wurde er Arzt. He grew up to be a doctor. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
他长大后成为了一名工程师。
ta1 chang2/zhang3 da4 hou4 cheng2 wei2/wei4 le5 yi1 ming2 gong1 cheng2 shi1 。 Als er großgeworden war, wurde er Ingenieur. He grew up to be an engineer. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
你走后,我会想念你的。
ni3 zou3 hou4 , wo3 hui4 xiang3 nian4 ni3 de5 。 Ich werde dich vermissen, wenn du weg bist. (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
四月之后是五月。
si4 yue4 zhi1 hou4 shi4 wu3 yue4 。 Mai kommt nach April. (Mandarin, Tatoeba jin1 Espi )
我们三小时后见吧。
wo3 men5 san1 xiao3 shi2 hou4 jian4/xian4 ba5 。 Wir sehen uns in drei Stunden. We'll meet in three hours. (Mandarin, Tatoeba nickyeow CK )
以后请注意点。
yi3 hou4 qing3 zhu4 yi4 dian3 。 Bitte pass in Zukunft besser auf. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
他走后,我们都很想念他。
ta1 zou3 hou4 , wo3 men5 dou1/du1 hen3 xiang3 nian4 ta1 。 Nachdem er nun gegangen ist, vermissen wir ihn sehr. (Mandarin, Tatoeba dericteng Esperantostern )
尔拉那是我的后生。
er3 la1 na4/nei4 shi4 wo3 de5 hou4 sheng1 。 Das sind meine Freunde. (Jin, Tatoeba cueyayotl MUIRIEL )
以后打算干什么?
yi3 hou4 da3 suan4 gan1/qian2 shi2 me5 ? Was möchtest du zukünftig machen? (Mandarin, Tatoeba ryanwoo Wolf )
十年之后我看到了他。
shi2 nian2 zhi1 hou4 wo3 kan4 dao4 le5 ta1 。 Ich sah ihn nach 10 Jahren. I saw him after ten years. (Mandarin, Tatoeba Martha Scott )
先苦后乐。
xian1 ku3 hou4 le4/yue4 。 Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. (Mandarin, Tatoeba egg0073 jerom )
我20分钟后打过来。
wo3 20 fen1 zhong1 hou4 da3 guo4 lai2 。 Ich rufe in zwanzig Minuten wieder an. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
他站在门后。
ta1 zhan4 zai4 men2 hou4 。 Er stand hinter der Tür. (Mandarin, Tatoeba Martha tatomeimei )
后天来。
hou4 tian1 lai2 。 Kommt übermorgen. (Mandarin, Tatoeba Martha MUIRIEL )
我10分钟后回来。
wo3 10 fen1 zhong1 hou4 hui2 lai2 。 Ich bin in zehn Minuten zurück. (Mandarin, Tatoeba asosan Sudajaengi )
我会在一个月后回来和你们见面。
wo3 hui4 zai4 yi1 ge4 yue4 hou4 hui2 lai2 he2/he4/huo2 ni3 men5 jian4/xian4 mian4 。 Ich werde in einem Monat zurückkommen und euch sehen. I will be back to join you in one month. (Mandarin, Tatoeba vicch )
你以后再也不会看到它了。
ni3 yi3 hou4 zai4 ye3 bu4 hui4 kan4 dao4 ta1/tuo2 le5 。 Du wirst es später nicht mehr sehen. You'll never see that again. (Mandarin, Tatoeba mirrorvan CK )
你后天有时间吗?
ni3 hou4 tian1 you3 shi2 jian1 ma5 ? Hast du übermorgen Zeit? (Mandarin, Tatoeba anndiana xtofu80 )
他们四十分钟之后下课。
ta1 men5 si4 shi2 fen1 zhong1 zhi1 hou4 xia4 ke4 。 Sie werden in vierzig Minuten aus dem Unterricht kommen. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Zaghawa )
我今天、明天还是后天清理我的房间有什么不同吗?
wo3 jin1 tian1 、 ming2 tian1 hai2/huan2 shi4 hou4 tian1 qing1 li3 wo3 de5 fang2 jian1 you3 shi2 me5 bu4 tong2 ma5 ? Ist es nicht egal, ob ich mein Zimmer heute, morgen oder übermorgen saubermache? Is there any difference whether I clean my room today, tomorrow, or the day after tomorrow? (Mandarin, Tatoeba Jubilee11 Airvian )
我们工作完后就回家了。
wo3 men5 gong1 zuo4 wan2 hou4 jiu4 hui2 jia1 le5 。 Nachdem wir mit der Arbeit fertig waren, sind wir nach Hause gegangen. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Tamy )
他几天后就会回来。
ta1 ji1 tian1 hou4 jiu4 hui4 hui2 lai2 。 Er wird in einigen Tagen zurück sein. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Espi )
后天见。
hou4 tian1 jian4/xian4 。 Bis übermorgen! (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 raggione )
你在后山!
ni3 zai4 hou4 shan1/shan5 ! Du bist hinter dem Berg! You are behind the mountain! (Mandarin, Tatoeba fengli hamsolo474 )
几天之后你就可以开车了。
ji1 tian1 zhi1 hou4 ni3 jiu4 ke3/ke4 yi3 kai1 che1 le5 。 In ein paar Tagen werden Sie in der Lage sein, ein Auto zu fahren. (Mandarin, Tatoeba Martha Tenshi )
后会有期。
hou4 hui4 you3 ji1/qi1 。 Wir werden uns wiedersehen. (Mandarin, Tatoeba sadhen Pfirsichbaeumchen )
他三个小时以后回家。
ta1 san1 ge4 xiao3 shi2 yi3 hou4 hui2 jia1 。 Er ging drei Stunden später heim. (Mandarin, Tatoeba Popolon MUIRIEL )
他站在他母亲的后面。
ta1 zhan4 zai4 ta1 mu3 qin1 de5 hou4 mian4 。 Er steht hinter seiner Mutter. He's standing behind his mother. (Mandarin, Tatoeba anndiana FeuDRenais2 )
小山后面有个美丽的山谷。
xiao3 shan1/shan5 hou4 mian4 you3 ge4 mei3 li2/li4 de5 shan1/shan5 gu3 。 Hinter dem Hügel liegt ein schönes Tal. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Zaghawa )
我想要一间后面的房间。
wo3 xiang3 yao4 yi1 jian1 hou4 mian4 de5 fang2 jian1 。 Ich hätte gerne ein Zimmer nach hinten. I'd like a room in the back. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
请后天来吧。
qing3 hou4 tian1 lai2 ba5 。 Komm bitte übermorgen! (Mandarin, Tatoeba zhouj1955 Pfirsichbaeumchen )
走了几分钟后,我们到了公园。
zou3 le5 ji1 fen1 zhong1 hou4 , wo3 men5 dao4 le5 gong1 yuan2 。 Nach einigen Gehminuten waren wir im Park. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
请把你身后的门关了。
qing3 ba3 ni3 shen1 hou4 de5 men2 guan1 le5 。 Mach bitte die Tür hinter dir zu. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Sudajaengi )
我回国后很忙。
wo3 hui2 guo2 hou4 hen3 mang2 。 Nachdem ich aus dem Ausland zurückgekommen bin, habe ich viel zu tun gehabt. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Ole )
飞机十分钟后起飞。
fei1 ji1 shi2 fen1 zhong1 hou4 qi3 fei1 。 Das Flugzeug hebt in zehn Minuten ab. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Yorwba )
昭和之后为平成。
zhao1 he2/he4/huo2 zhi1 hou4 wei2/wei4 ping2 cheng2 。 Die Ära Heisei folgt auf Showa. Heisei is next after the Showa era. (klassisch, Tatoeba mrillgrill12345 blay_paul )
昨天是星期五,后天是星期一。
zuo2 tian1 shi4 xing1 ji1/qi1 wu3 , hou4 tian1 shi4 xing1 ji1/qi1 yi1 。 Gestern war Freitag, und übermorgen ist Montag. (Mandarin, Tatoeba Tajfun landano )
我真不想知道三十年后我会是什么样。
wo3 zhen1 bu4 xiang3 zhi1 dao4 san1 shi2 nian2 hou4 wo3 hui4 shi4 shi2 me5 yang4 。 Ich will wirklich nicht wissen, wie ich in dreißig Jahren sein werde. I don't want to know what I'll be like in 30 years. (Mandarin, Tatoeba fucongcong francaisr0wlet )
我几分钟后回来。
wo3 ji1 fen1 zhong1 hou4 hui2 lai2 。 Ich bin in ein paar Minuten zurück. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
我大约一小时后就会回来。
wo3 da4 yue1 yi1 xiao3 shi2 hou4 jiu4 hui4 hui2 lai2 。 Ich werde in ungefähr einer Stunde zurück sein. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
我在他后面。
wo3 zai4 ta1 hou4 mian4 。 Ich bin hinter ihm. (Mandarin, Tatoeba Martha benutzer )
我家后面有条胡同。
wo3 jia1 hou4 mian4 you3 tiao2 hu2 tong2 。 Hinter meinem Haus liegt eine Gasse. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Pfirsichbaeumchen )
我就在你后面。
wo3 jiu4 zai4 ni3 hou4 mian4 。 Ich war direkt hinter dir! (Mandarin, Tatoeba crescat Pfirsichbaeumchen )
退后。
tui4 hou4 。 Tritt zurück! (Mandarin, Tatoeba BobbyLee Pfirsichbaeumchen )
我家后面有条小巷。
wo3 jia1 hou4 mian4 you3 tiao2 xiao3 xiang4 。 Hinter meinem Haus liegt eine Gasse. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Pfirsichbaeumchen )
那是在我到家以后,我才不见了我的钱包。
na4/nei4 shi4 zai4 wo3 dao4 jia1 yi3 hou4 , wo3 cai2 bu4 jian4/xian4 le5 wo3 de5 qian2 bao1 。 Erst nachdem ich zu Hause angekommen war, merkte ich, dass mein Geldbeutel fehlt. It was not until I reached home that I missed my purse. (Mandarin, Tatoeba fucongcong CK )
现在是三时正,我一个小时后再来吧。
xian4 zai4 shi4 san1 shi2 zheng4 , wo3 yi1 ge4 xiao3 shi2 hou4 zai4 lai2 ba5 。 Es ist 3:00 Uhr; ich komme in einer Stunde wieder. It's three o'clock now; I'll come again in an hour. (Mandarin, Tatoeba nickyeow )
瞧你身后。
qiao2 ni3 shen1 hou4 。 Schau hinter dich. (Mandarin, Tatoeba Martha Zaghawa )
有后门。
you3 hou4 men2 。 Es gibt einen Hintereingang. There's a back entrance. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
后来是良日也
hou4 lai2 shi4 liang2 ri4 ye3 Der Herrscher ist gekommen, das ist ein glücklicher Tag (Lü Bu We Richard Wilhelm)

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
你不必打电话给我。
ni3 bu4 bi4 da3 dian4 hua4 gei3 wo3 。 Du musst mich nicht anrufen. (Tatoeba suitchic bluepie88)
我可以打个电话吗?
wo3 ke3/ke4 yi3 da3 ge4 dian4 hua4 ma5 ? Darf ich telefonieren?
明天打电话给我
ming2 tian1 da3 dian4 hua4 gei3 wo3 Ruf' mich morgen an.
你<Vergangenheit>给A打电话了吗
ni3 <Vergangenheit> gei3 A da3 dian4 hua4 le5 ma5 Hast Du A in der <Vergangenheit> angerufen?
请给A打电话
qing3 gei3 A da3 dian4 hua4 Bitte rufe A an.
我要给A打电话
wo3 yao4 gei3 A da3 dian4 hua4 Ich will A anrufen.
给A打电话
gei3 A da3 dian4 hua4 Rufe A an.
不在话下
bù zài huà xià Lass uns nicht mehr davon sprechen; nicht nötig, detaillierter zu werden; es reicht (Wiktionary en)
哪儿的话
nǎr de huà Nicht der Rede wert.
我可以用您的电话吗?
wo3 ke3/ke4 yi3 yong4 nin2 de5 dian4 hua4 ma5 ? Kann ich Ihr Telefon benutzen?
A的中国话很好
A de5 zhong1/zhong4 guo2 hua4 hen3 hao3 A's chinesisch ist sehr gut.
Tom没有告诉我实话。
Tom mei2/mo4 you3 gao4 su4 wo3 shi2 hua4 。 Tom hat mir nicht die Wahrheit gesagt. Tom didn't tell me the truth. (Mandarin, Tatoeba umidake CK )
给Tom打过电话了吗?
gei3 Tom da3 guo4 dian4 hua4 le5 ma5 ? Hast du Tom angerufen? (Mandarin, Tatoeba musclegirlxyp al_ex_an_der )
打电话给Tom。
da3 dian4 hua4 gei3 Tom。 Ruf Tom an! (Mandarin, Tatoeba musclegirlxyp Pfirsichbaeumchen )
如果你真的想知道的话,为什么不问一下Tom呢?
ru2 guo3 ni3 zhen1 de5 xiang3 zhi1 dao4 de5 hua4 , wei2/wei4 shi2 me5 bu4 wen4 yi1 xia4 Tom ne5 ? Wenn du’s wirklich wissen willst, warum fragst du nicht einfach Tom? (Mandarin, Tatoeba tianblr Yorwba )
现在给Tom打电话。
xian4 zai4 gei3 Tom da3 dian4 hua4 。 Ruf jetzt Tom an! (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 wolfgangth )
我得给Tom打电话。
wo3 de2/de5/dei3 gei3 Tom da3 dian4 hua4 。 Ich muss Tom anrufen. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Pfirsichbaeumchen )
Tom没有回我的电话。
Tom mei2/mo4 you3 hui2 wo3 de5 dian4 hua4 。 Tom hat meinen Anruf nicht erwidert. Tom didn't return my phone calls. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
如果我们照了Tom的话去做这一切都是没必要的。
ru2 guo3 wo3 men5 zhao4 le5 Tom de5 hua4 qu4 zuo4 zhe4/zhei4 yi1 qie1 dou1/du1 shi4 mei2/mo4 bi4 yao4 de5 。 Wenn wir Toms Rat gefolgt wären, wäre all das nicht nötig gewesen. None of this would've been necessary if we'd followed Tom's advice. (Mandarin, Tatoeba basilhan CK )
告诉Tom要是他不那样做的话会有什麼后果。
gao4 su4 Tom yao4 shi4 ta1 bu4 na4/nei4 yang4 zuo4 de5 hua4 hui4 you3 shi2 me5 hou4 guo3 。 Erkläre Tom, was es für Konsequenzen hat, wenn er es nicht so macht. Tell Tom what'll happen to him if he doesn't do it. (Mandarin, Tatoeba DaoSeng kaiperkins271 )
我打电话给Tom了。
wo3 da3 dian4 hua4 gei3 Tom le5 。 Ich habe Tom angerufen. (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
Tom,有电话!
Tom, you3 dian4 hua4 ! Tom, Telefon! (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Hime )
我给Tom打了电话。
wo3 gei3 Tom da3 le5 dian4 hua4 。 Ich habe Tom angerufen. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Pfirsichbaeumchen )
如果你想要的话,我可以打电话给Tom。
ru2 guo3 ni3 xiang3 yao4 de5 hua4 , wo3 ke3/ke4 yi3 da3 dian4 hua4 gei3 Tom。 Wenn du willst, kann ich Tom anrufen. I can call Tom if you want. (Mandarin, Tatoeba mirrorvan CK )
你不是要打电话给Tom吗?
ni3 bu4 shi4 yao4 da3 dian4 hua4 gei3 Tom ma5 ? Willst du Tom nicht anrufen? (Mandarin, Tatoeba MiracleQ wolfgangth )
Tom,你的电话!
Tom, ni3 de5 dian4 hua4 ! Tom, dein Telefon! Tom, your phone! (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus sharris123 )
三点给她打电话。
san1 dian3 gei3 ta1 da3 dian4 hua4 。 Rufe sie um 3 an. (Mandarin, Tatoeba McMeao Melang )
你不想去的话不必去。
ni3 bu4 xiang3 qu4 de5 hua4 bu4 bi4 qu4 。 Du musst nicht gehen, wenn du nicht willst. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Vortarulo )
他给谁打的电话?
ta1 gei3 shei2 da3 de5 dian4 hua4 ? Wen hat er angerufen? (Mandarin, Tatoeba eastasiastudent Yorwba )
如果下雨的话,我还是要去公园。
ru2 guo3 xia4 yu3 de5 hua4 , wo3 hai2/huan2 shi4 yao4 qu4 gong1 yuan2 。 Wenn es regnet, möchte ich trotzdem in den Park gehen. (Mandarin, Tatoeba FeuDRenais neco )
我会打电话给你。
wo3 hui4 da3 dian4 hua4 gei3 ni3 。 Ich rufe dich. (Mandarin, Tatoeba sadhen Pfirsichbaeumchen )
我一到上海就打电话给你。
wo3 yi1 dao4 shang4 hai3 jiu4 da3 dian4 hua4 gei3 ni3 。 Ich rufe dich an, sobald ich in Shanghai angekommen bin. I’ll phone you as soon as I arrive in Shanghai. (Mandarin, Tatoeba eastasiastudent )
如果不是太贵的话,我会买的
ru2 guo3 bu4 shi4 tai4 gui4 de5 hua4 , wo3 hui4 mai3 de5 Wenn es nicht zu teuer ist, werde ich es kaufen. If it's not too expensive, I'll do that. (Mandarin, Tatoeba cxpadonis CK )
如果我没会错意的话,你是想和我分手。
ru2 guo3 wo3 mei2/mo4 hui4 cuo4 yi4 de5 hua4 , ni3 shi4 xiang3 he2/he4/huo2 wo3 fen1 shou3 。 Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du mit mir Schluss machen! (Mandarin, Tatoeba olive_wang Emtyra )
实话?
shi2 hua4 ? Wirklich? (Mandarin, Tatoeba U2FS lilygilder )
你到那儿的时候给我打电话啊。
ni3 dao4 na4/nei4 er2/er5 de5 shi2 hou4 gei3 wo3 da3 dian4 hua4 a1 。 Wenn du dort ankommst, ruf mich an. (Mandarin, Tatoeba DaoSeng Adelpa )
我今早给他打过电话。
wo3 jin1 zao3 gei3 ta1 da3 guo4 dian4 hua4 。 Ich habe ihn heute Morgen angerufen. (Mandarin, Tatoeba DaoSeng Manfredo )
您晚上给我打电话了吗?
nin2 wan3 shang4 gei3 wo3 da3 dian4 hua4 le5 ma5 ? Habt ihr mich gestern Abend angerufen? (Mandarin, Tatoeba boyhero Zaghawa )
你昨晚怎麼没给我打电话?
ni3 zuo2 wan3 zen3 me5 mei2/mo4 gei3 wo3 da3 dian4 hua4 ? Warum hast du nicht gestern Abend mit mir telefoniert? (Mandarin, Tatoeba DaoSeng Esperantostern )
你没有电话吗?
ni3 mei2/mo4 you3 dian4 hua4 ma5 ? Hast du kein Telefon? (Mandarin, Tatoeba verdakoro Pfirsichbaeumchen )
我一到机场就会打电话。
wo3 yi1 dao4 ji1 chang3 jiu4 hui4 da3 dian4 hua4 。 Ich rufe dich an, sobald ich am Flughafen angekommen bin. I'll call as soon as I am at the airport. (Mandarin, Tatoeba Martha kurthc )
如果可以的话,我现在就想回家。
ru2 guo3 ke3/ke4 yi3 de5 hua4 , wo3 xian4 zai4 jiu4 xiang3 hui2 jia1 。 Wenn möglich, möchte ich jetzt nach Hause gehen. (Mandarin, Tatoeba Martha Dejo )
哪里有电话机?
na3/na5/nei3 li3 you3 dian4 hua4 ji1 ? Gibt es irgendwo ein Telefon? (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Wolf )
你的老师们之一打电话了我告诉你今天不上学了。
ni3 de5 lao3 shi1 men5 zhi1 yi1 da3 dian4 hua4 le5 wo3 gao4 su4 ni3 jin1 tian1 bu4 shang4 xue2 le5 。 Einer deiner Lehrer rief an und sagte, dass du heute nicht im Unterricht warst. One of your teachers called to say you weren't in school today. (Mandarin, Tatoeba iiujik CK )
你能来的话我会很开心。
ni3 neng2 lai2 de5 hua4 wo3 hui4 hen3 kai1 xin1 。 Wenn du mitkommen könntest, wäre ich sehr glücklich. I'd be delighted if you could come with us. (Mandarin, Tatoeba Eleanor CK )
我会把你话记在心裡。
wo3 hui4 ba3 ni3 hua4 ji4 zai4 xin1 li3 。 Ich behalte deinen Ratschlag im Hinterkopf. (Mandarin, Tatoeba tsayng MUIRIEL )
我一到了机场就打电话给你。
wo3 yi1 dao4 le5 ji1 chang3 jiu4 da3 dian4 hua4 gei3 ni3 。 Ich rufe dich an, sobald ich am Flughafen bin. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Espi )
你这样的话我就走了。
ni3 zhe4/zhei4 yang4 de5 hua4 wo3 jiu4 zou3 le5 。 Wenn du so bleibst, dann werde ich gehen. If you’re going to be like this I’ll just leave. (Mandarin, Tatoeba eastasiastudent )
如果她知道他的电话号,就能打电话给他。
ru2 guo3 ta1 zhi1 dao4 ta1 de5 dian4 hua4 hao4 , jiu4 neng2 da3 dian4 hua4 gei3 ta1 。 Wüsste sie seine Telefonnummer, könnte sie ihn anrufen. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Zaghawa )
你打过电话了吗?
ni3 da3 guo4 dian4 hua4 le5 ma5 ? Hast du gerufen? (Mandarin, Tatoeba Martha Espi )
刚刚有人给你打电话。
gang1 gang1 you3 ren2 gei3 ni3 da3 dian4 hua4 。 Irgendjemand hat grad angerufen. (Mandarin, Tatoeba anndiana Dokuyaku )
如果必要的话,我会和你一起去。
ru2 guo3 bi4 yao4 de5 hua4 , wo3 hui4 he2/he4/huo2 ni3 yi1 qi3 qu4 。 Wenn es notwendig ist, werde ich mit dir gehen. I'll go with you if necessary. I will go with you if necessary. (Mandarin, Tatoeba Martha CM CC )
她的话很多。
ta1 de5 hua4 hen3 duo1 。 Sie redet viel. Er spricht viel. (Mandarin, Tatoeba U2FS MUIRIEL Pfirsichbaeumchen )
如果我是你的话。
ru2 guo3 wo3 shi4 ni3 de5 hua4 。 Wenn ich du wäre. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
你打电话给你在加拿大的朋友了吗?
ni3 da3 dian4 hua4 gei3 ni3 zai4 jia1 na2 da4 de5 peng2 you3 le5 ma5 ? Hast du deinen Freund in Kanada angerufen? (Mandarin, Tatoeba Martha MUIRIEL )
你安顿好就打电话给我。
ni3 an1 dun4 hao3 jiu4 da3 dian4 hua4 gei3 wo3 。 Rufe mich an, sobald du dich eingerichtet hast. Call me when you get settled in. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
七点钟我打电话给你.
qi1 dian3 zhong1 wo3 da3 dian4 hua4 gei3 ni3 . Ich rufe dich um sieben Uhr an. Ich rufe dich um sieben an. (Mandarin, Tatoeba Versuss Esperantostern Sudajaengi )
Bill昨晚打了电话给我。
Bill zuo2 wan3 da3 le5 dian4 hua4 gei3 wo3 。 Bill rief mich gestern abend an. Bill called me last night. (Mandarin, Tatoeba nickyeow CN )
如果可能的话,周二过来。
ru2 guo3 ke3/ke4 neng2 de5 hua4 , zhou1 er4 guo4 lai2 。 Komm am Dienstag, wenn es möglich ist. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
他们的妈妈给他们打电话。
ta1 men5 de5 ma1 ma1 gei3 ta1 men5 da3 dian4 hua4 。 Ihre Mutter ruft sie. (Mandarin, Tatoeba DrWinters maaster )
如果你不一起去的话,我也不想去了。
ru2 guo3 ni3 bu4 yi1 qi3 qu4 de5 hua4 , wo3 ye3 bu4 xiang3 qu4 le5 。 Ich will nicht gehen, wenn du nicht mitkommst. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Manfredo )
他一坐下,就拿起了电话。
ta1 yi1 zuo4 xia4 , jiu4 na2 qi3 le5 dian4 hua4 。 Kaum hatte er sich gesetzt, ergriff er auch schon das Telefon. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Pfirsichbaeumchen )
如果你想要的话,你就拿吧。
ru2 guo3 ni3 xiang3 yao4 de5 hua4 , ni3 jiu4 na2 ba5 。 Wenn du etwas willst, bekommst du es auch. If you want it, you can have it. (Mandarin, Tatoeba jin1 sharptoothed )
你不必打电话给我。
ni3 bu4 bi4 da3 dian4 hua4 gei3 wo3 。 Du musst mich nicht anrufen. (Mandarin, Tatoeba suitchic bluepie88 )
哪儿的话!
na3/na5/nei3 er2/er5 de5 hua4 ! Nichts zu danken. (Mandarin, Tatoeba Takuya tatomeimei )
对不起,你打错电话了。
dui4 bu4 qi3 , ni3 da3 cuo4 dian4 hua4 le5 。 Tut mir Leid, Sie haben sich verwählt. (Mandarin, Tatoeba sysko Vortarulo )
我会在星期一给你打电话。
wo3 hui4 zai4 xing1 ji1/qi1 yi1 gei3 ni3 da3 dian4 hua4 。 Ich werde dich am Montag anrufen. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 wolfgangth )
他每天都给她打电话。
ta1 mei3 tian1 dou1/du1 gei3 ta1 da3 dian4 hua4 。 Er ruft sie jeden Tag an. He calls her on the phone every day. (Mandarin, Tatoeba ydcok Mar1L )
如果我早知道你在这儿的话,我马上就来了。
ru2 guo3 wo3 zao3 zhi1 dao4 ni3 zai4 zhe4/zhei4 er2/er5 de5 hua4 , wo3 ma3 shang4 jiu4 lai2 le5 。 Wenn ich gewusst hätte, dass du da warst, wäre ich sofort gekommen. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
万一来不了,我会先给你打电话。
wan4 yi1 lai2 bu4 le5 , wo3 hui4 xian1 gei3 ni3 da3 dian4 hua4 。 Falls ich nicht kommen kann, werde ich dich anrufen. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik tatomeimei )
她在中午打了电话给我。
ta1 zai4 zhong1/zhong4 wu3 da3 le5 dian4 hua4 gei3 wo3 。 Sie hat mich nachmittags angerufen. She called me in the afternoon. (Mandarin, Tatoeba nickyeow CK )
为什么你不给他打电话?
wei2/wei4 shi2 me5 ni3 bu4 gei3 ta1 da3 dian4 hua4 ? Warum rufst du ihn nicht an? Why don't you call him? (Mandarin, Tatoeba iiujik CH )
你的电话是哪裡的?
ni3 de5 dian4 hua4 shi4 na3/na5/nei3 li3 de5 ? Wo ist dein Telefon? Where is your phone? (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus sharris123 )
你有100万美元的话,你会做什么?
ni3 you3 100 wan4 mei3 yuan2 de5 hua4 , ni3 hui4 zuo4 shi2 me5 ? Was würdest du machen, wenn du eine Million Dollar hättest? (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
他们一回来,我就给您打电话。
ta1 men5 yi1 hui2 lai2 , wo3 jiu4 gei3 nin2 da3 dian4 hua4 。 Sobald sie zurück sind, rufe ich Sie an. (Mandarin, Tatoeba sysko MUIRIEL )
六点半给我打电话。
liu4 dian3 ban4 gei3 wo3 da3 dian4 hua4 。 Ruft mich bitte um halb sieben an. (Mandarin, Tatoeba fenfang557 jxan )
她的妈妈给她打电话。
ta1 de5 ma1 ma1 gei3 ta1 da3 dian4 hua4 。 Ihre Mutter ruft sie. (Mandarin, Tatoeba DrWinters maaster )
如果你爱我的话,也要爱我的狗。
ru2 guo3 ni3 ai4 wo3 de5 hua4 , ye3 yao4 ai4 wo3 de5 gou3 。 Wenn du mich liebst, liebe auch meinen Hund. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Robroy )
他每天晚上打电话给她。
ta1 mei3 tian1 wan3 shang4 da3 dian4 hua4 gei3 ta1 。 Er ruft sie jeden Abend an. (Mandarin, Tatoeba Martha Sudajaengi )
Paul刚才来过电话。
Paul gang1 cai2 lai2 guo4 dian4 hua4 。 Paul hat eben angerufen. (Mandarin, Tatoeba sysko raggione )
你在笑话谁?
ni3 zai4 xiao4 hua4 shei2 ? Über wen machst du dich lustig? (Mandarin, Tatoeba vicch Zaghawa )
如果你不想的话你不必告诉我。
ru2 guo3 ni3 bu4 xiang3 de5 hua4 ni3 bu4 bi4 gao4 su4 wo3 。 Du musst mir das nicht erzählen, wenn du nicht willst. (Mandarin, Tatoeba jacintoo Esperantostern )
你可以晚点再打电话来吗?
ni3 ke3/ke4 yi3 wan3 dian3 zai4 da3 dian4 hua4 lai2 ma5 ? Könnten Sie bitte später zurückrufen? Könntest du bitte später zurückrufen? (Mandarin, Tatoeba nickyeow wolfgangth MUIRIEL )
她打了很多次电话给我。
ta1 da3 le5 hen3 duo1 ci4 dian4 hua4 gei3 wo3 。 Sie hat mich mehrmals angerufen. (Mandarin, Tatoeba Martha MUIRIEL )
今晚你能打电话给我吗?
jin1 wan3 ni3 neng2 da3 dian4 hua4 gei3 wo3 ma5 ? Kannst du mich bitte heute Abend anrufen? (Mandarin, Tatoeba Martha Wolf )
你昨天有没有打电话给他?
ni3 zuo2 tian1 you3 mei2/mo4 you3 da3 dian4 hua4 gei3 ta1 ? Hattest du ihn gestern angerufen? (Mandarin, Tatoeba nickyeow Vortarulo )
如果明天下雨的话,我们就不去。
ru2 guo3 ming2 tian1 xia4 yu3 de5 hua4 , wo3 men5 jiu4 bu4 qu4 。 Wenn es morgen regnet, gehen wir nicht. If it rains tomorrow, we won't go. (Mandarin, Tatoeba katshi94 )
可以的话你也一起来吧。
ke3/ke4 yi3 de5 hua4 ni3 ye3 yi1 qi3 lai2 ba5 。 Begleite uns, wenn du willst. (Mandarin, Tatoeba zhouj1955 juwu )
你有一个电话。
ni3 you3 yi1 ge4 dian4 hua4 。 You have a telephone. (Mandarin, Tatoeba iiujik fishda )
你一看到他就要打电话给我!
ni3 yi1 kan4 dao4 ta1 jiu4 yao4 da3 dian4 hua4 gei3 wo3 ! Ruf mich an, sobald du ihn getroffen hast. (Mandarin, Tatoeba fucongcong TRANG )
他正在打电话。
ta1 zheng4 zai4 da3 dian4 hua4 。 Er telefoniert. (Mandarin, Tatoeba sysko MUIRIEL )
我不明白这句话。
wo3 bu4 ming2 bai2 zhe4/zhei4 ju4 hua4 。 Ich verstehe den Satz nicht. Ich kann diesen Satz nicht verstehen. (Mandarin, Tatoeba egg0073 christian63 Ooneykcall )
我一回到家就打电话给你。
wo3 yi1 hui2 dao4 jia1 jiu4 da3 dian4 hua4 gei3 ni3 。 Sobald ich zu Hause ankomme, rufe ich dich an. I will give you a call as soon as I get home. (Mandarin, Tatoeba fucongcong CK )
我们能在哪儿打电话?
wo3 men5 neng2 zai4 na3/na5/nei3 er2/er5 da3 dian4 hua4 ? Wo kann man telefonieren? Wo können wir telefonieren? (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL Hippocrates )
你能请她打电话给我吗?
ni3 neng2 qing3 ta1 da3 dian4 hua4 gei3 wo3 ma5 ? Könntest du sie bitten, mich anzurufen? (Mandarin, Tatoeba Ethan_lin raggione )
我今晚给你打电话。
wo3 jin1 wan3 gei3 ni3 da3 dian4 hua4 。 Ich rufe dich heute Abend an. (Mandarin, Tatoeba ruicong MUIRIEL )
她给她妈妈打电话。
ta1 gei3 ta1 ma1 ma1 da3 dian4 hua4 。 Sie ruft/rief ihre Mutter an. She called up her mother on the phone. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
你要好好记住他的话。
ni3 yao4 hao3 hao3 ji4 zhu4 ta1 de5 hua4 。 Danke gut an seine Worte. Bear in mind what he said. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Eldad )
你打电话给她了吗?
ni3 da3 dian4 hua4 gei3 ta1 le5 ma5 ? Haben Sie sie schon angerufen? (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
我会给你回电话的。
wo3 hui4 gei3 ni3 hui2 dian4 hua4 de5 。 Ich rufe dich zurück. (Mandarin, Tatoeba crescat MUIRIEL )
我们能在哪裡打电话?
wo3 men5 neng2 zai4 na3/na5/nei3 li3 da3 dian4 hua4 ? Wo können wir telefonieren? (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Hippocrates )
如果你想的话,今天下午给我打电话。
ru2 guo3 ni3 xiang3 de5 hua4 , jin1 tian1 xia4 wu3 gei3 wo3 da3 dian4 hua4 。 Wenn du willst, ruf mich heute Nachmittag an. (Mandarin, Tatoeba Yashanti freddy1 )
她的话如下。
ta1 de5 hua4 ru2 xia4 。 Ihre Worte waren wie folgt: Her words were as follows. (Mandarin, Tatoeba sysko )
你要我什么时候打电话?
ni3 yao4 wo3 shi2 me5 shi2 hou4 da3 dian4 hua4 ? Waqnn willst du, dass ich anrufe? When do you want me to call? (Mandarin, Tatoeba BobbyLee CK )
怎么你昨晚没有给我打电话?
zen3 me5 ni3 zuo2 wan3 mei2/mo4 you3 gei3 wo3 da3 dian4 hua4 ? Wie kommt es, dass Sie mich letzte Nacht nicht angerufen haben? Wieso hast du mich letzte Nacht nicht angerufen? Warum haben Sie mich gestern Abend nicht angerufen? (Mandarin, Tatoeba vicch Espi jakov al_ex_an_der )
如果你是指我们的话,我们不累。
ru2 guo3 ni3 shi4 zhi3 wo3 men5 de5 hua4 , wo3 men5 bu4 lei2/lei3/lei4 。 Falls du über uns redest: Wir sind nicht müde. (Mandarin, Tatoeba DaoSeng Yorwba )
如果你想的话我还会回到这里。
ru2 guo3 ni3 xiang3 de5 hua4 wo3 hai2/huan2 hui4 hui2 dao4 zhe4/zhei4 li3 。 Wenn du möchtest, komme ich hierher zurück. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Chris )
我们没有笑话你。
wo3 men5 mei2/mo4 you3 xiao4 hua4 ni3 。 Wir haben uns nicht über dich lustig gemacht. We weren't making fun of you. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CM )
如果他知道她的电话,他会打给她。
ru2 guo3 ta1 zhi1 dao4 ta1 de5 dian4 hua4 , ta1 hui4 da3 gei3 ta1 。 Wenn er ihre Nummer wüsste, könnte er sie anrufen. If he knew her phone number, he could call her. (Mandarin, Tatoeba sarah CK )
我们没有人给你打过电话。
wo3 men5 mei2/mo4 you3 ren2 gei3 ni3 da3 guo4 dian4 hua4 。 Niemand von uns hat dich gerufen. (Mandarin, Tatoeba vicch Zaghawa )
如果下雨的话,我们也还要去公园吗?
ru2 guo3 xia4 yu3 de5 hua4 , wo3 men5 ye3 hai2/huan2 yao4 qu4 gong1 yuan2 ma5 ? Werden wir auch in den Park gehen, wenn es regnet? Will we also still go to the park even if it rains? (Mandarin, Tatoeba FeuDRenais FeuDRenais2 )
对不起我那么早打电话给你啊。
dui4 bu4 qi3 wo3 na4/nei4 me5 zao3 da3 dian4 hua4 gei3 ni3 a1 。 Entschuldigung, dass ich dich so früh anrufe. Sorry for telephoning you so early. Sorry for calling you so early. (Mandarin, Tatoeba svhschinese paper1n0 )
这是我的真心话。
zhe4/zhei4 shi4 wo3 de5 zhen1 xin1 hua4 。 Ich sage dies aus meinem Herzen. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Tamy )
明天早上我会打电话给你。
ming2 tian1 zao3 shang4 wo3 hui4 da3 dian4 hua4 gei3 ni3 。 Ich werde dich morgen früh anrufen. (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
自她去了伦敦后,就没再打电话了。
zi4 ta1 qu4 le5 lun2 dun1 hou4 , jiu4 mei2/mo4 zai4 da3 dian4 hua4 le5 。 Sie hat noch nicht angerufen, seit sie sich nach London begeben hat. (Mandarin, Tatoeba egg0073 Pfirsichbaeumchen )
我的电话是:六九二二六七七五二。
wo3 de5 dian4 hua4 shi4 : liu4 jiu3 er4 er4 liu4 qi1 qi1 wu3 er4 。 Meine Telefonnummer ist: 692-267-752. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Roujin )
我打电话的时候,她刚回到家。
wo3 da3 dian4 hua4 de5 shi2 hou4 , ta1 gang1 hui2 dao4 jia1 。 Sie war gerade nach Hause gekommen, als ich anrief. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Tamy )
请给我打电话。
qing3 gei3 wo3 da3 dian4 hua4 。 Ruf mich bitte an. (Mandarin, Tatoeba crescat MUIRIEL )
我立刻打电话给她。
wo3 li4 ke4 da3 dian4 hua4 gei3 ta1 。 Ich rief sie sofort an. (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
明天九点打电话给我吧。
ming2 tian1 jiu3 dian3 da3 dian4 hua4 gei3 wo3 ba5 。 Ruf mich morgen um neun an! (Mandarin, Tatoeba musclegirlxyp Pfirsichbaeumchen )
我给她打电话的时候她不在。
wo3 gei3 ta1 da3 dian4 hua4 de5 shi2 hou4 ta1 bu4 zai4 。 Sie war nicht da, als ich anrief. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Grobian )
这样的话我不能和你一起去。
zhe4/zhei4 yang4 de5 hua4 wo3 bu4 neng2 he2/he4/huo2 ni3 yi1 qi3 qu4 。 Such being the case, I can not go with you. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Ivanovb )
有个West先生在你不在的时候打过电话来。
you3 ge4 West xian1 sheng1 zai4 ni3 bu4 zai4 de5 shi2 hou4 da3 guo4 dian4 hua4 lai2 。 Ein Herr West hat während Ihrer Abwesenheit angerufen. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Wolf )
马上给Tom打电话。
ma3 shang4 gei3 Tom da3 dian4 hua4 。 Ruf sofort Tom an. (Mandarin, Tatoeba peipei MUIRIEL )
那位老师在教英语会话。
na4/nei4 wei4 lao3 shi1 zai4 jiao1 ying1 yu3 hui4 hua4 。 Der Lehrer unterrichtet englische Konversation. (Mandarin, Tatoeba morningstar Yorwba )
我想给我儿子打电话。
wo3 xiang3 gei3 wo3 er2/er5 zi5 da3 dian4 hua4 。 Ich möchte meinen Sohn anrufen. (Mandarin, Tatoeba slo_oth Yorwba )
请你打电话把结果告诉我。
qing3 ni3 da3 dian4 hua4 ba3 jie1/jie2 guo3 gao4 su4 wo3 。 Bitte teilen Sie mir das Ergebnis per Telefon mit. (Mandarin, Tatoeba nickyeow cost )
晚一点给我打电话,好吗?
wan3 yi1 dian3 gei3 wo3 da3 dian4 hua4 , hao3 ma5 ? Darf ich nachher anrufen? (Mandarin, Tatoeba xuan Zaghawa )
这句话有个错。
zhe4/zhei4 ju4 hua4 you3 ge4 cuo4 。 Dieser Satz enthält einen Fehler. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus BraveSentry )
我打过电话。
wo3 da3 guo4 dian4 hua4 。 Ich habe telefoniert. (Mandarin, Tatoeba hanchingame Vortarulo )
我每晚都给你打电话。
wo3 mei3 wan3 dou1/du1 gei3 ni3 da3 dian4 hua4 。 Ich werde dich jede Nacht anrufen. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Pfirsichbaeumchen )
我到家给你打电话。
wo3 dao4 jia1 gei3 ni3 da3 dian4 hua4 。 Ich ruf’ dich an, sobald ich zu Hause ankomme. (Mandarin, Tatoeba maxine Yorwba )
有个女孩打了电话给我。
you3 ge4 nü3/ru3 hai2 da3 le5 dian4 hua4 gei3 wo3 。 Ein Mädchen rief mich an. (Mandarin, Tatoeba nickyeow MUIRIEL )
我昨天打电话给他。
wo3 zuo2 tian1 da3 dian4 hua4 gei3 ta1 。 Gestern habe ich ihn angerufen. (Mandarin, Tatoeba Martha Espi )
我打电话给他。
wo3 da3 dian4 hua4 gei3 ta1 。 Ich habe ihn angerufen. (Mandarin, Tatoeba BobbyLee MUIRIEL )
我没明白那个笑话。
wo3 mei2/mo4 ming2 bai2 na4/nei4 ge4 xiao4 hua4 。 Ich habe den Witz nicht verstanden. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Pfirsichbaeumchen )
谁打电话给安?
shei2 da3 dian4 hua4 gei3 an1 ? Who telephoned Ann? (Mandarin, Tatoeba Martha CN )
我很喜欢笑话。
wo3 hen3 xi3 欢 xiao4 hua4 。 Ich liebe Witze. (Mandarin, Tatoeba sysko Pfirsichbaeumchen )
我正在和朋友打电话呢。
wo3 zheng4 zai4 he2/he4/huo2 peng2 you3 da3 dian4 hua4 ne5 。 Ich telefoniere jetzt gerade mit meiner Freundin. (Mandarin, Tatoeba fercheung raggione )
我每天都给他打电话。
wo3 mei3 tian1 dou1/du1 gei3 ta1 da3 dian4 hua4 。 Ich rufe ihn jeden Tag an. (Mandarin, Tatoeba jiangche Pfirsichbaeumchen )
我明天回来后会打电话给他们。
wo3 ming2 tian1 hui2 lai2 hou4 hui4 da3 dian4 hua4 gei3 ta1 men5 。 Ich werde sie morgen anrufen, wenn ich zurückkomme. (Mandarin, Tatoeba zhouj1955 ludoviko )
打错电话了。
da3 cuo4 dian4 hua4 le5 。 Sie haben sich verwählt. (Mandarin, Tatoeba treskro3 Pfirsichbaeumchen )
这不是他的电话。
zhe4/zhei4 bu4 shi4 ta1 de5 dian4 hua4 。 This is not his phone. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus iiujik )
明天早上6点给我打电话。
ming2 tian1 zao3 shang4 6 dian3 gei3 wo3 da3 dian4 hua4 。 Ruf mich morgen früh um sechs Uhr an. Ruf mich morgen früh um sechs an. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL wolfgangth )
我要打几个电话。
wo3 yao4 da3 ji1 ge4 dian4 hua4 。 Ich musste einige Anrufe tätigen. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Pfirsichbaeumchen )
黑的电话比白的花钱多。
hei1 de5 dian4 hua4 bi4 bai2 de5 hua1 qian2 duo1 。 The black telephone costs more than the white. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 lukaszpp )
请问怎样打电话到日本?
qing3 wen4 zen3 yang4 da3 dian4 hua4 dao4 ri4 ben3 ? How can I make a telephone call to Japan? (Mandarin, Tatoeba nickyeow CK )
有你的电话。
you3 ni3 de5 dian4 hua4 。 Da ist jemand am Telefon für dich. (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
谢谢你给我打电话。
xie4 xie4 ni3 gei3 wo3 da3 dian4 hua4 。 Thanks for calling me. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
请在六点半给我打电话。
qing3 zai4 liu4 dian3 ban4 gei3 wo3 da3 dian4 hua4 。 Rufen Sie mich bitte um halb sieben an. (Mandarin, Tatoeba fenfang557 jxan )
我能给她打电话。
wo3 neng2 gei3 ta1 da3 dian4 hua4 。 I can call her. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CH )
没有女人的话,世界会是什么样?
mei2/mo4 you3 nü3/ru3 ren2 de5 hua4 , shi4 jie4 hui4 shi4 shi2 me5 yang4 ? Was wäre die Welt ohne Frauen? (Mandarin, Tatoeba jiangche MUIRIEL )
明天我给你打电话。
ming2 tian1 wo3 gei3 ni3 da3 dian4 hua4 。 Morgen rufe ich dich an! (Mandarin, Tatoeba egg0073 Zaghawa )
请在7点到8点钟之间打电话给我。
qing3 zai4 7 dian3 dao4 8 dian3 zhong1 zhi1 jian1 da3 dian4 hua4 gei3 wo3 。 Rufen Sie mich bitte zwischen sieben und acht Uhr an. (Mandarin, Tatoeba Martha Manfredo )
有人打电话来。
you3 ren2 da3 dian4 hua4 lai2 。 Es hat jemand angerufen. Jemand rief an. (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen Chris )
我要是你的话我是不会去的。
wo3 yao4 shi4 ni3 de5 hua4 wo3 shi4 bu4 hui4 qu4 de5 。 An deiner Stelle würde ich nicht hingehen. (Mandarin, Tatoeba DaoSeng Yorwba )
那是个笑话吧?
na4/nei4 shi4 ge4 xiao4 hua4 ba5 ? Das ist ein Witz, oder? (Mandarin, Tatoeba morningstar MisterTrouser )
这样的话,我想他是对的。
zhe4/zhei4 yang4 de5 hua4 , wo3 xiang3 ta1 shi4 dui4 de5 。 In diesem Fall denke ich, dass er Recht hat. (Mandarin, Tatoeba nickyeow MUIRIEL )
这不是一句话。
zhe4/zhei4 bu4 shi4 yi1 ju4 hua4 。 Dies ist kein Satz. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
我想打电话给父母。
wo3 xiang3 da3 dian4 hua4 gei3 fu4 mu3 。 Ich möchte die Eltern anrufen. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Vortarulo )
昨天我打电话来的时候,你在干什么?
zuo2 tian1 wo3 da3 dian4 hua4 lai2 de5 shi2 hou4 , ni3 zai4 gan1/qian2 shi2 me5 ? Was hast du gemacht, als ich dich gestern gerufen habe? (Mandarin, Tatoeba sysko RandomUsername )
谢谢。还有其他什么的话来问我吧。
xie4 xie4 。 hai2/huan2 you3 qi2 ta1 shi2 me5 de5 hua4 lai2 wen4 wo3 ba5 。 Danke! Falls es sonst noch etwas gibt, frag mich einfach! (Mandarin, Tatoeba crescat Yorwba )
打电话回家!
da3 dian4 hua4 hui2 jia1 ! Ruf zuhause an! (Mandarin, Tatoeba mirrorvan Tamy )
请叫她给我回个电话。
qing3 jiao4 ta1 gei3 wo3 hui2 ge4 dian4 hua4 。 Bitte sage ihr, sie soll mich zurückrufen. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Ole )
我能用你的电话吗?
wo3 neng2 yong4 ni3 de5 dian4 hua4 ma5 ? Darf ich dein Telefon benutzen? (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik MUIRIEL )
我正在用手机打电话。
wo3 zheng4 zai4 yong4 shou3 ji1 da3 dian4 hua4 。 Ich rufe von meinem Mobiltelefon aus an. (Mandarin, Tatoeba crescat Pfirsichbaeumchen )
明早九点给我打电话。
ming2 zao3 jiu3 dian3 gei3 wo3 da3 dian4 hua4 。 Ruf mich morgen früh um neun an! (Mandarin, Tatoeba popolady Pfirsichbaeumchen )
给我老公打电话。
gei3 wo3 lao3 gong1 da3 dian4 hua4 。 Ruf meinen Mann an. (Mandarin, Tatoeba slo_oth Yorwba )
我明天会打电话给你。
wo3 ming2 tian1 hui4 da3 dian4 hua4 gei3 ni3 。 Ich rufe dich morgen an. (Mandarin, Tatoeba egg0073 raggione )
我给他打电话的时候,他正忙。
wo3 gei3 ta1 da3 dian4 hua4 de5 shi2 hou4 , ta1 zheng4 mang2 。 Er war beschäftigt, als ich ihn angerufen habe. (Mandarin, Tatoeba Qian MUIRIEL )
阿拉学习中国言话。
a1 la1 xue2 xi2 zhong1/zhong4 guo2 yan2 hua4 。 We learn Chinese. (Shanghai, Tatoeba xjjAstrus vanda_t )
电话来的时候我正好在外面。
dian4 hua4 lai2 de5 shi2 hou4 wo3 zheng4 hao3 zai4 wai4 mian4 。 Als das Telefon klingelte, war ich gerade zufällig draußen. (Mandarin, Tatoeba hsuan07 neco )
明天我会打电话给你。
ming2 tian1 wo3 hui4 da3 dian4 hua4 gei3 ni3 。 Morgen rufe ich dich an! (Mandarin, Tatoeba Martha Zaghawa )
明天打电话给我。
ming2 tian1 da3 dian4 hua4 gei3 wo3 。 Rufen Sie mich morgen an! (Mandarin, Tatoeba sadhen mamat )
我明天可以打电话给你吗?
wo3 ming2 tian1 ke3/ke4 yi3 da3 dian4 hua4 gei3 ni3 ma5 ? Darf ich dich morgen anrufen? (Mandarin, Tatoeba nickyeow MUIRIEL )
我想给家人打电话。
wo3 xiang3 gei3 jia1 ren2 da3 dian4 hua4 。 Ich möchte gerne meine Familie anrufen. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Pfirsichbaeumchen )
电话。
dian4 hua4 。 Telefon! (Mandarin, Tatoeba wzhd Pfirsichbaeumchen )
这次是真心话。
zhe4/zhei4 ci4 shi4 zhen1 xin1 hua4 。 Diesmal meine ich es wirklich ernst. (Mandarin, Tatoeba Tximist Pfirsichbaeumchen )
昨晚她很晚打电话给我。
zuo2 wan3 ta1 hen3 wan3 da3 dian4 hua4 gei3 wo3 。 She called me up very late last night. (Mandarin, Tatoeba fucongcong CK )
明天中午叫他打给我一个电话。
ming2 tian1 zhong1/zhong4 wu3 jiao4 ta1 da3 gei3 wo3 yi1 ge4 dian4 hua4 。 Tell him to call me tomorrow at noon. (Mandarin, Tatoeba sysko treskro3 )
我要打给我女儿一个电话。
wo3 yao4 da3 gei3 wo3 nü3/ru3 er2/er5 yi1 ge4 dian4 hua4 。 I'm going to call my daughter. (Mandarin, Tatoeba sysko paper1n0 )
我给她打电话。
wo3 gei3 ta1 da3 dian4 hua4 。 I called her up. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
老师开门,你得自己进来。
Lǎo shī kāi mén, nǐ děi zì jǐ jìn lái. Lehrer öffnen dir die Tür, hineingehen musst du aber selbst. ( Chinesische Sprichwörter)
进来
jin4 lai Komm(en Sie) herein!
10.12进他家里去,要请他的安。
10.12 jin4 ta1 jia1 li3 qu4 , yao4 qing3 ta1 de5 an1 。 10.12 Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßet es. (Die Bibel - Matthäusevangelium)
请他进来
qing3 ta1 jin4 lai2 Ask him to come in (Chinese Without a Teacher)
请进
qing3 jin4 Bitte kommen Sie herein!
不是一家人,不进一家门
bù shì yī jiā rén, bù jìn yī jiā mén If a bride were not meant to marry into a family, fate would not bring her in the door.(Wiktionary en)
请进!
qing3 jin4 ! Treten Sie ein! Tritt ein! ( Pimsleur: activity verbs)
明天进口
ming2 tian1 jin4 kou3 We shall get into port to-morrow (Chinese Without a Teacher)
进城
jìn chéng Gehein die Stadt.
你是怎样进入德国的
ni3 shi4 zen3 yang4 jin4 ru4 de2 guo2 de5 Wie sind Sie nach Deutschland eingereist?
Tom第一个进来。
Tom di4 yi1 ge4 jin4 lai2 。 Tom kam zuerst herein. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus wolfgangth )
Tom进去我家里了。
Tom jin4 qu4 wo3 jia1 li3 le5 。 Tom entered my house. (Mandarin, Tatoeba grindeldore CM )
我看到Tom进来。
wo3 kan4 dao4 Tom jin4 lai2 。 I saw Tom come in. (Mandarin, Tatoeba BobbyLee CK )
你的工作进行得怎麼样?
ni3 de5 gong1 zuo4 jin4 hang2/xing2 de2/de5/dei3 zen3 me5 yang4 ? How is your work coming along? (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
我们进屋吧。
wo3 men5 jin4 wu1 ba5 。 Let's go indoors. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
我们走进教室。
wo3 men5 zou3 jin4 jiao1 shi4 。 Wir betreten das Klassenzimmer. (Mandarin, Tatoeba trieuho pullnosemans )
你是怎么进来的?
ni3 shi4 zen3 me5 jin4 lai2 de5 ? Wie bist du hier hereingekommen? (Mandarin, Tatoeba User5120 freddy1 )
她进了房间。
ta1 jin4 le5 fang2 jian1 。 Sie kam in das Zimmer. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 wolfgangth )
他进了自己房间。
ta1 jin4 le5 zi4 ji3 fang2 jian1 。 Er betrat sein Zimmer. (Mandarin, Tatoeba rmgao wolfgangth )
我们正要进房间。
wo3 men5 zheng4 yao4 jin4 fang2 jian1 。 Wir wollten gerade den Raum betreten. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Yorwba )
他走进了房间。
ta1 zou3 jin4 le5 fang2 jian1 。 He made his way to the room. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
我们看到了孩子们进入这个房间。
wo3 men5 kan4 dao4 le5 hai2 zi5 men5 jin4 ru4 zhe4/zhei4 ge4 fang2 jian1 。 Wir sahen die Kinder ins Zimmer gehen. (Mandarin, Tatoeba Martha Dejo )
你们可以进去没?
ni3 men5 ke3/ke4 yi3 jin4 qu4 mei2/mo4 ? Can you go get it? (Hakka, Tatoeba Dusun_Les OsoHombre )
小猫想进来。
xiao3 mao1 xiang3 jin4 lai2 。 The kitten wants to come in. The kitten wanted in. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik DJ_Saidez CK )
她进来。
ta1 jin4 lai2 。 She comes in. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik )
你可以进来。
ni3 ke3/ke4 yi3 jin4 lai2 。 You can come in. (Mandarin, Tatoeba Martha CM )
他自己进去。
ta1 zi4 ji3 jin4 qu4 。 He went in by himself. (Mandarin, Tatoeba BobbyLee CH )
你不能进来。
ni3 bu4 neng2 jin4 lai2 。 Du darfst nicht reinkommen. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 MUIRIEL )
不要进入我的房间。
bu4 yao4 jin4 ru4 wo3 de5 fang2 jian1 。 Komm nicht in mein Zimmer! (Mandarin, Tatoeba Martha Manfredo )
我们注意到男人进了她的房间。
wo3 men5 zhu4 yi4 dao4 nan2 ren2 jin4 le5 ta1 de5 fang2 jian1 。 Wir bekamen mit, wie der Mann ihr Zimmer betrat. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Sudajaengi )
它怎么进去的?
ta1/tuo2 zen3 me5 jin4 qu4 de5 ? Wie ist es reingekommen? (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Yorwba )
你想进来吗?
ni3 xiang3 jin4 lai2 ma5 ? Möchtest du hereinkommen? (Mandarin, Tatoeba fenfang557 raggione )
他走进了房间。
ta1 zou3 jin4 le5 fang2 jian1 。 Er hat das Zimmer betreten. (Mandarin, Tatoeba hsuan07 truando )
你不能进这个房间。
ni3 bu4 neng2 jin4 zhe4/zhei4 ge4 fang2 jian1 。 Du darfst dieses Zimmer nicht betreten. You are not allowed in this room. You're not allowed in this room. You aren't allowed in this room. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus basilhan CK )
他进入了我的房间。
ta1 jin4 ru4 le5 wo3 de5 fang2 jian1 。 Er betrat mein Zimmer. (Mandarin, Tatoeba anndiana Kamil )
不要进来。
bu4 yao4 jin4 lai2 。 Komm nicht herein. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Espi )
我会进去。
wo3 hui4 jin4 qu4 。 Ich werde einsteigen. (Mandarin, Tatoeba Martha Felixjp )
我们用口进食。
wo3 men5 yong4 kou3 jin4 shi2 。 Wir essen mit dem Mund. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Zaghawa )
请进来!
qing3 jin4 lai2 ! Bitte tretet ein! (Mandarin, Tatoeba xuan L3581 )
我自己走进了树林裡。
wo3 zi4 ji3 zou3 jin4 le5 shu4 lin2 li3 。 Ich wanderte allein in den Wald. (Mandarin, Tatoeba Martha Esperantostern )
进来我房间。
jin4 lai2 wo3 fang2 jian1 。 Komm in mein Zimmer. (Mandarin, Tatoeba cherylting raggione )
请进!
qing3 jin4 ! Komm herein. (Mandarin, Tatoeba zhouj1955 Wolf )
有些男孩走进了教室。
you3 xie1 nan2 hai2 zou3 jin4 le5 jiao1 shi4 。 Einige Jungen kamen in die Klasse. (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
进来。
jin4 lai2 。 Komm herein. (Mandarin, Tatoeba mirrorvan Wolf )
进来!
jin4 lai2 ! Komm herein. (Mandarin, Tatoeba zhouj1955 Wolf )
进你的车里。
jin4 ni3 de5 che1 li3 。 Geh in dein Auto. Get into your car. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
进来吧。
jin4 lai2 ba5 。 Komm herein. (Mandarin, Tatoeba zhouj1955 Wolf )
我能进来吗?
wo3 neng2 jin4 lai2 ma5 ? Kann ich reinkommen? (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
过了一会,那人就走进了房间。
guo4 le5 yi1 hui4 , na4/nei4 ren2 jiu4 zou3 jin4 le5 fang2 jian1 。 Nach einem Moment kam der Mann schließlich in das Zimmer. After a while, the man came into the room. (Mandarin, Tatoeba nickyeow CM )
门一开,她走了进来。
men2 yi1 kai1 , ta1 zou3 le5 jin4 lai2 。 Die Tür öffnete sich und sie kam herein. The door opened and she came in. (Mandarin, Tatoeba Lemmih )
请进来。
qing3 jin4 lai2 。 Herein bitte. (Mandarin, Tatoeba Martha Wolf )
请进。
qing3 jin4 。 Bitte, treten Sie ein. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Manfredo )
我看见她进了房间。
wo3 kan4 jian4/xian4 ta1 jin4 le5 fang2 jian1 。 Ich sah sie den Raum betreten. I saw her enter the room. (Mandarin, Tatoeba Martha CK )
我可以进来吗?
wo3 ke3/ke4 yi3 jin4 lai2 ma5 ? Darf ich eintreten? (Mandarin, Tatoeba Martha al_ex_an_der )
我进城去。
wo3 jin4 cheng2 qu4 。 Ich gehe in die Stadt. (Mandarin, Tatoeba sadhen MUIRIEL )
进来,门是开的。
jin4 lai2 , men2 shi4 kai1 de5 。 Kommen Sie herein, die Tür ist offen. Kommt herein, die Tür ist offen. Komm herein, die Tür ist offen. (Mandarin, Tatoeba Martha al_ex_an_der )
过了一会,她就走进了我的房间。
guo4 le5 yi1 hui4 , ta1 jiu4 zou3 jin4 le5 wo3 de5 fang2 jian1 。 Nach einem Moment kam sie schließlich in mein Zimmer. Before long, she came into my room. (Mandarin, Tatoeba nickyeow CM )
现在你可以进去了。
xian4 zai4 ni3 ke3/ke4 yi3 jin4 qu4 le5 。 Du kannst jetzt rein. (Mandarin, Tatoeba fengli Yorwba )
进来,门开着。
Komm rein, die Tür ist offen. jin4 lai2 , men2 kai1 zhao2/zhe2 。 Come in, it's open. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CM )
进来吧!
jin4 lai2 ba5 ! Komm rein! (Mandarin, Tatoeba nickyeow ELPHONY )
有人进过房间。
you3 ren2 jin4 guo4 fang2 jian1 。 Jemand hat den Raum betreten. (Mandarin, Tatoeba crescat Yorwba )
走进你的房间!
zou3 jin4 ni3 de5 fang2 jian1 ! Geh auf dein Zimmer! (Mandarin, Tatoeba hoishing Pfirsichbaeumchen )
我因为门关著进不去。
wo3 yin1 wei2/wei4 men2 guan1 zhao1/zhu4/zhuo2 jin4 bu4 qu4 。 Weil die Tür verschlossen war, konnte ich nicht eintreten. I couldn't enter because the door was closed. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 MethodGT )

Lückentexte[Bearbeiten]

Das Buch der Riten[Bearbeiten]

Tan Gong 上 (Teil 1): Übersetzung James Legge
Bo-高 starb in Wei Bo-gao died in Wei,
benachrichtigt wurde Kong-子 and news of the event was sent to Confucius.
Kong-子 曰: He said,
吾 nur wo soll ich 哭? Where shall I wail for him?
Für Brüder 吾 哭 im Ahnentempel For brethren, I wail in the ancestral temple;
父之友, 吾哭 Ahnentempel-门 之 außerhalb for a friend of my father, outside the gate of the temple;
师, 吾 哭 in meinem Zimmer for a teacher, in my chamber;
朋友, 吾哭 Zimmer-门 之 außerhalb for a friend, outside the door of the chamber;
Für einen, den ich 知, 吾哭 im Land for an acquaintance, in the open country, (some distance off).
--- (To wail) in the open country would in this case be too slight (an expression of grief),
--- and to do so in the bed-chamber would be too great a one.
夫 由 Ci 也 见我 But it was by Ci that he was introduced to me.
吾哭 bei Ci-氏 I will wail for him in Ci's.
Also befahl er 子-gong 为之主, 曰: Accordingly he ordered Zi-gong to act as presiding mourner on the occasion, saying to him,
为尔哭也 kommen 者, verbeugen 之 Bow to those who come because you have a wailing in your house,
知 Bo-高 und daher kommen 者, 勿 verbeugen 也 but do not bow to those who come (simply) because they knew Bo-gao.

Wikijunior: 太阳系/月球 Sonnensystem/Mond[Bearbeiten]

Wikijunior: 太阳系/月球 Sonnensystem/Mond Übersetzung Christian Bauer
(zu 3/4) abnehmenden Mondes 时, zur Zeit des (zu 3/4) abnehmenden Mondes
wölbt sich der Mond in 东 Richtung, wölbt sich der Mond in östlicher Richtung.
现在 dann 是 nach 西 Richtung wölbt。 anschließend wölbt er sich nach westliche Richtung
这 时 的 Mond wird Neu-月 genannt。 zu dieser Zeit wird der Mond Neumond genannt
几 天 过后, Nach einigen Tagen
Mond 会 immer “dicker”, wird der Mond immer "dicker"
Er verändert sich ähnlich wie “abnehmender 月” 时, Er verändert sich ähnlich wir zur Zeit des abnehmenden Mondes
aber sein Richtung jetzt 是 反 的。 aber seine Richtung ist jetzt umgedreht.
这 时 的 Mond heißt "wundervoller zunehmender 月"。 Diese Zeit des Mondes heißt "wundervoller zunehmender Mond"
七 八 天 之 后, Nach 7 bis 8 Tagen
Mond 又 会 verändern zu 半-rundförmig, wird der Mond wieder halbrundförmig
只 不过 这次 是 朝 西 Richtung wölbt 的 了, nur dass er sich dieses Mal nach Westen wölbt.
Er heißt "auf der Mondsehne" (erstes Viertel)
"auf der Mondsehne" (erstes Viertel) und "abnehmende Mondsehne" 不同 的 Regionen : "Auf der Mondsehne" (erstes Viertel) und "abnehmende Mondsehne" (drei Viertel) sind unterschiedliche Regionen
"auf der Mondsehne" (erstes Viertel) 是 von Abendzeit 就 steigt er auf, "Auf der Mondsehne" ist steigt zur Abendzeit auf,
Mitternacht 就 sinkt 下了。 und sinkt ab Mitternacht
so dass man sagt, Abend 时 看到 的 是 "auf der Mondsehne" (erstes Viertel), so dass man sagt, zur Abendzeit sieht man das erste Mondviertel
早 Morgen 时 看到 的 是 "abnehmende Mondsehne"。 zum frühen Morgen das dritte Mondviertel
"auf der Mondsehne" (erstes Viertel) 在 folgenden 的 几 天 里 会 fortfahren “weiter zu wachsen”, In den folgenden Tagen nach dem ersten Mondviertel wird er fortfahren "weiter zu wachsen"
und wird wieder zum "gewölbten 月", und wird wieder zum "gewölbten Mond"
再过了 七 八 天 以后, Wiederum nach 7 bis 8 Tagen
就 又 会 verändert zurück zum Voll-月 了, wird er wiederum zurück zum Vollmond werden
und 下一 Runde der Veränderung 又 会 beginnen。 und die nächste Runde der Veränderung wird wieder beginnen.
这 个 Zyklus 一共 进行 的 时间 是 一个 月 Die Zeit, die er insgesamt für diesen Zyklus benötigt ist ein Monat.

the marco polo project: 西-dan 大 Freue 城:Schneller Konsum 时代的社会化 Marketingdurchbruch[Bearbeiten]

“上午9:30公司 Büroangestellte 小 Du nimmt die U-Bahn und kommt im 公司 an,öffnet den Computer und beginnt anschauen 和 beantworten 每 einzelne 邮件. Kurz danach nimmt sie iPad 和 Laptop für ein Treffen mit einem Kunden;中午 12:30 她利用午休时间 öffnet die Website von 海-tao und bestellt etwas,为男朋友 kauft sie Weihnacht 的 Geschenke;直到晚上 8:00 小 Du 还在 eifrig 的工作中,只能 nutzen Weixin 或 Weibo 和朋友进行 kurz 的 Kontakt 和自我 erholen;晚上 10:00 小 Du zog den erschöpft 的 Körper 回到家中,用在 Taobao 上 gekauft 的 Gesichtsmaske 进行 Haut 调理。”这 anscheinend 是一个 sehr gewöhnlich 的 Büro-人士一天的 Aktivitätsportrait,Seit 人们 haben einen noch schneller 的 Lebensrhythmus 时,schneller Konsum 时代 still und heimlich gekommen in 我们的世界。在 schnellem Konsum 时代中,unnötig zu zweifeln,我们 haben alles bequem im Zugriff,aber 同时也 verloren 亲手 wählen Produkte 时 erfahren 到的 Freude,aus emontionaler Mentalität 和 Interaktionen 上都不能和 Produkte 进行真正的 Verbindung。可以 sagen, dass dem Verbraucher fehlt bei der Teilnahme am Einkaufs-时的 Interaktionserfahrungen,同时也 erwarten sie zurückzubekommen 他们 strengen sich an und erhalten ein Existenzgefühl 的 traditioneller Lebensart。

...

Quelle: socialbeta.com Brianote

Übersetzung

Xidan Joy City – social marketing breakthrough in an age of fast consumption

March 4th 2014 – by brianote1

“At 9:30am white-collar worker Xiao Du arrives at work after taking the subway. She turns her computer on, and checks and responds to each item of mail. Soon after, she takes her iPad and laptop to a meeting with clients. At 12:30pm, using her lunchtime she logs on to Haitao.com and orders a Christmas present for her boyfriend. By 8:00pm, Xiao Du is still busy at work. Only by means of Weixin or Weibo is she able to make brief contact with her friends and relax herself. At 10pm, she drags her weary body home and uses a facial mask purchased at Taobao.com to revive her skin.” This appears to be a very typical portrayal of a day in the life of a white-collar worker. Since people are faced with an increased pace of life, the era of rapid consumption has quietly crept into our world. In the era of rapid consumption, no doubt, everything is at hand. However, at the same time, we sacrifice the joy of the experience of shopping in person, making it impossible to truly connect with a product through our feelings and interactions with it. It could be said that consumers lack the experience of interaction when shopping. At the same time, they expect to get back a traditional lifestyle, which, through continued effort, gives them a feeling of existence.

...

Julien Leyre website

Gabelentz: Chinesische Grammatik[Bearbeiten]

§33: Diese Umgangssprache der gebildeten Kreise wird 官话/guan1 hua4 kuan-hoa, allgemeine Sprache, genannt, im doppelten Gegensatze einmal zu den provinziellen Dialecten 土话/tu3 hua4 tu-hoa, und dann zu dem alten Stile. Der Ausdruck kuan-hoa ist bekanntlich missverständlich durch "Mandarinen-Sprache, mandarin dialect" übersetzt worden.

§37: Der sogenannte Mandarinendialect 官话/guan1 hua4 kuan-hoa,ist der verbreitetste und angesehenste, aber auch, soviel bekann, der lautlich verschliffenste und verderbteste unter allen Dialecten der Sprache. Man theilt ihn in drei Unterdialecte: a) Den südlichen 南官话/nan2 guan1 hua4 nam-kuan-hoa, auch 正音 cing-yim, richtige Aussprache genannt. Er hat seinen Hauptsitz in 南京 Nanking. b) Erst seit neuerer Zeit ringt der nördliche Dialect, 北官话/bei3 guan1 hua4 pek-kuan-hoa in seiner hauptstädtischen Form 京话/jing1 hua4 king-hoa, nach allgemeiner Aufnahme, und der Sieg scheint zu seinen Gunsten entschieden zu sein. c) Als Hauptsitz des westlichen Mandarinen-Dialectes wird 成都市 cing-tu-fu, die Hauptstadt von 四川/Sìchuān Ssi-cuen betrachtet.

§38: Der Dialect von Zhèjiāng/Ce-kiang und Jiāngsū/Kiang-su, uns am besten als Mundart von 上海/Shànghǎi Shanghai bekannt, zeigt in seiner Grammatik und in seinen Auslauten viel Uebereinstimmung mit dem 官话/guan1 hua4 Kuan-hoa, weicht aber von diesem im Auslautsysteme erheblich ab.

§41: Der weitaus eigenartigste unter allen uns bekannten Dialecten ist der der Provinz 福建/Fújiàn Fu-kien (in der einheimischen Aussprache Hokkien), welchem sich die Mundart von Cao-ceu-fu (Cin-ceo oder Tie-ciu) anschliesst. Ein eigenthümliches Anlautsystem, seltsame Nasalierungen des Inlautes, namentlich aber eine sehr grosse Zahl ihm allein eigenthümlicher Wörter zeichnen ihn aus. Dabei besitzt er für viele einsylbige Wörter eine doppelte Aussprache, je nachdem er im mündlichen Verkehre oder beim Lesen angewendet wird. Die Volk aus Fujian, Gelber und Luo-Fluß oder Kranichvolk geschriebenen Hok-lo in der Provinz 广东/Guǎngdōng Kuang-tung sind Einwanderer aus Fu-kien und reden eine Mundart des 福建话 Hokkien-Dialectes. Dagegen weicht die Mundart der Provinzialhauptstadt 福州/Fúzhōu Fu-ceu durch manche Eigenartigkeiten von diesem Dialecte sehr erheblich ab.

§45: Ein koreanischer Prinz war es, der im Jahre 284 n. Chr. die erste Kunde von chinesischer Schrift und Literatur nach Japan brachte. Man unterscheidet hier drei Aussprachen verschiedenen Alters und Dialectes: a) Kan-won nach der Dynastie der Han, 202 v. Chr. bis 220 n. Chr., beannt, dem heutigen Nordchinesischen nahestehend; b) Go-won, so benannt nach der Dynastie Wu oder Ngu, 226 bis 280 n. Chr., anscheinend auf dem 福建 Fu-kien-Dialecte beruhend; c) Tau-in sprich Too-in, Aussprache der Tang, 619-906 n. Chr., sehr ähnlich dem heutigen 官话/guan1 hua4 Kuan-hoa.


Haenisch: Lehrgang der klassischen chinesischen Schriftsprache[Bearbeiten]

第八十一課[Bearbeiten]

第八十一课

dì bā shí yī kè

Einundachtzigste Lektion

Eine Variante des Textes findet man im Yánxíng guī jiàn.


愛 den Nachbarn

爱 den Nachbarn

Ài lín

Den Nachbarn mögen


Es handelt sich um eine Geschichte über Zhao Bian.

後人多 nennen 為 Zhao 清-xian

后人多 nennen 为 Zhao 清-xian

Hòu rén duō chēng wèi zhào qīng xiàn

Später nannten ihn die Menschen oft Zhào Qīngxiàn.


Zhao 清-xian 公 großzügig 長者

Zhao 清-xian 公 großzügig 长者

Zhào qīng xiàn gōng kuān hòu zhǎng zhě

Fürst Zhao Qingxian war sehr großzügig.


室, in dem Zhao Bian lebte, war schlicht und ärmlich.

zhào biàn jū shì pǔ lòu

Das Haus, in dem Zhao Bian lebte, war schlicht und ärmlich.


弟 und Neffen 有 den Wunsch, zu erfreuen 公意者.

dì zhí yǒu yù yuè gōng yì zhě.

Seine jüngeren Brüder und Neffen hatten den Wunsch, den Fürsten zu erfreuen.


以 einem hohen Preis kauften sie das Haus des benachbarten (alten) Manns.

Yǐ hòu zhí yì lín wēng zhī jū.

Mit einem hohen Preis kauften sie das Haus des benachbarten (alten) Manns.


用 anlegen 花园

Yòng gòu huā yuán

Sie wollten es nutzen, um einen Blumengarten anzulegen.


公 hören 之不乐.

gōng wén zhī bù lè.

Als der Fürst dies hörte, war er nicht erfreut.


曰.

曰.

Yuē.

Er sagte:


吾_此 alter Mann 三世為 Nachbar (Ausruf).

吾与此 alter Mann 三世为 Nachbar (Ausruf).

Wú yǔ cǐ wēng sān shì wéi lín yǐ.

Ich bin mit diesem alten Mann seit drei Generationen benachbart.


Wie kann ich ertragen: trennen 之 (Partikel)

Rěn qì zhī hū.

Wie kann ich die Trennung ertragen?


Er befahl schnell das Haus dem alten Mann 還

Er befahl schnell das Haus dem alten Mann 还

Mìng sù hái wēng jū.

Er befahl, schnell das Haus dem alten Mann zurückzugeben.


不 fordern 其 Preis.

Bù zhuī qí zhí.

aber nicht dessen (gezahlten) Preis zurückzufordern


Variante:

Er befahl unverzüglich 還 alter Mann,aber 不 fordern 其直

Er befahl unverzüglich 还 alter Mann,aber 不 fordern 其直

Mìng jí hái wēng, ér bù zhuī qí zhí

Er befahl unverzüglich (das Haus) dem alten Mann zurückzugeben, aber nicht dessen (gezahlten) Preis zurückzufordern.第九十四課[Bearbeiten]

第九十四课

dì jiǔ shí sì kè

Vierundneunzigste Lektion

Varianten dieses Textes finden sich in den Sammlungen des Yǔzishān und dem 水经注, dem Gewässerbuch-Kommentar(Wikipedia)


Gelbes 牛-Stromschnelle

huáng niú tān

Die Stromschnelle am Gelben (Gelbbraunen) Rind


大江 von 四川进入 Hu-北。

dà jiāng cóng sì chuān jìn rù hú běi.

Der Jangtsekiang fließt von Sichung nach Hubei.


江水又東 und passiert Gelb-牛山

江水又东 und passiert Gelb-牛山

jiāng shuǐ yòu dōng jìng huáng niú shān

Der Jangtsekiang bewegt sich weiter nach Osten und passiert den Gelbrindberg


下有 Stromschnelle

xià yǒu tān

Unten (am Berg) gibt es eine Stromschnelle.


名 Gelb-牛-Stromschnelle

míng huáng niú tān

Sie heißt Gelbrindstromschnelle.


南 Ufer haben sich zwei Bergketten aufgeschichtet

nán àn zhòng lǐng dié qǐ

Am südlichen Ufer haben sich zwei Bergketten aufgeschichtet


高 Klippen 間有石

高 Klippen 间有石

gāo yá jiān yǒu shí

Zwischen den hohen Klippen gibt es einen Felsen


如人 mit einem 刀 auf dem Rücken ein 牛 am Strick führt

如人 mit einem 刀 auf dem Rücken ein 牛 am Strick führt

(sè) rú rén fù dāo qiān niú

(dessen Erscheinung ist,) wie wenn ein Mensch mit einem Schwert auf dem Rücken ein Rind am Strick führt.


人黑牛 (braun)gelb

Rén hēi niú huáng

Der Mensch ist dunkel, das Rind (braun)gelb.


成就分明

成就分明

chéng jiù fēn míng

Als Ergebnis ist es sehr deutlich erkennbar


Der reißende 江 windet sich, dreht und fließt zurück

jiāng tuān yū huí

Der reißende Fluß windet sich, dreht und fließt zurück


Obwohl der Weg __日, jederzeit aus der Ferne 見之

Obwohl der Weg 经数日, jederzeit aus der Ferne 见之

suī tú jīng shù rì yóu wàng jiàn zhī

Obwohl der Weg dort mehrere Tage dauert, kann (der Fels) jederzeit aus der Ferne erblickt werden.


故行者 Sprichwort 曰

gù xíng zhě yáo yuē

In alter Zeit sagten die Reisenden folgendes Sprichwort:


朝 bricht man am Gelben 牛 auf

zhāo fā huáng niú

Morgens bricht man am Gelben Rind auf,


Abends 宿 am Gelben 牛

mù sù huáng niú

Abends übernachtet man am Gelben Rind


三朝三 Abende

sān zhāo sān mù

Drei Morgen und drei Abende


Das Gelbe 牛如故

huáng niú rú gù

Das Gelbe Rind ist jeweils wie zu Beginn.


Variante

朝見 das Gelbe 牛,abends 見 das Gelbe 牛;朝朝, Abend für Abend,das gelbe 牛如故

朝见 das Gelbe 牛,abends 见 das gelbe 牛;朝朝, Abend für Abend,das gelbe 牛如故

cháo jiàn huáng niú, mù jiàn huáng niú; zhāo zhāo mù mù, huáng niú rú gù

Morgens sieht man das Gelbe Rind, abends sieht man das Gelbe Rind; Morgen für Morgen, Abend für Abend, das Gelbe Rind ist jeweils wie zu Beginn.


江水又東 bewegen zur 西陵-Schlucht

江水又东 bewegen zur 西陵-Schlucht

Jiāngshuǐ yòu dōng jìng xīlíng xiá

Der Jangtsekiang bewegt sich weiter nach Osten zur Xilingschlucht.第一百零二課[Bearbeiten]

第一百零二课

dì yī bǎi líng èr kè

Hundertzweite Lektion

Diese Lektion findet sich im Yue fu shi ji, der Sammlung von Yuefu Liedern und Balladen.


Eines Edlen Menschen 行

jūn zǐ xíng

Vorgehensweisen eines edlen Menschen


Ein edler Mensch beugt vor 未 Anschein,

jūn zǐ fáng wèi rán,

Ein edler Mensch beugt vor, so dass kein Anschein (einer Verfehlung entsteht)


不 Ort Verdacht und Zweifel 間。

不 Ort Verdacht und Zweifel 间。

bù chù xián yí jiān.

an keinem Ort darf es Verdacht und Zweifel geben:


Kürbis-田不 schlüpfen in Schuhe,

guā tián bù nà lǚ,

Im Kürbisfeld schlüpft er nicht in die Schuhe (insbesondere bückt er sich nicht und greift nach unten zu den Schuhen)


李下不正 Hut。

lǐ xià bù zhèng guān.

Unter einem Pflaumenbaum richtet er nicht seinen Hut gerade (und greift dazu mit den Händen nach oben).


Schwägerin und Onkel 不亲 überreichen

sǎo shū bù qīn shòu,

Schwägerin und Onkel überreichen sich nichts persönlich.


長 und Jüngere 不比 Schultern。

长 und Jüngere 不比 Schultern 。

zhǎng yòu bù bǐ jiān.

Ältere und Jüngere stehen nicht nebeneinander (so dass man ihre Schultern vergleichen kann)(sondern der Jüngere bleibt hinter dem Älteren).


Mit Anstrengung und Bescheidenheit 得其 (Leben im) Griff,

láo qiān dé qí bǐng,

Mit Anstrengung und Bescheidenheit hat man sein Leben im Griff.


和光甚 schwierig。

hé guāng shén dú nán.

Bei seinem Ruhm sich unter die einfachen Leute zu mischen ist außerordentlich schwierig.


周公下白屋,

周公下白屋,

zhōu gōng xià bái wū,

Als der Herzog von Zhou in den Häusern der einfachen Menschen war


musste er die Bissen wieder ausspucken und kam 不 zum Essen。

tǔ bǔ bù jí cān.

musste er die Bissen wieder ausspucken und kam nicht zum Essen.


一 Haarwäsche 三 sein Haar ergreifen,

yī mù sān wò fà,

Bei der Haarwäsche musste er dreimal sein Haar ergreifen (weil er gestört wurde)


後世 nannten ihn weise und fähig。

后世 nannten ihn weise und fähig。

hòu shì chēng shèng xián.

Spätere Generationen nannten ihn weise und fähig.Frühling und Herbst des Lü Buwei[Bearbeiten]

Wiederholung[Bearbeiten]

Erster Sommermonat, 1. Kapitel Übersetzung Richard Wilhelm
行之是令,so 甘雨至三 Dekaden。 Führt man diese Befehle aus, so fällt fruchtbarer Regen in allen drei Dekaden.
Wenn im ersten Sommermonat 行 Herbst 令, Wenn im ersten Sommermonat die für den Herbst gültigen Ordnungen befolgt würden,
so 苦雨数来, so würden häufig heftige Regen fallen,
五谷不 reifen, das Getreide nicht reifen können
und die Leute sich von überallher vom Land in die Stadt flüchten.
行冬令, Wenn die für den Winter gültigen Ordnungen befolgt würden,
so Kräuter und 木早 welken, so würden Bäume und Kräuter bald welken
后乃大水,beschädigen 其城 und Befestigungen。 und hinterher große Überschwemmungen die Mauern und Befestigungen beschädigen.
行 Frühling 令, Wenn die für den Frühling gültigen Ordnungen befolgt würden,
so würden Würmer und Heuschrecken 为 Plage, so würden Würmer und Heuschrecken zur Plage werden.
Heftige 风 würden kommen, Heftige Winde würden kommen,
und die blühenden Pflanzen 不实。 und die blühenden Pflanzen würden keinen Samen tragen.

Mengzi[Bearbeiten]

Wiederholung[Bearbeiten]

Mengzi, Liang Hui Wang I Übersetzung Richard Wilhelm
Tsi Süan 王问曰: König Süan von Tsi fragte:
Tsi Huan、Dsïn 文之事可得 hören (Finalpartikel)? Kann ich etwas von den Taten der Fürsten Huan von Tsi und Wen von Dsïn zu hören bekommen?
Mong Dsï 对曰: Mong Dsï erwiderte:
Meister Kung 之徒无道 Huan、文之事者, Unter den Jüngern des Meister Kung gab es keinen, der über die Taten Huans und Wens redete.
是以后世无 Überlieferung。 Darum ist auf die Nachwelt keine Überlieferung von ihnen gekommen,
Ich 未之 hören 也。 und ich habe nie etwas von ihnen gehört.
无以 davon reden, wie man 王 der Welt wird? Wollen wir nicht statt dessen davon reden, wie man König der Welt wird? (James Legge: If you will have me speak, let it be about royal government)
Mengzi, Liang Hui Wang I Übersetzung Richard Wilhelm
王曰:吾, wie Freude 于是? Der König sprach: Wie sollte ich daran Freude haben!
Das alles sind nur Mittel 以求 meinen 大 Wunsch 也。 Das alles sind nur Mittel zur Erreichung meines höchsten Wunsches.
曰: Euer 大 Wunsch 可得 hören 与? Mong Dsï sprach: Darf man hören, was Euer höchster Wunsch ist?
王笑 und 不言。 Der König lächelte und sagte nichts.
曰:为 Fett 甘不足于口与? Mong Dsï sprach: »Ist es etwa, daß Ihr Mangel habt an Fett und Süßigkeiten für Euern Gaumen,
an leichtem und warmem Pelzwerk 不足于体与? an leichtem und warmem Pelzwerk für Euern Leib,
oder 为 bunte Farben 不足 ergötzen 于目与? oder etwa daß Ihr der bunten Farben nicht genug habt, um die Augen zu ergötzen,
Klänge und 音不足 hören 于耳与? an Klängen und Tönen nicht genug habt, um die Ohren zu erfreuen,
Knechte und Mägde 不足, die eurer 令 gewärtig vor Euch stehen 与? oder habt Ihr nicht genug Knechte und Mägde, die Eurer Befehle gewärtig vor Euch stehen?
王之 alle Diener, 皆足以 darbringen 之,darum kann es Euch also wohl nicht zu tun sein? Alle Eure Diener, o König, haben genug von diesen Dingen, sie Euch darzubringen; darum kann es Euch also wohl nicht zu tun sein?
曰: Nein。吾不为是也。 Der König sprach: Nein, darum ist es mir nicht zu tun.
曰:O, dann, was euer 大 Wunsch ist, 可知已。 Mong Dsï sprach: »O, dann läßt sich erraten, was Euer höchster Wunsch, o König, ist!
Euer Wunsch ist es, Euer Land zu erweitern,
朝 Tsin und Tschu,als Vasallen von 中国 zu ziehen und die Barbarenländer rings umher in die Hand zu bekommen 也。 die Fürsten von Tsin und Tschu als Vasallen an Euren Hof zu ziehen, das Reich der Mitte zu beherrschen und die Barbarenländer rings umher in die Hand zu bekommen.
Diesen Euren Wunsch erfüllen zu wollen mit den Mitteln, die Ihr anwendet,ist aber gerade so, als wollte man auf einen 木 klettern, um 求 Fische 也。 Diesen Euren Wunsch erfüllen zu wollen mit den Mitteln, die Ihr anwendet, ist aber gerade so, als wollte man auf einen Baum klettern, um Fische zu suchen.
王曰:Sollte es 其甚 sein? Der König sprach: Sollte es so schlimm sein?
曰:Schlimm 有甚 (Finalpartikel)。 Mong Dsï sprach: Womöglich noch schlimmer!
Klettert man auf einen 木求 Fische,obwohl 不得 Fische,无后 üble Folgen。 Klettert man auf einen Baum, um Fische zu suchen, so findet man wohl keine Fische, aber es hat weiter keine üblen Folgen.
Aber diesen Euren Wunsch erfüllen zu wollen mit den Mitteln, die Ihr anwendet, das führt, wenn es mit vollem Ernst geschieht,后必有 üble Folgen。 Aber diesen Euren Wunsch erfüllen zu wollen mit den Mitteln, die Ihr anwendet, das führt, wenn es mit vollem Ernst geschieht, sicher zu üblen Folgen.

Texte[Bearbeiten]

Colloquial Chinese: Excercise III: 3 [Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung


屋里
进屋里来
这个屋子没有人住


wu1 li3
jin4 wu1 li3 lai2
zhe4/zhei4 ge4 wu1 zi5 mei2/mo4 you3 ren2 zhu4


Im Zimmer
Ins Zimmer eintreten
In diesem Zimmer wohnt niemand

Dialog[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

我的家
A: 你好,B。 进来吧。
B: 你好,A。 这是什么?
A: 这是我家的图.
这是我父亲, 他是一名老师.
这是我妈妈,她也是一个老师.
这是我姐姐. 她是大学生. 她在北京大学学中国文学. 她也学英国文学.
这是我哥哥. 他去年结婚了.
这是我的羊犬, 它真的很大.
那你的家人呢?
B: 我家有四口人: 我父亲, 我妈妈, 一个哥哥 和我. 我父亲也是老师. 妈妈不工作. 哥哥没有结婚,他有女朋友.

wo3 de5 jia1 


A: ni3 hao3 ,B。 jin4 lai2 ba5 。
B: ni3 hao3 ,A。 zhe4/zhei4 shi4 shi2 me5 ?
A: zhe4/zhei4 shi4 wo3 jia1 de5 tu2 .
zhe4/zhei4 shi4 wo3 fu4 qin1 , ta1 shi4 yi1 ming2 lao3 shi1 .
zhe4/zhei4 shi4 wo3 ma1 ma1 , ta1 ye3 shi4 yi1 ge4 lao3 shi1 .
zhe4/zhei4 shi4 wo3 jie3 jie3 . ta1 shi4 da4 xue2 sheng1 . ta1 zai4 bei3 jing1 da4 xue2 xue2 zhong1/zhong4 guo2 wen2 xue2 . ta1 ye3 xue2 ying1 guo2 wen2 xue2 .
zhe4/zhei4 shi4 wo3 ge1 ge1 . ta1 qu4 nian2 jie1/jie2 hun1 le5 .
zhe4/zhei4 shi4 wo3 de5 yang2 quan3 , ta1/tuo2 zhen1 de5 hen3 da4 .
na4/nei4 ni3 de5 jia1 ren2 ne5 ?
B: wo3 jia1 you3 si4 kou3 ren2 :

wo3 fu4 qin1 , wo3 ma1 ma1 , yi1 ge4 ge1 ge1 he2/he4/huo2 wo3 .
wo3 fu4 qin1 ye3 shi4 lao3 shi1 . ma1 ma1 bu4 gong1 zuo4 .
ge1 ge1 mei2/mo4 you3 jie1/jie2 hun1 , ta1 you3 nü3/ru3 peng2 you3 .


A: Hallo B. Komm´ rein.
B: Hallo A. Was ist das?
A: Das ist ein Bild meiner Familie.
Das ist mein Vater; er ist Arzt.
Das ist meine Mutter; sie ist Krankenschwester.
Sie sind sich zum ersten Mal im Krankenhaus begegnet.
Das ist meine ältere Schwester. Sie ist Studentin. Sie studiert Chinesische Literatur an der Universität Peking. Sie studiert auch Englische Literatur.
Das ist mein älterer Bruder. Er hat letztes Jahr geheiratet.
Das ist mein Schäferhund. Er ist wirklich groß.
Wie ist es bei deiner Familie?
B: Meine Familie hat 4 Mitglieder: Meinen Vater, meine Mutter, einen älteren Bruder und mich Mein Vater ist auch Lehrer. Meine Mutter arbeitet nicht. Mein Bruder ist nicht verheiratet. Er hat eine Freundin.

Wikipediaartikel[Bearbeiten]

Neu[Bearbeiten]

Karte

Daoismus/Taoismus[Bearbeiten]

Der Daoismus 道家/道学 ist neben Buddhismus und Konfuzianismus eine der "drei Lehren" Chinas.

Seine Ursprünge lassen sich bis ins Gedankengut der 周朝 (1040–256) zurückverfolgen. Das historische Hauptwerk ist das 道德经, das der Legende zufolge von 老子 (6. Jh. v. Chr) geschrieben wurde bzw. in dem Zitate von 老子 aufgezeichnet sein sollen. Es stammt aus der Zeit von ca. 400 v. Chr. Ein älteres wichtiges Werk ist das I Ging/Yi Jing, das Buch der Wandlungen, ein Neueres das Zhuangzi, das Werk des gleichnamigen Philosophen (365-290).

Der Begriff 道, der (rechte) Weg, ist dabei ein mysteriöses Prinzip, das für eine "natürliche" Lebensweise im Fluß des Lebens, aber auch für den Ursprung und die Substanz des Universums im Großen und jeder Person im Kleinen, steht. Das Ziel des Daoismus liegt darin, in Harmonie mit dem 道 zu leben. Im 道德经 (Übersetzung Richard Wilhelm) steht z. B.:

"有","无" 相生, "Sein" und "Nichtsein" erzeugen einander.

Das oben erwähnte "无", "Nichtsein" findet sich auch im Begriff 无为, dem Nichthandeln. Das 为 steht hierbei für überlegte Handlungen, das 无 für ihre Verneinung. Daher die Übersetzung Nichthandeln, wobei das Nicht nicht die Handlung an sich verneint, sondern nur den dahinterliegenden Willen. Insbesondere ist hier eher spontanes, intuitives Handeln gemeint, um Gegensatz zu geplanten Handlungen und Aktionismus. Man spricht daher paradoxerweise auch vom 为无为, dem Handeln ohne zu handeln. 无为 ist insbesondere auch das Prinzip, nach dem ein Herrscher handeln sollte.

Das zweite Zeichen im 道德经, das , steht für den aktiven Ausdruck, die Wirkkraft des 道. Es wird auch als Tugend oder von Richard Wilhelm als LEBEN (mit religiöser Bedeutung) übersetzt. Für eine Person ergibt sich 德 aus der Kultivierung des 道.

Aus der Zhou-Zeit stammt auch die Verehrung von 天, dem Himmel(sgott) und der Erde, deren Ursprung im Nichtsein 无 liegen soll. Die drei Gottheiten 天官, der Herrscher des Himmels, der Herrscher der Erde und 水官, der Herrscher des Wassers, werden auch 三官/三元, die drei Herrscher, genannt. Einer ihrer Tempel ist 三元宫 in 广东省, der zuvor ein buddhistischer Tempel war

Während der 东周(770-256) lebte im 6. Jhdt. v. Chr. 老子 (Laotse), der Gründer des Daoismus. Er wurde in 苦县, der Präfektur Kǔ, im heutigen 河南省, geboren. Sein 氏 war 李.

Der Philosoph Zhuangzi (365-290) lebte etwa zur gleichen Zeit wie Mengzi, der Nachfolger des Konfuzius. Sein 名 war 周. Sein gleichnamiges Buch bekam später den Titel 南华真经, das wahre Buch vom südlichen Blütenland.

Das Bild des daoistischen Heiligen, das auch in den anderen klassischen Büchern des Daoismus entworfen wird, unterscheidet sich nicht von diesen. Liezi vertritt einen Standpunkt des Quietismus und der daoistischen Demut. Es ist analog dem buddhistischen Tripitaka (drei Körbe) in drei Teile, 三洞 drei Grotten, eingeteilt. Es handelt sich um 洞真 die Grotte der Wahrheit, die Grotte des Mysteriösen und die Grotte der Geister, die auch Texte vor der 茅山(Maoshan-)Offenbarung liegen

Die Bezeichnung 洞 weißt auch auf die 洞天 hin, die Wohnorte der Heiligen und Unsterblichen des Daoismus. Es gibt die 十大洞天, die zehn großen Grottenhimmel und die 三十六小洞天, die 36 kleinen Grottenhimmel. Berühmte Gebirge oder Berge, in denen sich diese Sakralstätten befinden sind 青城山, Longhu Shan, 茅山, Luofu Shan, Zhongnan Shan mit dem Berg 南五台, 太山, 华山, Heng Shan.

Die 十大洞天 sind

 • Wangwushan-Grotte (Henan)
 • Weiyushan-Grotte (Zhejiang)
 • Xichengshan-Grotte 西城山洞 (Sichuan oder Qinghai)[2]
 • Xixuanshan-Grotte (Shaanxi)
 • Chichengshan-Grotte (Zhejiang)
 • Luofushan-Grotte (Guangdong)
 • Gouqushan-Grotte (Jiangsu)
 • Linwushan-Grotte (Jiangsu)
 • Kuocangshan-Grotte (Zhejiang)
 • Qingchengshan-Grotte 青城山洞 (四川省)

Der 青城山 in 四川省 ist einer der Entstehungsorte des Daoismus. Dort liegt 青城山洞. Dort lebte 张道陵, der 天师, der Himmelsmeister, der den gleichnamigen 天师道 gründete. 天师道 wird auch 正一/正一道, die Orthodoxe Einheit, genannt. 张道陵 wurde später zum 真人, einem wahren Menschen, einem Heiligen und einem Unsterblichen ernannt. Im 指南宫 wird Lü Dongbin verehrt. Einer der Vorläufer der 天师 war die | 太平道, der Taiping-Bewegung, und ihr Aufstand der Gelben Turbane (184年-205年).

Auf Longhu Shan liegt 天师府, die Residenz der 张-天师, der Zhang-Himmelsmeister, der Hauptsitz von 正一道. Die Himmelsmeister haben ihre eigenen Rituale.

Ein Tempel im 茅山 ist der 茅山道院. Die 上清(höchste Reinheit)-Schule wird auch 茅山-Schule genannt.

Heilige Berge bilden einen Teil der chinesischen Kultur. Die fünf heiligen Berge des Daoismus sind:

Der Jadekaiser ist eine der wichtigsten Gottheiten der chinesischen Mythologie. Der chinesische Kaiser gilt als irdischer Sohn, als 天子, als Sohn des Himmels. Der Jadekaiser ist einer der 三清, der Drei Reinen, der höchsten Triade des daoistischen Pantheons, denen auch jeweils ein Himmel, eine Reinheit zugeordnet ist. Es handelt sich um

 • die Verkörperung des 元气, des ursprünglichen (Lebenskraft, Atem), durch den Himmelsehrwürdigen des Uranfangs, der später durch den durch den Jadekönig abgelöst wurde; dazu gehört 玉清, die Jadereinheit;
 • die Verkörperung des 道 durch den Himmelsehrwürdigen des übernatürlichen Schatzes; dazu gehört 上清, die höchste Reinheit;
 • die Verkörperung der kosmischen Gottheit durch den Himmelsehrwürdigen des Weges und der Tugend, den vergöttlichten 老子. Zu ihm gehört 太清, die große Reinheit.

Einer der Tempel der 三清 ist der 清宫 in 四川. 三清宫 heißen zweier daoistische Tempel in Jilin bzw. Qinghai; der 文化三清宫 in Taiwan. In ihren Darstellungen tragen die 三清 häufig die Kopfbedeckungen von 道士, daoistischen Priestern. Es gab früher und auch heute noch in der im 12. Jahrhundert gegründete Quanzhen-Schule, der Schule der Vollkommenen Wirklichkeit, weibliche 道士. Einer ihrer Tempel ist der 青羊宫, der Palast der grünen Ziegen. Die 道士 entsprechen den 法师, den Ritualmeistern in anderen Traditionen. Vor dem Daoismus gab es die 方士, die Zauberpriester. 老子 soll ein 方士 gewesen sein.

Die 方士 standen in der Tradition von Yin-阳, das für zwei entgegengesetzte aber dennoch zusammengehörende Prinzipien steht. Eine weitere ihrer Traditionen war die Fünf-Elemente-Lehre

木,火,土,金,水 werden die 5 Elemente 五行 genannt. Sie stammen aus der daoistischen Naturkunde. Alle Dinge bestehen (übertragen) aus diesen Elementen; Prozesse werden durch Übergänge und Umwandlungen der Elemente interpretiert.

Im Taoismus wird auch mit Alchemie gearbeitet, vor allem zur Verlängerung des Lebens.

Vor dem Taoismus gab es die externe Alchemie die ursprünglich 金丹之道, kurz 金丹道, der Weg des goldenen Elixirs, genannt wurde. Hier geht es um die Herstellung von Elixieren aus verschiedensten Substanzen.

Im Neidan (ebenfalls manchmal 金丹道 genannt) geht es von äußeren Substanzen hin zu inneren Techniken, wie Mediation und Visualisierungen. Es geht um die Arbeit an/mit den Drei Schätzen, Jing, die nährende Essenz , 气 (Qi), der Atem und die Energie und Shen, der Geist/die Seele. Verbunden damit sind die 丹田, die energetischen Zentren des Körpers, Fokuspunkte beim das Arbeiten mit den Drei Schätzen. Die älteste Erwähnung der 丹田 findet man im 老子中经 aus dem 3. Jahrhundert. Besonders bedeutsam sind 下丹田 im Unterbauch, 中丹田 in der Brustkorbmitte und 上丹田 zwischen den Augenbrauen. Es gibt verschiedenen Techniken zur Zirkulation des 气: 还丹, das zyklische Elixir; 金丹, das Goldene Elixir; 大丹, das große Elixir; das Yin-Elixier; 阳丹, das Yang-Elixir;

Weitere Taoistische Tempel sind z.B.

 • der Mazu-Tempel 朝天宫 in Taiwan
 • 建福宫 in 四川
 • 下清宫 in Henan
 • 上清宫 in Henan
 • 太清宫 in Shenyang.
 • 永乐宫 und 朝阳宫 liegen in 山西
 • 西山万寿宫 in Jiangxi
 • 太平宫 in 山东
 • 十方院 in Hebei
 • 兴国道院 in Jiangsu
 • 茅山道院 in Jiangsu
 • 润州道院 in Jiangsu
 • 华山东道院 in Shaanxi
 • 太和宫 in Shaanxi
 • 福寿宫 in Jilin
 • 天后宫 ist der Name mehrerer Tempel in Fujian, Tianjin und Hunan
 • 石竹山道院 in Fujian


Lektion 166

Zeichen[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung Lernhilfen
zhou1 Radikal Nr. 137 = Schiff, Boot, Kahn wiktionary

Etymologie:

long2 Radikal Nr. 212 = Drache, Schlange (auf der Speisekarte), Reptil, kaiserliches Symbol, kaiserlich, Kaiser, Chef, Held, Linie (kantonesisch) wiktionary

Etymologie:

ping2 Hochebene, ebene Fläche, Flächenmaß (3,31 m²) wiktionary

Etymologie:

hong2 rot, roter Gegenstand, erfolgreich, Erfolg, Dividende, beliebt, revolutionär wiktionary

Etymologie:

cong2 aus, ab, von, über, durch, eintreten, immer, folgen, Gefolge, befolgen, gehorchen, untergeordnet, sekundär, Familienangehöriger (männliche Linie) wiktionary

Etymologie:

Zusammengesetzte Wörter[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
舟车
zhou1 che1 Reise; Bsp.: (舟車勞頓) 舟车劳顿 -- Von einer langen Reise ermüdet sein, Schiff und Wagen
舟車
zhou1 che1 (traditionelle Schreibweise von 舟车), Reise; Bsp.: (舟車勞頓) 舟车劳顿 -- Von einer langen Reise ermüdet sein, Schiff und Wagen
舟山
zhou1 shan1 Zhoushan (Stadt in Zhejiang)
舟子
zhou1 zi3 Schiffer
方舟
fang1 zhou1 Arche, Lade
舟曲
zhou1 qu3 Zhouqu (Ort in Gansu)
小舟
xiao3 zhou1 Ruderboot
舟山市
zhou1 shan1 shi4 Zhoushan
舟曲县
zhou1 qu3 xian4 Kreis Zhouqu (Provinz Gansu, China)

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
龙山
long2 shan1 Longshan (Ort in Hunan)
古龙
gu3 long2 Gu Long
龙姓
long2 xing4 weit
尼龙
ni2 long2 Nylon
合龙
he2 long2 etw. miteinander verbinden
拉龙
la1 long2 Raron
房龙
fang2 long2 Hendrik Willem van Loon
龙川
long2 chuan1 Longchuan (Ort in Guangdong)
和龙
he2 long2 Helong (Stadt in Jilin)
龙树
long2 shu4 Nagarjuna
龙里
long2 li3 Longli (Ort in Guizhou)
龙南
long2 nan2 Longnan (Ort in Jiangxi)
龙州
long2 zhou1 Longzhou (Ort in Guangxi)
龙舟
long2 zhou1 Drachenboot
巨龙
ju4 long2 Titanosaurus
甲龙
jia3 long2 Ankylosaurus
关龙
guan1 long2 Guanlong
飞龙
fei1 long2 Lindwurm (Fabelwesen)
龙年
long2 nian2 Jahr des Drachen
中龙
zhong1 long2 Mesosaurus
高龙
gao1 long2 Aepisaurus
龙江
long2 jiang1 Longjiang (Ort in Heilongjiang)
青龙
qing1 long2 Blauer Drache
龙王
long2 wang2 Drachenkönig (Regengott in der chin. Mythologie)
云龙
yun2 long2 Yunlong (Ort in Yunnan)
龙井
long2 jing3 Longjing (Stadt in Jilin)
龙猫
long2 mao1 Mein Nachbar Totoro, Tonari no Totoro (Anime)
林龙
lin2 long2 Hylaeosaurus
沙龙
sha1 long2 Literarischer Salon
九龙
jiu3 long2 Kowloon, (Stadtteil von Hongkong)
马龙
ma3 long2 Malong (Ort in Yunnan)
阿龙
a5 long2 Alon
水龙
shui3 long2 Wasserdrachen, Feuerlöschschlauch, Wasserschlauch, Feuerwehrauto, Feuerwehrfahrzeug, Feuerwehrwagen, Ludwigia adscendens (ein Nachtkerzengewächs)
安龙
an1 long2 Anlong (Ort in Guizhou)
龙门
long2 men2 Longmen (Ort in Guangdong)
龙海
long2 hai3 Zhangzhou
海龙
hai3 long2 Rufname
龙口
long2 kou3 Longkou (Stadt in Shandong)
龙头
long2 tou2 Drachenkopf, Führungsrolle, Wasserhahn, anschließen, abgreifen
梁龙
liang2 long2 Diplodocus (Dinosauriergattung)
成龙
cheng2 long2 Jackie Chan, zum Drachen werden
龙陵
long2 ling2 Longling (Ort in Yunnan)
银龙
yin2 long2 Argyrosaurus
海龙王
hai3 long2 wang2 Seedrachenkönig (chinesischer Meeresgott)
七小龙
qi1 xiao3 long2 S Club 7
公孙龙
gong1 sun1 long2 Gongsun Long
林文龙
lin2 wen2 long2 Frankie Lam
李小龙
li3 xiao3 long2 Bruce Lee
龙里县
long2 li3 xian4 Kreis Longli (Provinz Guizhou, China)
黑水龙
hei1 shui3 long2 Unaysaurus (ein Dinosaurier)
龙山寺
long2 shan1 si4 Longshan-Tempel ( Mon-Jia, Taiwan )
龙海市
long2 hai3 shi4 Zhangzhou
龙文区
long2 wen2 qu1 Longwen
三角龙
san1 jiao3 long2 Triceratops
龙门县
long2 men2 xian4 Longmen
龙江县
long2 jiang1 xian4 Kreis Longjiang (Provinz Heilongjiang, China)
青龙县
qing1 long2 xian4 Kreis Qinglong (Provinz Hebei, China)
中龙目
zhong1 long2 mu4 Mesosaurus
马龙县
ma3 long2 xian4 Malong
九龙城
jiu3 long2 cheng2 Kowloon City ( Bezirk von Hongkong )
龙州县
long2 zhou1 xian4 Longzhou
加龙河
jia1 long2 he2 Garonne
火龙果
huo3 long2 guo3 Drachenfrucht
和龙市
he2 long2 shi4 Helong
龙井乡
long2 jing3 xiang1 Lungching (Dorf in Taiwan)
后龙镇
hou4 long2 zhen4 Houlung (Ort in Taiwan)
龙井茶
long2 jing3 cha2 Longjing Tee ("Drachenbrunnentee", ein berühmter Tee aus der Zhejiang Province)
龙门吊
long2 men2 diao4 Portalkran, Portaldrehkran
日本龙
ri4 ben3 long2 Nipponosaurus
水龙头
shui3 long2 tou2 Wasserhahn, Anzapfung, Ventil
安龙县
an1 long2 xian4 Kreis Anlong (Provinz Guizhou, China)
九龙县
jiu3 long2 xian4 Kreis Jiulong, Gyaisi County (Provinz Sichuan, China)
四小龙
si4 xiao3 long2 Tigerstaat
德龙省
de2 long2 sheng3 Drôme (Departement in Frankreich)
龙口市
long2 kou3 shi4 Longkou (eine kreisfreie Stadt in der ostchinesischen Provinz Shandong)
云龙县
yun2 long2 xian4 Yunlong
黑龙江
hei1 long2 jiang1 Heilongjiang (chinesische Provinz ), Heilongjiang ("Schwarzdrachenfluss" - Grenzfluss zwischen China und Rußland, heißt auf der russischen Seite Amur)
欧姆龙
ou1 mu3 long2 Omron
张小龙
zhang1 xiao3 long2 Zhang Xiaolong
汉斯沙龙
han4 si1 sha1 long2 Hans Scharoun
上加龙省
shang4 jia1 long2 sheng3 Haute-Garonne (Departement in Frankreich)
九龙半岛
jiu3 long2 ban4 dao3 Halbinsel Kowloon ( Hongkong )
阿韦龙省
a5 wei2 long2 sheng3 Aveyron (Departement in Frankreich)
关水龙头
guan1 shui3 long2 tou2 den Hahn zudrehen
龙门吊车
long2 men2 diao4 che1 Portalkran
龙山文化
long2 shan1 wen2 hua4 Longshan-Kultur
黑龙江省
hei1 long2 jiang1 sheng3 Provinz Heilongjiang ("Schwarzer Drachenfluss", China)
小龙武院
xiao3 long2 wu3 yuan4 Kleiner Drache Wushu Akademie
九龙城寨
jiu3 long2 cheng2 zhai4 Walled City
九龙寨城
jiu3 long2 zhai4 cheng2 Kowloon Walled City, Walled City (alter Stadtteil von Hongkong, 1993 abgerissen)
尼日尔龙
ni2 ri4 er3 long2 Nigersaurus
朝青龙明德
chao2 qing1 long2 ming2 de2 Asashōryū Akinori
豆沙小龙包
dou4 sha1 xiao3 long2 bao1 Sojabohnenpaste-Baozi „Kleine Drachen“
水龙头的水
shui3 long2 tou2 de5 shui3 Leitungswasser
少林寺小龙武院
shao4 lin2 si4 xiao3 long2 wu3 yuan4 Shaolin Tempel Kampfkunstschule des kleinen Drachen

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
镇坪
zhen4 ping2 Zhenping (Ort in Shaanxi)
南坪
nan2 ping2 Nanping (Ort in Sichuan)
机坪
ji1 ping2 Flughafenvorfeld, Vorfeld ( Flughafen )
华坪县
hua2 ping2 xian4 Kreis Huaping (Provinz Yunnan, China)
坪林乡
ping2 lin2 xiang1 Pinglin (Dorf in Taiwan)
沙坪坝区
sha1 ping2 ba4 qu1 Shapingba

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
红河
hong2 he2 Roter Fluss
红豆
hong2 dou4 rote Bohne (auch 赤豆), Adzukibohne, lat. Vigna angularis
红中
hong2 zhong1 Roter Drache (Ziegel beim Mahjong)
红木
hong2 mu4 Rosenholz
红军
hong2 jun1 Rote Armee
红安
hong2 an1 Hong'an (Ort in Hubei), Gemüse
见红
jian4 hong2 Schau
红土
hong2 tu3 Laterit
红麻
hong2 ma2 Kenaf
红茶
hong2 cha2 schwarzer Tee, Schwarztee
红字
hong2 zi4 Rubrik
红花
hong2 hua1 Färberdistel, falscher Safran, Carthamus tinctorius
洋红
yang2 hong2 Magenta, magentarot, RGB-Code #FF00FF
红润
hong2 run4 rosig
红海
hong2 hai3 Rotes Meer
红毛
hong2 mao2 Fremde, Fremder
红酒
hong2 jiu3 Rotwein
小红
xiao3 hong2 Name eines Kindes (PCRII-42)
品红
pin3 hong2 fuchsienrot, RGB-Code #F400A1
红树
hong2 shu4 Mangrovenbaum
口红
kou3 hong2 Lippenstift
红头
hong2 tou2 rothaarig
红场
hong2 chang3 Roter Platz
红外
hong2 wai4 infrarot
花红
hua1 hong2 Bonus, Prämie
红会
hong2 hui4 Rotes Kreuz
钱红
qian2 hong2 Hong Qian
红心
hong2 xin1 Rot, Herz, Coeur, Heart (Spielkarte)
亮红
liang4 hong2 hochrot
红利
hong2 li4 Dividende, Gewinnanteil, Gratifikation
红树林
hong2 shu4 lin2 Mangrovenbaum
红与黑
hong2 yu3 hei1 Rot und Schwarz
红扑扑
hong2 pu1 pu1 rötlich
红木城
hong2 mu4 cheng2 Redwood City
红外光
hong2 wai4 guang1 Infrarotlicht
一品红
yi1 pin3 hong2 Weihnachtsstern
红黑树
hong2 hei1 shu4 Rot-Schwarz-Baum
红巨星
hong2 ju4 xing1 Roter Riese
红豆沙
hong2 dou4 sha1 Adzukibohnenpaste, Paste aus Adzukibohnen, lat. Vigna angularis, Rote Bohnenpaste
红加仑
hong2 jia1 lun2 Rote Johannisbeeren
千日红
qian1 ri4 hong2 Echter Kugelamarant
对位红
dui4 wei4 hong2 Pararot
东方红
dong1 fang1 hong2 Dong Fang Hong
红古区
hong2 gu3 qu1 Honggu
红龙果
hong2 long2 guo3 Drachenfrucht
于红梅
yu2 hong2 mei2 Yu Hongmei (Musikerin)
红小豆
hong2 xiao3 dou4 Reisbohne, lat. Vigna umbellata
红毛丹
hong2 mao2 dan1 Rambutan (Litschi)
山茶红
shan1 cha2 hong2 kamelienrot, RGB-Code #E63995
红河州
hong2 he2 zhou1 Bezirk Honghe (Provinz Yunnan, China)
红十字
hong2 shi2 zi4 Rotes Kreuz
女儿红
nü3 er2 hong2 Baijiu (Chinesischer Schnaps)
金红石
jin1 hong2 shi2 Rutil
红酒杯
hong2 jiu3 bei1 Rotweinglas
红景天
hong2 jing3 tian1 Gekerbte Rosenwurz, Rhodiola crenulata
红十字会
hong2 shi2 zi4 hui4 Rotes Kreuz
巴西红木
ba1 xi1 hong2 mu4 Brasilholz (lat: Caesalpinia echinata)
加州红木
jia1 zhou1 hong2 mu4 Küstenmammutbaum
红铜时代
hong2 tong2 shi2 dai4 Kupferzeit, Kupfersteinzeit
红山文化
hong2 shan1 wen2 hua4 Hongshan-Kultur
红衣主教
hong2 yi1 zhu3 jiao4 Kardinal <römisch-katholischen Kirche>
东方红一号
dong1 fang1 hong2 yi1 hao4 Dong Fang Hong I
红外分光光度学
hong2 wai4 fen4 guang1 guang1 du4 xue2 IR-Spektralphotometrie

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
从东
cong2 dong1 östlich
从中
cong2 zhong1 davon
从下
cong2 xia4 von unten
从今
cong2 jin1 von jetzt an
从动
cong2 dong4 Abtrieb
从军
cong2 jun1 in die Armee eintreten
从者
zong4 zhe3 Anhänger
从起
cong4 qi3 seit
从句
cong2 ju4 Nebensatz
从化
cong2 hua4 Conghua (Stadt in Guangdong)
从业
cong2 ye4 eine Arbeit erhalten, eine Arbeit bekommen, einer Arbeit nachgehen
从江
cong2 jiang1 Congjiang (Ort in Guizhou)
从事
cong2 shi4 mit etwas umgehen, behandeln, sich mit etwas befassen, sich mit etwas beschäftigen, sich einer Sache widmen
从此
cong2 ci3 seitdem
人从
ren2 cong2 Gefolge
顺从
shun4 cong2 gehorsam, Fügung, Gehorsamkeit, Geschmeidigkeit, Handlichkeit, nachgeben, anschmiegsam, biegsam, demütig, gezähmt, willfährig, willig
从到
cong2 dao4 von.....bis
从那儿
cong2 na5 er4 daher, von dort
从西南
cong2 xi1 nan2 südwestlich
从其中
cong2 qi2 zhong1 davon
从国外
cong2 guo2 wai4 aus dem Ausland
从来看
cong2 lai2 kan4 von ... aus gesehen
从下面
cong2 xia4 mian4 von unten
从业者
cong2 ye4 zhe3 Praktiker
可顺从
ke3 shun4 cong2 gefügig
从事于
cong2 shi4 yu2 treiben
从这儿
cong2 zhe4 r5 von hier
从化市
cong2 hua4 shi4 Conghua
从里面
cong2 li3 mian4 von innen
从东南
cong2 dong1 nan2 südöstlich
从东方
cong2 dong1 fang1 östlich
从那时
cong2 na4 shi2 von da
从海外
cong2 hai3 wai4 aus dem Ausland
从江县
cong2 jiang1 xian4 Kreis Congjiang (Provinz Guizhou, China)
不顺从
bu4 shun4 cong2 Unbotmäßigkeit, Widerspenstigkeit, ungehorsam
状语从句
zhuang4 yu3 cong2 ju4 Adverbialsatz
从事工程
cong2 shi4 gong1 cheng2 technische Planung
从那以后
cong2 na4 yi3 hou4 von da ab, danach, seit jener Zeit
主从关系
zhu3 cong2 guan1 xi5 Hypotaxe
从此以后
cong2 ci3 yi3 hou4 auf ewig
从那时起
cong2 na4 shi2 qi3 seitdem
从今天起
cong2 jin1 tian1 qi3 von heute an, ab heute
从此刻起
cong2 ci3 ke4 qi3 nunmehr
从多方面
cong2 duo1 fang1 mian4 in jeder Hinsicht
从今以后
cong2 jin1 yi3 hou4 ab jetzt, fortan
从文化角度
cong1 wen2 hua4 jiao3 du4 kulturell
从那时以后
cong2 na4 shi2 yi3 hou4 von da an
从四面八方
cong2 si4 mian4 ba1 fang1 von überall her
从军事角度
cong2 jun1 shi4 jiao3 du4 aus militärischer Perspektive
从法律角度上
cong1 fa3 lü4 jiao3 du4 shang4 gerichtsmedizinisch


Ausdrücke[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
木已成舟
mu4 yi3 cheng2 zhou1 vor vollendeten Tatsachen stehen

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
龙钟
long2 zhong1 gebrechlich
一条龙
yi1 tiao2 long2 ein Drache, koordiniert und ohne Unterbrechung
龙一样
long2 yi1 yang4 streng
车水马龙
che1 shui3 ma3 long2 dichter Verkehr, verkehrsreich
银河飞龙
yin2 he2 fei1 long2 Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert
一条龙式
yi1 tiao2 long2 shi4 durchgängig
龙头老大
long2 tou2 lao3 da4 beherrschend, Dominante

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
红日
hong2 ri4 besonderer feierlicher Tag, besonder Festtag, Feiertag
走红
zou3 hong2 Sehr bekannt, beliebt sein, werden; Bsp.: (最近瑜伽在中國走紅) 最近瑜伽在中国走红 -- In letzter Zeit ist Yoga in China der letzte Schrei
红人
hong2 ren2 Günstling
红包
hong2 bao1 Bonus, Geldgeschenk, roter Briefumschlag (für Geldgeschenke)
飞红
fei1 hong2 rot werden
红火
hong2 huo5 blühend
红角儿
hong2 jue2 er1 populärer Schauspieler (veraltet)
红白事
hong2 bai2 shi4 (Wiktionary en)
红白喜事
hong2 bai2 xi3 shi4 (Wiktionary en)
红口白牙
hong2 kou3 bai2 ya2 zweifelsohne

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
无从
wu2 cong2 unmöglich
从不
cong2 bu4 nie, niemals, niemehr
从未
cong2 wei4 noch nie
自从
zi4 cong2 seit, von ... an
从容
cong1 rong2 in Ruhe, gelassen
从来
cong2 lai2 immer, stets, seid jeher, nie, niemals (bei Verneinung); Bsp.: 他從來不遲到。 他从来不迟到。 -- Er ist nie zu spät
从来没
cong2 lai2 mei2 niemals
从不来
cong2 bu5 lai2 nie
从未有
cong2 wei4 you3 noch nie
从来不
cong2 lai2 bu4 nie, niemals
从未有过
cong2 wei4 you3 guo4 nie dagewesen
力不从心
li4 bu4 cong2 xin1 die tatsächlichen Kräfte reichen für die Verwirklichung der Ambitionen des Herzens nicht aus, wollen, aber nicht können (Wiktionary en)
从从容容
cong2 cong2 rong2 rong2 gemütlich
男主女从
nan2 zhu3 nü3 cong2 der Mann entscheidet, die Frau folgt
从来没有
cong2 lai2 mei2 you3 nie, nie vorher
从来都没有
cong2 lai2 du1 mei2 you3 noch nie
从人的角度看
cong1 ren2 de5 jiao3 du4 kan4 menschlich
从父亲到儿子。
cong2 fu4 qin1 dao4 er2/er5 zi5 。 Vom Vater zum Sohn. From father to son. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik francaisr0wlet )

Sätze[Bearbeiten]

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
我喜欢火龙果。
wo3 xi3 欢 huo3 long2 guo3 。 Ich mag Drachenfrüchte. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Pfirsichbaeumchen )
他是成龙。
ta1 shi4 cheng2 long2 。 Das ist Jackie Chan. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Yorwba )
中国龙山文化时期
zhong1/zhong4 guo2 long2 shan1/shan5 wen2 hua4 shi2 ji1/qi1 In China war die Zeit der Longshan-Kultur. (Geschichtsdetails)
火龙飞下九天来
huo3 long2 fei1 xia4 jiu3 tian1 lai2 Der Feuerdrache fliegt zum neunten Himmel herab. The flaming dragon flies down to the Ninth Heaven (Wikisource: Romance of the Three Kingdoms 三國演義/第003回)

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
我的名字叫红
wo3 de5 ming2 zi5 jiao4 hong2 Rot ist mein Name
有人喜欢红酒,有人喜欢白酒。
you3 ren2 xi3 欢 hong2 jiu3 , you3 ren2 xi3huan1 bai2 jiu3 。 Manche mögen Rotwein, manche mögen Weißwein. Some people like red wine and some people like white wine. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
我喜欢红酒。
wo3 xi3 欢 hong2 jiu3 。 Ich mag Rotwein. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Yorwba )
我们想要红酒。
wo3 men5 xiang3 yao4 hong2 jiu3 。 Wir hätten gerne Wein. (Mandarin, Tatoeba sysko MUIRIEL )
卖红酒吗?
mai4 hong2 jiu3 ma5 ? Verkaufen sie Rotwein? Sell wine? (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Sethlang )
我不喜欢红酒。
wo3 bu4 xi3 欢 hong2 jiu3 。 Ich mag keinen Wein. (Mandarin, Tatoeba McMeao marcelostockle )
你要白酒还是红酒?
ni3 yao4 bai2 jiu3 hai2/huan2 shi4 hong2 jiu3 ? Möchtest du Weißwein oder Rotwein? (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
人无千日好,花无百日红
rén wú qiān rì hǎo, huā wú bǎi rì hóng Ein Mensch hat keine 1000 guten Tage, eine Blume ist nicht 100 Tage rot. (Wiktionary en)
几度夕阳红。
ji1 du4 xi1/xi4 yang2 hong2 。 Wie oft war der Sonnenuntergang rot? How many times has the setting sun been red? (Wikisource: Romance of the Three Kingdoms 三國演義/第001回)

[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung
<Geschäft>从十点钟就开门了
<Geschäft> cong2 shi2 dian3 zhong1 jiu4 kai1 men2 le5 Das Geschäft macht um 10 Uhr auf.
你从哪里来?
ni3 cong2 na3/na5/nei3 li3 lai2 ? Woher kommen Sie?
我从美国来。
wo3 cong2 mei3 guo2 lai2 。 Ich komme aus Amerika.
我从<Ort>来.
wo3 cong2 <Ort> lai2 . Ich komme von <Ort>
我从中国来
wo3 cong2 zhong1/zhong4 guo2 lai2 Ich komme aus China.
我主的母到我这里来,这是从那里得的呢?
wo3 zhu3 de5 mu3 dao4 wo3 zhe4/zhei4 li3 lai2 , zhe4/zhei4 shi4 cong2 na4/nei4 li3 de2/de5/dei3 de5 ne5 ? 1.43 Und woher mir dieses, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt? (Die Bibel - Lukasevangelium)
A从哪里来
A cong2 na3/na5/nei3 li3 lai2 Woher kommt A?
不容太后不从
bu4 rong2 tai4 hou4 bu4 cong2 Es ist unzulässig, dass die Kaiserinwitwe nicht zustimmt. The empress dowager must not be allowed to dissent (Wikisource: Romance of the Three Kingdoms 三國演義/第002回)
A从其言
A cong2 qi2 yan2 A folgte seinen Worten. A followed his suggestion (Wikisource: Romance of the Three Kingdoms 三國演義/第001回)
从后道走北宫
cong2 hou4 dao4 zou3 bei3 gong1 Sie gingen über einen hinteren Weg zum Nordpalast. they were escorted through a rear pathway to the northern palace. (Wikisource: Romance of the Three Kingdoms 三國演義/第003回)
从这里一直走
cong2 zhe4/zhei4 li3 yi1 zhi2 zou3 Von hier aus gehe gerade weiter.
从此,他门徒中多有退去的,不再和他同行。
cong2 ci3 , ta1 men2 tu2 zhong1/zhong4 duo1 you3 tui4 qu4 de5 , bu4 zai4 he2/he4/huo2 ta1 tong2 hang2/xing2 。 6.66 Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. (Die Bibel - Johannesevangelium)
你从Tom那裡学到了吗?
ni3 cong2 Tom na4/nei4 li3 xue2 dao4 le5 ma5 ? Haben Sie das von Tom erfahren? (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Pfirsichbaeumchen )
我们叫Tom做什么,他从来不做。
wo3 men5 jiao4 Tom zuo4 shi2 me5 , ta1 cong2 lai2 bu4 zuo4 。 Wenn wir Tom baten, etwas zu tun, tat er es nie. Tom never did what we asked him to do. (Mandarin, Tatoeba mirrorvan CK )
我从1988年起就没有看过Tom了。
wo3 cong2 1988 nian2 qi3 jiu4 mei2/mo4 you3 kan4 guo4 Tom le5 。 Ich habe Tom seit 1988 nicht mehr gesehen. (Mandarin, Tatoeba Martha MUIRIEL )
Tom从来没有学过法语。
Tom cong2 lai2 mei2/mo4 you3 xue2 guo4 fa3 yu3 。 Tom hat nie Französisch gelernt. (Mandarin, Tatoeba BobbyLee wolfgangth )
我从没见过Tom那么生气。
wo3 cong2 mei2/mo4 jian4/xian4 guo4 Tom na4/nei4 me5 sheng1 qi4 。 Ich habe Tom noch nie so verärgert erlebt. (Mandarin, Tatoeba mirrorvan Pfirsichbaeumchen )
Tom从2013年起一直在这裡。
Tom cong2 2013 nian2 qi3 yi1 zhi2 zai4 zhe4/zhei4 li3 。 Tom ist schon seit 2013 hier. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Pfirsichbaeumchen )
Tom刚从邮局回来。
Tom gang1 cong2 you2 ju2 hui2 lai2 。 Tom ist gerade von der Post zurückgekommen. (Mandarin, Tatoeba umidake Pfirsichbaeumchen )
Tom自从2003年就住在这里。
Tom zi4 cong2 2003 nian2 jiu4 zhu4 zai4 zhe4/zhei4 li3 。 Tom wohnte hier seit 2003. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Esperantostern )
Tom从不高兴。
Tom cong2 bu4 gao1 xing1/xing4 。 Tom war noch nie glücklich. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Pfirsichbaeumchen )
我从没见Tom笑。
wo3 cong2 mei2/mo4 jian4/xian4 Tom xiao4 。 Ich habe Tom nie lachen gesehen. I've never seen Tom laugh. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
我从来没看过那么漂亮的东西。
wo3 cong2 lai2 mei2/mo4 kan4 guo4 na4/nei4 me5 piao1/piao3 liang4 de5 dong1 xi1 。 Ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen. (Mandarin, Tatoeba sysko Laoan )
从那时起我就没有看到他。
cong2 na4/nei4 shi2 qi3 wo3 jiu4 mei2/mo4 you3 kan4 dao4 ta1 。 Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. (Mandarin, Tatoeba Martha BraveSentry )
我从他身上学会了很多东西。
wo3 cong2 ta1 shen1 shang4 xue2 hui4 le5 hen3 duo1 dong1 xi1 。 Ich habe viel von ihm gelernt. (Mandarin, Tatoeba nickyeow wolfgangth )
他从早上九点工作到下午五点半。
ta1 cong2 zao3 shang4 jiu3 dian3 gong1 zuo4 dao4 xia4 wu3 wu3 dian3 ban4 。 Er arbeitet von neun bis halb sechs. (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
我从未这么高兴。
wo3 cong2 wei4 zhe4/zhei4 me5 gao1 xing1/xing4 。 Ich war noch nie so glücklich. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 MUIRIEL )
从这儿开到东京我花了五个小时。
cong2 zhe4/zhei4 er2/er5 kai1 dao4 dong1 jing1 wo3 hua1 le5 wu3 ge4 xiao3 shi2 。 Ich habe mit dem Auto fünf Stunden von hier bis nach Tōkyō gebraucht. (Mandarin, Tatoeba gonnastop Pfirsichbaeumchen )
你从哪裡来?
ni3 cong2 na3/na5/nei3 li3 lai2 ? Woher kommst du? (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus MUIRIEL )
你什麼时候从东京回来的?
ni3 shi2 me5 shi2 hou4 cong2 dong1 jing1 hui2 lai2 de5 ? Wann bist du aus Tokio zurückgekommen? When did you come back from Tokyo? (Mandarin, Tatoeba Martha )
伊从英国来个。
yi1 cong2 ying1 guo2 lai2 ge4 。 Er kommt aus England. (Shanghai, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
医生从早到晚都在工作。
yi1 sheng1 cong2 zao3 dao4 wan3 dou1/du1 zai4 gong1 zuo4 。 Der Arzt arbeitet von früh bis spät. The doctor works from morning until night. The doctor is working from morning til night. (Mandarin, Tatoeba eastasiastudent paper1n0 )
我从你身上学了很多。
wo3 cong2 ni3 shen1 shang4 xue2 le5 hen3 duo1 。 Ich habe viel von dir gelernt. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
她从加拿大来看我。
ta1 cong2 jia1 na2 da4 lai2 kan4 wo3 。 Sie kam aus Kanada, um mich zu sehen. (Mandarin, Tatoeba Martha Felixjp )
我从没想到我会得头奖。
wo3 cong2 mei2/mo4 xiang3 dao4 wo3 hui4 de2/de5/dei3 tou2 jiang3 。 Ich hätte mir nie erträumen lassen, dass ich den ersten Preis gewinnen würde. (Mandarin, Tatoeba bigfatpanda al_ex_an_der )
他是从美国来的。
ta1 shi4 cong2 mei3 guo2 lai2 de5 。 Er kommt aus den USA. (Mandarin, Tatoeba cherylting yunyo )
从此以后我自由了。
cong2 ci3 yi3 hou4 wo3 zi4 you2 le5 。 Ab jetzt bin ich frei. Now I am free. (Mandarin, Tatoeba shanghainese )
他从来没有想过那样的事。
ta1 cong2 lai2 mei2/mo4 you3 xiang3 guo4 na4/nei4 yang4 de5 shi4 。 Darauf war er früher noch nie gekommen. (Mandarin, Tatoeba nickyeow raggione )
你从来没有注意过我。
ni3 cong2 lai2 mei2/mo4 you3 zhu4 yi4 guo4 wo3 。 Du hast mich nie beachtet. (Mandarin, Tatoeba xiaohong Yorwba )
我从没走过飞机。
wo3 cong2 mei2/mo4 zou3 guo4 fei1 ji1 。 Ich habe noch nie in einem Flugzeug gesessen. (Mandarin, Tatoeba DaoSeng UliDolbarge )
我从来没有坐过飞机。
wo3 cong2 lai2 mei2/mo4 you3 zuo4 guo4 fei1 ji1 。 Ich bin noch nie mit dem Flugzeug geflogen. (Mandarin, Tatoeba nickyeow MUIRIEL )
我们从这里看到城市。
wo3 men5 cong2 zhe4/zhei4 li3 kan4 dao4 cheng2 shi4 。 Von hier sehen wir die Stadt. From here we see the city. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik belgavox )
你从没有女朋友,不是么?
ni3 cong2 mei2/mo4 you3 nü3/ru3 peng2 you3 , bu4 shi4 me5 ? Du hattest noch nie eine Freundin, oder? (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Pfirsichbaeumchen )
你知道这些公式是从哪里来的吗?
ni3 zhi1 dao4 zhe4/zhei4 xie1 gong1 shi4 shi4 cong2 na3/na5/nei3 li3 lai2 de5 ma5 ? Weißt du, woher diese Gleichungen kommen? (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
从这裡到伦敦要八英里。
cong2 zhe4/zhei4 li3 dao4 lun2 dun1 yao4 ba1 ying1 li3 。 Es sind acht Meilen von hier nach London. (Mandarin, Tatoeba Martha samueldora )
侬是从阿里个国家来个?
nong2 shi4 cong2 a1 li3 ge4 guo2 jia1 lai2 ge4 ? Aus welchem Land kommst du? Woher kommst du? (Shanghai, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
Kate的爸爸从车站走路回家。
Kate de5 爸爸 cong2 che1 zhan4 zou3 lu4 hui2 jia1 。 Kates Vater läuft von der Bushaltestelle nach Hause. Kate's dad walks home from the bus stop. (Mandarin, Tatoeba egg0073 JSakuragi )
可是你从来没告诉过我。
ke3/ke4 shi4 ni3 cong2 lai2 mei2/mo4 gao4 su4 guo4 wo3 。 Aber mir hast du das niemals gesagt. (Mandarin, Tatoeba sysko Haehnchenpaella )
从这儿到那儿是很近的。
cong2 zhe4/zhei4 er2/er5 dao4 na4/nei4 er2/er5 shi4 hen3 jin4 de5 。 Es ist nicht weit von hier. (Mandarin, Tatoeba sysko Dejo )
我从他的书学到了很多。
wo3 cong2 ta1 de5 shu1 xue2 dao4 le5 hen3 duo1 。 Ich habe viel aus seinen Büchern gelernt. (Mandarin, Tatoeba Martha Esperantostern )
你从来不去那儿吗?
ni3 cong2 lai2 bu4 qu4 na4/nei4 er2/er5 ma5 ? Gehst du da nie hin? (Mandarin, Tatoeba DaoSeng Yorwba )
我们从德国来。
wo3 men5 cong2 de2 guo2 lai2 。 Wir sind aus Deutschland. (Mandarin, Tatoeba jiangche Tlustulimu )
我不知道它是从哪里来的。
wo3 bu4 zhi1 dao4 ta1/tuo2 shi4 cong2 na3/na5/nei3 li3 lai2 de5 。 Ich wusste nicht, woher es kam. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
我从没看过那个人。
wo3 cong2 mei2/mo4 kan4 guo4 na4/nei4 ge4 ren2 。 Ich habe diese Person noch nie gesehen. I've never seen that guy before. (Mandarin, Tatoeba egg0073 CK )
我从没见过你这么高兴。
wo3 cong2 mei2/mo4 jian4/xian4 guo4 ni3 zhe4/zhei4 me5 gao1 xing1/xing4 。 Ich habe dich noch nie so glücklich gesehen. I've never seen you so happy. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
我们是从不同国家来的。
wo3 men5 shi4 cong2 bu4 tong2 guo2 jia1 lai2 de5 。 Wir kommen aus unterschiedlichen Ländern. (Mandarin, Tatoeba egg0073 freddy1 )
我从来没有去过广岛。
wo3 cong2 lai2 mei2/mo4 you3 qu4 guo4 guang3 dao3 。 Ich bin noch nie in Hiroshima gewesen. Ich war noch nie in Hiroshima. (Mandarin, Tatoeba Martha al_ex_an_der Pfirsichbaeumchen )
他是从法国来的。
ta1 shi4 cong2 fa3 guo2 lai2 de5 。 Er kommt aus Frankreich. (Mandarin, Tatoeba crescat Pfirsichbaeumchen )
他从热那亚来。
ta1 cong2 re4 na4/nei4 ya4 lai2 。 Er kommt aus Genua. (Mandarin, Tatoeba U2FS Esperantostern )
我不知道他是什么时候从法国回来的。
wo3 bu4 zhi1 dao4 ta1 shi4 shi2 me5 shi2 hou4 cong2 fa3 guo2 hui2 lai2 de5 。 Ich weiß nicht, wann er aus Frankreich zurückgekommen ist. I don't know when he came back from France. (Mandarin, Tatoeba fucongcong russell359 )
你为什么从来不做饭?
ni3 wei2/wei4 shi2 me5 cong2 lai2 bu4 zuo4 fan4 ? Warum kochst du nie? Why don't you ever cook? (Mandarin, Tatoeba Tximist CK )
他昨天从国外回来。
ta1 zuo2 tian1 cong2 guo2 wai4 hui2 lai2 。 Er ist gestern aus dem Ausland zurückgekehrt. (Mandarin, Tatoeba Martha al_ex_an_der )
我从日本东京来。
wo3 cong2 ri4 ben3 dong1 jing1 lai2 。 Ich komme aus Tōkyō, Japan. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Pfirsichbaeumchen )
我们两个人从德国来。
wo3 men5 liang3 ge4 ren2 cong2 de2 guo2 lai2 。 Wir beide sind aus Deutschland. (Mandarin, Tatoeba jiangche Tlustulimu )
我从没玩过高尔夫。
wo3 cong2 mei2/mo4 wan2/wan4 guo4 gao1 er3 fu2 。 Ich habe nie Golf gespielt. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Esperantostern )
他从早工作到晚。
ta1 cong2 zao3 gong1 zuo4 dao4 wan3 。 Er arbeitete von morgens bis abends. (Mandarin, Tatoeba vicch Wolf )
他从中国回来了。
ta1 cong2 zhong1/zhong4 guo2 hui2 lai2 le5 。 Er ist aus China zurückgekommen. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
我从来没有亲自去过那裡。
wo3 cong2 lai2 mei2/mo4 you3 qin1 zi4 qu4 guo4 na4/nei4 li3 。 Ich war noch nie selbst dort. (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
我从来没有见过他。
wo3 cong2 lai2 mei2/mo4 you3 jian4/xian4 guo4 ta1 。 Ich bin ihm noch nie begegnet. (Mandarin, Tatoeba Martha Esperantostern )
我从来没去过广岛。
wo3 cong2 lai2 mei2/mo4 qu4 guo4 guang3 dao3 。 Ich bin noch nie in Hiroshima gewesen. (Mandarin, Tatoeba Martha al_ex_an_der )
从昨晚起一直下雨。
cong2 zuo2 wan3 qi3 yi1 zhi2 xia4 yu3 。 Seit gestern Abend hat es nicht aufgehört zu regnen. Es regnet schon seit gestern Abend. (Mandarin, Tatoeba Martha petronella Hans_Adler )
他从哪裡学会意大利语?
ta1 cong2 na3/na5/nei3 li3 xue2 hui4 yi4 da4 li4 yu3 ? Wo hat er Italienisch gelernt? (Mandarin, Tatoeba funghsu BraveSentry )
你从来不明白我的玩笑。
ni3 cong2 lai2 bu4 ming2 bai2 wo3 de5 wan2/wan4 xiao4 。 Du verstehst meine Witze nie. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
她刚从洗手间回来。
ta1 gang1 cong2 xi3/xian3 shou3 jian1 hui2 lai2 。 Sie ist gerade von der Toilette zurückgekommen. (Mandarin, Tatoeba jenny5752 Yorwba )
他在农场从早工作到晚。
ta1 zai4 nong2 chang3 cong2 zao3 gong1 zuo4 dao4 wan3 。 Er arbeitet von morgens bis abends auf dem Bauernhof. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
你从那裡就看得到了。
ni3 cong2 na4/nei4 li3 jiu4 kan4 de2/de5/dei3 dao4 le5 。 Du kannst es von dort aus bereits sehen. You can already see it from there. (Mandarin, Tatoeba fengli DaoSeng )
你是从哪里照的相?
ni3 shi4 cong2 na3/na5/nei3 li3 zhao4 de5 xiang1/xiang4 ? Wo haben Sie sich fotografieren lassen? (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Manfredo )
你从哪得到它的?
ni3 cong2 na3/na5/nei3 de2/de5/dei3 dao4 ta1/tuo2 de5 ? Wo hast du das her? (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Tamy )
我从来就没想到。
wo3 cong2 lai2 jiu4 mei2/mo4 xiang3 dao4 。 Das hätte ich nie gedacht. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
他从没去过法国。
ta1 cong2 mei2/mo4 qu4 guo4 fa3 guo2 。 Er war noch nicht in Frankreich. (Mandarin, Tatoeba fucongcong wolfgangth )
他从美国回来了。
ta1 cong2 mei3 guo2 hui2 lai2 le5 。 Er kam zurück aus Amerika. (Mandarin, Tatoeba Martha Wolf )
吉姆从树上下来。
ji2 mu3 cong2 shu4 shang4 xia4 lai2 。 Jim kletterte vom Baum herunter. (Mandarin, Tatoeba Martha Sudajaengi )
她从银行取了钱。
ta1 cong2 yin2 hang2/xing2 qu3 le5 qian2 。 Sie hob Geld von der Bank ab. She drew out the money from the bank. (Mandarin, Tatoeba suitchic CM )
你是从哪个国家来的?
ni3 shi4 cong2 na3/na5/nei3 ge4 guo2 jia1 lai2 de5 ? Aus welchem Land kommst du? (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
我从来没有看到她笑过。
wo3 cong2 lai2 mei2/mo4 you3 kan4 dao4 ta1 xiao4 guo4 。 Ich sah sie nie lachen. (Mandarin, Tatoeba Debbie_Linder Esperantostern )
你从哪里得到这么多钱的?
ni3 cong2 na3/na5/nei3 li3 de2/de5/dei3 dao4 zhe4/zhei4 me5 duo1 qian2 de5 ? Wo hast du so viel Geld her? (Mandarin, Tatoeba ZeroAurora Yorwba )
我们从伦敦飞到纽约。
wo3 men5 cong2 lun2 dun1 fei1 dao4 niu3 yue1 。 Wir flogen von London nach New York. (Mandarin, Tatoeba Martha Manfredo )
我从没想过去做那事。
wo3 cong2 mei2/mo4 xiang3 guo4 qu4 zuo4 na4/nei4 shi4 。 Ich habe nie daran gedacht, das zu tun. I've never considered doing that. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
她从早到晚都在学习。
ta1 cong2 zao3 dao4 wan3 dou1/du1 zai4 xue2 xi2 。 Sie lernt von früh bis spät. She studies 24 / 7. (Mandarin, Tatoeba eastasiastudent )
我从早学到晚。
wo3 cong2 zao3 xue2 dao4 wan3 。 Ich lerne von morgens bis abends. I'm constantly studying. (Mandarin, Tatoeba eastasiastudent )
她从来没看过海
ta1 cong2 lai2 mei2/mo4 kan4 guo4 hai3 Sie hat nie das Meer gesehen. (Mandarin, Tatoeba boanw al_ex_an_der )
我从没见过那么多钱。
wo3 cong2 mei2/mo4 jian4/xian4 guo4 na4/nei4 me5 duo1 qian2 。 Ich habe noch nie so viel Geld auf einem Haufen gesehen. (Mandarin, Tatoeba fucongcong manese )
我从来没有想到这一点。
wo3 cong2 lai2 mei2/mo4 you3 xiang3 dao4 zhe4/zhei4 yi1 dian3 。 Daran habe ich nie gedacht. (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
她从马德里回来了。
ta1 cong2 ma3 de2 li3 hui2 lai2 le5 。 Sie ist aus Madrid zurückgekehrt. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Yorwba )
从2008年到2011年,我在美国生活。
cong2 2008 nian2 dao4 2011 nian2 , wo3 zai4 mei3 guo2 sheng1 huo2 。 Ich lebte von 2008 bis 2011 in Amerika. I lived in the US from 2008 till 2011. (Mandarin, Tatoeba sadhen gleki )
我从没见他哭过。
wo3 cong2 mei2/mo4 jian4/xian4 ta1 ku1 guo4 。 Ich sah ihn nie weinen. I never saw him cry. (Mandarin, Tatoeba sadhen sharris123 )
他们从哪儿来的?
ta1 men5 cong2 na3/na5/nei3 er2/er5 lai2 de5 ? Woher kamen sie? (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
她从未去过北海道。
ta1 cong2 wei4 qu4 guo4 bei3 hai3 dao4 。 Sie war nie in Hokkaido. (Mandarin, Tatoeba Martha BraveSentry )
它从哪里来?
ta1/tuo2 cong2 na3/na5/nei3 li3 lai2 ? Woher kommt es? (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 freddy1 )
我从中国到日本。
wo3 cong2 zhong1/zhong4 guo2 dao4 ri4 ben3 。 Ich gehe von China nach Japan. (Mandarin, Tatoeba Martha Vortarulo )
我从没去过纽约,我妹妹也没有。
wo3 cong2 mei2/mo4 qu4 guo4 niu3 yue1 , wo3 mei4 mei4 ye3 mei2/mo4 you3 。 Ich war noch nie in New York, und meine kleine Schwester auch nicht. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Zaghawa )
我不知道他从哪裡来。
wo3 bu4 zhi1 dao4 ta1 cong2 na3/na5/nei3 li3 lai2 。 Ich weiß nicht, woher er kommt. (Mandarin, Tatoeba Martha MUIRIEL )
我从来没看见过你做饭.有你会做的东西吗?
wo3 cong2 lai2 mei2/mo4 kan4 jian4/xian4 guo4 ni3 zuo4 fan4 . you3 ni3 hui4 zuo4 de5 dong1 xi1 ma5 ? Ich sah dich nie kochen. Kannst du überhaupt kochen? (Mandarin, Tatoeba faraway9911 Manfredo )
他们从不认错。
ta1 men5 cong2 bu4 ren4 cuo4 。 Sie geben nie Fehler zu. They never admit their own mistakes. (Mandarin, Tatoeba katshi94 )
从无到有,这叫成就。
cong2 wu2 dao4 you3 , zhe4/zhei4 jiao4 cheng2 jiu4 。 Vom Nichts zum Besitz, das heißt Erfolg. Going from not having to having – that’s success. (Mandarin, Tatoeba eastasiastudent )
我从来没有去过德国。
wo3 cong2 lai2 mei2/mo4 you3 qu4 guo4 de2 guo2 。 Ich war noch nie in Deutschland. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Sirio60 )
我从没见她笑过。
wo3 cong2 mei2/mo4 jian4/xian4 ta1 xiao4 guo4 。 Ich sah sie nie lachen. (Mandarin, Tatoeba sadhen Esperantostern )
我从没认为你错了。
wo3 cong2 mei2/mo4 ren4 wei2/wei4 ni3 cuo4 le5 。 Ich denke überhaupt nicht, dass du dich irrst. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 xtofu80 )
我从早到晚都想念你。
wo3 cong2 zao3 dao4 wan3 dou1/du1 xiang3 nian4 ni3 。 Ich vermisse dich die ganze Zeit. (Mandarin, Tatoeba eastasiastudent Esperantostern )
他刚从外国回来。
ta1 gang1 cong2 wai4 guo2 hui2 lai2 。 Er ist gerade aus dem Ausland zurückgekommen. (Mandarin, Tatoeba nickyeow MUIRIEL )
我不知道她什么时候从法国回来。
wo3 bu4 zhi1 dao4 ta1 shi2 me5 shi2 hou4 cong2 fa3 guo2 hui2 lai2 。 Ich weiß nicht, wann er aus Frankreich zurückkam. (Mandarin, Tatoeba popolady cost )
我从那时起就没有见过她。
wo3 cong2 na4/nei4 shi2 qi3 jiu4 mei2/mo4 you3 jian4/xian4 guo4 ta1 。 Ich habe sie seither nicht mehr gesehen. (Mandarin, Tatoeba Martha MUIRIEL )
你从来没课还是怎样?
ni3 cong2 lai2 mei2/mo4 ke4 hai2/huan2 shi4 zen3 yang4 ? Hast du nie Unterricht oder was?! (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
您从哪儿来的?
nin2 cong2 na3/na5/nei3 er2/er5 lai2 de5 ? Woher kommen Sie? Wo bist du her? Wo sind Sie her? Woher kommt ihr? (Mandarin, Tatoeba fucongcong xtofu80 raggione Pfirsichbaeumchen )
你甚麼时候从伦敦回来了?
ni3 shen4 me5 shi2 hou4 cong2 lun2 dun1 hui2 lai2 le5 ? Wann bist du aus London zurückgekehrt? (Mandarin, Tatoeba nickyeow Wolf )
您在英国从事中医行业多长时间了?
nin2 zai4 ying1 guo2 cong2 shi4 zhong1/zhong4 yi1 hang2/xing2 ye4 duo1 chang2/zhang3 shi2 jian1 le5 ? Wie lange praktizieren Sie in England schon chinesische Medizin? (Mandarin, Tatoeba iMaple Yorwba )
我不知道它是从哪裡来的。
wo3 bu4 zhi1 dao4 ta1/tuo2 shi4 cong2 na3/na5/nei3 li3 lai2 de5 。 Ich wusste nicht, woher es kam. (Mandarin, Tatoeba Martha MUIRIEL )
他从没去过美国。
ta1 cong2 mei2/mo4 qu4 guo4 mei3 guo2 。 Er ist noch nie in Amerika gewesen. He's never been to America. (Mandarin, Tatoeba Martha donkirkby )
她从伦敦去了巴黎。
ta1 cong2 lun2 dun1 qu4 le5 ba1 li2 。 Sie ging von London nach Paris. (Mandarin, Tatoeba kooler pne )
他才从图书馆回来。
ta1 cai2 cong2 tu2 shu1 guan3 hui2 lai2 。 Er kam gerade aus der Bibliothek zurück. (Mandarin, Tatoeba trieuho Esperantostern )
你是从哪个国家来的?
ni3 shi4 cong2 na3/na5/nei3 ge4 guo2 jia1 lai2 de5 ? Aus welchem Land kommst du? (Mandarin, Tatoeba cienias MUIRIEL )
我从他那里买了它。
wo3 cong2 ta1 na4/nei4 li3 mai3 le5 ta1/tuo2 。 Ich habe es ihm abgekauft. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 Sudajaengi )
他从英国来。
ta1 cong2 ying1 guo2 lai2 。 Er kommt aus England. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
我从来没去过美国。
wo3 cong2 lai2 mei2/mo4 qu4 guo4 mei3 guo2 。 Ich war nie in Amerika. (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik MUIRIEL )
你从哪里得到这些古钱的?
ni3 cong2 na3/na5/nei3 li3 de2/de5/dei3 dao4 zhe4/zhei4 xie1 gu3 qian2 de5 ? Woher hast du diese alten Münzen? (Mandarin, Tatoeba GlossaMatik Manfredo )
我的母亲从不早起来。
wo3 de5 mu3 qin1 cong2 bu4 zao3 qi3 lai2 。 Meine Mutter steht nie früh auf. (Mandarin, Tatoeba davjd al_ex_an_der )
我是从京都来的。
wo3 shi4 cong2 jing1 dou1/du1 lai2 de5 。 Ich komme aus Kyōto. (Mandarin, Tatoeba iMaple Pfirsichbaeumchen )
谁的老师是从英国来的?
shei2 de5 lao3 shi1 shi4 cong2 ying1 guo2 lai2 de5 ? Wessen Lehrer kommt aus Großbritannien? Whose teacher is coming from the United Kingdom? (Mandarin, Tatoeba al U2FS )
我刚从英国回来。
wo3 gang1 cong2 ying1 guo2 hui2 lai2 。 Ich bin gerade aus England zurückgekommen. (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
我的姐妹从事英语教学工作。
wo3 de5 jie3 mei4 cong2 shi4 ying1 yu3 jiao1 xue2 gong1 zuo4 。 Meine Schwester ist Englischlehrerin von Beruf. (Mandarin, Tatoeba ruicong Espi )
那些人从哪来的?
na4/nei4 xie1 ren2 cong2 na3/na5/nei3 lai2 de5 ? Woher kommen diese Leute? (Mandarin, Tatoeba mirrorvan Pfirsichbaeumchen )
雨从早上一直下到现在。
yu3 cong2 zao3 shang4 yi1 zhi2 xia4 dao4 xian4 zai4 。 Es regnet schon seit heute Morgen. (Mandarin, Tatoeba Martha Pfirsichbaeumchen )
爱从不是错的。
ai4 cong2 bu4 shi4 cuo4 de5 。 Liebe ist nie falsch. Love is never wrong. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 PERCE_NEIGE )
我刚从邮局回来。
wo3 gang1 cong2 you2 ju2 hui2 lai2 。 Ich bin gerade von der Post zurückgekommen. (Mandarin, Tatoeba McMeao xtofu80 )
老师从来不拿学生们的错误来开玩笑。
lao3 shi1 cong2 lai2 bu4 na2 xue2 sheng1 men5 de5 cuo4 wu4 lai2 kai1 wan2/wan4 xiao4 。 Ein Lehrer sollte nie über die Fehler seiner Schüler lachen. (Mandarin, Tatoeba sadhen MUIRIEL )
是Fitzpatrick,他从美国来。
shi4 Fitzpatrick, ta1 cong2 mei3 guo2 lai2 。 Ja, es ist Fitzpatrick. Er komt aus den USA. Yes, Fitzpatrick. He comes from the U.S. (Mandarin, Tatoeba johannjunge FeuDRenais2 )
这从谁那儿拿的?
zhe4/zhei4 cong2 shei2 na4/nei4 er2/er5 na2 de5 ? Von wem hast du das bekommen? Woher hast du das? (Mandarin, Tatoeba musclegirlxyp xtofu80 pne )
我周日从来都不在家。
wo3 zhou1 ri4 cong2 lai2 dou1/du1 bu4 zai4 jia1 。 Ich bin sonntags nie zu Hause. Ich bin sonntags nie zuhause. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Pfirsichbaeumchen MUIRIEL )
我的父母是从中国来的。
wo3 de5 fu4 mu3 shi4 cong2 zhong1/zhong4 guo2 lai2 de5 。 Meine Eltern stammen aus China. (Mandarin, Tatoeba billt_estates samueldora )
自从我结婚后,我就住在这儿。
zi4 cong2 wo3 jie1/jie2 hun1 hou4 , wo3 jiu4 zhu4 zai4 zhe4/zhei4 er2/er5 。 Ich wohne hier, seit ich verheiratet bin. (Mandarin, Tatoeba fucongcong MUIRIEL )
我刚从这里经过。
wo3 gang1 cong2 zhe4/zhei4 li3 jing4 guo4 。 Ich bin hier grad nur zufällig vorbeigekommen. (Mandarin, Tatoeba sirpoot Vortarulo )
我是从中国来的。
wo3 shi4 cong2 zhong1/zhong4 guo2 lai2 de5 。 Ich komme aus China. (Mandarin, Tatoeba sadhen sigfrido )
我的母亲从不早起。
wo3 de5 mu3 qin1 cong2 bu4 zao3 qi3 。 Meine Mutter steht nie früh auf. (Mandarin, Tatoeba Martha al_ex_an_der )
那个男生从后门进来了。
na4/nei4 ge4 nan2 sheng1 cong2 hou4 men2 jin4 lai2 le5 。 Der Junge kam durch die Hintertür herein. (Mandarin, Tatoeba xjjAstrus Hans_Adler )
我还从没去过英国。
wo3 hai2/huan2 cong2 mei2/mo4 qu4 guo4 ying1 guo2 。 Ich war noch nie in England. (Mandarin, Tatoeba fucongcong xtofu80 )
这家店从9点开到18点。
zhe4/zhei4 jia1 dian4 cong2 9 dian3 kai1 dao4 18 dian3 。 Dieses Geschäft hat von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf. (Mandarin, Tatoeba fucongcong pne )
我周一到周五,从早到晚都在工作。
wo3 zhou1 yi1 dao4 zhou1 wu3 , cong2 zao3 dao4 wan3 dou1/du1 zai4 gong1 zuo4 。 Ich habe montags bis freitags von früh bis spät gearbeitet. (Mandarin, Tatoeba iMaple Yorwba )
自从我认识她的时候,我就恨她。
zi4 cong2 wo3 ren4 zhi4 ta1 de5 shi2 hou4 , wo3 jiu4 hen4 ta1 。 Seit ich sie kennengelernt habe, hasse ich sie. From the moment that I met her, I hated her. (Mandarin, Tatoeba eastasiastudent )
我和他从小就是好朋友了。
wo3 he2/he4/huo2 ta1 cong2 xiao3 jiu4 shi4 hao3 peng2 you3 le5 。 Er und ich sind schon von klein auf gute Freunde. (Mandarin, Tatoeba nickyeow Vortarulo )
雨从昨天晚上下到现在。
yu3 cong2 zuo2 tian1 wan3 shang4 xia4 dao4 xian4 zai4 。 Es regnet schon seit gestern Abend. (Mandarin, Tatoeba treskro3 Hans_Adler )
我无从得知。
wo3 wu2 cong2 de2/de5/dei3 zhi1 。 Ich habe keine Möglichkeit, das zu wissen. I have no way of knowing that. (Mandarin, Tatoeba verdastelo9604 CK )
我正从花园来。
wo3 zheng4 cong2 hua1 yuan2 lai2 。 Ich komme aus dem Garten. (Mandarin, Tatoeba Martha Esperantostern )
我周日从不在家。
wo3 zhou1 ri4 cong2 bu4 zai4 jia1 。 Ich bin Sonntags nie zu Hause. I'm never at home on Sundays. (Mandarin, Tatoeba fucongcong CK )
我父亲至今从未去过国外。
wo3 fu4 qin1 zhi4 jin1 cong2 wei4 qu4 guo4 guo2 wai4 。 Mein Vater ist bislang noch nie im Ausland gewesen. (Mandarin, Tatoeba fucongcong Sudajaengi )

Lückentexte[Bearbeiten]

Gabelentz: Chinesische Grammatik[Bearbeiten]

§69.4: d.) endlich dass ein Stammwort durch Veränderung seines Lautes oder seiner Betonung - mit oder ohne gleichzeitige Annahme eines anderen Schriftzeichens - einen Bedeutungswandel erfährt. Es ist dies die einzige Art der Ableitung, welche noch als solche empfunden zu werden scheint. Beispiele 好 hao3, gut hao4, für gut halten = lieben; 从 cong2, folgen; zong4 Nachfolgen, Gefolge, Nachkommenschaft; zong1, Spur, nachahmen.

Das Buch der Riten[Bearbeiten]

Tan Gong 上 (Teil 1): Übersetzung James Legge
Zeng-子 曰: Zeng-zi said,
Trauerzeit 有 Krankheit When one during his mourning rites falls ill,
食 Fleisch, trinken 酒 and has to eat meat and drink spirits,
Muss 有 Pflanzen (Gräser und 木) 之 zum Nähren nutzen there must be added the strengthening flavours from vegetables and trees;
以为 Ingwer, Zimt 之 sprechen 也 meaning thereby ginger and cinnamon.

Wikijunior: Sonnensystem/Mond[Bearbeiten]

Wikijunior: Sonnensystem/Mond Übersetzung Christian Bauer
为什么 会 这 Art 呢? Warum ist das so?
为了 erklären 这 个 现象, Um dieses Phänomen zu erklären
可以 machen 一个 Simulation 的 Experiment。 können wir ein Simulationsexperiment machen.
在 一个 不 lichtdurchlässig 的 Raum 里, In einem fensterlosen (nicht lichtdurchlässigen) Raum
四 周 都 是 schwarz 的, in dem alle 4 Seiten schwarz sind
只 有 一 ZEW 手-Taschenlampe ausgesendet 的 Licht, braucht man nur das von einer Handtaschenlampe ausgesendete Licht
anleuchten 一个 Kugel 上。 eine Kugel anleuchten zu lassen.
如果 我们 在 手-Taschenlampe Seite 看 的话, Wenn wir zur Seite der Handtaschenlampe sehen
会 看到 一个 helle 的 runde Scheibe; können wir eine helle runde Scheibe sehen
如果 在 Seite 看 的话, Wenn wir weiter zur Seite schauen
dann 会 看到 helle 的 Teil 是 半-mondförmig 的; dann werden wir sehen, dass der helle Teil halbmondförmig wird
und 如果 在 Kugel 的 Rückseite Nähe 看 的话, und wenn wir in die Nähe der Rückseite der Kugel schauen,
就 会 看到 helle 的 Teil 只 是 一个 ganz dünne 的 Kurve 了。 dann werden wir sehen, dass der helle Teil nur noch eine ganz dünne Kurve ist.
如果 wir Weite 的 Kosmos-Raum vergleichen 不-lichtdurchlässig 的 Raum, Wenn wir den weiten Raum des Kosmos mit dem fensterlosen Raum vergleichen
und 太阳 vergleichen mit 手-Taschenlampe, und die Sonne mit der Taschenlampe
und den Mond vergleichen mit 那 个 Kugel 的话, und den Mond mit jener Kugel
就 可以 erklären Mond Form 的 Veränderungen 了。 dann können wir damit die Formveränderungen des Mondes erklären.
Mond 本身 是 不会 senden Licht 的。 Der Mond selbst sendet kein Licht aus.
我们 normalerweise 看到 的 Mond 其实 是 Mond empfangen 太阳 的 Sonnenstrahlen und zurückgeworfen 的 Teile。 Der von uns normalerweise gesehene helle Mond sind in Wahrheit die Mondteile, die Sonnenstrahlen empfangen und zurückwerfen.
Je nach Erde、 Mond 和 太阳 三 者 之 间 Positionen 的 不同, Je nach den unterschiedlichen Positionen der drei Körper Erde, Mond und Sonne
我们 sichtbare 的 zurückgeworfene 的 Teile 也 natürlich 不 genauso, ist das von uns sichtbare, zurückgeworfene Licht natürlich ebenfalls unterschiedlich
就 genauso, wie 看 Raum 里 的 Kugel genauso。 genauso, wie es mit der von uns gesehenen Kugel im Raum ist.

the marco polo project: Junge Leute nehmen Teil an einem Interview und sagen: 长得好看的人才有 Jugend[Bearbeiten]

Jugend 是什么?有人, die sagen Jugend 是 für junge Menschen die 时干自己 träumen 的 Dinge,也有人, die sagen Jugend 是一 Abschnitt 不可 loswerden 的 Erinnerung,还有人, die sagen Jugend zwingt dazu, unvergesslichen Schmerz zu erfahren …… Jedoch,在 teilnehmen an Zhejiang Satelliten TV 的街头 Interview 时,一位小哥 sagte:“长得好看的人才有 Jugend,ähnlich wie 我们这 Art 人就只有大学了。”

这 Post brachte wieder gestern 在 Mikroblog 上走红,不少 Netz-友 sagen,这位 vom 小哥 gesagte 句大实话,“长得好看的人才有 Jugend,长得不好看的人只有 Akne。”也有 Netz-友 lamentieren und sagen,“多么 Schmerz 的 durchleben。”

@B:这才是现实社会真实的 Gesicht,Ding!!!!!!

@D:对啊,只有 gutaussehende 哥美女或有钱有 Einfluß 才会有 Jugend,我这 Art geboren 的人只能 ausweichen, ducken und 去。

@C:这句话比 Film 还 künstlerisch。

@A:这位小哥一语中的。

...

Youquxinwen

Übersetzung

Youth is only for good looking people

What is youth? Some people say it is a time for young people to pursue their dreams. Others say it is a time you cannot forget, while others state that youth is pain etched into the heart. During a street interview aired on a Zhejiang Satellite TV station, one man said, ‘Only good looking people have youth, the same way that everyone in our group goes to college.’

Yesterday, this post brought this issue back to the forefront. Many netizens have stated that this man said a deep truth, “The good looking have youth, the ugly have acne.” Other netizens lamented, “Such a painful thing to grasp.”

@B:This is the true face of society, ding!!!!!!

@D:True, only the handsome, pretty, those with money or with advantages have youth. People like me can only duck and get out of the way.

@C:This sentence has more truth to it than a movie.

@A:This guy just said it all.

...

Julien Leyre website

the marco polo project: 以人文 Wirtschaft eröffnet eine neue Erleuchtung[Bearbeiten]

在人文 Wirtschaft 会成立 Zeremonie 上的 Rede

我 vor 三十年 zum 第一次见到茅老师,他就给我 lehrte mathematische Wirtschaft,今天他给大家 reden über 人文 Wirtschaft。我不想太 kleinteilig kommentieren 他的 Sichtweise,因为他的好多 Standpunkten 我都很 zustimmen。有时候, 他的好多 Standpunkte,einschließlich die anwesenden Zuhörer 不 notwendigerweise hören 得 besonders 明白。Aber 从我三十年的 verfolgen 茅老师 Kontakt 的 Erfahrung 来看,他的好多 Standpunkte außerordentlich tief,有些是自己 entwickelt 的,不是 übernommen von anderen 人的东西,这是 außerordentlich 了不起的一点。

...

Zhang Weiying


Übersetzung

Humanistic economics opens a new enlightenment

Speech pronounced at the inauguration ceremony of the Economics and Humanities Institute

I first met teacher Mao thirty years ago, when he taught me about mathematical economics; today, he will talk to everyone about humanistic economics. I do not want to comment on his views too finely, because I agree with a lot of his ideas. Sometimes, his ideas may be difficult to understand, including for the audience. But in my three decades of experience dealing with Professor Mao, I can say that a lot of his ideas are very deep, and some of them he came up with himself, he didn’t borrow them from others: that’s a really fantastic point.

...

Julien Leyre website

Haenisch: Lehrgang der klassischen chinesischen Schriftsprache[Bearbeiten]

第七十七課[Bearbeiten]

第七十七课

dì qī shí qī kè

Siebenundsiebzigste Lektion

Eine Variante des Textes findet man auch im Buch der Sui-Dynastie.


尚武

尚武

Shàng wǔ

Die Kriegskunst schätzen


Xue 世-xiong Kind-時_ Gruppe Gleichaltriger spielen

Xue 世-xiong Kind-时与 Gruppe Gleichaltriger spielen

xuē shì xióng yòu shí yǔ qún bèi yóu xì

Xue Shixiong spielte in seiner Kindheit mit einer Gruppe Gleichaltriger


Variante

世-xiong 為 Kind 時,_ Gruppe Gleichaltriger __

世-xiong 为 Kind 时,与 Gruppe Gleichaltriger spielen

Shì xióng wèi ér tóng shí, yǔ qún bèi yóu xì

Zur Zeit als Shixiong ein Kind war, spielte er mit einer Gruppe Gleichaltriger


Er zeichnete auf die Erde 為城 äußere Stadtmauer

Er zeichnete auf die Erde 为城 äußere Stadtmauer

huà dì wèi chéng guō

Er zeichnete auf die Erde (eine Stadt mit) innerer und äußerer Stadtmauer.


令 alle 兒為 Angriffs- oder Verteidigung 之 Positionen

令 alle 儿为 Angriffs- oder Verteidigung 之 Positionen

lìng zhū er wéi gōng shǒu zhī shì

Er ließ alle anderen Kinder Angriffs- oder Verteidigungspositionen einnehmen.


无不 seinen Befehlen gehorchte

Wú bù yòng mìng

Es gab keinen, der nicht seinen Befehlen gehorchte.


有不从令者

Yǒu bù cóng lìng zhě

Gab es einen, der nicht seinem Befehl folgte,


世-xiong sofort schlagen 之

Shì xióng zhé tà zhī

so schlug Shixiong ihn sofort.


Alle 兒畏 und fürchteten ihn

Alle 儿畏 und fürchteten ihn

zhū er wèi dàn

Alle Kinder zitterten vor ihm und fürchteten ihn


皆甚 ordentlich angeordnet.

jiē shén qí zhěng

Alles war sehr ordentlich angeordnet.


其父見之

其父见之

qí fù jiàn zhī

Sein Vater sah dies.


大喜

大喜

dà xǐ

Er freute sich sehr.


知其後必為名 General

知其后必为名 General

zhī qí hòu bì wèi míng jiàng

Er erkannte, dass dieser (Shixiong) später gewiss ein berühmter General werden würde.


Variante

其父見 und überrascht 之

其父见 und überrascht 之

Qí fù jiàn ér qí zhī

Sein Vater sah dies und war überrascht.


Er sagte zu 人曰

Wèi rén yuē

Er sagte zu den Menschen:


此兒 wird 興吾家 (Ausruf)!

此儿 wird 兴吾家 (Ausruf)!

Cǐ er dāng xìng wú jiā yǐ

Dieser Junge wird meine Familie erblühen lassen!


後世-xiong 果立 Kriegserfolge

后世-xiong 果立 Kriegserfolge

hòu shì xióng guǒ lì zhàn gōng

Später vollbrachte Shixiong Kriegserfolge第九十三課[Bearbeiten]

第九十三课

dì jiǔ shí sān kè

Dreiundneunzigste Lektion

Es handelt sich um eine Geschichte aus dem Buch Frühling und Herbst des Lü Bu We


刻舟求 Schwert

kè zhōu qiú jiàn

Das Boot einkerben, um das Schwert zu suchen


Erläuterung in der chinesischen Wikipedia

刻舟求 Schwert 是《_氏 Frühling und Herbst》中 überlieferte 的一 (ZEW) Fabel

刻舟求 Schwert 是《吕氏 Frühling und Herbst》中 überlieferte 的一 (ZEW) Fabel,

kè zhōu qiú jiàn shì “lǚ shì chūn qiū” zhōng jì shù de yī zé yù yán,

"Das Boot einkerben, um das Schwert zu suchen" ist eine im "Frühling und Herbst des Lü Bu We" überlieferte Fabel


Erzählen 的是 Chu 國有人坐 Boot 渡河時,

Erzählen 的是 Chu 国有人坐 Boot 渡河时,

shuō de shì chǔ guó yǒu rén zuò chuán dù hé shí,

Sie erzählt davon, dass es im Land Chu einen Mann gab, der einmal in einem Boot einen Fluß überquerte.


不 vorsichtig 把 Schwert fiel 入河中,

bù shèn bǎ jiàn diào rù hé zhōng,

Er war nicht vorsichtig und sein Schwert fiel in den Fluß.


他在舟上刻下記_,

他在舟上刻下记号,

tā zài zhōu shàng kè xià jì hào,

Er kerbte eine Markierung in das Boot


Er sagte:這是我把 Schwert fallen 下的 Stelle。

Er sagte:这是我把 Schwert fallen 下的 Stelle。

shuō: Zhè shì wǒ bǎ jiàn diào xià dì dì fāng.

Er sagte: Dies ist die Stelle, an der mein Schwert herausgefallen ist.


Als des 舟 seine Fahrt gestoppt 時,Boot 已_走了很 weit,_是不會走_的。

Als das 舟 seine Fahrt gestoppt 时,Boot 已经走了很 weit, Schwert 是不会走动的。

dāng zhōu tíng shǐ shí, chuán yǐ jīng zǒu le hěn yuǎn, jiàn shì bù huì zǒu dòng de.

Als das Boot seine Fahrt gestoppt hatte, war das Boot bereits recht weit weitergefahren, das Schwert hatte sich aber unmöglich weiter bewegt.


他還 anhand 記_ sprang 入河中找 Schwert,

他还 anhand 记号 sprang 入河中找 Schwert,

tā hái yán zhe jì hào tiào rù hé zhōng zhǎo jiàn,

Er sprang aber dennoch anhand der Bootsmarkierung in den Fluß, sein Schwert zu suchen,


Er suchte überall,不 finden。

biàn xún bù huò.

Er suchte überall, fand es aber nicht.


Originaltext

Chu 人有 überqueren 江者

chǔ rén yǒu shè jiāng zhě

Unter den Leuten von Chu gab es einen, der den (Jangtse-)Fluß überquerte.


其 Schwert 自舟中 fiel 于水

qí jiàn zì zhōu zhōng zhuì yú shuǐ

Sein Schwert fiel vom Boot ins Wasser.


Sofort 刻其舟

jù kè qí zhōu

Sofort kerbte er sein Boot ein.


曰:是吾 Schwert 之 Stelle 从 gefallen

yuē: shì wú jiàn zhī suǒ cóng zhuì

Er sagte: Dies ist die Stelle, an der mein Schwert herausgefallen ist


舟止从其 (Partikel) 刻之 Stelle 入水求之

zhōu zhǐ cóng qí suǒ kè zhī chù rù shuǐ qiú zhī

Als das Boot zum Stehen kam, sprang er von dieser eingekerbten Stelle ins Wasser, (um das Schwert) zu suchen.


舟已行(Finalpartikel), aber das Schwert 不行

zhōu yǐ xíng yǐ ér jiàn bù xíng

Das Boot war bereits weiter gefahren, aber das Schwert nicht.


求 Schwert wie 此,不亦 irre (Ausruf)?

qiú jiàn ruò cǐ, bù yì huò hū

Sein Schwert auf diese Art zu suchen, ist das nicht irre?


Texte[Bearbeiten]

Wikibook Chinese/Chinesisch Lektion 6[Bearbeiten]

Zeichen Pinyin Übersetzung

你去哪儿?
王明:你好,李红。
李红:嗨!王明。你去哪儿?
王明:我去图书馆。你呢?
李红:回家。
王明:再见。
李红:再见。

ni3 qu4 na3/na5/nei3 er2/er5 ?

wang2 ming2 : ni3 hao3 , li3 hong2 。
li3 hong2 : hai1 ! wang2 ming2 。 ni3 qu4 na3/na5/nei3 er2/er5 ?
wang2 ming2 : wo3 qu4 tu2 shu1 guan3 。 ni3 ne5 ?
li3 hong2 : hui2 jia1 。
wang2 ming2 : zai4 jian4/xian4 。
li3 hong2 : zai4 jian4/xian4 。

Wohin gehst du?
Wang Ming: Hallo Li Hong
Li Hong: Hallo, Wang Ming. Wohin gehst du?
Wang Ming: Ich gehe in die Bibliothek. Und du?
Li Hong:Ich gehe nach Hause.
Wang Ming:Auf Wiedersehen
Li Hong: Auf Wiedersehen

Wikipediaartikel[Bearbeiten]

Neu[Bearbeiten]

Karte

Konfuzianismus[Bearbeiten]

Zusätzliches Zeichen: 孔 Kǒng, der Familienname von Konfuzius.

Konfuzianismus ist eine philosphische Schule, die sich von Konfuzius, 孔夫子 Lehrmeister Kong (höflichere Anrede) oder kürzer 孔子 Meister Kong, und seinen Schülern ableitet.

Leben und Personen

Der Historiker 司马 (Sima) Qian (Volljährigkeitsname 子长) widmet Konfuzius in seinen historischen Aufzeichnungen (Shiji) ein Kapitel.

孔子 lebte 551 - 479 v. Chr. zur Zeit der Frühlings- und Herbstannalen unter der 东周, der östlichen Zhou-Dynastie.

Er stammte aus der Klasse der 士, dem Schwertadel, der niederen aristokratischen Schicht. Geboren wurde er als 孔丘 (Kǒng Qiu) in Qufu in der heutigen 山东省. Sein 姓 war , der 氏 war 孔, sein 名 war 丘.

Er wurde in den sechs Künsten, Bogenschießen 射, Musik 乐, Kalligraphie 书, den Riten, Mathematik und Wagenfahren unterrichtet. Weiterhin wurde er in der damaligen Theologie der Shang- und 周-Dynastien unterrichtet, die er später weiterentwickelte.

Er war lange Zeit Beamter in seinem Geburtsstaat Lu.

Angeblich fand 518 v. Chr. ein Treffen mit 老子 Laozi in Luoyang statt.

Einige Nachfahren der direkten Linie sind 孔白 Kong Bai zur Zeit der Streitenden Reiche (475-221), 孔之固 Kong Zhigu, 孔吉 Kong Ji zur 西汉 (207 v. Chr.-9 n.Chr.), 孔忠 Kong Zhong zur 西汉 (207 v. Chr.-9 n.Chr.), sein Sohn 孔安国 (ca. 156 – ca. 74) mit Hofnamen 子国, 孔福 Kong Fu zur 西汉 (207 v. Chr.-9 n.Chr.), 孔完 Kong Wan zur 东汉 (25年-220年), 孔安 Kong An während der 东汉 (25年-220年), 孔长孙 Kong Zhangsun zur 南北朝 (420年-581年) und 隋朝 (581年-618年), 孔德伦 Kong Delun unter der Tang-Dynastie (617/18年-907年) 孔元用 Kong Yuanyong (?-1227年), 孔治 Kong Zhi (1237年-1307